Zondag 22 oktober 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. A.J. Schalkoort (Lunteren) – Hebreeën 7

Voorzang psalm 77 vers 9

Gebed, Votum en groet

Psalm 86 vers 6

Geloofsbelijdenis twaalf artikelen

Psalm 86 vers 8

Schriftlezing Hebreeën 7

Gebed

Psalm 110 vers 1, 4, 5 en 7

Preek Hebreeën 7 vers 25

‘Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.’

Een volmaken Zaligmaker die volkomen zaligmaakt

1. Wie Hij zaligmaakt;

2. Hoe Hij zaligmaakt;

Gemeente als we iemand die niets of bijna niet van de Bijbel weet, zeggen belijden, waar het om gaat? Om Jezus Christus de Zaligmaker.

Ichthus teken. Teken van Jezus Christus. Teken van Zaligmaker, Redder. Vanmiddag hier naartoe reden auto voor ons met Ichthusvis met middenin Darwin. Directe aanval. Discussie schepping en evolutie ook een aanval.

Kern van het Evangelie. Ook in Hebreeën 7. Eeuwige Priesterschap van Christus. In tegenstelling tot oude priesterschap. Was tijdelijk. Voortdurend vacatures vervuld te worden uit het geslacht van Levi. Van Christus niet tijdelijk. Eeuwig. Naar de ordening van Melchizédek. Zonder geslachtsrekening. Niet uit de hemel komen vallen, gewoon een mens. Priester. Leefde in de tijd van Abraham. Door hem moest het volk gaan leren dat het priesterschap van Aäron tijdig was. Riep om een eeuwig priesterschap. Niet van werk dat blijft liggen omdat er niemand is.

Stel toch eens voor dat het priesterschap van Jezus niet eeuwig is. Dat nog steeds het priesterschap van Levi er nog is. Geen volkomen Zaligmaker nog. Het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen!

Wie net als de Hebreeers blijft steken zal nooit het eeuwige leven hebben. Vandaag ook hang naar het oude. Trend. Lofhuttenfeest te vieren. Terwijl de apostel Paulus zegt dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is. Als een rots in de branding. Eeuwig priesterschap. Volkomen zalig kan maken.

Wie Hij redt. Wie Hij het eeuwige leven geeft. Hier een beginsel. Straks volmaakt eeuwig. Duidelijk in de tekst: ieder die tot Hem gaat. Wie ook, waar ook vandaan. Ieder die door Christus Jezus tot God gaan. Daar komt het op aan in ons leven. Kan dat dan? Mag je dat zomaar doen? Toch een vraag die we kunnen stellen. Kan het dan en mag het zomaar dat u niet tot God gaat? Hebben wij recht om nog een dag om te leven zonder geloof en bekering? Hebben we het recht het leven voor onszelf in te richten?

Wat is het erg als we alle roepstemmen in de wind slaan. Zie Ik sta aan de deur en Ik klop. Aangrijpend als we nog steede wandelen op de brede weg. Weg steeds verder van God. Zoals de verloren zoon. De bezoldiging van de zonden is de dood. Eeuwige dood. Betekent dat. Nu is de Heere zo goed dat God ons roept, terugroept. Wend u naar mij toe en wordt behouden.

Terugkeer tot God gaat via een bijzondere weg, enige weg. In de tekst. Hoe Ere zij God in de hoogste hemelen. Niet alleen met Kerst zingen maar als het goed is elke dag. Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Hebben we ontdekt dat we zalig moeten worden? Zijn Weg te gaan met uitsluiting met alle andere wegen. Sterke gedachte vandaag ook. Wat doet het er toe? Moslim, christen, et cetera allemaal hetzelfde toch. Niet! Een weg tot zaligheid gegeven.

Het luistert heel nauw hoe wij denken zalig te kunnen worden. Wie zonder Christus tot God komt, komt bij een God die een verterend vuur. Niet een barmhartig Vader in Christus dan. Tot Hem te gaan! Enge poort, eng om alles af te leggen van onszelf. Kan niet mee.

Zaligmaken. Tot Hem te gaan. Oude weg. Mensen wandelen daar op. 6000 jaar. Ellendigen, verloren zonen en dochters die wandelen erop. Goede weg. Ons eraan ergeren terwijl God deze weg gegeven heeft? Beproefde weg. Nog nooit iemanr op die weg gegaan die bedrogen uitkwam. Jezelf bedriegen is een belangrijke vraag. Bestaat God wel? Bedrieg ik mezelf niet? Wie tot Christus gaat bedriegt zich niet! Enige fundament dat echt en hecht is. Wijze bouwer. Vast fundament gebouwd. Horen en doen. Wat is dat dan? Woord horen en tot God gaan. Dwaze bouwer wil zo snel mogelijk een mooi huis hebben staan. Eerder klaar dan wijze bouwer. Die op zoek naar het vaste fundament, allerbelangrijkste.

2. Hoe Hij zaligmaakt?

Wat Christus voor de zijnen doet? Wat doet Hij voor de zijnen? Volgens mij vandaag de nadruk op wat de mens voor God doet. Wat de zijnen doen voor Hem heeft pas betekenis als het over wat Hij voor de zijnen doet. In het Heilige Avondmaal komt het ook sterk terug. Wat Hij deed!

Melchizédek twee ambten. Christus drie ambten verenigd in zichzelf. Profeet, Priester en Koning. Die leeft en altijd bidt! Alles te maken met wat Hij op aarde deed. Opdat Hij ons tot God zou brengen, daarom geleden. Hogepriester in het Oude Testament kon pas zegenen het volk nadat het offer was gebracht.

