Op deze oudejaarsdag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag, komt het Woord van de Heere Jezus Christus tot ons. Om de balans op te maken of we niet alleen hoorder van het Woord in het afgelopen jaar tot ons gesproken zijn maar ook dader van het Woord. Die deze Mijn woorden hoort en doet zal vergelijken woorden bij een voorzicht man die zijn huis op een steenrots heeft gebouwd en een iegelijk die deze Mijn woorden hoort en niet doet, zal bij een dwaze man worden vergeleken die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Is ons levenshuis op de steenrots Christus gebouwd? 

Mattheüs 7 vers 24-27: ‘[24] Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. [25] En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. [26] En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. [27] En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot‘.

Gemeente, een paar opmerkingen vooraf voor het thema en de aandachtspunten noem. Het is vandaag in zeker opzicht oudjaarskerk in de kerk. Waarbij de kinderen zich misschien wel afvragen: vergist de dominee zich niet? Is hij niet een beetje in de war? Oudejaarsdag is in december. Dat duurt nog meer dan een jaar. Toch is het in de kerk vandaag een soort oudjaarsdag. De laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de kerk begint de kalender met Advent, vier weken voor het Kerstfeest. Van de Adventstijd naar Kerst, naar de lijdensweken naar Pasen en Pinksteren. De zondag die ook wel eeuwigheidszondag wordt genoemd. Om terug te zien op wat de Heere verkondigd heeft in het afgelopen jaar. God die Zijn Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve maar het eeuwige leven heeft. God de Zoon die het loon op de zonden gedragen heeft totdat alles volbracht was. De Heilige Geest die ervoor zorgt dat het werk van Christus niet zonder vrucht blijft. Hij zal het uit het Mijne nemen zegt Christus.

Nu, wat heeft het u gebracht? Is het horen gevolgd door er gehoor aan geven? Slot van de Bergrede: een ieder die deze Mijn woorden hoort en doet, zegt Jezus. Die zal ik vergelijken bij een man die een huis op de steenrots heeft gebouwd. Maar de andere kant: die dat niet doet zal ik vergelijken met een dwaas man.

De Heere Jezus vertelt wie wijs, verstandig en dwaas is
1. Hetzelfde Woord maar twee bouwers;
2. Hetzelfde Woord maar twee uitkomsten.

1. Hetzelfde Woord maar twee bouwers

De gelijkenis van de bouwers staat aan het eind van de Bergrede die Jezus heeft gehouden kort na zijn doop door Johannes. We lezen dat Hij Petrus, Johannes en Jakobus tot Zijn discipelen roept. Hij gaat rond en verkondigt het Woord dat gepaard gaat met het genezen van zieken. Het blijft niet onopgemerkt. Als Jezus neergestreken was op een berg en Zijn discipelen ging leren volgden de schare Hem. Hij begint met onderwijs over het gebed en nog meer. Heel kort gezegd kun je zeggen dat Hij zegt wie burgers van het Koninkrijk van God zijn. Niet voor niets wordt het wel de grondwet van het Koninkrijk van God genoemd.

De discipelen hebben alle woorden van de Heere Jezus gehoord. En dan de laatste woorden over de woorden horen en doen en niet doen. De hoorder die het hoort en wel doet wordt vergelijken met een wijs man. En die het hoort en niet doet wordt vergelijken met een dwaze bouwer. Vers 24. Ieder dan die deze Mijn woorden hoort. Het gaat om Hem die spreekt. We horen in de Bergrede niet alleen de woorden van de Heere Jezus, we horen Hemzelf.

Dit mogen we breder trekken. Steeds als wij Zijn Woord horen verkondigen, dan horen wij Hemzelf. Begrijp mij goed: ik wil mijzelf niet groter maken. Ik ben maar een doorgever. Het is de Heere die Zelf tot u spreekt. Paulus: daarom dankende wij als wij u het Woord verkondigen dat het niet het Woord van mensen is maar van God. Beseffen we wie er spreekt? Als we in de Bijbel lezen, onder het Woord komen? Of zijn we er zo gewend aan geraakt?

Terug naar de woorden van de Heere Jezus. De woorden over wie de woorden hoort en doet. Hij noemt hem een wijze bouwer. Heel lang heb ik gedacht dat mensen binnen de kerk de wijze bouwers zijn en mensen buiten de kerk de dwaze bouwers. Christenen zijn de wijze bouwer en niet-christenen de dwaze bouwer. Maar dat zegt Jezus niet. Wijze en dwaze bouwers zitten allebei in de kerk. Dwaze bouwers die tenminste zich christen noemen. Als wij vanmorgen het Woord hier horen of thuis achter de computer, het Woord aanhoren en vervolgens naast ons neerleggen. De wijze bouwer is die het huis op de rots bouwt. De dwaze die het huis op het zand bouwt.

