De lofzang van Elizabet, de moeder van Johannes de Doper, is het preludium op het Kerstfeest. Na de vijf maanden zwangerschap in stilte komt haar nicht Maria bij haar. Bij de ontmoeting zingt ze van de grote daden van God door het werk van de Heilige Geest in haar. Vol verwondering, de oudste dochter van het geloof genoemd, roept ze uit: vanwaar komt mij dit dat de moeder van mijn Heere tot mij komt. Zo werkt God in de stilte, toen en nu.

Lukas 1 vers 41-45: ‘[41] En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elizabet werd vervuld met den Heiligen Geest; [42] En riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws buiks! [43] En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt? [44] Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik. [45] En zalig is zij, die geloofd heeft; want de dingen, die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden‘.

Het preludium op het Kerstfeest, de lofzang van Elizabet

Het Lukasevangelie dat begint in de tempel. Maar wist u: het eindigt ook in de tempel. We worden in het begin door Lukas op de hoogte gebracht dat de eredienst in de tempel in Jeruzalem voortgang mag vinden. Zacharias is op de beurt van zijn dagorde uitgeloot om het reukoffer te brengen.

Heilige gescheiden met heilige der heiligen. In het heilige der heiligen daar stond de cherubs. Priester ging in het heilige in de morgen en avond. Gemeente samengekomen in de voorhof. Mij bede met opgeheven handen klimt voor Uw heilig aangezicht. Daar mocht de priester het offer verrichten.

Aan het einde van het Lukasevangelie lezen ze dat ze dagelijks in de tempel waren. Lovende en dankende God. Het lijkt wel dat wij de zegen die de Heere wil schenken als vrucht op de verzoening, dag Lukas de priester de zegen niet uit kon spreken, uiteindelijk deelachtig mag worden aan het slot.

Zacharias bezig met het offer in stilte in het heilige. U weet het hoe toen de engel Gabriël kwam, de voorloper van de Messias, zijn eigen zoon Johannes, aankondigde. Hij zal belangrijk zijn in het Koninkrijk van God. Maar wat heeft deze priester beantwoord? Heel aangrijpend dat deze priester de boodschap van de engel Gabriël beantwoorde met ongeloof en twijfel.

Allereerst belangrijk om te weten dat de priester niet alleen de taak had om bezig te zijn in de tempel met het offer, maar ook het volk te onderwijzen. Aangaande de Heere, Zijn wonderen, Zijn daden. Dat juist uitgerekend deze man die in de dienst van de Heere staat betwijfelt en met ongeloof tegemoet treedt.

U zou het ook heel concreet kunnen zeggen. Een theoloog, een dominee. Als de Heere heel concreet komt met Zijn Woord en dan met twijfel tegemoet treedt. U kunt begrijpen met gevolgen. Zacharias zal niet kunnen spreken. Gods Woord wordt daad.

De priester kan de zegen ook niet uitspreken na de bediening in het heilige. Het volk merkt het dat hij een verschijning heeft gekregen in het heilige. Dat moet wat zijn zonder zegen de tempel uit te moeten gaan. Heeft u dat weleens bedacht? Stel u voor dat u vanmorgen terug moet gaan naar uit huis, uw doen en laten, en u mag er niet zeker van zijn dat uw zonden verzoend zijn in het bloed van Jezus Christus. Dat Hij niet Zijn aangezicht over u doet lichten maar in toorn afwendt.

Aangrijpend daar dat zwijgen, waar de priester Zacharias dat zwijgen toe moet doen. Daarna gaat Zacharias naar huis. Naar Elizabeth. Uit hem zal Johannes geboren worden, zo moet hij heten.

Zonder woorden heeft hij die woorden neer moeten schrijven. Die boodschap die hij zelf niet geloofde heeft hij zelf uit moeten schrijven. Wat wil de Heere je leren in twijfel en ongeloof. Wat ik het allermooist vindt, en allergenadigst vindt dat de Heere ondanks het geloof van Zacharias Zijn belofte vervult.

Als het van ons zou afhangen, zou de Heere dan redenen moeten nemen uit ons om de Messias te laten komen?! Jezus geboren worden. Want Hij zal Zaligmaker worden geheten. Een volk van zondaren. Zacharias moet het gaan ontdekken dat de Heere nochtans Zijn Woord gaat bevestigen in zijn lieve Elizabeth. Is het u weleens opgevallen wat Elizabeth dan doet? Zij verbergt zich vijf maanden. Ik heb in de exegese de lijn zien trekken naar Abraham en Sara.

Beiden oud. Bij Sara de moeder gestorven en bij Abraham de vader gestorven. Zacharias lijkt meer op Sara. Die lach, haha, zal ik op mijn oude dag nog een kind kunnen krijgen laat staan op kunnen voeden. Sara, jij hebt gelachen hè. En Abraham, toen de belofte tot Abraham kwam? Wat staat het er treffend dat Hij niet getwjjfd heeft dat God machtig was Zijn Woord te vervullen. Daar komt het bij geloof aan. Gelooft u het dat de God machtig is Zijn belofte te vervullen.

De Heere heeft ieder van ons een belofte gegeven. Twijfelt u eraan? Dan merk je het, dat je in het geloof boven je verstand en ervaringen uitgetild moet worden. Dan moet je niet bij jezelf beginnen. Bij de Heere, Hij is almachtig in het vervullen van Zijn Woord.

Elizabet dat briefje van Zacharias in stilte geloofd. Ze wordt zwanger. Een vrouw merkt dat. Wat bij Elizabeth onbegrijpelijk is, dat ze zich vijf maanden verbergt. Trekt zich terug uit het familiegebeuren. Ze zegt er niets van. Waarom niet? De werken van de Heere zijn zeer groot. Overdenkt die bestendig.

