Alleen in de Bijbel wordt ons de ware natuur van ons mensen beschreven en verklaard waarom we zijn zoals we zijn. Het komt door de zondeval, de mensheid is gevallen van God. We waren ongehoorzaam aan God. De mens is van nature verdorven. Niemand kan meer aan Gods standaarden voldoen. Alleen de Zaligmaker Jezus Christus, Gods eigen Zoon, die naar deze wereld kwam, voldeed aan Gods standaarden omdat volkomen en rechtvaardig mens is. Hij heeft de straf gedragen. Het verstaan van de zondeval is essentieel voor het zoeken van de Zaligmaker. Zoek Hem, vlucht tot Hem. 

Romeinen 5 vers 12a: ‘Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood‘.

De zondeval, de val van de mensheid

Jaren geleden wist iedereen ervan in dit land. Maar nu niet meer. Zelfs de aartsbisschop lijkt het niet te verstaan. Je kunt Gods heilsplan niet verstaan zonder de zondeval te verstaan. Dit is de enige verklaring voor waarom wij mensen zijn zoals we zijn. Van God gevallen. Het raakt onze hele natuur.

Vanaf het begin van de Bijbel komt het aan de orde. Het is de tweede doctrine in de Bijbel. De eerste is de schepping, de tweede is de val. Je hebt zonder dit geen verklaring voor lijden. Dat mensen een morele waarde in zich hebben, een geweten. Anderen veroordelen veel sneller dan zichzelf. Hoe komt dit? We kunnen niet volmaakt leven overeenkomstig ons geweten. Niets buiten het Woord van God doet ook maar een poging het uit te leggen.

Deze doctrine is het fundament van alle christelijke kerken. Sommige denominaties, protestante zeg maar, is gebaseerd op de doctrine van de val van mensen. Het kan daarbuiten het lijden niet verklaren, waarom mensen zich zo gedragen.

Ik las een boek, aartsbisschop van Cantebury, Rowan Williams, acht jaar te laat. Waar komt het lijden vandaan? Ze konden het niet verklaren. Ze geloofden alle drie niet in de zondeval. Je hebt geen verklaring voor de mensheid, voor lijden. Je kunt het niet verklaren, verbaasde de interviewer zich over.

De zondeval is vanaf het begin een steen des aanstoots geweest. Niet allen maar velen. Ze konden het niet dragen. Jezus sprak met Nicodemus. Je moet opnieuw geboren worden. Ik doe en dat. Je kunt mij niet vertellen dat ik van God af ben. Ze dachten dat er niet zoiets was als de zondeval. Ze dachten dat mensen God konden behagen door eigen inspanningen. Ze wijzen naar andere teksten waar het gaat over een beter leven lezen. En sloegen over bekeerd te worden, besnijdenis van het hart. Het geldt voor de meeste mensen. Misschien wel jou vanavond.

Een correcte natuur. Het betekent n iet dat iedereen zo slecht is als die kan zijn. God geeft nog liefde, structuren. Maar dat neemt niet weg dat alle delen van het leven geïnfecteerd zijn door zonden. Gedachten zijn slecht. Smaak. Zo gemakkelijk naar verkeerde dingen. Onze wil is corrupt. Een sterke neiging om God eruit te houden.

Dit is de reden dat valse godsdiensten het zo goed doen. Als het bij het ons aansluit, dan willen we het wel. Waarom ben ik zo trots? Te vertrouwen op een Zaligmaker. Ik haat het. Dat zeggen we van nature. De val van mensen is de deur naar de realiteit. Als je dit verstaat, versta je wat er aan de hand is.

De zuiverheid, blijdschap, gemeenschap met de Almachtige God. De mens sprak met God in het Paradijs. Geen teleurstelling, geen vrees, geen dood en ziekten. We kunnen het niet voorstellen. De perfecte wereld en plaats. We lezen over twee bomen in het Paradijs. De boom van kennis van goed en kwaad en de boom van het eeuwige leven.

Het gebod was om God gehoorzaam te zijn. De mens zondigde en was ongehoorzaam. Eerst Eva en daarna ook Adam. Eva, de moeder van de mensheid, is gevallen. Het was een eenvoudig gebod. De eerste zonden is niet zonder gevolg gebleven. De zonde werkt door. God liet het toe. Je kunt met woorden spelen en een nucleaire bom een klein dingetje noemen. Maar het is een massief ding.

We erven de zondige natuur. Tegen God. Vol van trots en zelfrechtvaardiging. We kunnen niets doen om Hem te behagen. Het is de doctrine in het Oude en Nieuwe Testament. Bij de genade van God wordt er ook er ook een oplossing geboden. God stuurde Zijn Zoon. Hij is op deze aarde gekomen, incarnatie. Op Golgotha samengeperst in de uren aan het kruis.

Er zijn vele teksten die gaan over de verdorvenheid van de mensheid. Iemand beweerde dat ze niet in het Oude Testament zijn. Hoe kan die persoon het Oude Testament gelezen hebben? Het is in het Oude Testament op velen plaatsen beschreven.

Sommigen beweren dat met Augustinus de doctrine van de verdorvenheid van mensen voor het eerst daar werd beschreven. Nee, in de Bijbel. Augustinus heeft er heel accuraat over geschreven.

Ik noemde al de Joden die het verworpen hadden. De Islam gelooft niet in de verdorvenheid van de mens. Ze denken dat Adam uit het Paradijs werd gehaald en direct werd vergeven. Dat er geen Zaligmaker is. De Joden en Moslims hebben dit gemeen door de doctrine van de zondeval te verwerpen.

Liberale christendom ook niet. De aartsbisschop had geen verklaring voor waarom er lijden en onrecht is.  Vrije wil van mensen, dat mensen kiezen voor het kwaad. Dat is precies het punt van de zondeval: de mens heeft de vrije wil verloren. Hij kan en wil God niet meer kiezen. De doorlopende oorlog, altijd oorlog. Heersen over anderen en hen gebruiken. Baby’s die sterven omdat anderen daartoe besluiten te doden.

Er was geen dood in de hof van Eden. Geen bloemen. De biologie was anders. Hier zijn we. Een ongeordende samenleving. Chaos. Kijk naar je eigen hart. Zonder bekering zijn we allemaal hetzelfde.

We moeten ons allemaal verantwoorden. God weggestopt.

De liefde van God wordt getoond in het zalig maken. Hij zond de Zaligmaker. Bekering en komen tot Hem. Nieuw leven. Dit is het geduld van God.

Vers 12. De zonden worden gestraft. Zelfs iemand die de wet van God, de tien geboden niet heeft, wordt geoordeeld door de wet van het hart. Geoordeeld naar eigen geweten.

Paulus zegt op een bepaalde manier is Adam een type van Christus. Zo precies de andere kant op. Adam zondigde en het raakt de gehele mensheid. Christus zondige niet en betaalde met Zijn leven. Wat Adam deed raakt miljoenen mensen. Wat Christus deed raakt ook miljoenen mensen. We hebben een Zaligmaker nodig. Naar Hem toe. Bekeren van onze zonden. Dan ontvangen we een nieuwe natuur en worden geplaatst op de weg naar de hemel. ‘Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?’, zegt de profeet Jeremia [Jeremia 17 vers 9].

Als ik zie op mezelf. Ik kan wat goede dingen doen. Maar niet aan Gods standaarden voldoen. Als er maar iets van licht zou staan op wat ik denk en wil dan komt het er al uit hoe verdorven ik ben. De doctrine van de zondeval is essentieel voor het zoeken van een Zaligmaker.

 

Zondag 5 januari 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 34 en Romeinen 5 vers 1-17