De eerste begint met bouwen. De eerste zet paaltjes. Om alle grond weg te graven net zolang tot hij niet verder kan graven en stuit op steen. Zijn buurman graaft helemaal niet. Hij begint met de muren. Het duurt niet lang of het dak kan erop en de kozijnen erin. Terwijl bij hem de verhuiswagen al komt terwijl zijn buurman nog moet beginnen met bouwen. Als je het zo op afstand bekijkt lijkt de man die meteen gaat bouwen wel wijs en de ander dwaas. Toch is het niet zo. De man die eerst graaft noemt de Heere Jezus wijs en die meteen begint te bouwen dwaas.

Wie noemt de Heere Jezus wijs en dwaas? We hebben al gehoord dat de wijze man hoorder en dader is. En de dwaze man alleen hoorden. Beiden zitten in de kerk. Maar hoe zie je nu dat de ene rots bouwt en de ander op het zand? Laten we beginnen met de dwaze bouwer. Hij hoort het Woord verkondigen. Leest in de Bijbel. Mag zeker niet nagelaten. Elke keer wordt een steentje toegevoegd. Maar zodra de Bijbel gesloten is, lijkt hij het Woord wel vergelijken zijn.

Hongeren en dorsten naar gerechtigheid en vergeving van zonden. Troosten zich met allerlei dingen buiten dit wat helemaal geen vertroosting kan bieden. Zalig zijn de barmhartigen. Maar als ze buiten iemand in grote nood zien, lopen ze er met een grote boog omheen. Ze hebben het Woord wel gehoord maar brengen het niet in praktijk.

Dat is bij die wijze bouwer wel anders. Ze brengen het in praktijk. Verderop spreekt Jezus van aalmoezen, liefdegaven. Geven ten behoeve van anderen. Jezus zegt dat je dat in het verborgen geeft. Dat je linkerhand niet eens weet wat je rechterhand geeft. Wijze bouwers brengen het in praktijk. Dwaze bouwers proberen het te laten zien hoe goed ze wel niet zijn.

Waar komt het verschil vandaan? Omdat deze dingen bij de wijze man op de rots gelegd zijn. En bij de dwaze man op het zand. De vraag wat Jezus met de rots en het zand bedoelt, staat verderop. In Mattheus 16. Op de vraag wie Hij is. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Zalig bent u Simon bar Jona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Op deze rots, deze petra, zal Ik Mijn kerk bouwen.

Wijze bouwers zijn die de Heere Jezus erkennen. Als Zoon van de levende God. Verordineerd. En gezalfd door de Heilige Geest. Verlossing volkomen geopenbaard. Hogepriester die door Zijn tussentreden volkomen verlossing brengt. Wijze hoorders bouwen hun levenshuis op Christus. Op Zijn verlossing en voorbidding. Op Zijn regering en bescherming. Dat is de basis van hun leven geworden. Alles van henzelf moest er eerst uit. Op om Zijn opstanding te kunnen bouwen. Daar moeten ze het van hebben. Daarom verlangen ze er ook naar om de liefde die Hij eerst tot hen heeft gehad te beantwoorden met wederliefde.

Dwaze hoorders leggen er Gods stem in het zand bij. Met hun eigen stem en de stem van anderen. Om vervolgens hun leven op eigen manier in te richten. Gemeente, bent u een dwaze of een wijze hoorder van deze woorden. Het is een van twee. Een andere mogelijkheid, een derde, vierde, vijfde mogelijkheid of mengvorm is er niet. Dit is van levensbelang, van eeuwig belang. Het wordt namelijk getest en daar staan we in de tweede gedachte bij stil.

2. Hetzelfde Woord maar twee uitkomsten

Op het eerste gezicht is er geen verschil te ontdekken tussen het huis van de dwaze en wijze bouwer. Aan de buitenkant geen verschil in de kerk. Zolang het niet gaat stormen. Bij droog weer ziet bijna elk huis er stevig uit. Pas als het gaat stormen en de rivier uit zijn oevers loopt, dan wordt het huis op de proef gesteld. Met de storm blijft het huis op de rots staan. Maar van het huis op het zand blijft niets over.

Iemand komt twee keer in de kerk. Leest de Bijbel. Zover mensen het kunnen overzien, een oprecht christen. Tot iemand ziek wordt. Door anderen onrecht wordt aangedaan. Als dit het is, mij niet gezien. Diegene geeft er de brui aan. Al de woorden die gesproken zijn bleken op zand te liggen. De moeitevolle omstandigheden hebben het zand weggespoeld. Hoe anders is het voor die hun huis op de rots Jezus Christus hebben gebouwd.

