Kostbaarder dan de grootste rijkdom in deze wereld is de vergeving van zonden. Vergeven te zijn door de almachtige God die rechtvaardig en heilig is en geen gemeenschap met de zonden kan hebben. God kwam zelf naar deze aarde en werd mens. Christus de Zoon van God droeg de schuld over de zonden. Wie in berouw tot Hem komt en zich bekeerd, zal vergeving ontvangen en het eeuwige leven. God komt dan nooit meer terug op de zonden: Hij werpt ze in de zee van eeuwige vergetelheid. Door Christus is betaald, Hij gaf Zijn leven en Zijn rechtvaardigheid wordt u toegerekend. 

Lukas 24 vers 47: ‘En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem‘.

De onzichtbare reikwijdte van Gods vergeving

Het kan erop lijken dat vergeving slechts iets onzichtbaars is zoals bij het geven van een hand voor het sluiten van een overeenkomst is. Er vindt veel plaats bij de vergeving met God. Rantsoen. Prijs, rantsoenprijs. Vergeving met God. Een transactie vindt plaats, worden zonen en dochters van God. Een grote operatie van vernieuwing. Het heeft groot gewicht. Denk er nooit klein van.

Bekering en vergeving van zonden is gepredikt. Vergeving. Wegsturen staat er in het Grieks. Zoals het doen vervallen van de dood. Atheïsme beweert natuurlijk dat het allemaal verzonnen is. We moeten de code herschrijven. Alleen de dingen die verschil maken. Iemand vermoorden of stelen. Een ander benadelen.

Zonden en geweten is volgens hen een menselijke uitvinding. Maar God heeft het ingesteld en in het geweten van mensen gelegd. Wat goed en fout is.

Laten we een moment nadenken over de waarde van Gods vergeving. Het is veel meer waard dan de grootste rijkdom. Alle faam in deze wereld. Alle macht. Dit gaat allemaal voorbij aan het einde van het leven. Het is alles eindigt. Maar Gods vergeving verduurt de eeuwigheid.

Eeuwige aanvaarding door God. Het breekt de muur tussen God en ons af. Het is transformerende kracht. Het is onverdiend. Om niet ontvangen. Wanneer we het hebben, kan het nooit meer verloren gaan. Het is zo kostbaar. Het komt met verzekering.

We zijn er zo zeker van. De Heere staat er Zelf voor in. Alles van ons is erin betrokken. Ons hart. Onze gedachten. Het ontsluit geesteloosheid, het opent bidden tot God. Wanneer we ervoor vragen aan God.

Je kunt de vergeving van God niet waarderen zonder iets te weten over zonden. En de ernst ervan. Als we een flauw idee hebben van zonden, dan kunnen we ook de vergeving van God niet juist waarderen. Wij vergeten zonden. Je hebt niet in gedachten wat je afgelopen jaar deed, vorige maand, soms zelfs vorige week.

We vergeten ze. We denken ze zijn weg. Dat ze niet meer bestaan omdat ze uit ons geheugen zijn. Maar ze zijn er voor God. Het wordt tegen ons gebruikt. Vergeving is nooit automatisch. Verzekeringen in deze wereld worden vaak automatisch vernieuwd. Dat je niet ’s nachts wakker wordt en ineens iets moet doen.

Maar vergeving is niet automatisch. We sterven en staan voor God. En dan? Vergeving moet gevraagd worden. We zullen allen geoordeeld worden. Soms bedenk je plotseling iets uit het verleden. Je kunt er geschokt door zijn. De details. Verbazingwekkend: alles komt in gedachten terug.

Dat gebeurt. Op een dag staan we voor God. Alles komt langs. Alles wordt gezien als waar. We zeiden het, we deden het. Als een video die in hoog tempo wordt afgespeeld. Wat voor ons gaat plaatsvinden in de oordeelsdag.

Een dieper begrip op zonden. Er zijn zonden die gedaan worden en de zonden van het hart. Twee afdelingen. De zonden die gedaan worden gaat over daden. Zondig woord gesproken. Elke zondige daden. Er zijn er honderdduizenden. Miljoenen over een leven. Dingen die we doen. De andere afdeling is zonden van het hart. Dat refereert aan trots bijvoorbeeld.

Als er trots is in ons, dan is het er telkens. Niet de ene keer wel, de andere keer niet. Het is er altijd. Oneerlijkheid ook. Het is een staat van onze conditie. We zijn oneerlijk van nature. Begeerten. Onreinheid. Het is in de persoon. Zelfgericht. Het is resident zelfgerichte persoon.

Handelingen en daden helpt ons om de ernst te zien van onze staat voor God. Het is niet alleen wat we doen maar wie we zijn. Als je dit kunt laten staan, laat me twee negatieve dingen zeggen over zonden met een positieve bedoeling.

