‘Aldaar kruisigden zij Hem’. Het is de beschrijving van de meest belangrijke gebeurtenis in de wereld waar alle eeuwen over wordt gesproken. Christus, de Zoon van God, gaf Zijn leven. Hij werd gekruisigd. De Overpriesters, Schriftgeleerden en Farizeeën voerden hun plan uit en God liet het toe. Hoger dan hun plan is het plan van de zaligheid dat God uitgedacht heeft van voor de grondlegging van de wereld. Door het lijden en sterven van Christus heeft Hij de verzoening aangebracht voor miljoenen die in Hem geloven. Wie in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven. 

Lukas 23 vers 33: ‘En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter zijde en den ander ter linker zijde‘.

Aldaar kruisigden zij Hem

In het bijzonder wil ik letten op de vier woorden: ‘zij kruisigden Hem aldaar’. Het laat zien wat het werk van Christus was. Hier wordt in de King James Bijbel het woord Calvarie gebruikt, op andere plaatsen Golgotha. Hoofdschedelplaats. Ervan gezegd dat de plaats er als een hoofdschedel uitzag. Golgotha komt van het Hebreeuws, Calvarie van het Latijn.

Aldaar kruisigden zij Hem. Het kon niet ergens anders gebeuren. Ze hebben voorheen gebeurd in het land en in het geheim. Maar dat kon niet gebeuren. Dat was niet de wil van God. Johannes 5 vers 18. De Joden zochten Hem te doden. Niet alleen vanwege het niet houden van de sabbat maar ook omdat Hij Zich de Zoon van God genoemd had. Johannes 7 vers 19, 25. Zochten Hem te doden. Iedereen wist dat de leiders Hem uit de weg wilde ruimen.

Keer op keer stuurden ze mensen op pad om Hem te vangen. Maar Hij ging door het midden van hen. Het was niet de wil van God anders dan in deze heilige, publieke plaats. Een plaats van recht. Een plaats waar mogelijk 40-50 duizend mensen konden zijn. Dit is de grootste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. Er wordt in alle eeuwen van in de tijd van de wereld over gesproken.

Een plaats van donkerheid. Velen moordenaars daar ter dood gebracht. Geen weg terug. Aldaar kruisigden zij Hem. Zij. Wie zijn zij? Voor de Schriftgeleerden en Farizeeën was het niet de favoriete plaats. Ze wilden het in het geheim doen. Het was de wil van God. De publieke executie. God stond het toe en hun gang te gaan.

De Overpriesters, Schriftgeleerden en Farizeeën. Waarom? Zij haten Hem, zij haten bekering. Ze waren jaloers. Velen zeiden dat Hij meer een profeet was. Ze konden dat niet hebben. Dat ze hen zouden vervallen. Hij veroordeelde hen vanwege hun hypocrisie, hun dubbele standaard. God stond het toe dat zij hun plan konden uitvoeren. Zodat het plan van voor de grondlegging van de wereld werd uitgevoerd. Zijn plaatsvervangende lijden en sterven voor miljoenen zondaren.

Hij ging naar Golgotha’s kruis. Hij nam onzichtbaar al hun zonden op Zich. Verbazingwekkende uiting van liefde vond daar plaats op Golgotha. Significante plaats. Er waren ook de gewone mensen die Hem kruisigden. En de gehele menigte riep uit: kruis Hem, kruis Hem. Niet alleen de leiders maar ook de schare die door hen bewogen was. Al de mensen uitgezonderd van de discipelen natuurlijk.

De leiders planden het, zij waren schuldig. God deed het niet, Hij liet het toe. Kruis Hem, Kruis Hem. Met luid roepen riepen ze kruis Hem, kruis Hem. De Overpriesters deden het niet zonder de schare. Velen waren door hen genezen. Ze moesten de schare bewegen. Ze noemden Hem een leugenaar. Anders komen de Romeinen en nemen het over.

