De Heere zegene u en behoede u

De zegen van God is voor de Zijnen die met God verzoend zijn. De zegen is uitgesproken door de hogepriester in het Oude Testament bij de ceremoniële offerdienst. Dé Hogepriester is Christus: Hij vaart al zegenend op naar de hemel. ‘De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De Heere verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!’

Numeri 6 vers 24-26: ‘[24] De Heere zegene u en behoede u. [25] De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! [26] De Heere verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!’.

Hoe Gods Zijn gunst toont

De zegen die in Numeri 6 wordt beschreven werd door de priesters uitgesproken en was bestemd voor het volk. Zo deed Aäron de hogepriester. Ook op de grote verzoendag klonk deze zeggen. Verschillende uitleggers denken ook aan het avondoffer waarbij deze zegen zou zijn uitgesproken. Het is geen gebed maar een zegen. Statement van Gods zegen. Zeker van God, van Hem.

Zegen voor het volk van God. Na het offeren. Het is beschreven welke offers dat betroffen. Offers voor betaling. De enige manier waarop mensen kunnen worden vergeven is door betaling, genoegdoening. Er moet voor onze zonden worden betaald. De offers wezen heen naar de toekomst waarin God hét offer gaf. Christus Jezus is het offer die naar deze aarde kwam om te betalen en Zijn leven gaf. Zijn lijden en sterven. Tot die tijd keken mensen in het Oude Testament naar de symbolen, schaduwdienst.

Ook offers voor gerechtigheid. Het is één ding dat onze zonden vergeven zijn maar meer nodig. Om de hemel te verdienen. Een plaats in de hemel. We kunnen het niet verdienen. Iemand moet dat voor ons doen. Christus deed dat. Hij betaalde de prijs die wij niet kunnen betalen. Christus leefde het leefde van ware gerechtigheid. Dat er voor de zonden betaald is en ware gerechtigheid. Christus voor ons. De volmaakte gerechtigheid. De tweede Persoon in de Godheid. God in Jezus Christus.

Het komt aan op het geloof. Betaling voor jou en gerechtigheid aangebracht. Bekering. De zegen is dan voor jou. Wat God doet voor je als je in Hem gelooft. Geloven in de Zaligmaker. De Heere spreekt tot Mozes, spreekt tot Aäron en zijn zonen. Niet de woorden voor henzelf. Woorden van God. Gods zegen. Christus zegen. In Lukas 24 zien wij Christus die zegent. Christus zegende Zijn discipelen toen Hij ten hemel voer. Dit heb Ik voor u gedaan.

De Heere zegene u. De Heere in hoofdletters. Vertelt je wat. De heilige naam. Jehova. De initialen van God. Het betekent de Ik ben die Ik ben. Volmaakt in Zichzelf. Zelfgenoegzaam.

Wat is de bron van energie? Waar komt het vandaan? Moet ergens vandaan komen.  Moet een bron zijn. De lucht. Het voedsel. Waar komt het van dan? Maar God heeft niets nodig van buiten Hemzelf maar Hij is. Jehova. Hij beschrijft Zijn Naam aan Mozes. Ik ben die Ik ben. Naar wie moet je gaan voor hulp? Wat is de bron? Er is er Een in de hoge die zelfgenoegzaam is. De onveranderlijke God. De alwetende God. Heilige God. Volmaakt.

Hoe dwaas kunnen we door het leven gaan zonder God. Ik deed dat voorheen. Voor ‘celebs’ of andere mensen gaan, dat die belangrijk voor je zijn. Niet tot God gaan. Niets van Hem nodig. De Almachtige God. Deze zegen komt van God. De Heere is de bron van alle goedheid.

Wat is deze zegen? Wat Hij geeft en bewaart voor ons. De Heere zegent u. Heeft een speciale betekenis. Hebreeuws: geven van de grotere tot de kleine, significant. De Heere zal het doen. Het is zeker. Wat is het? Wat is het grootste wat we van God nodig hebben? Iets wat meer nodig is om andere dingen te ontvangen.

