De geboorte van de Heere Jezus Christus was aldus. Christus was aangekondigd, uit de maagd Maria geboren. En de herders kwamen om Hem te aanbidden. Zo laag daalde Hij af. Om ons te redden van zondaren. Het gaat met Kerst niet zozeer om het verhaal maar om de betekenis ervan: komt laten wij aanbidden die Koning.

Mattheüs 1 vers 18: ‘De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest’.

De superioriteit van Christus

Pre-eminence

De geboorte van de Heere Jezus Christus was aldus, op deze manier zo omschrijft de King James Bijbel het. De geboorte van de Heere Jezus is bekend. Maar vandaag kijken we naar een aantal kostbare onderdelen.

Ondertrouwd. Het gaat verder dan verloving vandaag de dag. Het was als een huwelijk. Beloften ten opzichte van elkaar en ten opzichte van God. Het ziet er voor ons vreemd uit maar ondertrouwd zonder bij elkaar te wonen. Het was zo goed als een huwelijk. Een periode. Experts van de cultuur in die tijd zeggen dat het een periode van een jaar kon zijn.

In die tijd Maria bevrucht van de Heilige Geest. Vers 18. Ze was op de hoogte gebracht door de hemelse boodschapper. Voor haar was het verwacht. Maar vers 19. Je kent het verhaal. Jozef, rechtvaardig man, wilde hij niet publiek te schande maken. Jozef stond als perplex. Hij had haar lief.

Hij kon op een manier scheiden van haar. Een andere manier was in het verborgen haar verlaten. Maar de engel van God kwam in een droom tot hem. Nachtelijke gebeurtenis. Vrees niet Maria tot je vrouw te nemen. Onder hetzelfde dak, als man en vrouw samen te leven. Maria ontvangt de Zoon van God. Zijn Naam zal zijn Jezus, voor onze zonden de Zaligmaker.

Dan gaat Mattheüs verder. Grote profetie. Jesaja 7 vers 14. De maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, Immanuël, God met ons. De maagd zal zwanger worden. Toen ik een jongen was, in de jaren zeventig hier. Een maagd zal ontvangen. Ridicuul. In de godsdienstlessen. Ridicuul. Misverstand. Het kan ook betekenen een jong getrouwde vrouw. Jesaja zei het nooit, voorstelling van de vertalers. Ik hoorde het op de televisie, radio. Het Hebreeuws kan betekenen een getrouwde vrouw.

Laat het duidelijk zijn dat het Hebreeuwse woord in Jesaja in geen enige Hebreeuwse literatuur gebruikt wordt als een verwijzing naar een jong getrouwde vrouw. Altijd aangeduid als een ongetrouwde vrouw. Het is dwaas dat de vertaling in Jesaja een jong getrouwde vrouw betekende. De context laat zo duidelijk een maagd zien.

Het is zo’n 700 jaar voor de komst van Christus als Jesaja dit schrijft. Juda in problemen. Het Zaad van de vrouw. Uit het huis van David. Juda in grote problemen, door twee koningen aangevallen. En ten onder gaan. Maar Juda zal blijven bestaan.

Je kunt om een groot teken vraag. In de komos. Of op aarde, zoals een aardbeving. Om de veiligheid en bewaring van Juda en beloften te laten staan. Maar de koning weigert. Hij is cynisch. Jesaja: maar God zal een teken geven. Zie. Kijk ernaar. Hier is het grote teken. Wat is het? Een maagd zal ontvangen. Dat is geen groot teken. Dat is het meest gewone, dat een vrouw een kind krijgt.

Vraag aan God een groot teken. Kijk, er zal een geboorte zijn. De vertalingen gebruiken de woorden voor een maagd. Dat is het wonder. De context ervan. Praktisch elke vertaling maagd zien. Als je onbekend bent met de Bijbel, het christelijk geloof, en je ziet op internet zoveel over inconsequenties. Maar deze mensen -ik zeg het voorzichtig- zijn zo ongeletterd, niet op de hoogte.

De maagd zal een Zoon voortbrengen, met de naam Immanuël. God met ons. Waarom een maagdelijke geboorte? Omdat het Kind God en mens is. Twee naturen. Maar dat is misleidend om te zeggen?! Hij werd een. Van de Heilige Geest ontvangen. Uit een vrouw ontvangen. Menselijk vlees. Dat is de betekenis van het teken. God werd mens.

