De verborgen strijd van het leven

In Psalm 91 wordt de strijd van het leven beschreven. In verschillende beelden wordt het gevaar waarin de mensheid verkeert beschreven. De mensheid zit in een moeilijke positie. Onze zielen lopen gevaar. De verderver [dat is: de satan, de boze] houdt zich zo veel mogelijk verborgen maar is ondertussen bezig met verderven. Het is zijn werk om mensen af te houden van God. Maar God heeft in Zijn oneindige genade en goedheid een weg tot behoud geopend. In Hemzelf door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus naar deze wereld te sturen. Nooit gaven wij zo weinig en kregen er zoveel voor terug als bij het komen tot Hem. Wat geven we Hem? Niets dan de pijn die Hij droeg op Golgotha aan het kruis. Wat krijgen zij die in Hem geloven? Nieuw leven. Het eeuwige leven met God. Bescherming en bewaring. Dé ware betekenis van het leven. Alles uit genade. We moeten tot Hem komen om vergeving.

Psalm 91 vers 1: ‘Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen’.

De verborgen strijd van het leven

Een Psalm over de zaligheid. Over God leren kennen. De Psalm in Joodse taal. Kwam de Joden bekender voor maar ook de heidenen konden het verstaan. Deze dagen verstaan zo weinig mensen de taal van de Bijbel meer. De analogieën. Deze dingen in de Psalm zijn zeer duidelijk.

De auteur van de Psalm is niet beschreven. Mozes is duidelijk de dichter van Psalm 90. Een gebed van Mozes. Deze Psalm waarschijnlijk ook. 1400 voor Christus. De Psalmen 90 en 91 hebben veel overeenkomsten in het begin. Duidelijk dat Mozes de dichter was, volgens hen. Velen gedacht dat Psalm 91 het antwoord op Psalm 90 was. Zit ook veel in. Ook als beeld van de 40 jaar in de woestijn van het volk van Israël. Er zijn er die denken dat het een Psalm van David was. Septuaginta, Griekse vertaling Oude Testament. Die schrijven het aan David toe.

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. De boodschap van de Psalm. Hele religieuze psalm. Duidelijke boodschap. Vier delen de betekenis van de Psalm. Het beschrijft het menselijk probleem. Nadelige situatie. Schuilplaats nodig. Van morele druk. Van de mensheid die onder de veroordeling van God ligt. Vers 2 toevlucht nemen en mijn burg. Vers 3 over het redden van de strik. En van de verderfelijke pestilentie, ziekte. Onder Zijn vleugelen bedekken. Bescherming zoals een grote vogel van zijn jongen. Er is een aanval van een vlerk. Vers 6. De Psalm is vol van beelden van problemen. Er zijn verschillende tijden in het menselijk leven. Moeilijke tijden. Zonden. Geestelijke strijd. Beelden van de situaties van het leven.

Velen vandaag hebben geen bewustzijn van de strijd van de ziel. Leven van wat ze zien. Gedreven door gevoelen. Leven van het hier en nu. Geen besef van de ziel die aangevallen wordt. Die door morele bedreigingen wordt bedreigd. Geboren zijn we als zondaren. Van God afgevallen. We staan schuldig. Van wat we gedaan en gezegd hebben en het neemt als maar toe. We moeten verantwoording afleggen. Voor eeuwig veroordeeld worden voor onze daden. God geeft het leven. Antwoordt de gebeden. We missen dat allemaal als we het niet bewust zijn.

Vers 3. Strik van de vogelvangers. Het beste seizoen was voor de vogelvangers was toen de vogels kwamen om nesten te bouwen. Werden gevallen en raakte verstrikt. Het is een beeld van zonden in de ziel. Geloof je in een persoonlijke duivel? Die je van God afhoudt? Laat opgaan in deze wereld. Voor jezelf. Je trapt in de ene zonde naar de zonde. Je hebt hem nooit geloofd. Natuurlijk niet. De vogelvanger liet het niet zien aan de vogel. Verborgen duivel. Probeert zich zoveel mogelijk verborgen te houden. We doen uit onszelf wat satan wil dat wij doen. Van God afhouden.  Maar God verlost van de strik van de vogelvanger.

Weet je niet van de strijd van zielen? Het werk van satan om je af te houden van God? Hij wil je smaak bederven. Dat je eerlijkheid en heiligheid wil. Dat je kwade en lage dingen wilt. Onafhankelijk van God. Overtuigen van atheïsme. Het einde van leven is het einde, wil hij je doen geloven. Niets geloven. Geen ziel. Ik ben een arme ziel voor God en heb Zijn vergeving nodig en met Hem leven en het eeuwige leven. Heb je geloofd in dwaze dingen? Dingen die je zien in het leven? Complexiteit. Wereld. Jijzelf. Allemaal toevallig ontstaan?! Geen betekenis. Dit wil satan je laten geloven.

