De apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi over de verhoging van Christus. Hij heeft Zich vrijwillig vernederd, tot in de kruisdood, en is daarna door God de Vader uitermate verhoogd. Hem is een Naam gegeven boven alle namen. Eenmaal zal alle knie zich voor Hem buigen en alle tongen belijden dat Hij, Jezus Christus, de Heere is.

Filippenzen 2 vers 9-11: ‘[9] Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is. [10] Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. [11] En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders’.

Zingen van Christus

  1. Die diep boog [schakelwoord ‘daarom’];
  2. Die hoog troont;
  3. Die eeuwig regeert.

1. Die diep boog

Gemeente, mag ik beginnen bij de kinderen? Afgelopen donderdag Hemelvaart, welke kant wijs je op? Naar beneden, links, rechts of omhoog? Niet so moeilijk. God vaart omhoog. Discipelen keken Hem na tot een wolk Hem ontrok aan hun oog.

Niet nadat Hij eerst gebogen heeft. Dat is accent wat Paulus hier wil zeggen. Niet verhoogd worden zonder eerst vernederd te worden. De werkelijkheid om bij Zijn Vader in de hemel te komen. In Efeze 4 nog nadrukkelijker: neergedaald en meer verhoogd.

Daarom heeft Hem God uitermate verhoogd. U-vorm. Kwam naar beneden en ging weer omhoog. Dit is de werkelijkheid die Paulus zingt. Vers 6. Was de gestaltenis van God gelijk. Bleef God en werd wat Hij niet was. Werd mens, eerste trap van Zijn vernedering -catechismus. Hij heeft Zichzelf vernietigd. Niet zomaar mens maar slaaf, de onderste onder de mensen.

In die tijd rangen en standen. Wij kennen het een beetje maar niet zoals toen. Was schokkend: gestalte van een slaaf aangenomen. Vernederd. Gehoorzaam tot de kruisdood. Allerlaagste voor een mens. Kruisdood, lager kun je niet nederdalen. Dit is het lied van Christus en ik hoop dat je mag zeggen mijn Redder, Zaligmaker die voor mij boog.

Waarom schrijft Paulus dit? Achtergrond. Filippi was een mooie gemeente. Dat wisten ze ook. Niet zoals Korinthe, Rome. Mooie gemeente Filippi. Vol met jongeren en ouderen. Wat wil nog meer als een kerkenraad? Paulus heeft het in vers 2 over blijdschap. Wat een zegen als een dienaar blij wordt van de gemeente.

En toch: vervul mijn blijdschap. Paulus constateert onderhuidse problemen. Zondige problemen die niet de kop opsteken.

Die nare neiging om omhoog te willen. Wij willen allen jong of klein groot worden, gezien worden, gewaardeerd, erkenning krijgen. Dat is op zich nog niet zo’n probleem ware het niet dat het in de gemeente van Christus kan ontaarden in rivaliteit, partijschappen.

Ze achten zichzelf uitnemender, einde van alle tegenspraak. Anderen moeten zich plooien. Waar moet je aan denken? Waren het de standen? Edele en onedele, arm en rijk. Maar aannemelijker is dat het op geestelijk gebied aan de hand was. Keurde elkaar. Voelde zich principiëler of meer bevrijd dan anderen. Men voelde zich belangrijker dan anderen.

Paulus zegt niet dat moet je niet doen, maar betrekt de hele gemeente erbij. Hij boog om omhoog te kunnen. Wat signaleerde Paulus in Filippi? Ik omhoog, de ander omhoog. Waarom boog God in Christus? Omdat ik hoog wil zijn, moest Hij buigen.

Zeg niet dat je er geen last van hebt. We hebben allemaal een zondig ego. Wil altijd uitbreiden, groeien. Zonde is veel met jezelf bezig zijn. Omhoog in de kerk. We moeten groeien.

Een ieder ziet ook op de ander. Wat doet de genade? Om niet beter, principiëler dan een ander zijn. Dit is zonde, wordt de zonde nog als zonde gezien? Waar denken wij aan? Als je iets verkeerds begaat, vloekt, steelt.

Zonden veel subtieler. Waar geen grote zonden zijn, is de subtiele zonde van de hoogmoed aanwezig. Aan die subtiele zonde van de hoogmoed van mij heeft Jezus geleden. Hij boog. Waar is Hij nu? In de hemel.

