‘Wie de kerk niet tot zijn moeder heeft, heeft God niet tot zijn Vader’ 

De algemene, katholieke, christelijke kerk is het lichaam van Christus. De wereldwijde kerk vormt een eenheid in het hoofd Jezus Christus. De kerk is niet gebonden aan bepaalde personen en plaatsen maar verspreid op vele plaatsen. Voor ons komt het erop aan om tot de Kerk te behoren en met de levende verwachting te leven van de volmaakte kerk zonder vlek of rimpel. Tegelijkertijd doet de kerk op aarde er alles toe daar zij de werkplaats is van de Heilige Geest.

Artikel 27 Nederlandse Geloofsbelijdenis over de katholieke kerk

Niemand kan God tot Zijn Vader hebben als hij de kerk niet tot zijn moeder heeft. Kerkvader Cyprianus. Het is waar. Kerk wordt veel afgeschreven. Kerkverlating. Heeft de kerk daar dan geen schuld aan? Kerk geen verzinsel van mensen. Instituut, vereniging om je bij aan te sluiten. Om ook weer te verlaten. Hoe wezenlijk de kerk is.

Een vader is niet denkbaar zonder moeder. En kinderen niet zonder ouders. Eenheid. Even terugkijken naar artikel 26. Voorbidding van de Heere Jezus Christus. Zijn grote werk. Opdracht van Zijn Vader. Nu in artikel 27 wordt gesproken van dr plaats. Gaven worden uitgedeeld in de kerk. Werkplaats van de Heilige Geest. Geleid en gebracht. Eenheid tussen Christus het hoofd van de kerk waaruit dit spreekt.

Zoals we geloven in God geloven we ook de enige kerk. Katholieke kerk. De Roomse kerk heeft zich die naam ten onrechte toegeeigend. Katholieke kerk. Enige kerk van Christus. Er is op aarde maar één kerk. Verschillende tijden en plaatsen. Een kudde. Een lichaam van het hoofd. Zoals de zon één maar verschillende afstralingen. Bron.

Oppassen te denken verscheidenheid van geloofsopvattingen. Velen wegen naar Rome. Niemand mag beweren de absolute waarheid te hebben. Met z’n allen nog een zoektocht. Gemeente we hoeven niet te zoeken naar de weg. Jezus is de weg. Ieder z’n geloof en God. Alles op een hoop. Is niet waar. Kunnen we niet doen.

Kenmerken van de katholieke kerk. Gewassen in Zijn bloed, door Zijn Heilige Geest. Heilige vergadering. In het Nieuwe Testament twee woorden voor gemeente: samenroeping van de Heere, geroepen uit het heidendom uit de wereld. Eigendom van Jezus Christus geworden. Tweede betekenis: eigendom. Eigendom te zijn van Hem. Door verkiezing en roeping. Rechtvaardigmaking en heiligmaking. Eertijds heidenen. Vijanden en rebellen. Maar geroepen. De stem van de Zoon van God gehoord. Jezus is er in het Hogepriesterlijk gebed over verblijd. En wie nu Zijn stem gehoord heeft gaat leven door Zijn Woord en Geest. Die laten zich bondsvergaderen.

Waar gaat het ten diepste om in de kerk? Jezus Christus en dien gekruisigd. De roepende! Zie Ik sta aan de deur en Ik klop. Hij roept elke dag en in het bijzonder op zondag in de kerk. Hebben we Zijn stem gehoord? En ons laten leiden? Verhard u niet maar laat u leiden.

Verwachten al hun zaligheid in Jezus Christus. Die gehoorzaam is die heeft een levende verwachting. Niet lijdelijk afwachten en ook niet activitisch. Maar een levende verwachting. Simeon bijvoorbeeld, of Anna. Geleerd of beter gezegd afgeleerd geen beroep te kunnen doen op eigen werken. Van onze kant uit onmogelijk. Ene doet er langer over dan de ander. Hij is het die die levende verwachting geeft. Kananese vrouw of de tollenaar achterin de tempel, verloren zoon tot inkeer en terugkeer. Waarom naar huis? Levende verwachting heeft. Hoe het ook uitpakt.

