De brief aan de Loadicea gaat over hun lauwheid: niet warm noch koud. Hoe staat het met ons? Zijn we geestelijk tot leven gekomen, hoe staat het met de staat van onze ziel voor God? Christus, de Schepper van alle dingen, is de Amen, de Getrouwe. Hij komt vandaag tot ons en biedt Zichzelf aan. Kom tot Hem, vertrouw op Hem, kom koopt zonder geld.

Openbaring 3 vers 14: ‘En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods’.

Hoe God onze levens ziet

De apostel Johannes heeft een groot vision gezien van de opgestane Heere. Hij geeft het door. Brieven aan de gemeenten in Laodicea. Een kerk die afgeweken is. Mogelijk aangetast door de gnostieken. Maar hoe dan ook afgedwaald van het Woord. En het is toe te passen op iedere individu.

En in het bijzonder zij die nooit de levende Heere hebben gezocht en niet bekeerd zijn. De hele boodschap is voor ons van vitaal belang voor onze ziel voor de eeuwigheid. Dit zegt de Amen. De Getrouwe. De Waarheid. Christus is de Getrouwe. God geïncarneerd. Gekruisigd en opgestaan. En zit nu aan de rechterhand van God de Vader.

Amen. Dat betekent het is waar en zeker. Aan het einde van het gebed. Of aan het begin. Voorwaar. Ik verzeker. Ik verzeker je. Of aan het einde van het gebed. Het is waarheid. Hij is het doel van de wereld.

Waarom laat God de wereld doorgaan, zo gevallen? En het gevallen menselijke geslacht. Alleen omdat Christus aan het werk is en naar Zich brengt. Leven geeft en gemeenschap. Het doel van de geheiligden, omdat Christus aan het werk is bestaat de wereld nog. Die met Hem zullen regeren.

Degene die de beloften van God houdt. Die het plan van de zaligheid mogelijk maakt. Het is heel groot. Het begin van de schepping. Niet de eerste geschapene. Hij stond aan het begin. Aan Christus was de taak gegeven om de kosmos te scheppen.

Dit is de boodschap die hij moet brengen aan de gemeente Laodicea. Het brengt ons direct bij het punt. Ik weet uw werken. Elke gedachte. Die we hebben en ooit zullen hebben. Van het begin tot het eind. Hoe is dat mogelijk? Hij is God. Het kan niet afgemeten worden. Hij weet alle dingen op hetzelfde moment.

Hij kent het hart. Elke zonde. Kwaad woord, gedachte en daad. Alle dingen zijn voor Hem geopend met wie we hebben te doen. Hij is de Rechter van de hele aarde. Niets is verborgen. Hier is iets precies eruitgehaald: u bent niet heet noch koud, maar lauw. Het slaat op de Laodicea. Maar slaat het op ons?

Ervan uitgaande dat ik niet bekeerd bent. In de lauwe positie is het comfortabel. Ik heb geen vergeving nodig. Geestelijk leven. Niet geïnteresseerd. Het is de lauwe positie. Ik ben niet zoals die militante atheïst die God probeert aan te vallen. Ik zit er tussenin. Ik spuw je uit Mijn mond.

Tevreden met mijzelf in een onbekeerde staat. Ik heb deze dingen niet nodig. Vers 17. Hier is het verschil tussen onze inschatting van onszelf en die van God: Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.

Ik heb een totaal onrealistisch beeld van mijzelf. Ik ben rijk. Misschien zeggen we: opgeleid, werk, familie, redelijk getalenteerd, aanwezig, goede natuur, goed karakter, vrolijk karakter -we danken God voor mensen die ons bij tijd vrolijk maken. Ik ben rijk. Het is positie dat je de Heere niet nodig hebt. Tevreden met jezelf.

En verrijkt geworden. Grieks. Nadruk verrijkt geworden. Progressie gemaakt. In opleiding, carrière, ik heb dingen bereikt. Ik beklim de ladder. Ik tel mijn bereikte dingen. En heb geen dings gebrek. Natuurlijk ik verlang naar meer geld, maar geen nood.

Misschien zeggen we: ik heb niet nodigs. Ik heb geen vergeving nodig. Geen nieuw leven. Van God, van de Bijbel. Het vitale onrealistische. Ik heb gehoord: jullie christenen, mensen zijn verdorven, gevallen natuur. Het is een leugen. Het is een belediging dat te denken. Denk je dat?