De remedie staat in vers 1: ‘die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen’. De persoon die dat doet. Voor hem, voor haar. We moeten persoonlijk komen. Iedere persoon is verantwoordelijk voor God. We kunnen niet als een groep komen. Enkelvoud. We moeten iets doen. Vernachten. Hebreeuws. Het is niet een vijfminuten-ervaring. Het is voor de rest van je leven. Nu en voor altijd. Het verandert je leven geheel. Vernacht. Langdurig, voor altijd verblijft. Dit is het beste deel van de Psalm. In de geheime plaats van de Allerhoogste. De plaats van gebed bijvoorbeeld. Letterlijk genomen. De verborgen plaats. Geheime gemeenschap is bedoeld. De geheime plaats heeft een bijzondere betekenis.

In een paar andere Psalmen. Heel belangrijk de remedie. Psalm 31 vers 20. ‘Verbergt hen in het verborgene Uws aangezichts’. David verwijst naar het heilige der heiligen in de tempel. Daar lag de ark en in de ark de wet. Die ons veroordeelt. Waar de gouden vleugelen van cherubim engelen. De vergeving en vriendelijkheid van God. Liefde en vergeving. Symbolen dat er genade van God. Vergeving van zonden. In alle moeilijkheden weet David dat hij de vergeving van God heeft. Psalm 27 vers 5. ‘Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen’. In het verborgene van Zijn tent. Als je zonden zijn vergeven, zegt David, en vertrouwt op God alles is wel. Je bent eeuwig vergeven. Hij zegent je en Hij is met je. Psalm 32 vers 7 en ook in vers 5 over de vergeving van zonden. ‘U zijt mij een Verberging; U behoedt mij voor benauwdheid; U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.’ In Ezechiël ook een belofte. Over de verborgen plaats. De verborgen plaats verwijst in de Psalmen naar het heilige der heiligen.

David leert dat wij zondaren zijn. In de handen van de boze. De beloften in het Oude Testament is dat er een dag een Zaligmaker komt. Hij is gekomen. In het heilige der heiligen. Alles wijst op de genade van God. Het is de enige manier waarop Hij kan vergeven. Hij kan dat niet zomaar doen. Hij is heilig. Hij is tegen zonden. Hij straft het en vernietigd het. De enige manier waarop God de zonden kan vergeven is door Zelf te komen. En Hij deed het. Gestraft in de Zoon van God die kwam naar deze wereld. In alle tijden van de wereld. Voor iedereen in het verleden, heden en toekomst die vertrouwt in de Heere. Geloof in de vergeving van God. Het offer van Christus op Golgotha. De persoon die in dat leeft. De bescherming van de Almachtige God.

De moeilijke positie van de mens. We moeten vertrouwen in God. Ik geloof in Jezus Christus. Ik vertrouw mijzelf niet. Ik vertrouw op Hem. Ik kan niet voldoen aan Gods standaarden. Ik geloof in Hem, dat Hij mijn zonden op Zich nam. Hij is mijn Toevlucht. In God is mijn vertrouwen. Vers 9 en 10. Mijn Toevlucht. Nieuw leven. Verlaten van oude leven. Bekering. Eerlijke bekering van zonden. Nooit brengen we zo weinig en krijgen we zoveel. Als we tot Hem komen. Met onze zonden. In gebed tot ons komen. We geven onze waardeloze levens. We geven Hem niets dan pijn op het kruis van Golgotha. En we krijgen het eeuwige leven. Een nieuw hart. Een diep begrip van de weg van God. Nieuwe kracht van binnen. We ontvangen zo veel. Nooit zo weinig gekregen en zoveel krijgen. Vers 14. ‘Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.’ Nieuwe plaats.

De moeilijke positie van mensen. De remedie. Er is de reactie we moeten hebben. De uitkomst is er. Vers 3. Je gaat naar de dood en veroordeling maar je bent onder de vleugelen van Jezus’ gerechtigheid. Je ontvangt het leven. Vers 6. Epidemie die mensen verblind. Maar nu zien we. Zien we de wegen van God. De reden van alle problemen in het leven. Is door de ongehoorzaamheid van mensen. Geloof en bekering. Het is alles in de Psalm. We moeten tot Hem komen voor vergeving. En ons bekeren. Tot Hem komen voor hét leven.

 

Zondag 8 september 2019 – Metropolitan Tabernacle London [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 91 en Lukas 13 vers 18-35