Dit was tot vertroosting van de apostel Johannes op Patmos. Ik ben dood geweest en leef tot in alle eeuwigheid, Christus! Zijn offer is zo af en zo volkomen. Niet met Rome telkens Christus offeren. Laten we dat ook deze week bedenken. Reformatie.

De Rooms katholieke kerk kan alleen katholiek zijn als ze ophoudt Rooms te zijn. Geldt ook ons. De paap. Zit ook in ons. In eigen kracht. Ook voor ons nodig. Christus werk volkomen. Nooit Zijn bidvertrek leeg. Altijd!

Kan de Heere Jezus al die gebeden wel ontcijferen, vroeg een meisje. Als zovelen tegelijk bidden. Dat vermogen hebben wij niet. Bij ons een op een. Zijn macht zo groot, altijd. Hij kan dat. Als we door het geloof mogen leven, dan hebben we echt behoefte aan een voorbidder, voorspreker. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Als Hij ophoudt te bidden, dan eindigt het geloof, de kerk, keert terug naar de wereld. Jezus zegt: Ik heb voor u gebeden!

Hoe wordt die voorbidding gewaar? Hoe heeft Petrus dat beleefd? Toen hij Hem verloochende? Christus zag hem aan. Ging naar buiten, weende bitter. Ook op de eerste dag van de opstanding. Jezus aan Petrus verschenen. Zee van Tibereas ook. Driemaal in het openbaar verklaren wie Christus voor Hem is. Petrus driemaal hersteld. U weet dat ik U liefhebt. Niet de vraag van Jezus: ben je wel een christen, heb je wel geloof? Maar heb je Mij lief!

Zijn ogen op ons gericht. Weet u dat? Gods ogen op ons. Af te schrikken van de zonden en Zijn weg te gaan. Ik zal u onderwijzen, Mijn oog zal op u zijn. Zo hogepriester de namen op het borstlap, zo draagt Hij op zijn hart. Voorspraak bij de Vader! Voor al degenen die door Jezus tot God gaan.

Als een kind van God op aarde sterft, dan zeggen we weleens een bidder minder. Maar deze bidder blijft! Altijd. Valt niet weg. We hebben niet met een dode te doen, maar een Levende! De Levensvorst. Hij regeert de kerk en deze wereld. Hij heerst als opperheer.

Dan zeggen we ook vandaag, het lijkt wel dat de duivel regeert. Maar Christus regeert! Doet dat op een andere manier. Niet zelfde fout maken als Joden die aards koninkrijk verwachten. Viel zo tegen. Geen overwinning van hem toen Hij Saulus overwon! Jawel, leidt ene na andere overwinning.

Wat betekent volkomen Zaligmaker? Wat betekent dit? Dat iemand je redt voor 100%? Ernstige ziekte. Komt bij dokter. Behandeling. Uitslag en zegt: voor 100% genezen. Dan erg blij. Maar wat nu als de dokter zegt: voor 50% genezen of als de dokter zegt u bent ongeneeslijk ziek.

Elke zondag wordt er tegen ons gezegd dat we allemaal ongeneeslijk ziek zijn, geestelijk. Viel de bodem al weg? Gingen we al tot Hem. U bent ongeneeslijk ziek maar Ik kan u genezen. Volkomen! Wie zo tot Hem komt krijgt gelukkig niet te horen dat het niet kan, of voor 50%. Maar volkomen! Vergeving van zonden. Geweest zijn die zonden, in het heden en in de toekomst. Onpeilbaar diep oneindig hoog zijn liefde en vergeving. God zal ook geven dat u dat weet. Van de Vader te horen dat ze in Christus vergeven zijn.

Dat doet Hij ondanks onze zwakheden. Mogen ons wel verootmoedigen voor Gods aangezicht. Troost dat Hij zaligmaakt! Volkomen. Blijft doorgaan totdat allen zijn toegebracht. Ook dwars door alle beproevingen. Kijk naar Job. Dankzij voorbidding van Christus kon hij zeggen na alles verloren te hebben: de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd! Ook Paulus, wat een beproevingen ook gehad. Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus! Al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods.

Straks zal openbaar worden die volkomen zaligheid. Alles geopenbaard worden. De vergeving. Straks volkomen met Hem. De toekomst voor allen die door Christus tot God gaat. Beetje huiswerk: Johannes 17 Hogepriesterlijk gebed lezen. Geheim. Wat ik ben, ben ik door Hem geworden. Hij houdt Zijn werk in stand!

Christen zag dat in het huis van Uitlegger (uit de christenreis). Vuur probeerde iemand uit te blussen. Geheim aan de andere kant: telkens olie op het vuur.

Christus voorbidding. Vrijmoedigheid. Tot de troon der genade te gaan. Dat geeft troost, ook vandaag. Als we niet meer weten. Hoe voor Hem te leven? Als we Hem vergeten en verlaten?

Verhaal van het soldaat. Voor de tent in de ochtend. Gebed. Ik zal u in de strijd weleens vergeten. Druk met de strijd. Maar verlaat U mij niet! Voorbidder in de hemel. Zelf in de toestand als iemand zo ie afgetakeld en zelf niet kon bidden en spreken. Demente man meegemaakt, begon te vloeken zelfs. Anderen zeiden kan geen kind van God zijn. Toch een kind: Zijn werk! Die heerlijkheid die U mij hebt gegeven. Dat waar Ik ben die U mij gegeven. Die volkomen zaligheid waar allen zijn die door Christus tot Hem gekomen zijn. Amen.

Psalm 68 vers 10

Gebed

Psalm 26 vers 11 en 12

Zegen