De profeet Micha profeteert over de komst van Christus naar deze wereld. In deze Adventstijd komen de woorden tot ons over Christus als Doorbreker. Hij is de eerste die door de dood en oordeel heengegaan is en overwonnen heeft. Hij baant de weg. Zo volgen christenen Hem op weg naar Huis. Achter Hem komen ze aan. Dat is Advent.

We luisteren vanmiddag samen naar Micha 2. We zullen de lijn van dit hoofdstuk grotendeels volgen wat uitloopt op de verzen 12 en 13.

Micha 2 vers 12 en 13: ‘[12] Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. [13] De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken; en hun koning zal voor hun aangezicht henengaan; en de HEERE in hun spits‘.

Gemeente van de Heere, Kerst kan dit jaar weer doorgaan. Dat klinkt een beetje vreemd als ik dit zo zeg. In de afgelopen jaar hoorden we allemaal berichten om het Kerstfeest maar een keertje overslaan. Corona en alle toestanden. Vanuit het RIVM en anderen kwamen de berichten Kerst maar een jaartje over te slaan.

En ja, als Kerst betekent samenzijn, samen eten en drinken en vrolijk zijn. Als dat het is, ja dan een jaar overslaan. En dat nu kan gezegd worden het kan nu weer. Wat als Kerstfeest heel iets anders en veel meer is dan dat. Daarom was het de afgelopen twee jaar geen reden om Kerst over te slaan.

Kerstfeest. Christusfeest. De Zon der gerechtigheid. Een helder licht verstrekt. Een licht zo schoon, gedaald van ‘s Hemels troon. Daarom ook dit jaar weer Adventstijd. Als de ene crisis de andere crisis is opgevolgd. Het gedenken van de komst van de Heiland, de Heelmaker. In het licht van Zijn nadere komst. Omdat het Zijn komst die mijn heil volmaakt.

Van deze doorbraak, Doorbreker, heeft Micha geprofeteerd. Geprofeteerd waar Gods Zoon exact geboren zou worden. Bent u klein, Juda. Uit u zal voortkomen de Messias. Woorden die u waarschijnlijk bekend in de oren klinken.

Wie was Micha? Eerlijk gezegd weinig te zeggen over hem te zeggen. Alleen naam en woonplaats. Hoofdstuk 1, Micha de Morastiet. Het gaat niet om de boodschapper maar om de boodschap. Een tijdloze les, wijsheid waar ook wij ons voordeel mee moeten doen denk ik.

Hoe vaak gaat de boodschap van de Heere voorbij omdat je zo druk ben met de boodschapper. Ik weet niet hoe het hier in Voorschoten is. Maar als ik zo in mijn gemeente hoor en mijn oor te luister leg bij collega’s. Nogal eens mensen die een dienst overslaan. Wat in deze tijd van diensten uitzenden nog laagdrempelig is. Omdat de dienaar niet aanstaat om wat voor reden dan ook. Kerkelijke menukaart. Men kiest in wie en waar men op dat moment trek in heeft. Het gaat om de boodschap waar je op dat moment alles in dient te hebben. Het Woord van de Heere die dan wordt uitgebracht werkt alles uit.

Micha uit wat Gad genoemd. Eind van de achtste, begin van de zevende eeuw voor Christus. Niet dezelfde profeet als Micha in de tijd van Achab. De tijd van deze profeet Micha is een donkere tijd. Tien- en tweestammenrijk. Hij niet alleen. Hij is een tijdgenoot van Jesaja. Het ziet er in dat tienstammenrijk niet al te best uit. Afgoderij in Dan en Bethel. Gods oordeel is onafwendbaar geworden.

Micha 1. Daarom zal ik Samaria stellen tot een steenhoop in het veld. Hoofdstad Samaria verwoest. Ook waar Micha werkt in het tweestammenrijk. De legers die Samaria hebben verwoest hebben ook aan de poorten van Jeruzalem gelegen. Tijd van koning Hizkia. In de nacht gebeden. Niet minder dan 185.000 door de engel van de Heere in die nacht doodde.

