Het houden van de sabbat

Het vierde gebod van de Tien geboden is het onderhouden van de sabbat. Dit gebod gaat terug tot de schepping en is onderdeel van de scheppingsorde van God die na het schapen van de wereld in zes dagen op de zevende dag rustte van al Zijn werk. De Nieuw Testamentische kerk heeft de rustdag op zondag, de opstandingsdag van Christus. De rustdag is apart gezet voor het dienen van de Heere. De christelijke vrijheid biedt geen ruimte om Gods geboden naar eigen voorkeur al dan niet te houden. En dat het geweten van velen hen niet meer aanklaagt is geen reden om het gebod ter zijde te schuiven. In het Evangelie naar de beschrijving van Markus staat dat de sabbat er is voor de mens en niet andersom. Ten diepste gaat het erom dat wij Hem kennen, belijden en van Hem leven.

 

Markus 2 vers 27 en 28: ‘[27] En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat. [28] Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat‘.

Het houden van de sabbat

Johannes 17 vers 17. Heilig hen door Uw Woord. Uw Woord is de waarheid. We hebben de vorige keer naar de eerste drie geboden bekeken. Nu het vierde gebod. Ik was gewaarschuwd dat voor een lange tijd aandacht is voor de zondag. Een van de zeven dagen voor de Heere. Zijn we bezig met het vierde gebod uit de tien geboden te nemen? Dat het voor de Joden is, ceremonieel. Dat is wat veel christenen leren. Gebod reduceren en wegnemen. Uw Woord is de waarheid.

Er komen slogans tot ons. Ook vanuit preken. Leraars die zichzelf op internet presenteren. We zijn de ideale leraren. Zelfpromotie. Zeggen ze zelf vaak niet maar laten ze wel zien. Je moet er gewaarschuwd zijn dat ze het vierde gebod niet serieus nemen.

Genesis 2. Zo beleden in de eeuwen in de geloofsbelijdenissen. Op de zevende dag rustte Hij van het werk. Heiligde de sabbat. Maakte heilig. Hier is een gebod, het vierde gebod, het is genoemd het eerste gebod. Omdat het verschijnt voor de andere, ver vooruit de wet die later gegeven werd. Scheppingsgebod. Het eerste in veel opzichten. Het startte bij het begin van de Bijbelse openbaring. En dit gebod wil men wegnemen. De afgezonderde dag voor de Heere. Gegeven om Hem te dienen en te rusten. Niet alleen gegeven aan de Joden maar aan alle mensen, zonder onderscheid. Het is een scheppingsorde. Een hele dag. Niet een halve dag. Sommige geloven in een halve dag. Ochtenddienst.

Exodus 20 vers 8. Gedenk de sabbatdag. Misschien denk je dat het alleen een gebod is voor de toekomst. Maar meest in het Hebreeuws woord slaat op de dingen die ervoor waren. Apart gezet de sabbatdag. Gedenk deze dag. Merk het aan op je kalender. Gedenk het instituut, teruggaand tot het begin van de tijd. In dat licht behoud het in de toekomstige tijden. In vers 9 en 10, zes dagen arbeiden maar de zondag voor Hem. Dag van rust. Het is lang beweerd dat het vierde gebod anders is dan de anders. Langer. En twee waarschuwingen in. Ook in positieve en negatieve zin uit te leggen.

Het laat de verlossing zien niet alleen uit Egypte maar ook van zonden en hel. In de Joodse traditie zijn veel plichten toegevoegd aan het vierde gebod. Ceremonies. Die zijn vervuld in Christus. De kernbetekenis staat van het vierde gebod. De roep van het vierde gebod geldt ons vandaag. Denken aan Gods werk in schepping en verlossing. Het is een rust van al onze werken. Het houden van de sabbat is een getuigenis voor de wereld. De plichten waren duidelijk een getuigenis.

Ook voor ons vandaag. Een familie die rust van werk. Die die dag apart gezet heeft voor de Heere. Het is een deel van je getuigenis. Er zijn dingen die ik zeker niet wil doen op zondag. Al gedaan voor de zondag. De puriteinen noemde de zondag de marktdag van de ziel. God toebehoort. Dat je Hem belijdt. Onderscheiden persoon. Laat mij een christen zien die op zondag andere dingen doet dan de Heere dienen, en die doet dat ook in de week en niet de juiste prioriteiten stelt.

Het is niet gestopt in het Nieuwe Testament. Sommige Joodse ceremoniën zijn niet meer van toepassing maar zeker wel het gedenken van de sabbat. Er zijn er die beweren dat het gebod niet meer geldt. Romeinen 14. Het is optioneel beweren ze dan. De ene vindt dit en een ander dat. Het is een compleet misplaatste uitleg. Paulus richt zich op Joden die zwak in het geloof zijn. Hier is een man en die kwam tot Christus. Hij gelooft in het bloed van Christus de enige weg tot de zaligheid. Je kunt niet gered worden door het houden van de ceremonies.