De Heere is bezig u en jou te roepen. Weg van onze onverschilligheid. Zoals Hij Levi riep. Volg mij. En Zacheüs in de boom. Nieuwsgierig was hij. Kunt er een boom over opzetten. Heilbegerig? Heere kan de nieuwsgierigheid gebruiken.

Zoals bij Spurgeon in Londen. Mensen kwamen uit nieuwsgierigheid. Vaak de eerste keer raak. De Heere werkt de levende verwachting gericht op Jezus Christus. Gaan we het zien. Ik heb het nodig gewassen te worden. Leren we niet op een dag. Dingen die steeds meer gestalte krijgen in uw leven.

Gewassen, waar denken we dan aan? Doop. Gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Wast en reinigt. En toepassende werk van de Geest. God heeft het beloofd. In die weg gaan wij gehoor geven aan die roepstem. Nieuw godzalig leven wandelen. Vernieuwd door Zijn Geest. Gesteld straks zonder vlek of rimpel. Of dat iemand is die pas tot geloof en bekering is gekomen, of iemand als Saulus of Timotheüs, allen verwachten. Verwachting naar meer. Niet naar iets dat er nog niet is. Ook geen gearriveerd christendom zonder strijd. Behoren tot de strijdende kerk. Uitverkoren vat, verkregen volk. Lidmaten van die katholieke of enige kerk. Gefundeerd op het enige fundament Jezus Christus.

Blijven zitten met de vraag hoe het zit met hen die in de kerk zitten maar geen gelovigen zijn. Komt niet overeen met de kerk. Zit kaf onder het koren. Niet uittrekken. Labadisten probeerden dat, een zuivere kerk. We zijn geen hartenkenners. Zichtbare en onzichtbare kerk. De Heere kent de zijnen.

Toch zo die in Christus is afstaan van ongerechtigheid. Onkruid wel in de kerk maar niet van de kerk. Ondertussen wel tucht. Artikel 32 met name over de orde en tucht in de kerk. Nu de belangrijkste vraag: weten we leden te zijn van de algemene christelijke kerk? Dagelijks bidden of de Heere de schadelijke wegen weg wil nemen. God tot Vader te hebben, de kerk tot moeder. Moeder baart de kinderen, zorgt ervoor. Niemand kan haar plaats innemen.

Trouw moeten blijven aan haar God. De kerk heeft als moeder haar kinderen lief. Eentje dwaalt dan proberen terug te brengen. Sacramenten gegeven om te versterken. Ambten ook. Vanmorgen bent u daarvan getuige geweest. Gedenk hen in uw gebeden.

Kerk al van het begin af. Instelling van God. Eerste leden van de kerk Adam en Eva. Weggekropen voor God. God roep: waar bent u? Moederbelofte gegeven. Van het begin af is er een kerk en zal er blijven. Zorgt God voor. Van Adam tot Noach. Universeel nog. Niet beperkt tot een volk. Heilige linie. Henoch zevende in de lijn. Lamech deed niet goed met twee vrouwen. De lijn van Noach tot Abraham. Kerk niet beperkt tot een volk. En dan Abraham. Geroepen. Kerk dan voornamelijk beperkt tot het volk van Israël. Komst van Christus, dan weer universeel. Gaat dan heen verkondig het Evangelie uit alle creaturen. Werk gaat door totdat de laatste is toegebracht. Dan zal Hij terugkomen.

Christus is een Eeuwige Koning die niet zonder onderdanen kan. God is in Zichzelf volmaakt gelukkig. Toch onderdanen. Daarin Zijn heerlijkheid. Hij roept. Hij is een goede, zachtmoedige en rechtmatige Koning. Hoeveel onderdanen heeft Hij al uit onze gemeenten bijeenvergadert? Verleden, heden en toekomst. Kerkvergaderend werk. Hebben we ons al ingeschreven in Zijn dienst? Een liefdesdienst. Mogen geen moeten. Geen dienstplicht.