Dit is consequent heel de Bijbel door. Zelfs in het eerste boek van de Bijbel, Genesis. Zaad van de vrouw. Niet van de man. Het moest een maagdelijke geboorte zijn. Waarlijk God en waarlijk mens. Dit is niet de enige, zeggen sommigen. Nee dit was de enige. Al de verhalen over maagdelijke geboorten zijn legendes. Door de gedachten van mensen. Mensen verzonnen het en maakten er de grootste dingen van. Mythes.

Ook dat Alexander de Grote voortkwam uit een maagdelijke geboorte maar dat is onzin. Alleen Christus. De enige Persoon in de ooit over geprofeteerd. Hoe Hij zou komen. Hoe Hij zou sterven. Eeuwen daarvoor in de profeten aangekondigd. Alleen Een is bekend geweest zoals Hij en dat is Christus.

In menselijk vlees gekomen. Christus heeft alle macht. Vrijwillig in een menselijk lichaam en beperkt. Dat mensen wreed konden zijn tegen Hem, en arresteren en aan het kruis nagelen. Hij leefde een leven van volmaakte gehoorzaamheid aan de Vader voor ons. Om onze betalende Zaligmaker te zijn.

Als iemand voor jou en mijn zonden betaald, voor alle zonden van allen, dan moet Hij volmaakt zijn. En Hij door Zichzelf in te passen in het menselijke bestaan. Hij is eeuwig God. Kwam in de wereld en had verdriet en pijn. God met ons. Hij kende alleen maar schoonheid en wonders. Kwam in deze wereld van wanorde. Er is wat schoonheid hier. Maar zonden en verdriet. Degene die geprezen werd door de miljoenen engelen. Hij kwam in deze wereld waar Hij verworpen werd.

De Prins van het leven. De schepper van het leven. Kwam in deze plaats van de dood. En nam onze dood weg als wij Hem toebehoren. God met ons. Vindt je compassie in een menselijk hart? Een zelfopofferende liefde. Welke zondaar ook die tot Hem komt, staat Hij voor open, Zijn oor is open. Toen op aarde en nu in de hemel.

God met ons. Wat een schat in die woorden. Om ons te redden. Zekerheid op het eeuwige leven voor ons. Voor we tot de afronding komen, Lukas 2 vers 6 en 7: ‘En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. [7] En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg’.

Doeken gewonden. Gebruikt voor de armen. Legde Hem in de kribbe. Er is zoveel voor ons hierin. In een kribbe. Het is in lijn met de profetie. Geen gedaante of heerlijkheid dat wij Hem zouden aanzien, zegt Jesaja.

Er waren herders. Hoeveel vragen mensen? In ieder geval twee, meervoud. Vier nachtwaken. Opgedeeld. Twee uren, drie uur slapen. Dan maakt in ieder geval vier. Maar allemaal speculatie. Maar dan zie de engel van de Heere kwam en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. Boven menselijk verstaan om te omschrijven. Ze waren verbaasd. Ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal.

Zaligmaker. De gezalfde. Het vertaalt het woord Messias uit het Hebreeuws. Christos in het Grieks. Een Kind liggende in een kribbe. In een arme familie. De Zoon van God kwam als een baby in een kribbe. Maar laten we letten op de herders. Vanavond letten we op de Magiërs.

Zij kwamen mogelijk veertig dagen later. In een huis. Volgens het jaar. Hoeveel het waren weten we niet. Mensen zeggen drie omdat er drie geschenken waren maar waarschijnlijk meer. Na de wassing van Maria. Ze waren niet met herders. Het is alleen maar de voorstelling van de artiest.

De Kerst wanneer was het? 25 december?! Veel waarschijnlijker eind van de zomer. Waarom herders? Lage klasse. Ze mochten niet eens in de rechtszaal komen. Waarom weet ik niet. Hadden kennis in die tijd. Het was een terechtwijzing van de wijzen, de schriftgeleerden. De herders. De engel kwam.

God verhoogt de lagen. We komen niet als de nobele criticasters. Als we vol zijn van onszelf, komen we nooit tot God. Ik ben een zondaar, heb Hem en macht nodig. Dit zijn de mensen die God verhoogt. En verheft. Tot de hemelse glorie.

Dat is genoeg. De betekenis is meer betekenis dan het verhaal. Als je alleen het verhaal hebt maar niet betekenis, dan vind je nooit de Heere. Hem zoeken. Vernederen voor Hem. Bekeer je. Hij wil een nieuw leven geven. De Zaligmaker is de mijne dan. Sommige elementen ervan.

 

Kerstdag zondag 25 december 2022 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Schriftlezing Lukas 2 vers 1-19 en Johannes 1 vers 1-18