Een blik op de genade en toorn van God

Het Evangelie van vrije genade openbaart de rechtvaardigheid van God. Uit het geloof tot geloof zo schrijft de apostel Paulus in de brief aan de Romeinen. Door het geloof aan Christus verbonden. De rechtvaardigheid van Christus toegerekend. De Rechtvaardige zal uit het geloof leven. Van uit onszelf houden wij de waarheid in ongerechtigheid ten onder. We sparen als het ware onze zonden voor de toorn van God. Wie daarin volhardt, wordt eenmaal door God losgelaten en overgegeven tot het eeuwige verderf. Maar God ziet in Christus degenen aan die in het geloof aan Hem verbonden zijn. Hoeveel hebben we Hem wel niet nodig!

Romeinen 1 vers 16 en 17: ‘[16] Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. [17] Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven‘.

Paulus was de meest gepassioneerde. Gevoel voor mensen die in geestelijke duisternis wandelden. Vervolging. Om het Evangelie te spreiden. Gods liefde te verkondigen. Geen ander persoon na Jezus zoals Paulus. Eerst was hij tegen. Bekeerd. Dramatisch. Hij veranderde.

Hij schrijft dit in het begin van de Romeinenbrief. Doctrine. De diepste en meest wondervolle zaken. De man van de liefde die dit schrijft. In een aantal punten  beschrijven. Mensen te komen tot Christus.

De rechtvaardigheid van God. Schaamt zich het Evangelie niet. Het Evangelie te verkondigen. Al werpen ze mij in de gevangenis. De Joden waren tegen hem. Omdat hij zei: jullie geloof is niet goed, dit is veel beter. Kracht om mensen te bekeren. Hij legt uit waarom de kracht erin ligt.

De rechtvaardigheid van God is verklaard. Maarten Luther studeerde op deze woorden om ze te onderwijzen aan studenten. Hij dacht het te weten wat de rechtvaardigheid van God is. Het recht van God. Luther dacht het kan het niet betekenen. Het Evangelie is bijzonder. Uit geloof tot geloof. Waarom meteen over geloof? Wat doet dat met het recht van God? De toorn en het recht van God. Kan niet waar zijn, dacht Luther.

Toen hij het begreep, was het zo vanzelfsprekend. Dit betekent dat de rechtvaardigheid die God wil accepteren. Om mij acceptabel te maken voor Hem. In het Evangelie de rechtvaardigheid die God accepteert. In Christus. Christus kwam met Zijn rechtvaardigheid. Leefde het volmaakte leven. Als we Hem vertrouwen en Zijn bescherming, God wil ons accepteren.

Het Evangelie openbaart de rechtvaardigheid in Christus. Uit geloof tot geloof. Van het begin tot het eind. Er zijn meerdere uitleggingen voor. Niet ingewikkelder maken. Geloof komt van overtuigd te zijn. Er is meer in het woord. En vertrouw erop. Vertrouwen. Overtuigd dat het waar is en ik het kan vertrouwen.

Ik hoor over Christus. Zijn rechtvaardigheid. Hij geeft het voor mij. Op zijn account gaan. Ik geloof het. Dit is de enige weg. De Zoon van God is de weg voor mij gegaan. Betaald voor de zonden. Ik vertrouw op Hem. Van geloof tot geloof. Hele spectrum. Hemel veiligstellen. Door Christus gegeven. Op het moment dat je daar op vertrouwt, van overtuigd bent, dan kom je tot God. Deze grote taal.

Wanneer Luther bij Romeinen 3 vers 26 kan, zag hij het juist had gezien. Zijn rechtvaardigheid de mijne, door het geloof. De vraag moet beantwoord worden: waarom is dit de weg van de zaligheid? Waarom niet bij eigen verdienste? Waarom accepteert alleen Christus? Waarom is dat? Paulus gaat hierop in in deze prachtige verzen.

De toorn van God, de wraak van God. Hij heeft heilige toorn. Tegen zonden. Alles wat in het menselijke hart is, kan Hij niet aanzien. Moet uit de hemel blijven. Paulus: als het niet zo was, het menselijk hart is zo trots dat we het niet zouden accepteren. God vertelt het zelf. Over Zijn wraak en toorn. Het is tegen alle goddeloosheid. Alle onrechtvaardigheid. Tegen ons gedrag. Alles tegen Hem. Overal mijzelf. Ik ben het zelf. Dien Hem niet. Ongehoorzaam aan Zijn geboden. Tussen wat goed en kwaad is. Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Laat in de avond. Politie komt. Iemand arresteren. Ten onder houden. Tegen zijn wil. De waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. We doen dat. Actief. Kritisch over de kerk. Allemaal ten onder houden van God dat Hij ons wil veranderen. Paulus gaat verder met te schrijven dat het geopenbaard is in ons. Bewijs van God in ons. Heel krachtig. Instinct voor God. Moreel geweten. Heeft iets van de standaards van God. Hoe komen we erbij? Zelfs als we het er niet mee eens zijn, kunnen we er niet omheen.

