Als de Heere Jezus op de laatste dag van het Loofhuttenfeest het woord neemt, dan roept Hij uit dat mensen die dorst hebben tot Hem mogen komen en drinken. Wie van dat water drinkt, heeft het eeuwige leven. De Heilige Geest was toen nog niet uitgestort, dat gebeurde nadat Jezus na Zijn hemelvaart gebeden had tot de Vader om de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Het is de Heilige Geest die Zelf op de achtergrond treedt om Christus op de voorgrond te plaatsen. Tot Christus te komen om gezegend te worden en door het werk van de Heilige Geest ingeschakeld te worden om anderen tot zegen te zijn. 

Johannes 7 vers 37-39: ‘[37] En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. [38] Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. [39] (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was)‘.

De nodiging om tot Christus te komen
1. Door Hem gezegend te worden;
2. Door de Heilige Geest anderen tot zegen te zijn.

1. Door Hem gezegend te worden

Gemeente, hier en thuis, het is met name de Evangelist Johannes die veel aandacht besteedt aan het werk en de Persoon van de Heilige Geest. Niet alleen bij het afscheid van Jezus waarin Hij vertelt over de andere Trooster. Maar ook hier in Johannes 7. Gezegend worden door de Geest en andere tot zegen zijn.

U weet waarschijnlijk wel dat vaak het beeld van water wordt gebruikt als het gaat over het werk van de Heilige Geest. In het land Israel vaak droogte. En ook in ons land recent. Het gaat over dorst te hebben, ook in ons persoonlijk leven. Dorst hebben nog erger dan honger hebben. Tegenwoordig mag je honger hebben niet zeggen, maar trek hebben. Het beeld van water gaat over het werk van de Heilige Geest.

Het valt op dat Jezus nodigt om van Hem te drinken. Op de laatste dag van het feest stond Hij op en riep: indien iemand dorst heeft, die kome en drinke van Mij. Op het Loofhuttenfeest. Had God ingesteld om te herinneren aan de grote daden van God. In loofhutten wonen voor zeven dagen, als herinnering van de veertig jaar in de woestijn, uit Egypte uitgeleid. Offer gebracht en eens in de zeven jaren de wet voorgelezen. En ook water geschept uit het water van Siloam. Groots gebeuren.

De Heere die had gezorgd voor water uit de rots, manna elke dag behalve op de sabbatdag. En de wolk- en vuurkolom. Beeld gebruikt. Grote schep door de priester uit de berg Siloam. Op het altaar uitgestort. Werd onder bazuingeschal gedaan. Gelezen uit Jesaja 12. Bij de Joden het gezegde dat als je niet van het water scheppen weet, dan weet je niet wat elke vreugde is.

Juist op deze laatste dag van het feest. Jezus weet straks gaat de gehele menigte weer naar huis. Juist dan laat Hij Zijn stem horen. Ook op de Pinksterdag. Zijn wijs moment uitgekozen. Niet lang na deze dagen zult u worden aangedaan met kracht uit de hoogte. Tien dagen later, vijftig dagen na de opstanding van Hem uit de doden. Geest uitgestort op alle vlees.

Op deze laatste dag van het Loofhuttenfeest staat Hij op een verhoogde plaats. Aandacht te verleggen naar Hem. Van Oud-Testamentisch feest naar Hem die er de Vervuller van is. Hij is de Rotssteen. Stromen van water vloeien en dorstigen drinken. Wat erg als de gehele menigte naar huis zou gaan zonder Hem die het levende Water is en het levende Brood. Wat zou het erg zijn als we vandaag bij de kerktelefoon Hem nog nooit hebben ontmoet. Zijn Geest nog nooit ontvangen. Niet tot zegen van anderen zijn, hoeveel goeds wij ook doen voor anderen.

Jezus laat Zijn stem horen. Ook daarop moeten we letten. Dat die stem gehoord wordt. Door die stem, die menselijke stem, de stem van God. Hoe doet Hij dat? Jezus stond daar echt niet te schreeuwen op een geweldige manier. Dat is ook haast niet te verstaan. Maar ook niet te mompelen. Jezus riep, duidelijke taal.

Ik denk aan Spurgeon die zondags voor duizenden mensen stond te preken zonder geluidsversterker. Hij had ook een soort opleiding opgericht voor mensen die predikant wilde worden. Wat zijn dat voor mensen? Dat vroeg hij dan. Maar ook de vraag wat voor stem heeft die persoon. Als u geen goede stem hebt, dan moet u maar geen predikant worden. Veel beroepen al mislukt. Beste vriend zei hij, dan moet u er ook maar op rekenen dat het predikantschap ook mislukt.