Kerk wordt staande gehouden tegen het woede van de wereld. In Genesis 3 al de strijd. Kaïn sloeg Abel dood. Kon hij van niemand afkijken. Kwaad zat in zijn hart. Strijd is er. Altijd geweest. Openbaring: strijd zal toenemen. Tijd zal verkort worden om der uitverkorenen wil. Afgelopen week kunnen lezen van Open Doors over de vervolgde kerk. Ze hebben Mij gehaat, ze zullen u haten. Niet alleen van de goddeloze wereld maar ook van de godsdienstige wereld. Van wie heeft Jezus het meeste last gehad? En de discipelen? Mensen die er in waren en zoveel vanaf weten zo fel tegen gekeerd.

God beschermt. Vurige muur rondom. Machtige Koning. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. God houdt de kerk in stand. Al schijn ze heel klein geworden te zijn. Tijden van bloei en tijden van verval. Er zijn maar weinig Godvrezende koningen geweest in Israël. Gemengd huwelijk van Achab met Izebel. De dienst van Baäl die er eerst naast stond kwam er steeds meer in de plaats. Goddeloze vrouw Izebel. Elia op Karmel, geloofsheld. Volgende dag vluchten voor een vrouw. Geloof kwijt. Geen geloofsheld. Heere zoekt Hem op in de woestijn. Zevenduizend nog over, getal om grote aantal aan te duiden.

Verbaasd zijn: schare die niemand tellen kan! Knieën niet gebogen. Een gevaarlijke tijd waarin we leven. Grote verleidingen. Geest van de tijd die grip op ons krijgt. Tijdgeest die ons bezighoudt van alles en nog wat zonder de vraag over het doel van ons leven. De duivel gunt ons geen tijd. Stilletjes bezig om het leven om te brengen. De Heere houdt de kerk in stand, kan de kerk niet zelf. Gebed: bewaar Uw kerk. Uw Koninkrijk kome!

Ten slotte zien we dat de kerk niet gebonden is aan bepaalde personen en plaatsen. Verspreid. Bepaald bij de katholieke kerk, enige kerk. Rome leert dat met de Paus maar oppassen met Protestante pausen of bisschoppen. Niet plaats Jeruzalem of Rome. Denk aan het voorbeeld van de vrouw uit Samaria. Aanbidden in geest en waarheid. In Handelingen. Duidelijk op verschillende plaatsen. Kandelaar wordt verplaatst. Niet meer in Klein Azië meer schijnt het heldere licht niet meer maar het flauwe licht van een halve man. Luther heeft ooit een brief aan Nederland geschreven: als de kandelaar weggaat, komt de kandelaar nooit meer terug.

Toch één. Misschien wel een punt waar we de hele avond op hebben zitten wachten. Oecumene. Niet zoals met het samen op weg proces waarbij allerlei meningen en belijdenissen naast elkaar komen te staan en we de eenheid [dat het lichaam van Christus niet verscheurd mag zijn]  nastreven. Maar daar gaat het helemaal niet om.  Eenheid van de kerk in Christus. Verstrooid, verspreid. Maakt het dan niet uit bij welke kerk je hoort? Zeker wel. Ook onze kerk behoort de waartekenen van de kerk.

Die echt lid is die is het in verbondenheid in Christus. Verenigd in Hem. Zelfde geloof en genade. Katholieke algemene christelijke kerk. Kerk van Christus. Als er gevraagd wordt: van welke kerk bent u lid? Als u mag zeggen: van de algemene christelijke kerk. En onderdak bij de Hersteld Hervormde Kerk. Er is een kerk. Vallen alle kerkmuren weg. Eenheid van geest. Velen reiken elkaar de broederhand. Want wat ze hier beleden wordt werkelijkheid in het Vaderland. Amen.

Zondag 14 januari 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Bethelkerk Lunteren – ds. A.J. Schalkoort [Lunteren] – Artikel 27 Nederlandse Geloofsbelijdenis