Als ‘Uw wil geschiede’ wordt gebeden, dan gaat het erover dat Gods wil gedaan wordt en niet wat  wij zelf willen. Het is door Gods genade dat christenen zich richten op wat God wil en daarom bidden dat hun leven daarmee gevuld wordt. Dat gaat alle mensen aan en dat is de hemel op aarde. Straks volmaakt als de hemel de aarde zal vervullen.

Romeinen 12 vers 1: ‘Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst’.

Uw wil geschiede

Dit is deel zeven van de serie ‘spreken met God’, Uw wil geschiede.

1. Gods wil

2. Gods engelen

3. Gods toekomst

1. Gods wil

Gemeente van God te Apeldoorn, is dit gebed een gebod? Is dit gebed een gebod? Moet je dit doen of is dit een belofte. Je zit ergens in. Je kunt bidden tot je een ons weegt, maar Gods wil gebeurt toch wel. Maakt je een beetje berustend.

Uw zong uitbundig mee. Maar de Heere zal uitkomst geven. Dat zong een man die ook niet alles kon uitrekenen. Maar een ding wist hij wel: God is goed. Het is echt een gebed. Uw wil is goed. Zo in de hemel en ook op de aarde.

Kinderen, wat is de hemel voor plaats? Hemel is de plaats waar Gods wil volkomen gedaan wordt. Door de engelen en de verloste zielen. En bidden we ook zo op aarde. Daar is de hemel op aarde. Overeenstemming met Gods wil. Laat Uw wil gedaan worden in mijn leven, trek de cirkel maar breder: gemeente en deze wereld.

En dat moet ik er ook bij zeggen. Dit is niet makkelijk. Eigen wil opgeef, loslaat. Van een baby zeggen we weleens die heeft een willetje. Of een peuter. Ja die heeft een wil. Hebben we allemaal. Een wil: mijn wil. Dat botst geweldig vanmiddag met Gods wil.

Gods wil is alleen goed. Maar onze wil is niet goed. Gebogen, kromgebogen. Paulus schrijft er bijvoorbeeld over in Efeze 2. Wil van het vlees. Voorrang geeft aan eigen verlangens. Brengt de toorn van God op je. Je vlees betekent hier je oude zondaarsbestaan. Het zou al helpen als je dat erkent. Dat is al een stukje van de verlossing.

Ik wil niet wat God wil. Kinderen zeg dat maar iedere avond tegen God. En als ik het wel wil, dan is het genade. Diep van binnen weten we het wel als we iets ouder worden dat we de wil van God niet doen. Geweten gekregen. Alarmbel als we de grens over gaan. Fout, niet goed. Zonde.

Ik weet dat je het geweten ook het zwijgen op kunt leggen. Heel gevaarlijk. Kap daarmee. Geweten is een vlammetje. Kun je verstikken. Dan zegt iemand ben je overgeleverd aan Gods wil. Nee, dat is niet waar. Vanmorgen Tien geboden gehoord. Uiting van Gods wil. Leefregel. Leg je leven ernaast. Leef je ernaar dan doe je de wil van God? Was het maar waar. Toch een probleem.

Geef dat wij onze wil prijsgeven. Nee het is van mij. Het is beter dat ik het vasthoud. Je eigen wil prijsgeven, hoe gaan we dat doen gemeente? Ben je erachter gekomen dat je dat zelf niet kunt. Je eigen wil omturnen.

God heeft voorzien in een oplossing. Titus 2. De zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Zichzelf aan ons gegeven opdat Hij ons zou vrijkopen en een volk zou reinigen ijverig in goede werken. Jezus gekomen in deze wereld om zondaren zalig te maken. Heb je de Heere nodig en blijf je Hem nodig hebben?