Verdorven?! Je kunt een goed persoon zijn?! Mysterie van ongerechtigheid. Zonden is zo diep. Lees je biografieën van grote mensen? Ik moet toegeven, ik houd ervan biografieën lezen. Wat mensen hebben gedaan voor de samenleving, of voor technologie, of kunst. Je leest in biografieën met enig gewicht, hoe moeilijk die persoon het had, zo fragiel, of een ander die het zo moeilijk had in zijn familie. En eentje die grote dingen deed was een alcoholist. Maakte het leven van andere mensen moeilijk. We hebben die mensen niet ontmoet. Maar het mysterie van ongerechtigheid.

Ja we doen sommige goede dingen. Maar er zijn dingen die maken ons absoluut ongeschikt voor God en de hemel. Wat een verschil tussen hoe wij onszelf zien en God ons ziet. Het is een verborgenheid dat Hij ons genadig is. Het vele werk om ons geschikt te maken voor de hemel en de glorie.

Ik ga verder met het tweede deel van vers 17: ‘en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt’. Het eerste ervan is fysiek. Zo gebroken situatie, ziekte. Als je naar jezelf kijkt door Gods ogen zo’n wrak.

Ben je geestelijk een wrak, ik zeg het met eerbied. Je ziel is ziek. Aandoenlijk. Ik dacht dat ik bewonderd moest worden. Maar nee zegt God. Je hele leven een verspilling van de tijd. En een dag als je voor God staat zul je Hem nooit vinden. Je bent arm. Je hebt geen Vriend of Helper in de hemel. Een arme heeft niets op de bank. Om de kinderen te voeden.

Zijn we geestelijk arm in de hemel? Geen Zaligmaker. En blind. Je verstaat de Bijbel niet. En naakt. Niet goed gekleed. Je voelt de kou. Je bent onderworpen aan het weer. Als je gekleed bent kun je elk weer aan en je dingen doen. Geestelijk is dit wat het betekent, je hebt geen kleding. Elke verleiding komt zo bij je binnen en kun je niet aan. Cynisme versterkt.

Hoeveel hebben we nodig deze dingen te zien en tot Christus te komen voor hulp. Vers 18. Ik raad u -dat is Christus- dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Kopen? Dat is het laatste wat wij kunnen. Betalen voor vergeving? Dat kunnen wij niet en is duidelijk.

Zaligheid is gratis. Uit genade. Waarom kopen? Past het? Ja het is zo. Als je iets koopt, doe je het voorzichtig. Gaat naar een marktplaats. Tafel met waren. En je weet wat je nodig hebt en je hebt je geld. De kwaliteit, de grootte, past het. Je schat in wat je nodig hebt. Intelligentie komt erin mee.

Je kunt de Heere alleen vinden als je verstaat wat het is. God is heilig, ik ben zondig. Christus kwam naar de hemel. Hij is een Zondewegdrager. Hij droeg de zonde weg. De Vader sloeg Hem in plaats van mij. Hij kan mij nieuw maken. Ik moet die weg van Christus kennen. En Hem vertrouwen.

Heere, U bent de enige Zaligmaker. Mijn vertrouwen is alleen in U o Heere. Je moet het begrijpen. Daarom is kopen een goed woord. Als we iets toebrengen. Heere, ik verdien iets. Goede werken. Kan ik iets inbrengen in de transactie? Nee, je hebt niets. Hij heeft alles weggedragen voor elke zondaar die tot Hem komt. Je koopt zonder toebrengen en verdienen.

Loadicea stad. Het beste goud. Zaligheid. Het had een stadium. Theatres. Medicatiecentrum. Handschoenenmaker. En Christus die dan zegt Ik zal u witte klederen geven. Nieuw karakter en reinheid. Laodicea had een ding niet. Op een kruispunt. Het had geen water. Kolossenzen niet ver er vandaan had ijskoud water. En Hierapolis had de warmte.

Ze hadden een pijp. Zes mijl. Grote uitdaging. Maar als het bij Laodicea was was het lauw. Niet voor hen. Kom tot Laodicea voor rijkdom en welvaart. En water. O, zeiden de mensen van Kolosse en die van Hierapolis. Het is helemaal niks. U bent heet of koud, niet lauw. Ik spuw u uit Mijn mond zegt

Is het zo met ons? God ziet de werkelijkheid. Hoeveel hebben we Hem nodig. Kom tot Hem. Vertrouw op Hem en wat Hij deed voor een zondaar zoals jij. En nooit zul je zijn zoals je was.

 

Zondag 7 mei 2023 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 36 en Openbaring 3 vers 10-22