Plotselinge en onverwachte bekering

Als Christus aan het kruishout van Golgotha hangt om de verzoening aan te brengen voor de zonden van de Zijnen hangen naast Hem aan beide zijden misdadigers die daar de kruisdood ondergaan. Een van de misdadigers, die waarschijnlijk staatsschenders, plunderaars waren, verandert. Hij verandert ter elfder ure. Zijn ogen worden geopend. Hij ziet in die middelste kruiseling de Zoon van God. Hij komt tot bekering. Hij vraagt Jezus of Hij hem wil gedenken als Hij in Zijn Koninkrijk is gekomen. Hij ontvangt terstond het eeuwige leven: ‘heden zult u met Mij in het paradijs zijn’. Hij kon op niets van zichzelf bouwen. Hij vond het ware leven, het eeuwige leven in Christus en vertrouwde in geloof op Hem. Deze man is een voorbeeld van hoe God een mens verandert die in geloof tot Hem komt.

Lukas 23 vers 42: ‘En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn‘.

Hier is Christus grote compassie, zelfs als Hij lijdt aan het kruis op Golgotha. De twee misdadigers aan het kruis ondergingen de kruisdood. Jezus in het midden van hen leed niet alleen naar het lichaam maar ook naar de ziel. Bracht verzoening aan voor degenen die Hem toebehoren. Zijn lijden was zo intens. Hij is bewogen met die misdadiger aan het kruis en wat hij nodig heeft en zijn ziel. Veel is gepreekt over de bekering over de misdadiger aan het kruis. Niet verrassend. Het was een echte gebeurtenis. Bekering tot Christus. Ik probeer het zo eenvoudig mogelijk neer te zetten.

1. Wie was hij

De moordenaar is beschreven in de Evangeliën als een dief. Vanuit het Grieks als een misdadiger. Sommigen denken dat ze moordenaars waren. Staatsschenders. Plunderaars. Als mensen eenzaam liepen lagen plunderaars ze op te wachten. Pakten ze spullen af. Halfdood achterlaten of zelfs doden. Ongetwijfeld waren de misdadigers Joden. Opgegroeid in de Joodse traditie. Alles verworpen. Eigen weg gegaan. Staat er niet hoe oud ze waren. Nu worden ze gekruisigd. Nu hangen ze aan de zijden van Christus aan het kruis. Terwijl Hij de Heiland was. Jezus was overgeleverd door de Overpriesters en Farizeeërs. Ze wilden Hem dood hebben. Maar bovenal is het de wil van God. Hij liet Zich vrijwillig gevangen nemen.

Beiden misdadigers haten Christus. Waarom? Als je sterft in woede dan ergens op richten met je vloek. Ze wisten veel van Hem. Dat Hij zieken genas. Wonderen deed. Nu is de misdadiger verhard. Schuldig. Hij zorgde niet voor mensen. Dat is de stervende misdadiger. Een crimineel. Veroordeeld. En nu stervende.

2. Wat hij zag

Het begon met de twee die Hem haten. Maar het veranderde. Eentje kreeg een ander gezicht. Hij zag een man die anders was. Die het lijden heel anders droeg. Veel groter lijden. Hij zag Hem met pijn. Hij zag de heiligheid van Christus. Hij keek naar Hem. Hij is de Man die duizenden genas. Dat Hij iemand uit de doden opgewekt had. Hij hoorde mogelijk dat anderen Hem bespotten en uitdaagden om Zichzelf te verlossen van het kruis. Hij hoorde dat Hij was de Zoon van God. Mogelijk geleerd van Jesaja. Misschien wel Jesaja 53. Dat Hij moest lijden en sterven voor velen. Waar dacht deze man aan? Hij zag een man die leed, die bloedde.

Hij zag de weg van Christus naar het kruis. Hij had assistentie, Hij was zwak om de weg naar Golgotha te bereiken. Mensen huilden. Jezus was bewogen over hen. Weent niet over mij. Johannes aankondiging was zo bekend: zie het Lam van God dat de zonden wegneemt. De misdadiger kon zien de Overpriesters en Farizeeërs en de bespot. En Christus zo kalm. Dit moet de Messias zijn. De Zoon van God. Hij las wat Hij zag. Wat hij hoorde? Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen. Ik kan niet geloven wat ik hoor. Het kan niet dat zo iemand zo reageert? Even daarvoor nog: gezegend is Hij die daar komt in de Naam des Heeren. En kort daarna keerde het volk zich tegen Hem. Hij moest gedacht hebben hoe makkelijk mensen beïnvloed kunnen worden.

