Als Christus naar Jeruzalem gaat om daar te lijden en sterven, wordt Hij op een veulen gezet en roept de menigte: Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heere. Vervolgens leert Hij de discipelen over het geloof en vertrouwen op Hem. De vijgenboom heeft geen vrucht en wordt verdord. En in het geloof worden bergen verzet: de obstakels uit de weg geruimd.

Markus 11 vers 1 en 2: ‘En toen zij Jeruzalem genaakten, te Beth-fage en Bethanië, aan den Olijfberg, zond Hij twee van Zijn discipelen uit. En zeide tot hen: Gaat heen in het vlek, dat tegen u over is; en terstond als gij in hetzelve komt, zult gij vinden een veulen gebonden, op hetwelk geen mens gezeten heeft, ontbindt het, en brengt het’.

Christus’ persoon, manier en macht

Ze zijn onderweg naar Jeruzalem. De laatste week van Christus op aarde op weg naar Golgotha als Zaligmaker. De blinde genezen in Jericho, Lazarus uit de doden opgewekt. De mensen zijn er vol van met vragen. Gaat Hij naar Jeruzalem, zal Hij niet gearresteerd worden dan?! Ze wisten van het verzet van de schriftgeleerden.

Hij kwam Jeruzalem binnen zittend op een veulen. We zullen eerst zien wie Christus. Hij is God, alwetend, en kent het Goddelijke plan. Dat Hij gearresteerd zou worden. Hij kon op ieder moment het stoppen maar wilde het vrijwillig. De eeuwige straf dragen van hen die van Hem zijn, samengeperst op een bepaalde manier in dr zes uur.

De spijkers in Zijn handen was niets bij wat het van binnen was. Geen begin van besef wat het betekent voor Hem om te lijden voor hen.

‘En indien iemand tot u zegt: Waarom doet gij dat? Zo zegt, dat de Heere hetzelve van node heeft.’ De Heere. Niet jouw Heere. Maar de Heere van hemel en aarde. Zeker van Israël. Ze kregen het beest mee. Zeg dat de Heere het nodig heeft. Hij wist wat er zou gebeuren met Hem.

‘En zij gingen heen, en vonden het veulen gebonden bij de deur’. En wierpen hun kleden daarop. En velen spreiden hun klederen op straat. In deze tijd maak je weinig zorgen als je je jas kwijtraakt wellicht, maar in die tijd heel kostbaar. Ze spreiden hun klederen. Grote acclamatie van Hem. Zoon van David.

De grote afstammeling van David, zelfs groter van Adam. Messias Christus de Heere. Toen Hij kwam dachten ze dat Hij meer een politieke bevrijder zou zijn. Zelfs de discipelen die dicht bij Hem stonden. Dat Hij een Zaligmaker van zonden is. Dat werd later duidelijk voor hen, bij Golgotha.

Zacharia 9 vers 9. En andere gedeelten. Gezegend is de Koning die komt in de naam van de Heere. Waarom deed Christus dat, mensen laten roepen Hosanna gezegend is Hij die komt in de naam des Heere. Zelfs de kinderen. Farizeeën hoorden het. Waarom liet Hij het? Het was geprofeteerd. Maar ook publiekelijk duidelijk gemaakt. Soort van kroning. Palmzondag zeggen we, het was sabbat. Sabbat de zaterdag, zondag ging Hij in Jeruzalem.

Hij was de tempel, de tempel was zelfs symboliek voor Christus. Vrede met God. De offers die Zijn offer afbeelden.

Hij schoont de tempel op. Het is als een markt, vol met tafels en dieren. Geldwisselaars. Speciaal Joodse geld. Om de priesters rijker te maken. En de dieroffers moesten verkocht worden. Waarom mensen niet hun eigen dier? De priester zegt het is niet goed genoeg, je moet het van ons kopen.

Stel je voor tempel vol van dieren en de stank. En de mensen kopen. En de duiven voor de mindergestelden om te kopen.

En dan de volgende dag ging Hij met de twaalf naar Bethanie. Hij was hongerig. Ik kan niet vertellen waarom. Hij kwam tot een vijgenboom om iets te eten te vinden. Hij is God. Hij wist dat er geen vrucht was.

Markus evangelie vertelt dat het geen tijd van vruchten was. In die tijd kleine vruchten onder de bladeren. Hij wist dat er alleen bladeren aan zaten. Dat is heel belangrijk. De tijd van de volle vruchten was nu niet. Maar er zouden kleine vruchten onder de bladeren moeten zitten.

Wat betekent het? In het bijzonder toen Hij de boom veroordeelde. Uit u geen vruchten in eeuwigheid. En terwijl Hij het zei verdorde de boom. Zoals Hij spreekt, is het. Hij werpt de geldwisselaars uit de tempel. Hij zal vervullen de beloften. Hij zal lijden en sterven op Calvarie.

