In Psalm 84 klinken zaligsprekingen. Het verlangen van de christen uit zich in het verlangen naar het huis van de Heere, waar de Heere wordt gediend. Zoals de mus en de zwaluw hun nest hebben in de voorhoven van de tempel, zo in het huis van de Heere te zijn waar voedsel is. Dan is er heimwee. De Heere is een levende Fontein. Wat is het dan rijk te weten dat die Fontein ontspringt bij het altaar, bij de dienst der verzoening, bij de Heere Jezus Christus.

Psalm 84 vers 5, 6 en 13: ‘[5] Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela. [6] Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. [13] Heere der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt‘.

Welgelukzalig

‘Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk.’ U leest daar een zaligspreking. Eigenlijk heel wonderlijk, vindt u niet? Wij verbinden ze vaak met het Nieuwe Testament, Bergrede. Maar we vinden ze ook al in het Oude Testament. Zij prijzen u gestadiglijk.

Psalm 84, de dichter koning David. Waarschijnlijk op de vlucht, niet voor Saul maar waarschijnlijk voor zijn zoon Absalom. David weet van het dal van bittere tranen. Philpot heeft daar een dagboek over geschreven. Baca. Dal van tranen.

U weet het misschien de geschiedenis als hij moet vluchten voor zijn zoon Absalom, die een heel deel van het leger achter zich heeft gekregen. In de nacht door het Kidrondal. David durft zelf niet de confrontatie aan te gaan. Tranendal. Daar komt de aanvechting het meest op hem aan.

De Heere Jezus Christus die door het Kidrondal gaat. Grootste aanvechting in het leven. Alle troost moet missen, angst Hem naar de keel grijp. De Heere wordt gevonden, de bron van alle troost en leven. David zijn zielsgesteldheid zien we hier dat hij de tempel achter heeft moeten laten. Hoe lieflijk zijn Uw woningen, Heere der heirscharen.

Vorige week was ik in Everdingen, waar ik pastoraat mocht doen. Pa met een zoontje. Alle verhalen al gehoord. Wat moet ik nou nog leren in de kerk? Psalm 121 -van wie mag je de hulp verwachten. Toevallig zat hij vooraan en gaf ook antwoord. De hulp van de Heere.

Wat mag u verwachten van het huis van de Heere? Van de woningen van de Allerhoogste. Hier staat het eigenlijk heel eenvoudig: liefde. Niet allereerst dat ze geliefd zijn door allen die er komen. Maar zoals Johannes: niet omdat wij Hem lief gehad hebben maar Hij ons. Straks in antwoord zingen: Psalm 27. Och mocht ik in die heilige gebouwen, die eeuwige gunst die Hem bewoog.

Die liefelijke dienst beweegt niet allereerst mensen. Dan mogen wij de bewogenheid van God ervaren. Mag ik u vragen: is dat de vrucht voor u op de bediening geweest? In Woord en bediening van de sacramenten. Dat Hij Zijn liefde heeft uitgestrekt. Hij heeft ons al liefgehad toen wij nog vijanden worden. Hebben we het al ontdekt dat hier de liefde van de Heere hoorbaar, voelbaar, ervaarbaar is.

Als dat nog nooit is gebeurd, dan willen we hier voor u bidden. Dat de liefde ervaren worden. Dan blijven geloof, hoop en liefde. En de meeste is de liefde. In Romeinen 5. Die omkeer, die bekering. De Heilige Geest stort dan de liefde uit in uw hart. Wie de Heere wil zijn in Zijn lieve Zoon de Heere Jezus Christus. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven.

Zijn gunst die eeuwig Hem bewoog. In liefde aanvaard. Niet alleen vriendelijke ogen. Maar ook reddende armen, dragende armen. Weet u, David moet dit op dit moment zo node missen. Dan spreken we dus over een ziekte waar eigenlijk geen genezing voor mogelijk is. Weet u hoe die ziekte heet? Heimwee. Als er geen thuis meer is. Broeder u weet wat dat is. Waar je die liefde mag ervaren.

Niet meer weet een kind te zijn die in liefde omarmt wordt. Hoe lieflijk zijn Uw woningen. Dan kunt u begrijpen dat David zegt mijn ziel is begerig. Mijn hart en vlees roepen uit tot de levende God. Juist als je die liefde moest missen door allerlei redenen. Ik hoop dat de afgelopen jaren voor u zo waren door Coronamaatregelen. Hebt u het gemist?

Het is dan bijzonder wat er staat in Psalm 22. Niet alleen Mijn God Mijn God waarom hebt u Mij verlaten? Maar ook dat de Heere woont op de lofzangen van Israël. Hebt u dat gemist? De Heere houdt intocht in je gemoed. Hij komt er met Zijn Heilige Geest woning maken. Als we dat weten, dan willen we die lofzangen Israëls voor geen goud missen, toch?!

