Niet wat van buiten komt verontreinigd ons mensen maar vanuit het hart komt onreinheid in vele vormen naar buiten. Dat is de les die de Heere Jezus leert nadat de discipelen ten onrechte worden bekritiseerd over het niet wassen van de handen. Het was een bedachte menselijke inzetting van de Schriftgeleerden en Farizeeën. Druk bezig met ceremoniën maar niet met de vernieuwing van het hart. De reiniging van het hart kan alleen door Christus. Zo wordt Hij ons vandaag voorgesteld.

Markus 7 vers 1 en 2: ‘[1] En tot Hem vergaderden de Farizeën, en sommigen der Schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren. [2] En ziende, dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is, met ongewassen handen brood aten, berispten zij hen’.

Geestelijke reiniging

De Heere is in Kapernaum gekomen vanaf Jeruzalem. De Schriftgeleerden en de Farizeeën schijnen met een zekere delegatie gekomen te zijn om een fout te vinden. De discipelen aten brood met ongewassen handen. Dat was in de wet van Mozes maar voor niemand was die regel behalve de priester in de tempel. De mensen wasten als een ceremonie niet hun handen. Op een marktplaats zou je zomaar een heiden aan kunnen raken en die onreinheid zonder je handen te wassen zou je onrein maken. Maar het was een absurd idee.

Uit de tijd van Juda waren ze bezig met allerlei regels op te pakken. Menselijke inzettingen. Complexiteit van ceremonies. We geloven door een macht van de duivel werkte Hij. Maar hoe kunnen Zijn discipelen dan de regels breken?! Vers 5. Waarom wandelen de discipelen niet volgens de inzetting der ouden? Ze waren niet eens opgeschreven. Alleen maar uitgesproken. Vere 6, Wel heeft Jesaja van u, geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is. Jesaja sprak over de Joden uit die tijd. Maar hier ook over hen.

Doch tevergeefs eren zij Mij. Leeg is het Hebreeuws. Zinloos. Het is geen dienst. Niet echt. De dingen zijn slechts menselijke inzettingen. Vers 8, Want nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzetting der mensen. Mozes alleen. De ceremonies van het verleden. Zulke dingen doe je. ‘Als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere diergelijke dingen doet gij vele’.

Doet gij vele. Te zeggen: dit doe je heel goed. Sarcastisch. Vers 10. Want Mozes  heeft gezegd eert uw vader en uw moeder. Vers 11. Het is korban, het is een gave betekent het. Dit huis, dit is een gave van de Heere. Voor mijzelf. Zet het apart voor je ouders. Dat is verschrikkelijk: ze hadden iets ingesteld dat ze niet langer de wet van Mozes hoefde te volgen. Die voldoet. Die is vrij.

Ik hoorde preken, en recent nog hoorde ik deze lijn, het is haast welwillend misverstaan. Christus veroordeelt hen voor meer inzettingen maken dan de wet. Meer dan Christus, dat doet de prediker. Je mag dit niet doen en dat mag niet. Ze voegen wat God gezegd heeft. Houd de Tien geboden. Drink, rook, slechte films kijken, doe wat je wilt. Nee, als de prediker zegt dit moet je doen. O die is als de Schriftgeleerden en Farizeeën die voegt toe aan de Schrift.

We hebben geen regels om te volgen maar vrijheid. Dit wordt uit dit gedeelte gehaald. Maar het gedeelte zegt het tegenovergestelde. Ceremoniële rechtvaardigheid. Groot offer, op een dag door de Messias, nee zeggen de Farizeeën je moet ceremonieel rein zijn. Neem Paulus van Tarsen. Wel ceremonieel rein willen zijn maar niet moreel. De letter volgen, de ceremonie.

Dat is was Joden begonnen te denken. Romeinen 7. Toen de wet kwam, werd ik gedood. Toen de Geest van God dit gebod aan zijn hart toepaste, raakte het hem. Niet ceremonieel maar moreel. Ik ben een zondaar. Het gebod raakte hem en velde hem neer. Hij dacht nooit aan zijn morele status. Filippenzen 3 vers 4, iemand mocht vertrouwen op het vlees. Besneden op de achtste dag. Uit de stam van Benjamin, meest vooraanstaande. Hebreeër uit de Hebreeën. Ik heb het schade geacht voor het winnen van Christus.