Dat werk van de Heere mag zielswerk worden. U weet het, Gods verborgen omgang vinden. Elizabeth in stilte overdenkt ze de grote dingen die de Heere aan het verrichten is in haar. Elk gezond mens wil als die verwachting is, behalve als het in schaamte is, wil het bekendmaken. Elizabet overdenkt het in stilte.

Door het geloof, net als van Sara gezegd kan worden, heeft ze kracht ontvangen om Johannes ter wereld te brengen. Daar is meer dan menselijke kracht voor nodig.

Dan moet ik eigenlijk proberen in de stilte te komen bij die aanstaande moeders. Mag je in de stilte voor het aangezicht van de Heere voorbereiden niet alleen op de geboorte maar ook de opvoeding. Wat een tere les daar die spreekt de taal van het hart en van de ziel.

Vijf maanden stilte. Dan breekt de zesde maand aan. Dan staat ineens iemand voor de deur. Jonge nichtje Maria. Het is heel opmerkelijk wat er gebeurt in haar buik. Johannes springt op in haar schoot. Dit is niet zomaar een beweging in de moederschoot. Dat weten de moeders dat leven voel je al veel eerder. Dit kind springt op van vreugde. Dat is zo ongekend.

Dat kennen we uit de Psalmen. Spring op van vreugde in de Heere. Misschien kent u dat ook en dat hoop ik ook, als de Heere werkt in je leven. Dan kun je niet stil blijven. Spring je op van vreugde. Die blijdschap moet eruit. Het is niet een gewoon kind. De heraut van de Messias. Die opspringt in de schoot van Elizabet. Dat opspringen heeft te maken met wat de engel Gabriël heeft gezegd, dit kind zal vervuld zijn van de Heilige Geest.

Vindt u dat geen groot wonder? Een kind dat al van de moederschoot vervuld is met de Heilige Geest. Die belofte ook aan u gegeven, uw kinderen. In de doop. De Heilige Geest in uw wonen. In de ontmoeting met Zijn toekomstige Meester. Vindt u dat geen unieke troost niet in het leven maar ook in het sterven. Dan leven wij niet zomaar en sterven wij niet zomaar maar in de Heere Jezus Christus.

Wat een preledium. Huppelen van zielsvreugd. Als het hier al zo mag zijn hoe zal het in de eeuwigheid zijn? Die blijdschap zal dan onbepaald ten hoogste toppunt stijgen. Kent u iets van die blijdschap. Waar de Heilige Geest je hart gaat vervullen. De apostel Paulus schrijft ook over zuchten. Maar dat is vanwege onze zonden.

Maar de hoofdtoon is de blijdschap. Johannes die opspringt van vreugde. De Heilige Geest doet niet alleen wonderen in Johannes, de vrucht van Elizabet, maar ook in Elizabet. Elizabet zeg maar vijf maanden in quarantaine. Nu gaat iets openbaar worden wat haar geopenbaard is door de Heilige Geest. Gezegend bent u onder de vrouwen, gezegend is de vrucht van uw buik.

Vindt u hier niet de echo van de engel Gabriël tot Maria. Gezegend bent u onder de vrouwen. Waarom? Omdat de Heere u heeft aangezien. Wie heeft het geheim, het heilgeheim, aan Elizabet geopenbaard dat Maria in verwachting is. Voelt u het? Dat kan er maar een zijn. God Zelf, de Heilige Geest.

De vrucht van haar buik. Hoe noemt Elizabet in de baarmoeder van Maria. Mijn Heere. Hoort u het? Dan is het weer zo geweldig bij Lukas dat we mogen ontdekken de Kurios. Hij zal Zelf Heere genoemd worden. Hoe noemt Elizabeth het? Dat moet minder aan een maand oud geweest zijn. Mijn Heere.

We denken nog even terug aan de ontmoeting met Jezus en Zijn twijfelachtige discipel Thomas. Hij kon het niet begrijpen, Jezus opgewekt?! Kom eens hier, kijk eens in mijn zijde en handen. Mijn Heere en mijn God. Voelt u het, deze geloofsbelijdenis niet alleen gehoord mag worden van Elizabeth maar gezongen mag worden, jubelt ze het uit. Mijn Heere tot mij komt. Geen enkele zweem van rechthebberigheid. U bent hier aan het goede adres want ik heb op U gerekend. Nee, vol verwondering.

De oudste dochter van het geloof is verwondering. Hebben ze in de tijd van de Reformatie zo gezegd. Vindt u het geen geweldig groot wonder dat de Heere tot u komt? Wie openbaart dat? Elizabeth ziet er nog niks van. Maar menselijke ogen niet te zien maar met geestelijke ogen.

Ik hoop en bid zo dat deze Adventstijd de Heere zo tot u gekomen is. Niet alleen als de Kurios, de Meester, maar ook als mijn Heere. De Heilige Geest, hoe stond het ook alweer in het Doopformulier, eigent toe wat we in Christus hebben. Mijn Heere. De Heilige Geest overtuigt je en mag je het ontdekken ik ben met lichaam en ziel Zijn eigendom.

Gemeente, gezegende Adventstijd. Ik hoop dat u dat Kerstlied van Elizabet mag meezingen, mijn Heere komt U tot mij?

Amen.

 

Eerste Adventszondag 27 november 2022 – Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth Voorschoten – ds. A.A.W. Boon – Schriftlezing Lukas 1 vers 23-45