Welke dorst bedoelt de Heere Jezus? Dorst naar eer en naam, zoals wij allemaal hebben. Dorst dat deze crisis voorbij moet gaan. Dorst die niet te lessen is. Die eindigt in de eeuwige dood. Zoals die rijke man die smeekte om Lazarus voor verkoeling van zijn tong. Gaat om dorst naar de levende God. Psalm 62. Degene die echt zalig wil worden, kom tot Mij. Het is waar dat we vele genietingen kunnen hebben, maar zonder Hem wat dan? Wat de wereld biedt is niet blijvend. Vandaag heb je het, morgen is het weg.

‘s Werelds goed is als eb en vloed. Zien we het niet vandaag de dag? Bedrijven vallen om. Wat baat het ons. We zijn er allemaal op uit een stukje van die aarde te winnen. Tegelijkertijd schade lijden aan mijn ziel. Een Rabbijnse overlevering vertelt ons van een man die op reis ging. Een reis door een woestijn per voet. Maar hij had een misrekening gemaakt. Afstand groter. Water raakte op. Hij kreeg dorst. En het einde van de reis was nog niet in zicht. Hoe zou het gaan? Betekent dit het einde. In het zand zag hij een kruik liggen die iemand anders verloren was wellicht. Een kruik met water, dacht hij. Maar de kruik met diamanten. Maar daar had hij op dat moment niets aan. Begrijpt u?

Weg wereld weg schatten u weet niet hoe rijk ik in Christus ben. Het kenmerkende is altijd dat de Heere de dorst naar de wereld laat opdrogen. Zoals de verloren zoon. Waarom weegt u geld uit voor hetgeen geen brood is? Eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Jezus zegt hetzelfde. Laat uw ziel in Mij verheugd zijn. Zo iemand dorst. Maar als er iemand moet zeggen: ik heb helemaal geen dorst in God. Alleen maar dorst in dingen van het tijdelijk leven. Of als ik zo weinig van Hem weet. Dan zegt Hij ook: komt!

Van Hem leren we wat het is dorst te hebben. En niet naar de vergankelijke dingen. Hij leert het een leven buiten Jezus is geen leven. Zo zag Hij op die laatste dag van dat feest dat mensen alleen maar genoeg hadden aan dat Oud-Testamentische feest zonder Christus der Schriften. Zo ziet Hij ook vandaag mensen die genoeg hebben aan hun uiterlijke tradities en komen niet tot Hem. Komen tot Hem nu het kan en nu het mag. En niet alleen komen maar ook drinken. De koster heeft hier vanmorgen gelukkig twee glaasjes water neergezet en die zijn bedoelt om te drinken. Ik heb niet genoeg als ik dat glas alleen maar zie. Nee, het gaat er ook om dat ik daaruit drink.

Dat bedoelt de Heere hier als Hij zegt die komen en drinken. Gelooft. In dit verband is het komen en drinken. Christus toe-eigenen door het geloof. Zien we dat niet gebeuren op de Pinksterdag. 3000 mensen die daar geraakt wordt. Petrus die daar spreekt. Mensen beschuldigt. Die Jezus die u gekruist hebt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Heere, U hebt gelijk. Dan zeggen we niet meer ik ben het er niet mee eens maar U hebt gelijk.

Het was hun zonden. Hun schuld. Zo geeft de Heilige Geest dorst naar iets anders, beter: naar Iemand anders. Op de vraag die dorst hebben, wat zegt Petrus dan? Niet ga maar huis en u moet maar zien. Maar geloof in de Heere Jezus Christus. Gedoopt te worden. Gaven van de Heilige Geest te ontvangen. Pinksteren betekent wij hebben Hem gekruisigd. We zien het vooral dat het Gods weg is. Opdat er zo recht en genade kan worden gedaan. De ontdekking Hem doorstoken te hebben. Wij die het eeuwige oordeel verdiend hebben, mogen het eeuwige leven ontvangen. Komen en drinken. Gereinigd en vernieuwd te worden naar Zijn Geest.

Gezaligd te worden. Te drinken uit de fonteinen van het levende water. Heel andere vrede dan die de wereld ons voorhoudt. Als God in ons leven komt. Hoe betrekkelijk ons leven is. En geleerd dat het vast ligt in Hem. Gezegend in Christus Jezus.

