Het is de Koning der koningen die aan de deur van ons hart staat en klopt. Hij wil naar binnen. Maar wat doen wij mensen van nature? Wij houden de deur potdicht, we willen van God niet weten. Het is Christus, de Zoon van God, die de Schepper van hemel en aarde is die aan de deur van onze ziel staat. Hij zal ook eenmaal de Rechter zijn en ons oordelen. Wie in Hem gelooft en op Hem vertrouwt zal Hij geenszins uitwerpen. Wij moeten de deur van onze ziel openen. Hoeveel deuren openen wij niet onbewust? Er is geen enkele verdienste in van ons. Het is Christus die het overnam: Hij gaf Zijn leven en betaalde in plaats van zondaren voor de schuld die zij voor God hebben. Alleen bij Hem zijn we veilig en ontvangen we het eeuwige leven. Zie! Ik sta aan de deur en Ik klop. Hij belooft het dat Hij het eeuwige leven zal geven allen die tot Hem komen.

Openbaring 3 vers 20: ‘Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij‘.

De deur van de ziel

Jaren geleden was dit een van de bekendste teksten in de Bijbel. De brief is geschreven aan de gemeente te Laodicea. Die lauw genoemd worden. Ik sta aan de deur en ik klop. Ja, de woorden kunnen toegepast worden op iedere persoon. Individueel. Man of vrouw. De brief geschreven aan de Laodicenzen. Ze waren lauw geworden. Geen geestelijk leven. Rijk en trots daar. Hun zaak kan vergeleken worden met onze zaak.

Het initiatief van Christus. Zie! Ik sta aan de deur en Ik klop. Zie het. Significant. Een onverwacht wonder dat iemand die zo significant is aan de deur komt. De deur van onze ziel. Christus Zelf. Zie, Ik ben gekomen. Ik de schepper van de wereld. Er is niets in het leven als dit. Een benadering van de Almachtige God. Wat een zegen de roep van Christus. Schepper en Rechter over alles. Ongewild door ons. En Hij staat daar.

Ik sta daar. Nabij. Er is geen obstructie. Dat je eerst iets moet betalen. Of geld betalen. Of wachten voor een bepaalde tijd zoals de overheid soms zegt. Iemand die opendoet ontvangt meteen een reactie.

Het brengt me bij het tweede: de staat van de mens. De conditie. Ik sta aan de deur en Ik klop. De deur van de ziel. Onze deur van weerstand tegen God, de Almachtige God. Het verzet van ons hart. De deur is stevig op slot. Ik neem een hele zware deur in gedachten. Met allerlei sloten. Waarom is dat? Waarom zijn we bang voor God?

We willen niet praten over het hiernamaals. We willen niet horen over de ziel. Het wekt het geweten op. Er is een God waar we verantwoording aan moeten afleggen. De eeuwigheid. De deur is potdicht. We willen niet horen over het oordeel. We geloven niet in zonden. Ja, we doen wat dingen verkeerd. De Bijbel vertelt dat we diep in de zonden zijn gevallen. We willen het niet horen. Ik wil mij niet schamen en pijn daarvoor dragen.

Ik heb God niet nodig. Geen verlangen voor Hem. De sloten van de deur. Hoe zit het met ons karakter? Kunnen we het leven verklaren zonder Hem? Heeft het enig doel? Ik wil de macht van God niet over mij. Christus moet kloppen. De deur is gesloten voor Hem. Hij staat zo dichtbij en klopt op de deur.

De roep van Christus. Indien iemand Mijn stem hoort. Ik sta aan de deur en Ik klop. In de tijd van de Bijbel was Paulus van Tarsus. Hij was op reis naar Damascus en Christus aan hem verscheen. Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? Hij lag op de grond en was geschokt. Deze klop aan de deur bracht hem tot bekering.