Van alles komt ertegen aan. Maar deze Rots weet van geen wijken. Een voorbeeld in de Bijbel is Job. Voorspoed. De duivel denkt dat Job de Heere wel dient omdat hij zo rijk gezegend is. Zodra de duivel de gelegenheid krijgt om Job alles af te nemen, maar niet zijn gezondheid, doet hij het. Hoe reageert Job? De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de Naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet. En toen ook zijn gezondheid werd afgenomen, en zijn vrouw hem zei zegen God en sterf, toen schreef Job Gode niets ongerijmds toe en zondige Job in dit alles niet.

Gemeente, u ziet dat het bouwen op de rots Christus geen garantie is dat het niet gaat stormen. Maar wel een garantie dat het huis niet wijkt tijdens en in de stormen. Een ieder die deze Mijn woorden hoort, zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man. En die het niet doet zal vergeleken worden bij een dwaze man. Iets dat in de toekomst zal gebeuren. Zo wijzen deze woorden vooruit naar de oordeelsdag als de Heere Jezus terugkomt.

Wat kan gebeurt is te vergelijken met winden, sterke waterstromen. Als je deze woorden hoort jongens en meisjes, kan het maar zo zijn dat je aan iets denkt dat in de Bijbel beschreven is. De zondvloed. God zag de grootheid van de zonden aan en het berouwde Hem dat hij de mens geschapen had. Op deze dag, zo lezen we, opende God de fonteinen. Vloed. Veertig dagen en veertig nachten. Wat toen gebeurde vergelijkt de Heere Jezus met wat op de oordeelsdag gebeurde. Jezus vergelijkt het met in de dagen van Noach.

In Openbaring lezen we over donderslagen. Wie op de Heere vertrouwt, hoeft in die dag niet bang te zijn. De steenrots Christus zal sterk genoeg blijken. Nu al. Degene die nu op Christus bouwt, mag het nu al zien en nu al zeker van zijn. Mijn levenshuis zal niet vallen. Hoe anders zal het met diegene zijn die zijn levenshuis op het zand heeft gebouwd. Wel het Woord van de Zoon aangehoord maar niet op Hem gebouwd. Degene die wel belangrijk vond om de woorden te horen maar niet te leven.

Zijn val is groot. Al zijn eigen gedachten en ingevingen, blijken op die dag helemaal niets waard te zijn. Niet bestand tegen het rechtvaardige oordeel van Christus. En zijn val was groot. Wat een aangrijpend beeld beschrijft Christus hier. Mensen die er geen invulling aan hebben gegeven. Van dat levenshuis blijft op die dag niets over. Als ik zo leef, als ik zo sterf, is die puinhoop, ruïne, alles wat overblijft. Hoe veel kunnen wij besteden aan het opbouwen van een religieus leven. Praat, gewaad. Voor anderen. Niet die zegt Heere Heere, maar die doet.

Ons godsdienstig leven kan heel veel lijken. In Zijn Naam zelfs kracht doen en duivelen uitwerpen, maar als het niet aankomt op het bouwen op de Zaligmaker. Dan zal Hij op die oordeelsdag zeggen: gaat weg van Mij, Ik heb u nooit gekend. Zijn val was groot. Het zal in de toekomst blijken en is nu al zo. Die gaat niet verloren maar ligt al verloren. De weg wel aangewezen maar niet bewandeld. Voor Sodom zal het dragelijker zijn in het oordeel, dan voor hen.

Kom gemeente, oudejaarsdag in de kerk. Eeuwigheidszondag. Tijd om de balans op te maken. Hoe staat het er met u en jou voor? Al vastgezet op de rots Christus? Voor diegenen die op Hem bouwen, mag het al vertroostend zijn. En de slagregen is gekomen en waterstromen, en het huis is niet gevallen. Waterstromen zullen heel het oude leven wegspoelen. Wie jij in en door Christus bent, dat blijft, die blijft en zal eeuwig leven. Voor u en jou voor wie de woorden van de Heere Jezus nog op het eigen gelijk, het zand van het beter weten, een ernstige waarschuwing zijn. Haast je omwille van je leven. Bedenk wat tot je vrede dient. Haast je tot je eeuwig behoud. Doe jij dat niet? De waterstromen zijn gekomen, de winden hebben gewaaid. En zijn tegen het huis aangekomen. En het is gevallen. En zijn val was groot. Amen.

 

Zondag 22 november 2020, eeuwigheidszondag – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. A.I. Kazen – Schriftlezing Mattheüs 7 vers 13-29