2. Door de Heilige Geest andere zegen te zijn

In de tweede plaats om anderen tot zegen te zijn. Stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Hoe de Schrift zegt! Hoort u hoe Jezus de Zoon van God is telkens terugvalt op het Woord. Meerdere betekenissen. Wie tot Hem komt, heeft geen voorstelling van Hem naar eigen inbeelding. Zoals de schare had. Maar Hij brengt het zicht op de ware Christus. Daarom de vraag: in wat voor Christus gelooft u? Droomt u nog van een Messias op aarde? Als Hij niet voldoet aan onze verwachtingen. Als mensen vragen: waar is God die dit allemaal laat gebeuren. Dan zijn er vandaag de dag ook mensen die met God afrekenen. Jezus werd gekruisigd.

Pinksteren. Op Hem teruggeworpen worden. Zijn Naam is Jezus. Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Wordt dat geen groot wonder? Hij nam de dood en overwon die. Gelijk de Schrift zegt. Vers 38. Dan moet u kijken naar vers 39. Dat vers heeft Johannes tussen haakjes gezegd. Dit zeide Hij van de Heilige Geest. Als u het Johannesevangelie goed bestudeert, dan zult u wel vaker teksten tegenkomen die tussen haakjes staan. Johannes heeft als laatste van de apostelen en vele jaren later dan de anderen het Evangelie, onder inspiratie van de Heilige Geest, aan het papier toevertrouwd.

Toen Jezus deze woorden uitsprak was Hij nog niet verheerlijkt. Jezus was nog op weg naar het kruis. Pas na Zijn dood den opstanding, pas nadat Hij is opgenomen was in heerlijkheid kon Hij de Vader bidden om de uitstorting en uitzending van de Heilige Geest. Daarom heeft Jezus tegen Zijn discipelen gezegd het is uw nut dat Ik wegga. Op het moment dat Jezus met Zijn volkomen offerande kwam, mocht Hij de Vader vrijmoedig bidden om de uitstorting van de Heilige Geest.

Hier was de Geest nog niet. Wat betekent dat? We weten dat God Drie-enig is. Oneindig. Misschien is het goed dat u vandaag thuis de belijdenis van Athanasius zou bestuderen. Wordt niet vaak voorgedragen, waarschijnlijk omdat die langer is. De Geest was er al. In de beginne toen God de hemel en aarde schiep, zweefde de God over de wateren. Zoals een hen over de eieren om tot leven te brengen. Of David in Psalm 51 na het overspel met Bathseba. Geest geweken. Israël zal ik wezen als de dauw. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Wat is dat verfrissend voor de gewassen. Wat is dat heerlijk. Een milde regen, Psalm 84.

Nu Christus verheerlijkt is komt Hij, de Heilige Geest, als een geweldige stortbui. De laatste dagen ook kunnen beleven. Net als gisteren en vandaag warm is. Lucht vol vocht. Warmte stijgt omhoog. Ontstaat thermiek. Onweerskoppen, bloemkolkoppen. Dan kan het geweldig gaan onweren. De Geest die uitgestort is. De Geest die woning komt maken. Niet alleen bij u blijven maar in u zijn.

Zodra de Heere in ons leven komt, en daar bidden we om, dan ontvangt iedereen de Heilige Geest. Je kunt niet wedergeboren zijn zonder de Heilige Geest. Niet altijd in het begin bewust van. Zoals Paulus vroeg hebt u de Heilige Geest ontvangen? Daar hadden ze nog nooit van gehoord. Maar Hij was wel werkzaam.

De Geest Gods die altijd op de achtergrond treedt om Jezus op de voorgrond te stellen. Ontdekkend werk. Dorst geeft naar de levende God. Om die zwarte bruid te verenigen met de Hemelse Bruidegom die Jezus is. De Geest die het geloof in je hart werkt. Ook al is in het begin zo klein en aangevochten. Liefde in je hart. Vervolgens ook voor anderen.

Apart beeld. Hoe kan er nu water uit je buik komen. We proberen het duidelijk te maken. Anderen tot zegen zijn. Als we Johannes 4 lezen, dan hebben we daar een prachtig voorbeeld. Ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Ook over water gaat het daar. Ambtsbroeders, daar kunnen we van leren. Stapje voor stapje om Zijn doel af. Zoals Jezus kunnen wij dat niet maar toch.