Dat is waar dit gedeelte in Markus 7 over gaat. Vers 14. Dit is zo belangrijk dat de Heere heel de schare tot Hem riep. Hoort Mij allen en verstaat. Dat deed de Heere niet vaak. Hij riep allen tot Hem. Er is niets van buiten dat de mens kan verontreinigen, maar van binnen. De discipelen verstonden het niet. De Joden van die tijd waren zo gehersenspoeld met ceremoniële inzettingen. Van buiten kan niet verontreinigen want het raakt niet het hart. Maar die dingen die van hem uitgaan, die verontreinigen want komen uit het hart.

Het is een vreselijke lijst. Het is zo overgezet de tweede tafel van de Tien geboden, de laatste zes geboden, vijfde tot de tiende. Niet in die volgorde maar het zit er min of meer in.

De lijst begint met onreine gedachten en eindigt met niet nadenken. Dwaasheid. Niet denken aan geestelijke zaken, eeuwigheid. Wat een lijst. Alles op deze lijst is zelfgericht. Welwillend. Zonden. Verleiding. Het is niet iets wat zomaar op je hand komt. Een insect dat je bijt. Nee, dit gaat over jou, mij. Zonden. Welwillend. Welwillend zonden. Elke wordt herhaald, van binnen.

We bekijken het menselijke hart. Denk aan het coronavirus. Sommige denken dat het in een laboratorium ontstond. Of op een markt. Of in een grot met vleermuizen. Een vrouw die daar haar leven werkte, voor tientallen jaren gewerkt met veel vleermuizen. Je kijkt naar het menselijke hart en wellicht beschrijft het dit. Wespennest. Een wesp kan gevaarlijk zijn voor iemand. Maar het nest is waar activiteit is.

Misschien een jongere, misschien twintig. Denk aan leven. Carrière. Maar bewust van wat van binnen is? We hebben de Zaligmaker nodig hoe eerder hoe beter. Zijn macht en de macht van de zonden gebroken. Kwade bedenkingen, overspel, seksuele zonden, moord. Mozes nam moord niet alleen als moorden van leven maar meer. In boek Exodus. Slavernij, kidnappen duidelijk als moord. Iemands plezier wegnemen. Als moord in de Bijbel. Haat is in de moordzonden in de Bijbel. Het is in het hart. Bitterheid. Het is de moordzonde in het hart.

Stelen. Op allerlei manieren. Begeerte. Meer willen, speciaal zijn. Hoe mensen je zien met trots erbij. Bedrog. Leugens. Heb je een excuus gemaakt dat is een leugen. Iets belooft wat je nooit wilde nakomen is een leugen. Een boos oog. Lastering. Heb je iemand iets verteld aan een ander wat de reputatie van een ander raakt. Lastering.

Hovaardij. Dwaasheid. Deze komen allen van binnen. Ze komen van binnen en je houdt ervan. Neem bijvoorbeeld over seksualiteit met het zelfde geslacht. Het is geen zonde als het alleen een verleiding is, maar alleen als het tot een actie komt zijn er die dat zeggen. Maar de gedachte is ook zondig. Dat is de leer van de Bijbel.

Dat is wat verontreinigd. Van binnen het hart. Door Christus, alleen als de zonden geen macht over je heeft. Denk aan Golgotha. Op Golgotha alle zonden. Hij neem alles op Zich en droeg de straf voor ons. Hij riep tot de Vader: straf Mij in plaats van hen. De Vader, bij wijze van beeld, verborg Zijn aangezicht. En legde alle zonden op Hem. De Zaligmaker in Zijn heilige ziel droeg het allemaal. Als je je hart ziet, ben je des te meer verbaasd over dat Hij dat allemaal deed. Dit zijn de zonden waren we tegen strijden en dat kunnen we met het nieuwe hart dat door Christus geregeerd wordt.

 

Vierde lijdenszondag 12 maart 2023 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 95 en Markus 7 vers 1-23