Wilt u de betekenis ervaren van de kracht van Zijn verhoging? Dan is het eerst nodig om Zijn vernedering te begrijpen. Stel u voor dat Christus had gedaan wat ik heb gedaan? Evangelie doet pijn. Als het nooit pijn gedaan hebt, dan hebt u nooit de kracht van het Evangelie

Kroning in Engeland, koning Charles. Alles tot op de minuut. Gesteld dat hij had gezegd, stop die koets. De gouden koets zou stoppen. Ik zie ongelukkige figuren in het publiek.

Zegt iemand dat zal nooit gebeuren. Nee, dat kan ook niet. Hij was de rechtmatige opvolger. Hij verdiende het niet omdat hij diep boog. Hij mocht zo gekroond worden. Nu Christus. Hij mocht gekroond worden omdat Hij als het ware eerst de kroon afzette. Voor mij ongelukkige stumper. Voor de zonden die ik vertroetel. Hij is ermee ondergegaan. Hij de vloekdood.

Dat is toch niet verklaarder?! Ieder die er een logische verklaring heeft loopt vast. Hij kwam omlaag. Daarmee heeft God Hem uitermate verhoogd. Niet het lied op je ego, op jezelf, Zijn omlaag. Tegen jezelf inzingen, dat leert de Geest. Dan komen er andere tonen in voor. Zijn heilswerk, verzoeningswerk.

Dan erken je dat de wortel van alle kwaad in je zit. Dan word je milder voor een ander gemeentelid. Reken maar dat het een stuk aangenamer in de kerk. Als je dat beseft van welke grote schuld je verlost bent en moest worden. Dat gaat niet vanzelf, moet erin slijten, krijg je niet onder de knie wat Christus gedaan heeft.

Daarom dit lied. Paulus geeft de toon aan opdat de gemeente gaat meezingen. Mag ik invoegen, meedoen? Waarom zou dit lied vanmorgen gezongen worden? Alleen maar om aan te horen? God heeft Zijn Zoon naar de wereld gezonden om de wereld te redden. Van noord naar zuid. Ook hier in Putten om mensen te laten zingen. Diep boog omdat u niet door de knieën wilde gaan.

En met dat volbrachte werk weer terug naar de Vader. Lof zij Christus. Die zeer hoog woont maar ook zeer laag ziet.

2. Die hoog troont

Paulus verwoordt dat God de Vader de Zoon verhoogd heeft. Dit is vanuit het perspectief van de Vader geschreven. Verhoging. Eerste trap van verhoging opstaan uit de dood. Twee trap Hemelvaart. Derde trap zit aan de rechterhand van de Vader. Niet letterlijk nemen: hemel boven. Wij kunnen de hemel niet aanwijzen. De plaats waar God is.

Paulus heeft het over de positie. Zo parafraseren: God heeft Hem een positie gegeven die uitermate bijzonder is. Zo sprak de profeet Jesaja: Hij zal zeer verhoogd worden. Vanwege de arbeid van Zijn ziel. De Zoon ontvangt een positie die bovenmate is.

Een paar weken geleden lintjesregen. Misschien hier ook wel. Lang traject van aanvraag. Als het Zijn Koninklijke Hoogheid het behaagd. Wat een eer. Dat je van nut bent geweest voor de samenleving, voor de kerk. Met eerbied gesproken: heeft de Heere Jezus een lintje gekregen? Dat zou te mager zijn.

Het is meer dan dat. Dan betekent dat de Vader heeft gezegd: akkoord, Mijn handtekening erin. God heeft Zijn Zoon uitermate verhoogd. Een publieke zaak. Niet een miljoenentransport. Van Den Haag naar Zeist wat een paar weken geleden plaatsvond. Nu in Zeist. Niemand mag erbij.

Aan wederhorigen. Subtiele zondaren. Die met een blik een ander kunnen doden. Die ambtsdrager binnen zien komen, ik kijk weg. Daar heb je hem, haar weer. Dat is zonde. Dat is twisting, ijdele eer. Dat is willen groeien. Beter willen zijn, willen groeien. Daar zit je dan op zondag te horen dat Hij door die zonde van mij onderdoor is gegaan.

Wat heb ik eraan deze Weeszondag? Johannes 17. Weet u wat de Zoon heeft gebeden op deze aarde? Vader Ik heb U verheerlijkt op aarde. In tegenstelling tot die miljarden die zichzelf bedoelen, of subtiel of openlijk. Nu verheerlijk Mij zoals de heerlijkheid die Ik bezat voordat Ik naar de aarde kwam. En dat die bij Mij die Gij Mij gegeven hebt.

Hoort u dat? De Vader verhoogd de Zoon. Maar verhoog ook hen die niet willen buigen? Hoor je dat? U moet niet zeggen vanmorgen dat zijn de gegeven van de Vader, daar hoor ik niet bij. U mag wel zeggen dat zijn dr mensen die niet bogen.

