De profeet Zacharia profeteert over de komst van de Heere Jezus Christus. Hij is gekomen naar deze wereld om Zijn leven te geven om daarmee aan het recht van God te voldoen. Vanwege onze zonden verdienen wij de eeuwige dood. Maar God is genadig in Christus, Hij is de fontein die geopend is tegen de zonde en onreinheid. Zijn bloed is een volkomen verzoening voor onze zonden. Alleen als wij met Christus verenigd zijn, zullen we de hemelse heerlijkheid binnengaan.

Zacharia 13 vers 1: ‘Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid’.

De geopende fontein van God
1. Hoe deze fontein geopend is;
2. Waartegen deze fontein geopend is;
3. Voor wie deze fontein geopend is.

Gemeente, de laatste drie hoofdstukken van Zacharia zijn een profetie gericht op Israël. Zacharia spreekt over het laatste der dagen. Eindtijd. Wanneer de Messias zal gekomen zijn en het werk dat Hij zal volbrengen. Verwerven van het heil. Die tijd zal doorgaan tot de wederkomst van de Heere Jezus Christus.

Een daarvan zal naar mijn overtuiging dat velen onder de Joden zich tot God zullen bekeren. Romeinen 11 vers 25. Verharding van het volk van Israël. Totdat de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan. Verharding van het volk van Israël. Toch moeten wij tot onszelf inkeren. Hebben wij niet net als de Jood een hart dat verhard is als een steen. Maar geen plaats voor de Heere Jezus Christus in het hart. Misschien nog wel in het hoofd, overtuigingen die Gereformeerd zijn, gewoonten, naar Gods huis gaan. Maar daarmee alles gezegd. We hebben geen binnenkamer. We weten niet van een verbroken hart. Geen gelegenheid van het bloed van Christus tot verzoening met God. Omdat wij geleerd hebben vijand te zijn van God en goddelozen. Wat zou het een wonder zijn als die zaken uitgewerkt worden in het nieuwe winterwerk. Want zonder zullen we verloren gaan in het eeuwig verderf.

Heeft die ernst u weleens bezet? Niet alleen jongeren maar ook ouderen. Verhard op het erf van het verbond, onder de middelen, met een gedoopt voorhoofd. Verhard door de dingen die er in de hel niet zijn en de hemel voor je gesloten houden. Verhard zoals Paulus in zijn eertijds in godsdienstigheid. Om de gemeente uit te roeien. Verhard als een rijke jongeling of een tijdgelovige.

Als God het niet had geloofd, zou het niet komen. Als Hij het niet heeft belooft en het ook werkt. Hebben we dat ondervonden? Dan worden we biddende mensen. Dat als wij gaan werken alleen maar verharden. Maar als Hij gaat werken, Geest der genade en der gebeden. De principiële vervulling zien we met Pinksteren.

1. Hoe deze fontein geopend is

Eerst was de fontein er niet, gesloten. De rots geopend op Golgotha. Toen heeft het bloed gevloeid. Niet ons bloed is waardeloos voor God. Aan ons bloed kleeft doodschuld. Maar Zijn bloed voldoet aan de eis van God. Hebt u de schoonheid van dat bloed weleens gezien? Zonder dat bloed zal God u voor eeuwig buitensluiten. Met dat bloed zal de verderfengel voorbij gaan.

Springader zegt de kanttekening. God van nature genadig. God moet niet genadig gemaakt worden, Hij is genadig. Dat is een wezenseigenschap. Eigen en enige Zoon gegeven voor alleen maar verhardde, vijandige zondaren. Als u denkt dat u geschikt bent voor dat bloed, dan ben ik bang dat u zich ernstig vergist. Niet voor nette kerkmensen, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel.

Er komt niemand in de hel dan die er ook wil komen. Er komt niemand in de hemel dan wie God daar brengt. God is genadig, Hij hoeft niet bewogen te worden genadig te zijn. Als dat zo zou zijn, dan zou God spijt moeten hebben dat Hij als straf op de zonden de eeuwige dood heeft gezet. Niets van buitenaf heeft God tot genade bewogen. En gelukkig maar niet. Dat is helemaal uit God Zelf. Daarom is er een Christus, een Evangelie en vanmorgen een eredienst. Om Zich te ontfermen over mensen die zelf hun ellende hebben gekozen.