Heel zijn leven hield hij de Joodse sabbat. Hij is een christen maar kan het niet opgeven. De laatste dag na zes dagen werken. Heel strikt. Hij weet dat het niet bijdraagt aan zijn zaligheid. Hij is een gelovige. Laat hem vrij. Zwak in het geloof. Het is in zijn hart. Zolang het maar niet is met de gedachte om de zaligheid. Het gaat om de dag van de Heere. Paulus bekritiseert niet dat zij de dag van de Heere houden. Wel om het in te brengen in de Joodse ceremoniën. Het is verspilling van tijd. Hij beveelt de dag van de Heere aan. Ga niet terug naar de Joodse ceremoniën wat betreft de sabbat. Paulus schrijft niet over de dag van de Heere die in de plaats van de sabbatdag is gekomen. Sommigen beweren dit. Jakobus 2 vers 8. U zult uw arbeider liefhebben ook, u doet goed. Een gebod overtreden en je breekt alles. Het is een geheel. Het is tien geboden. Je kunt niet eentje eruit nemen. Overtreed je er eentje, dan allemaal. Openbaring 1 vers 10. De apostel Johannes beschrijft zichzelf in de Geest op de dag van de Heere. Paulus in Troas. Eerste dag van de week. Duidelijk de eerste dag van de week. 1 Korinthe 16 vers 1. Duidelijk niet meer de sabbatdag van de Joden maar de eerste dag van de week. Op de eerste dag kwamen de discipelen bijeen.

Christus stond op op de eerste dag van de week. Christus verscheen op de eerste dag van de week daarna. Christenen komen op de eerste dag van de week bijeen, onze sabbat. Ander argument: het kan niet een gebod zijn omdat het niet in de geweten is. Overspel niet alleen in de geboden maar ook diep in geweten dat het verkeerd is. Ze beweren dan dat het niet van de sabbat geldt. Het houden van Gods dag. Dat mensen het anders niet weten. Het is heel gevaarlijk dit voor God te doen.

Geweten kan toegeschroeid zijn. Romeinen 7 vers 7. Het geweten slaat niet automatisch alle morele wetten op en neemt ze over. Wat Paulus, een geoefende Joodse leraar. Is niet alles in je verstand? Ik kende de zonden niet dan door de wet. Lust. Begeerten van de hart. Wist hij niet van het geweten. Alleen doordat God het in Zijn wet gaf. Zonder de wet was de zonden dood. In een notendop: voordat de wet kwam kon ik doen wat ik wilde, begeerten. Toen de wet kwam. Toen stierf ik. Ik wist dat ik een zondaar was. Dat zou niet gebeuren als de wet niet gegeven is. Het is geen argument dat omdat het niet in de samenleving is en in de gewetens is. Het is een dwaas argument.

Een ander argument is dat de dag van de Heere christelijke vrijheid biedt. Mensen die dat gebruiken weten niet wat christelijke vrijheid is. Vrijheid om de geboden van God wel of niet te houden. Welke wel en welke niet. Charismatische beweging. Christelijke vrijheid is vrij van veroordeling. Niet meer bij de Joodse ceremoniën. Ik hoef de verleidingen niet meer te dienen. Bij de genade van God mag ik Hem dienen. Vrij van de vrees van de dood. Je bent van Christus. Vrij van de Paus alsof hij iets over je te zeggen heeft. Het is onzin om de christelijke vrijheid te gebruiken voor geboden wel of niet te houden.

De sabbat is gegeven voor de mens en niet andersom. Voorbeeld van David, eten op zondag. Voor noodzakelijkheden. Altijd ruimte voor noodgevallen. Geldt ook voor de christelijke zondag. Als je geen benzine hebt voor de auto, dan mag je tanken. Wel voorkomen dat het gebeurt. Beloof God verbetering. Als je geen voedsel hebt op zondag, klein kind, wat doe je dan? Dan iets komen. Inzet om te voorkomen. Beter georganiseerd. Je hebt werk te doen. Veel uren gewerkt op zaterdag en dan ook op zondag. Wees voorzichtig. Beter plannen van de tijd. Als je twee of drie banen hebt, familie zien. Bid de Heere voor openingen om niet te hoeven werken op zondag.

In die tijd christenen slaven in onchristelijke huizen. Dienen. Mensen hadden sympathie ervoor. Als je in een shift zit met een van de zes weken een zondag werken. In Spurgeons tijd ook. Klas. Vreemde uren tijdens de week voor degenen die niet konden op de zondag. Christenen hebben het vaak niet makkelijk in de samenleving met de dag van de Heere. We hebben elkaar te ondersteunen.

Wat te denken van het parkeren hier in de kerk. Geen auto’s meer hier in de buurt. Misschien 2025. We wonen waar we hebben te wonen. Velen van u kunnen niet dicht bij de kerk wonen vanwege de astronomische prijzen. Niet voor plezier reizen op zondag. Alleen om de Heere te dienen. Noodzakelijk. Het is een vitale dag. Jesaja 56 vers 2. Jesaja 58 vers 13. Dit is in het Oude Testament. Is het zonder betekenis vandaag de dag? Dat het een speciale Joodse ceremonie is? Natuurlijk niet. Het is Gods gebod. Om Hem te dienen, Hem te belijden, gericht op Hem te zijn. Hier zijn de zegeningen.

 

Zondag 17 maart 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar te Londen] – Markus 2 vers 27 en 28