De Heere Jezus Christus kwam uit de hoge hemel naar deze lage aarde om Zijn leven af te leggen. Hij kwam vrijwillig om Zijn leven te geven voor de Zijnen die Hij voor ogen heeft. Om voor hen te betalen voor hun zonden, de verzoening menit God. Zijn hele gang op aarde was hierop gericht. Zijn gemoed was gericht op Zijn lijden en sterven. Met dit doel kwam Hij naar de aarde. Er is geen grotere liefde dan Zijn eeuwigdurende liefde voor zondaren. Er is geen groter offer gebracht dan Zijn offer door vrijwillig te lijden en te sterven aan het kruis op Golgotha. Hij had in alles God de Vader voor ogen: Uw wil geschiedde. 

Mattheüs 12 vers 40: ‘Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde‘.

Het gemoed van Christus

Het is een uitdrukking van de apostel Paulus. Christus’ doel dat Hij had in Zijn gedachten in heel Zijn weg op aarde. Mensen willen het vaak niet horen. Telkens bracht Hij het bij Zijn discipelen. Zijn wisten het theoretisch maar ze verstonden het niet. Ze wilden het niet. De noodzakelijkheid van Zijn plaatsvervangend dood voor zonden. Ze wilden een Zaligmaker op aarde.

Wat Christus deed, of het was genezen van zieken of leren van de discipelen, het was gericht op het vergeving van zonden. De genade van God. Dat was altijd in Zijn gedachten. Zijn grote werk. Hij wist wat het Hem kostte. Wat het betekende. Stap bij stap op weg naar Zijn doel.

We kunnen op dit moment niet als gemeente bijeenkomen voor het Heilig Avondmaal. Dat maakt het nodig voor ons om ons te gedenken aan het werk van Christus. We parkeren de vervolgstudie over Korinthe nu even. Christus was gericht op Zijn lijden en sterven.

Johannes 1 vers 51. Ik raak het aan. Mogelijk heb je daar de eerste aanwijzing van Zijn lijden en sterven. Hierna zult u de hemel geopend zien. Het kan een referentie zijn naar verschillende dingen. De dag van Pinksteren of de toekomst. Velen denken dat dit een heen wijzing is naar het lijden en sterven van Christus. Deze is wat controversieel.

Johannes 2 vers 18. Dit is in het begin van de dienst van Christus, in het jaar AD 27. Welk teken laat ons zien bij het genezen van mensen? Hij heeft velen genezen in Jeruzalem en Hij predikte daar. Ze eisen een teken van hen. Hij reinigde de tempel twee keer, aan het begin van Zijn dienst en aan het einde. Bij de kracht van Zijn Woord en ze konden Hem niet tegenhouden.

Welk teken van Zijn autoriteit, dat willen ze weten. Ik breek de tempel af in drie dagen en zal het doen oprijzen na drie dagen. Ze zeiden dat ze 56 jaar eraan gebouwd had. Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. De discipelen herinnerden zich nadat Hij opgestaan was uit de dood dat Jezus het had gezegd. Zijn opstanding, het werk van Golgotha volgde ook na Zijn opstanding.

Nicodemus kwam in de nacht tot Hem. Johannes 3. Een leraar van de Farizeeër kwam met respect tot Hem. Johannes 3 vers 3. Tenzij iemand wedergeboren is, Hij kan het Koninkrijk van God niet zien. Vanaf vers 12 essentiële woorden. Als ik je alleen van aardse dingen vertel. Maar hoe van de hemelse als ik Zelf niet uit de hemel kom? Numeri. Groot evenement vond plaats. Slangen beten hen en ze stierven. God gaf een groot teken en wonder. De slang op de staf van Mozes opgericht. Zo is Christus opgericht. Die in Hem gelooft, heeft eeuwig leven.

Verhoogd. Duidelijk statement van Zijn opstanding. Op Golgotha opgericht op het kruis. Opgericht uit de dood. Het bedekt het allemaal. De verhoogde Christus, dan zal je weten dat Ik het ben. Met hoedanigen dood Hij zou sterven.

Mattheüs 12. De zomer van AD 28. Het volgende jaar werd duidelijker hoe Hij zou lijden en sterven en opgericht worden. Geen teken zal gegeven worden dan het teken van Jona. Acht honderd jaar voor Christus. Jona moest naar Ninevé gaan om daar te prediken. Maar hij wilde niet. Heidense en rebelse Ninevé. Hij vluchtte weg naar Tarsis. Op zee in grote nood. Hij stelt voor om hem in de zee te werpen om schipbreuk te voorkomen. Een vis slokte hem op. Hij bad in de vis. De vis spuugde hem uit na drie dagen. Toen naar Ninevé en daar grote verandering. Jona stond als het ware op van de dood.