Adam kon de ellende niet overzien vanwege zijn zonden. Alle ellende die ons overkomt hebben we verdiend. We zeggen het weleens: waar heb ik dit aan verdiend? Als Gods Geest u aan uzelf ontdekt, komt u bij uw overtreding uit, de val in Adam, en dan gaat de hand op de mond en ga ik zwijgen over de rechtvaardigheid van God in mijn leven. Want God doet niets tegen Zijn recht in ons leven.

Als God het niet tegenhoudt, dan komt er verzet en vijandschap uit ons hart. Blijkt dat niet uit de weg van Heere Jezus ging als Hij zieken en melaatsen heelt, Hij gaat nog veel verder, Hij wekt doden op. Voor God niets onmogelijk. In Christus zouden zien dat God onder hen woonde. De oproep van geloof en bekering. Wat is uw antwoord? Uw, jouw en mijn leven? Dat is toch ook een gedurige zaak waar we in het winterwerk bij bepaald worden. Dat is toch een van de zaken.

Hoe ga je naar catechisatie? Mag je biddend gaan? Geen zin in. Nou eenmaal gaan, vader en moeder willen het. Haar en snaar op het laatste moment pak je je boekje, je zit de tijd uit. Maar je ziet niet dat God naar je uitziet. Zul je biddend gaan? Dat degenen die het geven je behoud op het oog hebben. Heere, wilt u van mij afnemen dat ik het saai vind. Psalm 25: wie heeft lust de Heere te vrezen, het onvergankelijke goed. Wie het beste heeft bewaard tot het eeuwige leven. Zul je waken voor je eigen hart. Voor de verzoekingen van de boze, dat andere dingen veel belangrijker zijn. Hij voert naar de buitenste duisternis.

2. Waartegen deze fontein geopend is

Wat een wonder dat we mogen horen van een genadefontein, een bloedfontein. Voor degenen die zich al zo lang hebben verhard. Voor degenen die in verlegenheid naar God vragen. Een vloeiende fontein. Bron. Niet een regenton die op is als die op is. Levende fontein is Jezus Christus. Mens te verlossen van zijn dood en mens te leren leven van de genade in Christus. Al die genade is in Christus. En het zal wat zijn als we die genade versmaden in ons leven.

En deed dat volk het niet toen de Heere Jezus op aarde was? Hebben de niet gespot in het teerste, moeilijkste moment. Als U dan de Zoon van God bent, kom af, en we zullen geloven. Toch zou er een rouwklage komen. Pinksterdag. Harten doorstoken. Verslagen schare. De dood van Jezus tot vreugde van Zijn kerk. Op Golgotha stond er ook een kerk die Hem vreesde maar Zijn dood niet begrepen.

Wat zou het een wonder zijn als dat er is in het nieuwe winterseizoen. Daar was een wenen bij het kruis, maar dat was ongeloof. Het was ook een hartelijke liefde tot Hem maar ook ongeloof. Daarna was er een wenen over de vijandschap tegen God. Dat ze Hem gekruist hadden. Hebt u zo geweend?

Er is nooit een tot Christus gekomen, dan alleen degene, Calvijn zegt: degene die zijn schuld met ernst erkent, als God mij verschijnt als Wreker en met straf bedreigt. Die in Zijn liefde Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, en ik heb Hem gesmaad. Gemeente er is geen zonde zo erg als het ongeloof. U denkt misschien het zevende gebod, of derde. Vloeken. Dat maakt de andere zonden niet minder erg, begrijp me goed. Maar de zonde van ongeloof, dat maakt God tot een leugenaar.

Misschien zul je je in Katwijk een poosje niet durven laten zien als je overspel hebt gepleegd. Poosje in de kerk niet laten zien. Maar de zonde in ongeloof, wie schaamt zich ervoor? Dat we zondag aan zondag, winterseizoen naar winterseizoen, geleefd in ongeloof. Daar was een volk overtuigd door die Geest van de genade en van de gebeden. Christus in Zijn gave getekend.