Als je je eigen wil blijft nalopen, dan ga je naar hel. Wie kent het boek van Cewis Lewis. De grote scheiding. Mensen met de bus van de hel naar de hemel. De hemel de plaats is waar je je eigen wil opgeeft. Als je je eigen wil niet opgeeft, dan is de hel waar je je thuisvoelt. Je kiest ervoor. Daarom kwam Jezus, Hij heeft de wil van de Vader volmaakt gedaan. Hij kan onze wil ombuigen omdat Hij de Heilige Geest verworven heeft. Als je in de morgen

U de regie heeft. In mijn gedachten, plannen. Door actualiteit ingegeven. Temptation Island. Dat programma. Ik hoop dat dat voor velen onbekend is. Je mist er niks aan. Koppels naar een eiland. Verleiders proberen de koppels uit elkaar te halen. De uitdaging om staande te blijven.

Wie laat zich niet versieren door een derde. Maar ik blijf trouw aan wie ik trouw beloofd heb. 1 Thessalonicenzen 4. Dit is de wil van God, uw heiliging. Leven in heiliging. Verre houden van verleiding en perversiteit. De wil van God is heiligheid, puurheid. Wat heeft dat met die film te maken. Uitzending.

We leven op een planeet die eigen een temptation island is. Via beelden komen ze binnen. We zijn er zo aan verslaafd. En dan gaat het vanmiddag over de wil van God. En je ontdekt bij jezelf ik sta zomaar in vuur en vlam als ik beelden zie die het daglicht niet kunnen verdragen.

Hoe moet dat als je verslaafd bent. Dan is het niet het komt wel een keertje goed. Laat Uw wil geschieden. Durft u dat te binnen? Ik zeg niet dat het dan allemaal vanzelf gaat. Net als Paulus U mag het zeggen. Hier is mijn leven, hier is mijn tijd.

Als je dat ontdekt krijg je er de strijd bij. Ook als je genade ontvangen hebt, is dat een struggle. Nooit zegt Paulus dat het zo’n strijd is als toen hij ging willen wat God wil. Het is een strijd. Efeze 6. Hier strijd brengt en straks als ik de laatste adem uitblaas bij U brengt.

2. Gods engelen

De engelen. Uw wil zo gehoorzamen als de engelen in de hemel. Waarom worden de engelen genoemd? Kinderen, engelen zijn natuurlijk in de hemel. We zien ze niet maar ze zijn er wel.

Hebreeën 1 vers 14. Gedienstige geesten. Met heel hun hart. Nooit hun tegenzin. We zingen dat met Psalm 103. Om te letten op de wil van God. Altijd bereid, ononderbroken. Engelen worden er niet moe van. Die engelen voeren elke opdracht uit. Boodschap aan Maria te brengen. Assyrische soldaten om te brengen. Tot Uw dienst.

Dat de aarde gaat lijken op de hemel. Dat we het zo getrouw gaan vervullen. Zegt iemand dat is toch onmogelijk. Aarde eerder een hel dan een hemel. Bidt tegen eigen verwachting in. Hier is geloof voor nodig. Ik mijn roeping en opdracht getrouw vervullen. Dat is wel apart, gaat over je opdracht, je roeping.

Je zit op school. Is dit gebed ook voor kinderen? Ja natuurlijk. Geef dat ik in de klas en op het schoolplein Uw wil mag doen. Wat zou de wil van God zijn? Eerlijk zijn, vriendelijk zijn, niet zomaar van je af slaan. Leven naar wat God wil. Wat zou dat voor jongeren betekenen? Dat je open kaart speelt.

Heere God ik merk dat ik verander. Komt heel wat op me af. Blote vrouwen. Gebeurt he. Uw wil geschiede. Nee, niet goed voor mij. Feestje. Lekker drinken. Even uit je dak gaan. Moet toch kunnen. Wie zegt dat? Moeilijk om er dan voor te staan. Als anderen zeggen even de teugels laten vieren. Wat is mijn opdracht op dit kruispunt? Ik moet kiezen tussen me laten gaan en nee zeggen. En ik kan het niet in eigen kracht.