De mensen wisten dit vanuit de geschiedenis. Symbolisch. Zoals Jona drie dagen in de buik van de vis was, zo zal Christus drie dagen zijn in de schoot van de aarde. De mannen van Jona zullen opstaan in het oordeel. Zij bekeerden zich. Mattheüs 16. Zomer van AD 29. Vers 15. Maar wie zegt u dat Ik ben? Petrus antwoordt: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Hij had gelijk. Christus bevestigt het. Vers 21. Van die tijd af begon Jezus Zijn discipelen te vertonen dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel moest lijden.

Het werd zo duidelijk. Hoe Hij moest gaan. Het is vitaal voor Hem te gaan. Om te lijden en sterven in Jeruzalem. Waarom moet Hij gaan? Er is geen weg van vergeving met God buiten Christus die uit de hemel kwam en een volmaakt leven leefde in plaats van anderen. Hij gestraft in plaats van hen. Eeuwige straf. Hij droeg het weg. Hij moest naar Jeruzalem. Historische dood.

Anders zal niemand gered worden. Iedereen verloren. Wij hebben allemaal gezondigd en geen remedie. Wij kunnen de glorie niet verdienen. Er is geen alternatief. Christus verbazingwekkende liefde voor ons. Waarom moest Hij lijden en sterven in Jeruzalem? Er was in het Oude Testament maar een plaats voor de offers: Jeruzalem. Het was een schaduwdienst. Offer gebracht. In plaats van een ander.

Een offer. Een plaats. Niet duizend anderen. Het was tegen de afgoden. Symbolisch. Wat Christus deed. De enige plaats waar Hij moest lijden en sterven. Al de profeten hadden het gezegd. Hij moest gaan in de tijd van het Pascha. Hij is het Lam. De vervulling ervan. Het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Jeruzalem was de hoogste plaats, meest publieke plaats. Voor allen ter wereld de plaats om op te letten.

De Schriftgeleerden en Farizeeën die het meeste tegen Hem waren. Maar het was God de Vader die onzichtbaar de straf op Hem legde in plaats van de Zijnen. Ik moet naar Jeruzalem gaan om te lijden. Verwerping. Valse beschuldigingen. Petrus wilde het niet. Laat het ver van U zijn. Waarom zei hij dat? Hij wilde een aards koninkrijk met een speciale plaats voor hem. Hij zag het op een aardse manier.

Mattheüs 17 vers 1-3. Ze zagen Hem in verheerlijkte verschijning. Mozes en Elia spraken daar met Hem. Een van de dingen waarover gesproken werd was de uitgang in Jeruzalem. De menselijke natuur van Christus stierf fysiek. Ze spraken niet over Zijn dood maar over Zijn uitgang. Voor allen die gered worden in de geschiedenis.

Vers 9. Als ze van de berg afkwamen, gebood Hij hen het niemand te zeggen. Vers 22. Nu spreken ze het niet tegen. Het was hen duidelijk gemaakt. Lukas 13 vers 31. Ga weg en vertrek vanhier, want Herodus wil U doden. Gaat heen en zegt dien vos, ten derden dage word Ik voleindigd. Het is gesproken zoals toen. Ik volg een plan. Het is niet de tijd voor Mij om naar Jeruzalem te gaan. Om gearresteerd te worden en te sterven aan het kruis van Golgotha.

Ik heb meer te doen. Ze kunnen mij niet pakken voordat de tijd gekomen is. Ze probeerden het keer na keer. Er is een plan dat gevolgd wordt. En dan ga Ik naar Golgotha. Mattheüs 20 vers 17. De laatste maand van Zijn dienst. De Zoon des mensen zal overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen. De Joden niet zelf, zij leefden in bezet gebied door de Romeinen. Die zullen ze ervoor inzetten.

Dit is het meest specifieke statement van wat zal gaan gebeuren. Mattheüs 26. Het laatste Avondmaal. Judas gaat Hem verraden. U weet wat er gaat gebeuren. De discipelen weten het maar ze verstonden het niet. Zo groot was Zijn liefde. Van het begin. De God-mens wist precies wat ging gebeuren. Gethsemane, een voorsmaak van wat zou gaan gebeuren. Laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan maar U wil geschiedde. Ik wil het doen voor de Zijnen.

Jesaja 53. Hij zag Zijn mensen in Zijn ogen. Hij kon u en mij zien die in Hem gelooft. Hij kon ons zien. Voor ons lijden en sterven. En naar glorie brengen op een dag. Hij wist alles door Zijn dienst. Hij deed het voor de Zijnen. Hij voorspelde het, Hij deed het en ging naar Golgotha voor ons. Geen groter offer is ooit gebracht. Geen grotere liefde ooit. Beste vrienden, ik hoop dat u deze grote, eeuwigdurende liefde van God ziet. Laten we samen de hymn ‘Many Woes Had He Endured’ [hymn 249] zingen.

Zondag 21 juni 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 115 en Mattheüs 12 vers 31-45