Hij moest buigen. Op dit moment bidt de Zoon die nog in Hem zullen geloven. Bovenmate verhoogd. Wat een afstand de aarde en de hemel. Hoe zal ik daar ooit komen als ik naar mijzelf kijk? Dat kan ook niet. God heeft Hem uitermate verhoogd.

Waarom heb je een naam? Om je te onderscheiden van anderen. Dat anderen je kunnen roepen, aangesproken kan worden. Waarom heeft Christus een Naam? Opdat deze naam aangeroepen kan worden. Jesaja 45. Verbondsachtergrond. Hij die van geen wankelen weet, wordt nu gegeven aan de Zoon.

God heeft Hem een naam gegeven. Die Hem aanroept vindt Zijn Naam oneindig groot. Ik begrijp niet dat in het aanroepen van die Naam van Hem zoveel kracht zit.

Spurgeon. Depressies, sombere gedachten. Verstand op hol geslagen. Met deze tekst kwam mijn gemoedsrust terug. Als een soldaat die dodelijk getroffen was. God heeft Hem een Naam gegeven. Omdat Hij verhoogd is, kan het mij niet niet goed gaan. Zo lang Hij leeft en regeert.

Hebt u dat houvast? Naam alle namen. Echt waar, dezelfde weg gaan. Die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Niet dat ze ermee te koop lopen, voortdurend hunkeren en verlangen. Maar dit is de uitkomst. Verhoogd worden. Een naam boven alle namen.

Wat was de reden dat Paulus dit lied ging zingen? Spanning, onderhuidse spanning. Beter voelen dan een ander. Als u daar vanmorgen last hebt, of helemaal geen last van hebt. Ongemeen fel en kritisch op anderen bent. Niet terecht, op goede gronden.

Vanmorgen namen in je hoofd rondzingen. En ze zitten je dwars. Dan voert Paulus de gemeente van Filippi en vanmorgen van Putten, naar de Naam van Hem.

Eenmaal zullen we buigen. Er komt een moment van gelijkschakeling. Partijen, flanken, ook in de kerk. Dan doen je overtuigingen er niet meer toe, maar een ding. Of moet je dan nog buigen?!

3. Die eeuwig regeert

Alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. We lezen in de tijd tussen Hemelvaart en wederkomst. Alle knie zal buigen en tong belijden dat Jezus Christus de Heere is. Knie buigen is eer bewijzen. Alle knie van de mensen in de hemel. Alle die nu al buigen in de hemel, de engelen. Op de aarde gaat over al die miljarden mensen op de aarde. En die onder de aarde zijn, die overleden zijn.

Ondernemer van een megabedrijf. Schoonmaker op een station. Dominee. Timmerman. Koning. Winkelmedewerker. Of je nu een vooraanstaande plek had, je zult buigen. Je wordt gedwongen te buigen. Je zult verstommen. Al je woorden zullen in je mond sterven. Je zult alleen nog belijden dat Jezus Christus de Heere is.

Waarom brengt dit Paulus ter sprake? Onderhuidse spanningen in de gemeente die naar Zijn Naam genoemd is. De een voelt zich beter dan de ander. Hij dringt aan op buigen. Misschien vindt je dat wel eng. ‘s Avonds als ik eraan denk. Straks eens buigen, Hem te voet te vallen.

Voel je de aandrang om dat niet uit te stellen. Hij werd arm opdat ik rijk word. Niet gedwongen te buigen maar vrijwillig. Alle tong zou belijden dat Hij de Heere is. Dit korte poosje op aarde van presteren en gezien willen worden. Ik sta voor de troon en zal straks gedwongen worden als ik Christus niet erken.

Velen zullen roepen bergen valt op ons. Voor de toorn van het Lam. Maar vanmorgen staat Hij te wenken. Hoor je het? Er staat iemand te zingen. De Borg en Middelaar. Hij zingt van verlossing aangebracht, van verlossing verworven. Hij zingt niet alleen, Hij zingt voor. Velen zingen mee. Jongeren, ouderen.

Die Hij kocht met Zijn bloed. Hoe is dat mogelijk? Hij boog en werd verhoogd. Hij leert Mij door Zijn Geest stervend leven. Opdat ik Hem zal belijden, Hem te belijden als mijn Redder, Verlosser. Zingen van Christus omdat Hij mij verlost heeft.

Amen.

 

Weeszondag 21 mei 2023 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. A.A.F. van der Weg – Schriftlezing Filippenzen 2 vers 1-11