Is je leven verloren of gered?

Niet iedereen komt tot de Heere Jezus Christus om vergeving. Hij is bewogen met mensen en heeft ons behoud op het oog. Toch zijn er mensen die niet tot Hem gaan. Die Hem niet vertrouwen. We maken van nature allemaal deze keuze. Het is God die werkt. Wat moeten wij doen? Op Hem vertrouwen. Het is eenvoudig. Met één woord: komen. Wij mensen zijn gedetemineerd en kiezen voor onszelf en het aardse leven. Maar God komt over en zó gewillig om ons te behouden. Kom tot Hem. Onszelf verloochenen betekent de werkelijkheid van ons bestaan onder ogen zien. Dat wij voor God niet kunnen bestaan en dat we Christus nodig hebben tot rechtvaardiging.

Lukas 9 vers 23: ‘En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij‘.

Is je leven verloren of gered?

We letten op drie verhalen, statements van Christus. Hij deed het zo expliciet. De Zoon des mensen moet verworpen worden. En opstaan op de derde dag. Het was alles wat Hij zei. Hij zei het nota bene zelf.

Hij zegt tegen iedereen het volgende. Riep mensen bijeen. Als iemand tot Mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen. Christus sprak met compassie voor zielen. Van Hem geprofeteerd. Hij had geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Niets uiterlijks. Maar toen Hij sprak was het ander. Overste getuigde zelfs: niemand heeft ooit zo gesproken. Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn. Hij sprak met bewogenheid.

Niet alle mensen komen tot Christus om vergeving. Buigen voor Hem. Bekeren zich tot Hem. Dat Christus naar deze wereld kwam om te lijden en te sterven voor de Zijnen. Als iemand Mij wil volgen. Als iemand. Als. Het hangt af van onze reactie. Dat is de tragedie. Dat als hangt boven ons aller hoofd. De eeuwigheid hangt ervan af. Hoe je leeft. Leef je een beperkt leven voor het hier en nu. Materiële zaken. Of geestelijk leven. Met God. Het hangt alles af van als iemand komt. Als. Niet als iemand een rechtvaardig leeft. Nee. Of dat iemand daar en daar eerst gewest is. Is onzin. Als iemand tot Hem gekomen is.

Waarom reageren mensen niet op Christus? Als jongeren vraag hoe hier te leven in deze absurd dure stad. Waar dan te wonen? Als iemand dan zegt: ik geef je een huis. Natuurlijk accepteer je dat. En dan te bedenken dat Jezus leven wil geven, eeuwig leven. Je kunt een hemels doel hebben. Het menselijk ras rent van nature bij Hem vandaan. Van het vriendelijkste offer. We zijn gedetemineerd wat we zelf willen. Trots. Weerstand tegen God. We houden van aardse dingen. Hemelse dingen zijn zo smal voor ons. Gericht op het hier en nu.

Het is een persoonlijke zaak. Als iemand. Een persoon. Individueel. Niemand kan voor jou voor God verschijnen. In plaats van jou bidden. Nee, het is persoonlijke zaak.

Tharrington. Oost Londen. Jongen van een jaar of 19. Hij was op vakantie met een vriend op een ander continent. Met een vriend. Hij was een week ervoor bekeerd. Probeerde hem te bekeren. Wat denk je van God? Wat denk je van Christus? Tharrington wilde er niet over praten. Vakantie. Het is voor anderen. Zijn vriend stopte niet. Hij begon in de Bijbel te lezen. Hij kwam tot bekering. Hij ging preken en vooral voor de arme mensen. Het is een persoonlijke zaak. Je vindt het in de tekst. Het is voor jou om te buigen voor Christus.