Laten we een moment kijken naar de gezichten van zonden. Zonden in de Bijbel wordt weergegeven als ongehoorzaamheid. Aan Gods geboden, de Tien geboden. En niet alleen die maar ook allen die eruit voortvloeien. Opstand tegen God. Zijn hoge karakter, heiligheid. Ongehoorzaam aan Hem is opstand tegen Hem.

Dit is wat Hij wil en schrijft het in ons geweten. Maar we willen het niet. Het is een grote opstand tegen God. Maar de Bijbel ziet zonden ook als dood voor God. We nemen eten. We hebben verplichtingen naar God. Hem eren. Naar Hem zoeken. We betalen Hem niets.

We nemen en zondigen tegen Hem. We hebben geen intentie Hem iets te betalen, Hem te eren. We zijn Hem verschuldigd. Het is als een belediging tegen God. Hier zijn de standaarden maar we willen ze niet.

God zegt: doe dit niet. En we willen het tegenovergestelde doen. We verkiezen wat God niet wil. We haten een God die dit wil en we doen het tegenovergestelde. Het is een grote belediging van God. We wensen dat U er niet was. Leven dat U er niet bent. We willen leven zonder iets te horen over U.

Het is een belediging van God. Daad tegen God. De Bijbel ziet het als een ziekte. Zonden domineert. Trots neemt het over en wordt dominant. Wat doet het met mij. En zo verder. Het is een ziekte die je overneemt.

Je ziet het met onreine gedachten. Waar een persoon naar kijkt. Ongehoorzaam. Elke keer de mond geopend wordt, komt het eruit. De tentakels van de zonden nemen ons in beslag. Het wordt als maar slechter. Al deze aspecten worden in de Bijbel genoemd. Een belediging. Een ziekte.

We kijken naar het middel hiertegen. De schuld kan alleen maar door God weggenomen worden. Ook God kan zonden niet zomaar vergeten. Zijn heiligheid en rechtvaardigheid is eeuwig. Het moet gestraft worden. Er moet mee gehandeld worden.

Hoe kan God met ons handelen met Zijn rechtvaardigheid? Alleen door Zelf te komen. De Heere Jezus Christus, de tweede Persoon in de Godheid, kwam naar deze wereld om voor de zonden te betalen. Elke persoon die tot Hem komt, wordt vergeven. Hij droeg de schuld van onze zonden weg.

Hij en Hij alleen heeft de macht en het recht om de zonden te vergeven. Natuurlijk moest Christus komen in de wereld. Geboren te worden als een man. In onze werkelijkheid te komen. Om het weg te dragen zoals wij gedaan hebben als een mens. Mens heeft gezondigd en de mens moet gestraft worden.

Als God kon Hij het doorstaan. Als mens kon Hij het voelen. Zo groot is Zijn liefde. De enige manier om de vergeving van zonden te ontvangen is door bekering. Door berouw te tonen in de aanwezigheid van God.

Op te geven alle excuses. Ik heb geen excuses. Ik ben de slechte zondaar. Heere, vergeef mij. Als wij het menen, met heel ons hart, wij ontvangen verbazingwekkend, de vergeving van God. God zegt als het ware, we horen geen stem, maar het staan in de Bijbel: je bent rein. God heeft je zonden weggedragen.

Zoals Nathan tot David zijn. Zover het oosten en het westen, zover heb Ik uw zonden van Mij weggedaan. In Micha 7 grote woorden: God werpt de zonden weg in de zee van eeuwige vergetelheid.

We worden door God dan niet alleen gezien als zonder zonden maar ook als dat we alles rechtvaardig gedaan hebben. Te weten en het te hebben is het eeuwige leven. Vergeving van zonden en bekering gepreekt worden in Zijn Naam. Vanuit Jeruzalem naar alle einden van de jaren.

Heb je er ooit over nagedacht? Waarom beginnen bij Jeruzalem? Omdat Hij in Jeruzalem aan het kruis genageld was. Hij was in Jeruzalem verworpen door het volk en de Farizeeërs. Eerste prioriteit om daar te prediken. Wat een teken van Zijn bereidheid om te vergeven.

De mensen van Jeruzalem waren de meest eigenwijze mensen, het hardste die Hem verwierpen. Je komt tot Hem, Hij is gewillig te vergeven. Je behoort Hem toe en Hij is de jouwe. Hij verandert je leven. En zet je op de weg naar de eeuwige heerlijkheid.

Je kent Hem en hebt Hem lief. Vergeving van zonden en de wijze waarop het ontvangen wordt. Het is het beste dat je kunt hebben de vergeving van de almachtige God.

 

Zondag 15 november 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 107 vers 1-22 en vers 43 en Lukas 24 vers 25-48