In hoofdstuk 2 het oordeel over zich afroepen. Wee degenen. Dat is een dodenklag. Wee is uitdrukking geeft aan de klacht. De grootgrondbezitters begeren niet alleen van de kleine boeren maar ze roven ook. En wij weten het ook.

We hebben hier te maken met een kwaad van alle tijden. Rijken die over de ruggen van minderbedeelden rijker worden. Ook wij leven in een samenleving waar veel om meer, meer, meer draait. Regelmatig komen berichten voorbij dat de rijken steeds rijker worden. Een fractie van de rijken meer bezitten dan de helft armste mensen in de wereld. Zulke berichten zeggen genoeg denk ik zo.

Sabbatjaar en jubeljaar. Aan deze inzettingen van de Heere hield men zich in Juda al lang niet meer. Wie God verslaat, heeft smart op smart te vrezen. Wie ver van God de weelde zoekt. Vergaat erlang. Die vergaat omdat hij de zegen van God afwees. Koning Achab was er al achtergekomen. Dat stukje land afkapte van Nabod. Nabod die dat stukje land niet wilde afgeven omdat het een stukje van het beloofde land was. Achab heeft het gedaan op listige wijze via Izebel. God heeft hem gestraft. Niets overgebleven van het geslacht van Achab.

Hier ook in hoofdstuk 2. Hetzelfde geldt voor het onrecht en oorlog dat in onze tijd er is. Er komt een dag dat God al het onrecht recht zal zetten. Ook al zeggen de mensen bergen valt op en heuvelen bedekt ons. Het zal niet gebeuren.

Het is nog meer waar Micha de vinger bij legt. Ze willen de boodschap niet horen. Vers 6. Profeet niet. Zo’n profeet moet z’n mond houden. Door een oordeelsprofetie willen ze in hun heilzame dienst niet gestoord worden. Aan profeten die een goede boodschap hebben willen ze wel horen. Wel in algemene zin praten over zinnen maar niet over hun zonden.

Een boodschap van ze leefden nog lang en gelukkig. Het komt ongeacht hoe iemand leeft allemaal goed. Er is geen bekering van zonden nodig. Er komt geen oordeel. Van zulke profeten wemelde het in de tijd van Micha. Voor wijn en brood,

Iedereen moet binnen de grenzen van de Nederlandse wet zichzelf mag wat dat ook maar moge betekenen. Zolang dat iemand anders maar niet belemmert. Zolang als je Gods heilzame geboden maar achter de voordeur laat. Maar val ons er niet mee lastig. Als je de Bijbel laat spreken, dan krijg je te horen dat het een sprookjesboek. Op z’n best een geschiedenisboek. Geen blik op het heden en laat staan op de verre toekomst.

Een boodschap als vrede op aarde en een hemel na dit leven, zo’n boodschap wordt nog wel getolereerd. Maar de hel bestaat daarbij niet. Maar de boodschap van de Bijbel van twee wegen, van hemel en hel, voor zo’n iemand wordt weinig ruimte geboden. Maar dit is niet nieuw. Jeruzalem, u die profeten stenigt. Johannes de Doper zelf. Dit is eeuwen door het geval. In sommige delen letterlijk. En in andere plaatsen monddood te maken.

Maar het Woord van de Heere dat Micha gezien heeft, dat drong hem. Wij leven in Adventstijd. Niet alleen deze vier weken. Wij leven ook in de tijd voorafgaand aan Zijn komst als rechter om te oordelen de levenden en de doden. Zonder een datum aan te plekken zien we wel dat we dichterbij geschoven zijn.