God heeft ons in de wereld getoond. Vers 20. Zijn eeuwige kracht en Godheid. Toen God de wereld schiep deed het op een manier in een overweldigende wijze. Ver meer dan nodig was om te zien dat er een Schepper is. Veel meer details. In alles. Zoveel extra zo gezegd. Hij ging zover om dat te tonen. Als God iets maakt dat zo fenomenaal krachtig, moeten wij denken dat Hij veel groter is. Brengen tot Hem. Overleeft de eeuwen, stormen. Hij moet eeuwig en almachtig zijn. Geen energie om te overleven nodig. De grote bergen. God heeft geen externe kracht nodig om te bestaan. We kunnen geen atheïsten zijn. Hij heeft alle macht. Door de schepping zie je de Schepper. Worden begrepen bij de dingen die gezien hebben. We zijn zonder excuus als we Hem verwerpen.

We moeten Hem grootmaken. Hem eren. Dankbaar. Maar we werden leeg van Hem, ondankbaar. In plaats daarvan dingen maakten we als God. Hij is een Ontwerper. Genie. Wat aangrijpend dat ze God een leugenaar noemen. Mensen zeggen het vandaag. Alles door een ongeluk ontstaan. Zelfs als het niet getoetst kan worden. We geloven niet in de vanzelfsprekende zaken. Dat is aangrijpend. Het is niet verbazingwekkend dat het gaat over Gods grootheid.

Volgen eigen lusten wandelen. Eigen morele standaarden. Doen wat ik wil. God zegt: dan geef ik je over aan deze lusten. Van mijn kant wil ik je laten gaan. Van alle kanten in extremen. God gaf hen over. Verwierpen eerst zelf God. God laat hen over. Dan komt deze aangrijpende lijst. Dat brengt je naar de hel. Eigen lusten wandelen. Bedenkers van het kwaad. Met nieuwe kwade ideeën komen. Ongehoorzaamheid naar ouders. Niet alleen ze doen maar ook plezier in hebben.

De rechtvaardigheid van God. Zonder excuus. Over gegeven. Wie zien het in onze samenleving aangrijpend. De genade van God. Romeinen 2 vers 4. De rijkdom van Zijn goedheid. Ben je in goede gezondheid? Je gelooft niet in God. Maar nog niet overgegeven aan jezelf? Dat het slechter wordt. Snel of later wil Hij ons overgeven als wij Hem niet geloven. Is het mogelijk dat we onder de mensen zijn die toorn opwekken? Ik wil God niet. Ik volg mijzelf. Zonden. Geld op de bank. Om land te kopen om dat en dat doen. Je brengt oordeel over je als je dat doet. Bij elke zonden. Als het ware op de bank zet.

Op een dag moeten inzien dat je de toorn opgewekt hebt. Ervoor gespaard. Waarde naar jezelf in een bepaalde dag. In de oordeelsdag. Maar er is vergeving mogelijk. God wil dat geven. Eeuwig leven. Dat is wat wij moeten doen. Goed doen: zoeken naar glorie. Hoe doe je dat? Je bekeren. Tot de Zaligmaker. Golgotha. Geloven in die volmaakte rechtvaardigheid van Christus. En je vertrouwt in Hem. Hij spaart je en redt je. Plaatst je op de weg naar de hemel.

Afsluitend met Romeinen 3 vers 21. De rechtvaardigheid van God is door Jezus Christus. We hebben allen gezondigd. Welke God heeft bereid, in geloof in Zijn bloed. Zo komen we binnen. Met Luther. Wat is bedoeld met de rechtvaardigheid van God? Die God accepteert. Hij stierf om voor onze zonden te betalen. Anders naar de hel om zelf te betalen. Met Hem naar de hemel. Hij is onze rechtvaardigheid. Geaccepteerd door God. Hoeveel hebben we Hem nodig. Je komt in geloof, bekering, jezelf geven aan Hem.

 

Zondag 20 januari 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar in de Tab] – Romeinen 1 vers 16