Ik ben op leeftijd gekomen en weet van zoveel mensen die de klop op de deur hadden. Sommige van een depressie. God hen bezocht. Op allerlei wijzen. Het is een klop die ons zegt: waar sta je voor God? Waar leidt je leven heen? Wat wil gebeuren met je zonderegister als je voor God staat? Als je een ziekte krijgt? De klop komt tot ons. De eerste reactie van ons ze niet te willen. Bij andere dingen. De klop tot stilte brengen. Weerstand. Om God buiten te houden. Tegen Hem.

De grote belofte van Christus. Indien iemand Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal tot hem inkomen. De effectieve reactie op de roep van Hem. Zoals vers 18 dat we niet weten dat we rijk denken te zijn maar arm zijn. Ik raad u dat u van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur.

Het is het beeld van het plaatsvervangend sterven van Christus. Wat Hij aanbiedt is nieuw leven, eeuwig leven. Het is goud. Betaald door het lijden van Christus. Dat u rijk bent. Er komt een tijd dat mensen die zich bekeren de stem horen van Christus. De boodschap van Christus geloven. Dit is echt.

Als je denkt over John Bunyan. Hele tijd geleden. Schreef het bekende boek ‘de christenreis’. Hij was voor hij een christen werd iemand die zich uitleefde in deze wereld. Hij zat op een dag op een muurtje en hoorde vrouwen praten over het christelijke leven. Toen begreep hij ineens de boodschap van de Bijbel, van de Zaligmaker. Je moet je bekeren en in Hem vertrouwen. Je leven aan Hem geven. Toen Bunyan de vrouwen hoorde hoorde hij als het ware de stem van Christus. Hij begreep het ineens. Net als de grote hervormer Maarten Luther. Voordat hij de 95 opstellingen opstelde was hij al een christen geworden. Hij was daarvoor ook al heel religieus. Maar hij kon het maar niet bereiken door eigen werken. Hij probeerde van alles. Niets hielp hem en bracht hem in verbinding met de levende God.

Hij werd een lector. Technische lessen. Hij leerde over de Psalmen. Hij studeerde op Galaten en toen begreep hij het ineens. Een persoon die komt in het geloof. Vertrouwt op wat Christus heeft gedaan aan het kruis op Golgotha. Alles veranderde. Hij leerde God kennen.

Het is de boodschap hier. Ik sta aan de deur en klop. Luister naar het Evangelie. En open de deur. Wat betekent het? Het is zo ongeveer het gemakkelijkste wat we kunnen doen. We openen zoveel deuren op een dag. Kinderen kunnen het. Het openen van een deur is geen verdienste.

Het is een analogie om te komen tot God. Als het bidden tot God. Geloven in Christus. Vertrouwen en hoop op Hem stellen. Ik wil tot hem inkomen. En avondmaal houden en hij met Mij. Dan is er een verbinding met de Zaligmaker van de wereld. Een koning komt in het huis binnen. Hij is Koning der koningen. Hij komt in. Meest nauwe vriend het beeld van het avondmaal houden.

Het verstand is een fabriek van zonden. Is gereinigd. Werken der gerechtigheid zijn ingebracht. Een nieuwe natuur. Een nieuwe toekomst. Wandel met God. Je Leidsman en Vriend naar het eeuwige leven. Indien iemand Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal inkomen. Een absolute belofte van Christus. Ik zal zeker komen. Indien iemand tot Mij komt, die zal geenszins worden uitgeworpen.

Je komt tot Hem door je te bekeren en in geloof. Echt vertrouwen en geloof. De Koning der koningen staat aan de deur. Wij zijn zondaars. De deur is potdicht. We hebben gekeken naar de roep van Christus voor de ziel. We hebben gezien de belofte van Christus. Indien iemand de deur opendoet, Ik zal inkomen. Dat is de boodschap van Openbaring 3 vers 20. De eens zo bekende tekst in de Bijbel.

 

Zondag 29 maart 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden in verband met de huidige omstandigheden – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 1 en Openbaring 3 vers 1-5 en 14-22