Verzoening. We zijn van nature tegen Hem. We hebben nieuw leven nodig. Dat is de grootste zegen. De Heere zegent je. Vergeving. Hoe is dit voorzien? Christus kwam en heeft geleden. De straf droeg Hij voor ons in onze plaats, niet eens uit te zeggen. Nedergedaald ter helle. Onze eeuwige straf over de zonden nam Hij op zich. Voor de Zijnen kwam Hij. Die tot Hem komen. Die afhankelijk zijn. Geef Hem je leven. Dan deze woorden in je oren: de Heere zegene u. Je leven verandert, vergeven door God.

De Heere bewaart u. Als ik tot God kom en bid om vergeving en vertrouw op Christus. Christen worden. Kan ik het vasthouden? Hoe? Kan ik staande blijven? Het is geen gebed maar een zegen. De Heere bewaart u. Iemand die bekeerd is zal niet verloren gaan. Geen afval van de heiligen. God brengt je terug; wel kan je van de weg zijn. Nieuwe natuur. Geestelijk leven in je. Kan niet verloren gaan. Een nieuwe persoon. Kind van God. Als je werkelijk gelooft, de Heere zegent u en bewaart u. Hij wil het doen. Het is Zijn statement.

De Heere doet Zijn aangezicht over u lichten. Over u lichten. Wat betekent het? Illustratie van de zon. De zon schijnt. Het brengt warmte, licht en leven. De Heere doet Zijn aangezicht over u lichten. Licht en begrip. Begrijpen de geestelijke zaken. Als je bekeerd bent, dan zie je het. Dat versta je veel meer van geestelijke zaken. De zon verwarmt. Vreugde en blijdschap. Verzoend met God. Vreugde in Gods werk. Kind van God.

De Heere zij u genadig. God luistert naar je. Gaven van gebed. Je kunt tot God bidden. Biddende persoon. Van allerlei zaken. Om inzicht en wijsheid. Bidt voor anderen. Voor anderen. Veel mensen vertelden over jaren over de kracht van gebeden. We kunnen het er uren over hebben. Gebeden worden verhoord. God hoort de Zijnen.

De Heere verheffe Zijn aangezicht over u. Het is iets anders dan hiervoor. Denk terug aan de tijd van de koninklijke rechtbank. Tot een koning of prins komen voor de troon. Om hulp of het vragen van een oordeel. Mensen kwamen in dan. Zal de koning horen? Zijn gunst ontvangen. Het is een oud Hebreeuws beeld. Hij is gunstig. Herkend. Hij verheft zich. Hij is bereid te geven. Geen despoot. Hij is vriendelijk en mild.

Kom tot Christus. Geloof in Christus. Hij ontvangt je. Je benadert de Koning der koningen. Je behoort Hem toe. Bent geadopteerd. Dat is de taal van de zegen. Neemt je aan. Heeft je lief. Volgt je met Zijn interesse. Gebruikt je in Zijn dienst. Maakt je werkelijk de Zijne. Je ziet Hem in het Woord. Je ziet Hem. Door het geloof zie je Hem.

Geeft je vrede. Verzoening. Start ermee en eindigt ermee met de verzoening. Hij wil dat geven. Is zeker. Voorheen in strijd met God. Voorheen in duisternis. Om dat alles te begrijpen. Een vreemd statement aan het einde van het hoofdstuk: ‘Dit is de wet des Nazireërs, die zijn offerande den Heere voor zijn Nazireërschap zal beloofd hebben, behalve wat zijn hand bekomen zal; naar zijn gelofte, welke hij beloofd zal hebben, alzo zal hij doen, naar de wet van zijn Nazireërschap’.  De volledige zekerheid dat Ik God ben, zegt Hij. De zegen start met de Heere. De Almachtige God. De Heilige God. We hebben dit van God nodig. Hij zegent je. Vergeeft je en maakt je de Zijne. Bewaart je. Geestelijk. Kan niet verloren gaan, geen afval van de heiligen.

Geeft je licht en het verstaan van de zaken. Is genadig. Geeft de gebeden. Verheft Zijn aangezicht over jou. Adopteert je. En geeft je vrede. Een zekere bevestiging dat Hij God is en jij Hem toebehoort. Het is niet voor iedereen. Kinderen van Israël toen. En voor alle gelovigen. Dat is de zegen van de hogepriester in die tijd. En Christus geeft het. Hij leed en betaalde voor je. Hij zegent je. De zegen gegeven door dé Hogepriester.

 

Zondag 27 januari 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar in Londen] – Numeri 6 vers 24