Wat kun je dat dan missen als je niet op kunt gaan met de gemeente. Ik hoop dat u thuis ook meezingt. Schaam u dan maar niet voor de buren. Dat hoor je dan als excuus. Men hoort de vrome tent weergalmen. Misschien wordt u op die manier door de Heere gebruikt om uw buurman of buurvrouw te trekken tot Zijn heilige woning.

Heimwee. Waar liefde woont. Daar heb je het ook al. Daar woont. Daar wordt Zijn heil verkregen. Daar woont Hij tot in eeuwigheid. Wat kun je dat node missen buitengesloten te worden door de gemeente. De gemeenteleden die oud zijn geworden. Ach als we de afgelopen twintig jaar eens zien. Wat wordt het clubje klein hè, maar wat zijn  er nog velen die mee mogen luisteren via de kerktelefoon. Maar het is een noodmaatregel.

Ik kan het een klein beetje vergelijken met hen die een geliefde moeten missen. Ik hoorde het gisteren nog iemand zeggen. Na jaren weduwe, zal wat minder worden. Nee. Je hart gaat steeds meer verlangen naar degene die je uitnemend heeft liefgehad. Zo is het ook met de tijden dat je de gemeenschap met de Heere, de inwoning moet missen.

Het beeld dat DavId gebruikt is heel treffend. De mus en zwaluw mogen er wonen. Die nestjes daar bouwen. Is het u dat weleens verteld? Broodkruimels voor uw woning, gegarandeerd dat er mussen komen. Waar voer is zijn kippen, heb ik weleens gezegd. Daar in de tempel vindt de offerande plaats. Spijsoffers en plengoffers. Offers van graan en brood. Ook de toonbroden. En de kruimels. Wie mogen daardoor gevoed worden?

Hebt u zich ooit zorgen gemaakt over uw voedsel thuis? Ze zorgde het altijd voor, later moest u ervoor zorgen. Maar dat is vanwege de afbraak. Maar wist u dat het met de zwaluwen ook zo is? Vliegen met een bekje open, vangen vliegen.

Waar geslacht wordt. Stuk vlees op tafel leggen en ervoor oppassen, dat is juist het voedsel van de zwaluw. Waar komen de mussen en zwaluwen bij elkaar? Daar waar voedsel is. De bediening van het Woord moet dus wel voedsel voor de ziel betekenen. Dat trekt een enorme wissel. Ik heb het nog weleens gehoord van gemeenteleden dat er geen voedsel voor de ziel was, of stenen voor brood.

Gods huis, Gods altaren. Waarom die dienst van de altaren? Spijsoffer, reukoffer. Hebt u het mogen ontdekken dat al die offers heenwijzen naar de Heere Jezus Christus. Hij is het brood van het leven. Wie is het Slachtoffer? Hij alleen. De apostel Paulus heeft het samengevat: de bediening van de verzoening. Calvijn: daar waar het bloed drupt op de gemeente, daar is de Heilige Geest werkzaam. Daar wekt Hij ook het verlangen naar Zijn woning, Zijn altaren.

Waar gaat het om in de prediking? Mag zo ook uw ziel verlangend gemaakt worden naar de Heere? Dat werkt de Heilige Geest ook. Dan mogen we niet alleen voor onszelf luisteren. Ook die jongen neerleggen. Waar is uw opvoeding op gericht? U hebt kortgeleden uw moeder zien sterven, maar als u haar geestelijk testament mag openen, was het haar verlangen ons bij de Heere gebracht te worden, bij die dienst der verzoening.

Het moet ook geleerd worden. Wat heeft de Heere een geduld. Ook in de lijn der geslachten onze kinderen bij de Heere brengen. Die belijdenis: Mijn Heere en mijn God. Even terug. Koning David waar hij zo onteerd wordt en naar de troon gestoten wordt. En de Heere mag noemen mijn Heere en mijn God. Om David’s wil? Nee, omwille van die verzoening die plaats vindt in Gods huis.

Als je dan onderdaan bent van deze God, dan mag je verzekerd zijn van Zijn trouwe zorg. Dan gaat David het straks dichten: mijn schild. Maar ook door het moerziebomen dal gaat, mijn Fontein. Het blijkt het grote verwijt van de Heere als ze Hem, de Fontein, de rug hebben toegekeerd. Gebroken bakken. Die houden geen water. Omkomen van de dorst.

Wat is het van levensbelang om deze God als een levende Fontein te hebben. Hem te zoeken om Hem te vinden. Wat is het dan te weten dat die Fontein ontspringt bij het altaar, bij de dienst der verzoening, bij de Heere Jezus Christus. Heeft de Heilige Geest die liefde al in uw hart uitgestort? Dan kent u ook het geklank van die lofzangen waarop de Heere woont. Dan weet u het: we gaan straks in in het Vaderhuis om daar eeuwig te zingen van Gods goedertierenheen. Kent u het geklank? Dan kent u ook het heimwee. Dan wordt u zalig gesproken. Zij prijzen u gestadig. Amen.

 

Zondag 2 oktober 2022 – Rehoboth Hersteld Hervormde Gemeente Voorschoten – ds. A.A.W. Boon – Schriftlezing Psalm 84