Gemeente u moet niet denken door weten dat Jezus gewillig is dat genoeg is. Ik vrees dat velen verloren gaan omdat ze weten dat Jezus gewillig is. Weet u wat u gelooft is allemaal waar, maar het zal u niet redden. Want je moet met Christus verenigd is. Waar Hij geopenbaard is, toegang tot Hem kreeg. Je op de voeten bracht. Wat helpt Bartimeüs, die bloedvloeiende vrouw als ze weten dat Hij kan helpen. Mag dat het zijn in het nieuwe winterseizoen. Maar wij hebben, verzoend zijnde, vrede met God.

Een fontein geopend te doen dage. Calvijn: tot verzoening en besprenging. Is dat de nood van je leven? Trouw in een winterseizoen, trouw naar de kerk. Aangezicht van de Heere zoekt. Heere er is een fontein, mag ik dat persoonlijk vinden. Er is een eerste keer in het leven. Toevlucht nemen tot Jezus. Smekend uitgaan. Eerste smeken van genade. Eerste keer van Zijn bloed last druppelen op je hart.

Kinderen van de Heere, Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 29. Grote zwakheid, struikelen in velen, geloven kunnen ze niet omdat het moet, liefhebben kunnen ze niet. Lood in de schoenen, niet beter, nochtans de toevlucht leren nemen hoe langer hoe meer tot het bloed, den dood, het lijden en de gehoorzaamheid van den Heere Jezus, in Denwelken zij vergeving hunner zonden hebben, door het geloof in Hem.

“Zo Gij in ’t recht wilt treden,
O Heer’, en gadeslaan
Onz’ ongerechtigheden;
Ach, wie zou dan bestaan?
Maar neen, daar is vergeving
Altijd bij U geweest;
Dies wordt Gij, Heer’, met beving,
Recht kinderlijk gevreesd.”

Psalm 130 vers 2

Dan kun je nooit genoeg van Hem hebben geleerd. Hoe getrouw als sterk Hij is, Hij zal Zijn werk voor mij, in mij, aan mij, met mij voleinden. En tegelijkertijd kleven ze Hem aan. O levensbron verlaat niet wat Uw hand begon. Gemeente, een fontein tegen elke zonde. Is er nog een jongere die zegt natuurlijk wel. Pas op met iemand Die de schuld voelt, om met een ruime Bijbel te komen. Ik hoor het niet zo vaak maar het is geen graadmeter.

Ik heb zo in zonden geleefd. Kan het voor mij nog wel? Mijn hart is zo hard. Ik weet er geen raad mee. Dan zegt de Heere: Ik wel. Wend je tot Mij. Leer op Mij te wachten. Wachten hoeft vandaag niet meer, maar met de Heere wel. Ik heb een fontein geopend tegen elke zonde en tegen elke onreinheid. Wend u tot Mij, want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Voor wie is het dan? Luisteren we nog een keer naar de tekst. Over het huis Davids en Jeruzalem.

3. Voor wie deze fontein geopend is

Nieuw Testamentisch zeggen: die Kerk met een hoofdletter K, daar zullen alle volken over struikelen. En Jeruzalem zal blijven, Gods kerk. Die kerk wordt hierin gekenmerkt, dat ze als berouwhebbende zondaren dagelijks de toevlucht nemen tot die geopende fontein. Pinksterdag: verslagen van hart, mannenbroeders, wat moeten wij doen dat wij verzoend worden? Die hemelhoge schuld en die afgrijselijke diepte van vijandschap wordt weggenomen. Dat volk, voor degenen voor wie de ogen open gaan.

Ons allen wordt het Evangelie voorgesteld. Nooit kunt u niet zeggen het was mij niet gezegd. Het was een gesloten geheel. Dat kan wezen maar dat is van uw kant en niet van Gods kant. Maar onze tekst gaat het verder. Zonder die openbaring aan mijn hart, blijft de hemel gesloten. Zult u erom smeken? Zonder die openbaring blijft de Heere Jezus een vreemde voor mij. Dan kunnen die ouderlingen erover spreken die ene Zaligmaker, en dan kunt u het grif toestemmen, maar u hier te wenden dat Hij Zich Evangelie openbaart, terwijl alles je tegen is, als verloren zoon uit te gaan tot Hem die de geopend fontein is voor vijanden en goddelozen.

Amen.

 

Zondag 26 september 2021 – Hersteld Hervormde Gemeente Triumfatorkerk Katwijk – ds. A.J. Britstra – Schriftlezing Zacharia 12 en 13 vers 1