Daarom is het ook een gebed. Omdat zo zwak als je bent is de Heilige Geest gegeven om te doen wat God wil. Morgen gaat u naar kantoor of vanuit huis en velen onder ons in het gezin de roeping hebben. Kan je tegen grenzen aanlopen. Wat bid je dan? Terwijl je kinderen naast je zitten.

Geef me veerkracht en energie om mijn roeping te vervullen zoals de engelen in de hemel. Geen speciale roeping maar hele gewone dingen. Voor ons niet zo de vraag voor ons. 1 Korinthe 7.

Blijf daar waar je geplaatst bent. En doe het voor de Heere als slaaf, als heer. Niet alleen het geestelijk werk. Zendeling, evangelist, dominee. Meiden die de koeien melkten, hadden een goddelijke roeping, niet alleen priesters.

Daar moet je je dienstig maken. Denk aan de engelen als je morgen om acht uur wegrijdt. Getrouw als er heel veel gesjoemeld wordt. Niet sjoemel met geld of tijd. Eerlijk, transparant. Door je roeping waar te maken. Dan niet alleen die collega gaat naar de kerk maar die collega is transparant, is een christen. Laat iets van de hemel op aarde zijn. Eens komt een tijd dat de hemel de aarde zal vervullen.

3. Gods toekomst

Kun je je niet voorstellen he? De hemel breekt dan baan. Uw wil geschiede volkomen. En dan wijs ik op een klein deel, je zou er zo overheen lezen, alle mensen. Het is een open gebed. Alle mensen die er overheen lopen. Uw wil geschiede. Het is niet zonder nut om te bidden voor buren, collega’s.

Onze Vader gebed gericht op ons hart en op de wereld. God zorgt er Zelf voor dat Zijn wil volkomen gedaan wordt. Maar zou het niet geweldig zijn daarbij ingeschakeld te worden. Getrouw je roeping te doen. Vanmorgen een mooie ontmoeting in Hoorn. Samenkomst christelijke gemeente. Gaat er wat informeler aan toe.

Paul vertelde over verlangen. Voor de buurt getuigen te zijn. Hondje drie keer per dag. Hangjongeren in het park. Wat houd je bezig? Heb ik zo een brug over wat mij bezighoudt. Jezus houdt me bezig. Heer God, bevrijd me van de vrees voor mensen. Wat hebben we te verliezen?

Dan verlangen we toch ook. En als het minder aanwezig is, dan bidden we ervoor. We komen overal vandaan. We zitten hier in de kerk ook daarvoor: Geef dat Uw wil gedaan worden. Maak me ervan bewust dat ik een struikelblok kan zijn. Maar ook dat ik iemand naar Jezus kan leiden. Want het gaat toe naar het koninkrijk waar Gods wil volkomen gedaan wordt. Wat zal dat zijn waar de mensen en engelen een zijn en God de mensen kroont.

Ben je erbij? Over weinig getrouw geweest, over veel zal Ik u zetten. Alles met die ene vraag te maken. Hebt u Jezus Christus nodig? Gelooft u in Jezus Christus? Dat Hij Uw wil heeft omgebogen. Als dat nog niet gebeurd is, kom tot inkeer. God heeft U niet met het doel geschapen om verloren te gaan.

Kom tot de Heiland die geleden heeft voor de zonden. Johannes zag dat het oude voorbij is gegaan en het nieuwe is gekomen. Dan ben je oude wil kwijt. Heilige Geest ontdek me aan mezelf. Dat mijn zelfzucht het niet wint van U. De Heilige Geest doet me zoeken naar de dingen die boven zijn, waar Jezus is aan de rechterhand van de Vader. Uw wil geschiede.

Amen.

 

Zondag 17 september 2023 – Hersteld Hervormde Gemeente Apeldoorn – ds. A.A.F. van de Weg – Schriftlezing Psalm 103 vers 17-21, Romeinen 12 vers 1-2 en Titus 2 vers 11-15, Heidelbergse Catechismus zondag 49