Die van dit water gedronken heeft, water zal springen de fontein tot in het eeuwige leven. Dat zien we met deze vrouw gebeuren. Zelf dat Woord ontvangen in haar hart. Ze is er helemaal vol van. Ze is er zo vol van dat ze het watervat vergeet en als het ware een ander watervat meeneemt. Is deze niet de Christus. Deze vrouw heeft openlijk tegen de inwoners beleden wat zij gedaan had. En het was niet best. De man die bij haar leefde was haar man niet.

Niet kom en zie wat ik gedaan heb. Maar wat Hij gedaan heeft. Wij geloven u niet meer om uw woord maar omdat wij Hem zelf ontmoet hebben. Daar hebt u een voorbeeld hoe dit in praktijk werkt. Kijk naar de discipelen op de Pinksterdag. Petrus die nog niet lang hiervoor zijn Meester had verloochend, ik ken Hem niet. En nu spreekt met alle vrijmoedigheid. Het zijn woorden en daden die opkomen uit het diepste van je innerlijk bestaan. Van harte, welgemeend. Niet iemand die vlot kan praten.

Niet praten als Brugman, zelfs vanaf een preekstoel. Een toneelspeler. En toch niet van harte achterstaan. Terecht was de vraag van dat meisje op de zondagsschool: meester, gelooft u het zelf? Broeders, daar moeten we over nadenken. Sta ik er zelf achter wat ik al die jaren verkondigd heb? Dat geldt u ook als ouders, leerkrachten op school. Sta ik erachter? Of sta ik marktwaar te verkopen zonder dat ik er zelf achter sta?

Woorden van eeuwig leven. Levend water. Handelingen 2. Prezen God en hadden genade bij het ganse volk. Dat je zo tot zegen mag zijn. In de omgeving waar we wonen en werken. Op de plaatsen waar we soms onverwachts terecht kunnen komen. In een ziekenhuis, een verpleeghuis. Niet dat we op een krampachtige manier het Evangelie kunnen brengen aan de man. Zoals die evangelisatiecommissie. Eindeloos vergaderen. Eindresultaat. Een foldertje door de deur ‘s avonds zodat niemand het ziet.

Als dat het enige is. En niet komt tot de persoonlijke ontmoeting. Op die Pinksterdag dat massale. Vervolgens, Handelingen 8, de Moorman uit Ethiopie. Handelingen 9 Saulus. Verderop de stokbewaarder. Lydia de purperverkoopster. Die eenlingen. Een op een. Jaren geleden werd onderzoek gedaan hoe mensen tot bekering komen. Niet met massale bijeenkomsten waar mensen naar voren moeten komen. Maar dat persoonlijke. Wat Jezus deed, een op een. Daarom roept Jezus vandaag op tot Hem te komen en te drinken.

Het was op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Gemeente er komt een laatste dag in ons leven. Ik weet niet het bij u is, maar in deze crisis komt het toch meer op je af dan anders. Als je hoort van mensen die sterven aan deze ziekte. Wat is ons leven kortstondig, betrekkelijk. Een laatste dag. De komst van de dood zeker. Stukje van het leven gekregen om tot Hem te komen en te drinken. Stel dat alsjeblieft niet uit. Luister niet naar de vorst der duisternis die probeert wijs te maken morgen komt weer een dag.

De Heere zegt niet zoek Mij morgen. Heden. Niet morgen zegt de Heere. Zo u Mijn stem hoort, laat u leiden. Door wie? De Heilige Geest. Komt u in mijn leven Heere. Ruimt u op wat opgeruimd moet worden. Ook vandaag tot zegen mag zijn. En als u Hem mag kennen, misschien wel zo droog en dor geworden als in de natuur. Hem weer nodig. Let erop. Dingen die u dagelijks nodig hebt.

Als u een tuin hebt, dan kunt u niet tegelijk water geven voor een heel jaar. In de genade ook zo. Elke dag. Op de Veluwe zeggen ze dan eigenlijk heb je elke dag een beetje regen nodig. Zo is het ook in de genade. Water en brood. De Pinkstergeest is uitgestort. Opdat ook in ons waar is zalig die dorsten naar de gerechtigheid. Vruchtbaar leven te leiden tot heil van anderen. Juist ook in deze tijd. Ook als het gaat om het doel van de crisis waarin we vandaag leven. In alle eenvoudigheid te zeggen, de roepstem van de Heere die niet wil dat we in eigen schuld omkomen. Zelf gezegend te zijn en anderen tot zegen te zijn. Amen.

 

Zondag 14 juni 2020 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten [dienst online uitgezonden via YouTube] – ds. A.J. Schalkoort – Schriftlezing Johannes 7 vers 1-30 en 31-53