45 jaar geleden de vaste meerderheid van mensen in ons land waar heilig verontwaardigd en tegen de beweging van LHTBI. Dat het onzedelijk was en tegen de recht van God is. Hoe makkelijk kan het volk veranderd zijn. Diepe principes worden overboord gezet. Zelfs van intelligente mensen. Hetzelfde met God zelf. Er is geen God. O is dat zo? De samenleving verandert de mening in vijf, tien, vijftien jaren. Waarom zo snel veranderd? Ik ben een onafhankelijk denker. Eigen overtuigingen. Nee, nee. Samenleving kan snel veranderen. Allen tegen Christus.

Deze man. Iets gebeurt in zijn leven. Gaat tegen de trend in. Hij zegt in zichzelf: dit is niet recht, die is onwaar en verkeerd. Wat hij zag. Wat hij hoorde. Hij hoorde een preek, zeiden de oude schrijvers. De puriteinen zeiden: hij hoorde duizend preken. Van het volk. Ze bespotten Hem. Het is waar. Hij is de Zoon van God. Hij wekte de doden op. Van de boze tongen leerde hij van de Heere Jezus Christus. Wat hij zag en hoorde raakte zijn hart.

Het gebeurt ons. Ik geef je een persoonlijk voorbeeld. Toen ik jong was hoorde ik over Christus. Natuurlijk. De samenleving was veel meer ermee bezig. Dat God zo heilig is. Dat God zonden niet kan aanzien. Het moet gestraft worden. En tegelijkertijd zoveel liefde dat Hij zelf kwam. Tweede Persoon in de Godheid die kwam om verzoening aan te brengen. Het was theoretische kennis. Slechts een theorie. Je deed het. Je volgde de theorieën. Sommigen hielden ervan. Hoe kan dat? In wiskunde bijvoorbeeld. Ik zag het niet. Sommigen hebben het gezien genieten ervan. De complexiteit. Ik weet het niet om het beschrijven. Voor mij was het slechts een theorie het kruis van Golgotha. Tot een punt dat je het plotseling ziet. God de heilige nam het vlees aan om voor Mij de eeuwige straf te betalen. Wat een bewogenheid is? En plotseling valt het je te beurt. Deze misdadiger zag het ineens. Hij realiseert het zich. Deze Man is de Zoon van God. De Rechter van hemel en aarde. Deze Man kan mijn zonden wegnemen. Wat hij zag en hoorde en wat hij deed.

Heere, gedenk mijner als U in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. Maar Christus is stervende aan het kruis als een crimineel. Maar Heere! Hoge titel. Hij eert Hem. Hij valt voor Hem neer. Niet dat hij dat kan hangend aan het kruis. Heere, gedenk mijner als U in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. Hij gelooft dat Hij de Zoon van God is. Hij bekeert zich. Verandert zijn gedachten. Heere, gedenk Mijner. Ik ben afhankelijk van U. Gedenk aan mij. Denk aan mij. Hij weet dat Christus gewillig was om hem te vergeven en hem voor eeuwig te verlossen. Hij bekeerde zich omdat hij zich schaamde over wat hij gedaan had. Weten we omdat hij de andere misdadiger bestrafte. Vreest u ook God niet daar u in hetzelfde oordeel bent.

Ik zie hoe schuldig ik sta. Ik verdien het om te sterven. Vergeef mij Heere. Hij bekeerde zich. Hij is afhankelijk van Christus. Hij kon niet zeggen: ik heb dit en dat gedaan dat het goed was. Naar de tempel. Synagoge. Nee. Hij kon nergens van zichzelf op bouwen. Zo komen we tot Christus. Ik kan geen enkele aanspraak maken. Hij vertrouwde Christus. Gedenk mijner.

3. Hoe hij veranderde

Van een die geen tijd meer had. Eeuwige leven ontvangen. Nieuwe bestemming. Alles is verandert. Het is onmiddellijk geweest. Zijn ziel is gered. Heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Ben je jong? Deze man was aan het eind van zijn leven. Hij was misschien jong. Hij was in het elfde uur. Als een oude man aan het einde van zijn leven. Als je jong bent, hoe groot om Christus te kennen. Het is Zijn plan. Alles is in Zijn handen. Huwelijk. Je bent jong en kunt snel leren. Zoveel bewijzen van Zijn liefde. Van Zijn kracht. Het is bijzondere zaak om jong bekeerd te zijn. Als je bekeerd bent als je oud bent. Ook bijzonder. Zijn getuigenis is hier in het Evangelie van Lukas. Al de duizenden preken hierover die hierover gehouden zijn. Hoe God het kan gebruiken de bekering van mensen. Hij kwam tot Christus. Wat hij zag. Hoe hij veranderde. Wat een voorbeeld hoe God het leven verandert als we komen tot Hem in geloof.

 

Zondag 14 april 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar te Londen, UK] – Lukas 23 vers 42