De Overpriesters slaagden erin. We zien het de laatste twintig jaar in dit jaar. Door verhalen die binnenkomen via de televisie en media. Dingen die verwerpelijk waren nu goedgekeurd. Het gebeurde toen ook. God liet het toe dat zij Hem kruisigden. God had een hoger plan.

Aldaar kruisigden zij Hem. Kruisigen. Op die manier moest Hij sterven. Kruisiging was vernederend. Het gebeurde bij de Romeinen ook. Halfdood. Ze waren niet meer grote mensen maar gevangen. Bij de macht van de autoriteit overgenomen en dan gekruisigd. Geen bewondering meer. Dat wilden ze met Christus. Niemand die nog bewondering voor Hem had. Dat leek ze wel.

Er is iets anders met de kruisiging en dat is dat het een langzame dood is. Met een steniging door de schare was het wild. Bij de eerste steen stierf iemand vaak al en anders wel bij de tweede.

Als Christus gestenigd was met een steen, dan was het geen boodschap voor ons. Dan had Hij niet geleden. Aangrijpend genoeg moest Zijn dood een langzame dood zijn. Voor al onze zonden. Elke zonde die we ooit gedaan hebben, elke zonde moest Hij op Zich nemen. Hij moest het verlaten door Zijn Vader op Zich nemen. Het kan niet beschreven worden met menselijke taal.

Het hangen in de zon, het moest een langzame dood zijn. Het kon niet zijn met iets dat pijnloos was. De Heere kwam en leed op deze manier. Het woord is afgeleid van kruisiging. Hij moest zo sterven. Op Golgotha zag je de volmaaktheid van Christus. Hij was God en mens ook. Hij is volmaakt. Geschikt om onze Zaligmaker te zijn.

Als de hoofdman over honderd zag wat gebeurde, deze was waarlijk de Zoon van God. Rechtvaardig. Hij had geen vloek gehoord van Christus. Al die daar kwamen om Hem te bespotten, sloegen op hun borsten. Wat hebben we gedaan?! We hebben nooit iemand zo zien sterven. Hebben we de Messias gedood?

Ze voelden dat iets verschrikkelijks over hen zou komen. In vers 40 en 41 gaat het over de stervende moordenaar die nog in leven was. Hij wist dat Christus rechtvaardig was. We kunnen zoveel verzen lezen dat het Golgotha moest zijn en een kruisdood. Een langzame dood om Zijn karakter als God te laten zien. Hymn 245, hymn 253. Ik was daar niet? Mijn zonden brachten Hem aan het kruis. Deden Hem aan het kruis nagelen. Hymn 255.

Dat is Golgotha’s kruis, Calvarie. Het was symbolisch: je voeten en handen werden vernietigd. Je lichaam werd vernietigd. Aldaar kruisigden zij Hem. Hem. Hij die de wereld geschapen had. Hij werd gekruisigd die hen gemaakt had. De enige hoop op menselijke verlossing. Gods laatste boodschap voor zielen. De grote Geneesheer. De Koning van de hemel.

Wat dwaas? Allen zij wij zo weg bij God. Als wij daar waren, zouden we meedoen met de schare. Daar in die publieke plaats. Deze grootste daad moest plaatsvinden. Zij. Al de mensen met hen. De Almachtige God liet het toe. Aldaar kruisigden ze Hem. Hij de grootste. Hij, de grootste Persoon ooit. De God-mens Jezus Christus.

Als we Hem verwerpen, zullen we veroordeeld worden met de schare die Hem kruisigden. Maar als we Hem vertrouwen, tot Hem gaan, in Hem geloven, ons leven aan Hem overgeven, dan geeft Hij ons nieuw leven. Geestelijk leven. Eeuwig leven. En alles is anders. Vier woorden. En aldaar kruisigden zij Hem. Wat gebeurde op Golgotha’s kruis.

 

Zondag 29 november 2020, Eerste Adventszondag – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 40 vers 1-11 en Lukas 23 vers 23-49