Als je ouders gelovigen zijn, kun je het er nog niet mee doen. Je moet zelf tot Christus gaan. De grote verandering. Als iemand tot Mij komt. Komt van waar je bent naar waar Christus is. Het is een grote verandering. Het is verandering die gewerkt wordt door de Heilige Geest van God. Ik moet terugdenken aan een vriend die in Oxford biologie studeerde. Hij was niet voor God. Hij werd in een interview gevraagd om te vertellen wat hij allemaal wist van het proces van spijsvertering bij het eten van een brood. Alles wat je doet is eten. Simpel. Maar het proces dat het je energie geeft, daar ben je niet mee bezig. Alles wat je doet is komen. Ontvangen in het Woord. Het is simpel. Als je het doet is er een complex proces van God aan de gang. Verandering. Je maakt een verandering door van rebel tot vriend. God geeft je begrip. Het is een reis. Van rebel tot het komen. Het ene moment ben je arme zondaar zonder God en op het andere moment ben je een kind van God op weg naar de hemel. Het ene moment ben je verloren, en dan gered. Het ene moment kun je verleidingen niet weerstand, daarna kun je weerstand bieden. Je wordt ontvangen vanwege het werk van Christus. Je brengt zelf niets mee. Je vertrouwt Hem. Je bekeert je van zonden. Christus brengt het in een woord: komen.

Komen tot Hem betekent Hem ontvangen. Wat een verandering. De oude natuur. Oneerlijk. Zelfgericht. Trots. Geeft nieuwe aspiraties. Een verandering die jaren duurt? Nee vindt plotseling plaats. Zegt Jezus ook tegen Nicodemus over de wedergeboorte.

Het komen tot Christus. Als iemand Mij volgt. Naar Hem luisteren. Elk woord van Hem. Als Hij zegt: bekeer je, dan bekeren we ons. Vertrouw Mij, dan vertrouwen we Hem. Zichzelf verloochenen. Om jezelf tegen te spreken. Maar ik ben blij met mezelf. Zoals iemand die kwam tot Jezus. Ik ben blij dat ik niet ben zoals die ander. Nee nee. Ik ben dwaas. Ik zit fout. Ik ben zondaar. Ik heb mij tegen Hem verzet. Ik heb Hem niet geloofd. We komen tot God nederig.

Het is niet de betekenis. Niet meer zichzelf bezitten. Niet jezelf verloochenen in die context. Maar onszelf zien zoals we werkelijk zijn. We zijn niet gevraagd een berg te beklimmen. Of naar dit of dat te gaan of bepaalde verrichtingen. Maar we moeten tot Hem komen.

Als je tot Christus komt, kom je voor leven. Dagelijks kruis opgeven. Je sterft aan je oude leven. Kruisdood de dood die de Romeinen hanteerde. Het gaat hier over het kruis. Hij stierf en leed voor de zonden. Wij sterven aan het oude leven. De ongelovige leven. We volgen het niet meer. De ongelovige wereld niet meer. Als ik vanavond tot Christus kom en mijn leven opgeef, is het niet voor vandaag, morgen, volgende week. Maar voor het leven. Ik behoor Hem dan toe. Hij bewaart mij. Het nieuwe leven kan je niet afgenomen worden.

Aarzelen we? Ik wil in deze wereld leven. Doe het op mijn sterfbed en praat erover. Als we zo denken, dan is dit de laatste roep. Die zijn leven wil bewaren, zal het verliezen. Je zult sterven. Dan is het over. De mogelijkheid om tot Christus is voorbij. De dag van de genade is over voor je. Maar wie zijn leven verliest, bij bekering en komen tot Christus, zal het eeuwige leven ontvangen in Christus.

Als iemand de hele wereld zou winnen. Groot landhuis. Groot. Denk het in. Wat brengt het je? Je bent dezelfde persoon. Zondaar onder het oordeel van God. Geen eeuwig leven. Geen vriend in de hemel. Wat helpt het je in de hele wereld? Wie zich zal schamen voor Mij en Mijn woorden. Kan dat zo zijn? Het Grieks zegt zoiets als het is gênant. Wat een tragedie. Die zal de Zoon des mensen schamen op de laatste dag. Maar wat een groot woord van Hem. Hij is gereed om te redden. Kom tot Hem. Hij wil vergeven. Hij wil je het eeuwige leven geven.

 

Zondag 13 oktober 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 103 en Lukas 9 vers 10-26