Dringt het tot u door? Dringt het Evangelie van Christus u? Voor degenen die wankelden ten dode. Die verloren gaan als u zich onthoud van hen te vertellen. Beelden spreken in vers 8, het afstropen van iemands jas. Het laatste wat iemand nog had. En huizen pakten ze af.  Daarom klinkt in vers 10 nog een keer heel scherp het oordeel. Dit land zal de rust niet zijn. Maar omdat velen rustelozen zijn, zal de Heere hen de rust niet gunnen.

Ballingen zijn in een vreemd land. Ook ons wordt hier geen rust gegund. Hier geen blijvende stad. Wie een dwalend hart heeft of zijn eigen gang gaan, zullen de haven van rust niet bereiken. Dit oordeel is niet het enige en ook niet het laatste wat Micha moet vertellen. Ook een boodschap van verlossing.

De Heere kan Zijn volk waaraan Hij Zich verbonden heeft niet loslaten. Ondanks dat zij Hem keer op keer hebben verlaten. Een klein deels slechts van degenen die weggevoerd zijn. Sommige teruggegaan als anderen besluiten om daar te blijven. Samengebracht als schapen in Bosra. Kan twee dingen betekenen. Een plaats of een omheining. Slechts een overblijfsel. Zo verzamelt de goede Herder, Jezus Christus, Zich een gemeente uitverkoren tot het eeuwige leven.

Als je die schapen een voor een ziet, stelt het niet veel voor. Maar bij elkaar een menigte. Hij zorgt ook voor een doorbraak. Definitieve doorbraak. De Doorbreker zal voor hen uitgaan en zij zullen door de poort gaan. U kent de belhamel vast wel. Gaat altijd voorop, durft alles. Als die belhamel gaat, dan volgen er meer. Als er schaap over de dam is, volgen er meer.

Dat voorste schaap had een bel. De anderen volgden dan. Dat klinkt hier. Jezus Christus is de Doorbreker. Hij is uit de hemel gekomen. Van Bethlehem naar dwars door de dood. Achter Hem zal de kudde doorbreken en door de poort gaan. Hij zal en zij zullen.

Hoort U zijn stem? Behoort u bij Zijn kudde? Ik ben de Deur van de schapen. Als hij door Mij ingaat, zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Deze Adventszondag zet Hij de bazuin nog eens aan de lippen. Om de overwinning. De Zoon die een doorbraak heeft gemaakt, aan de spits getreden is.

Omdat Hij voorop gaat. Zijn werk. Zal ik door God over een muur springen en door een bende dringen. Deze Adventszondag om het verlangen te versterken om bij Hem te komen. Ga door Mij in. Als je zelf een doorbraak probeert te forceren, dat lukt niet. Ik heb een doorbraak gemaakt. Volg mij over dat smalle pad. Waarom zou u nog langer op die brede weg voortleven?

Zo heeft Micha van verre mogen zien. Zijn naam betekent wie is als de Heere. Aan de ene kant een aanklacht. Er was er niet een. Niemand leeft zoals de Heere het vraagt, het gebiedt. Ook een aanklacht in deze tijd. Zoals de Heere het waard is. Tegelijkertijd is Micha’s naam in deze tijd als in zijn eigen tijd, Evangelie. Wie is als de Heere die als de mensen wilde worden? Immanuël. God met ons.

Omdat wij aan alle kanten worden omringd door het oordeel. Zelf over ons afgeroepen. En daar een doorbraak wilde maken. Dwars door de zonden heen. Dwars door de dood heen. Door het oordeel heen. Daar doorheen een weg terug tot de Vader te banen. Voor hen die Hem volgen. Achter Hem aan komen zij Thuis. Dat is de boodschap van Advent. Volg Mij die gekomen is als Redder van zonden en dood. Want Ik ben komende en sta voor de deur als Rechter.

Amen.

 

Tweede Adventszondag 4 december 2022 – Rehoboth Hersteld Hervormde Gemeente Voorschoten – ds. A.I. Kazen – Schriftlezing Micha 2