De Joodse kerk komt tot een einde. En nadat de internationale kerk van Christus: Joden en heidenen. Alle uitverkoren Joden en uit de heidenen. Judaïsme komt tot een einde, alleen bladeren maar geen vruchten. Ze riepen om Zijn kruisiging. Het kan over ons gaan. Onze kerken kunnen vol zitten van activiteiten. Muziek, drum en drama. Als je er komt lijkt het vol van leven.

In het jaar 87 Titus Romeinse keizer gekomen met zijn troepen en tempel verwoest. Geen vruchten uit u. De reiniging van de tempel. Dit de tweede keer. Misschien waren ze een paar weken later alweer terug. Hij maakte een zweep. Ik denk niet dat Hij iemand sloeg. Maar een beeld. Door Zijn Goddelijkheid konden ze het niet weerstaan. Nu weer. Waar is de tempelwacht? Niemand kon zijn waar en dieren beschermen. Niemand kon Hem weerstaan. Goddelijkheid schijnt erdoor, macht van de Heere.

Mijn huis een huis van gebed genaamd voor alle naties. Dat is de correcte verwijzing naar het Oude Testament. Maar u hebt het gemaakt een kuil der moordenaren. Wat is het gebed? Gebed is gedachten en ideeën naar God gebracht. Huizen van muziek, ritmes maken [red: tikt op de kansel].

Dienst is woorden. De eruit met de Romeinse rituelen. Eruit met het theater. Geen gevoelens creëren. Erin met woorden van God. Van de hemel. Het gevoelssysteem is een respons.

Er zijn christenen overal in de wereld die het huis van de Heere bevuilen met wereldse entertainment. We proberen dat uit de kerk te houden. Ik wil geen enkel lied, en ik hoop jij met mij, van die de dienst vervuilen. Vervuilend en corrupt. Sommige zeggen ik haal er het beste uit, nee ik wil er niet eentje van hebben die vervuilen. Nee het huis van de Heere is een huis van gebed.

Hebt geloof in God. Is dit moeilijk voor je, het was dat voor mij? Die zegt tot een berg, de Olijfberg, sta op en val in de zee. Als je gelooft kan het gedaan. Natuurlijk zijn deze woorden niet letterlijk te nemen. Of een boom. Je kunt denken dat het ergens mogelijk zou zijn. Dat zeker niemand het letterlijk neemt. Christus neemt een berg als voorbeeld. Dat het absoluut onmogelijk is.

Hij instrueert de toekomstige apostelen. Je moet groot geloof hebben. Zo koos Hij een grote berg. Als dit een groot obstakel voor je is. Als je gelooft. Wat symboliseert het? Hier zijn de discipelen na de kruisiging en opstandig en Pinksteren. Dan de wereld ingaan. Joods nationalisme tegen zich. Ze arresteren. Wat een obstakel. Wat een berg. Hoe kunnen zij doorgaan met de grote opdracht? We moeten de woorden van onze Zaligmaker geloven. Als wij geloven, zo zal Hij met ons zijn. Zelfs martelaar zijn, de berg zal verwijderd worden en in de zee.

De berg van Joodse nationalisme. En in een halve eeuw was het Evangelie in de wereld. En op een dag drieduizend toegebracht, en vijfduizend. En daarin duizenden. In Europa. Je ziet het in de Reformatie. De fundamentele drama van de reformatie staat. Luther een monnik. Zette het Roomse systeem op z’n kop. Een man spijkerde de 95 stellingen op de slotkapel van Wittenberg.

We houden ervan de boeken te lezen. De zielen gered, honderdduizenden. Bergen verwijdert. We hebben bergen hier verwijderd zien worden, kleine bergen.

Toen mijn vrouw en ik hier kwamen in Londen in 1970. Was ook broeder […] hier. Ga daar niet heen werd gezegd. Het zal nooit gebeuren in Centraal Londen. 40-45 mensen, meeste in de tachtig, meeste vrouwen. We zaten hier met allen op het podium. Corrupt Baptist Union. Om het een hoofdkantoor te maken.

We baden. Het was de macht van God. Jonge mensen kwamen. Mensen overal in het land van hier en over de wereld. Door de zegen van God. De berg is hier in de zee geworpen. Vers 24 de grote belofte.

Heere, ik wil een grotere auto?! Dat is corrupt. Welvaartsevangelie. Dat als ik maar genoeg bid, dan zal ik dit en dat ontvangen. Meer discipline. Nee dat niet. Vers 24: ‘Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden’.

Dat is genoeg voor vandaag behalve de conditie van de belofte. Vers 25: ‘En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden vergeve’. Als we willen dat onze gebeden verhoord worden, dan moeten we vergevende mensen zijn.

 

Zondag 4 juni 2023 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 63 en Markus 11 vers 1-24