Het teken aan de herders 

In het Evangelie naar de beschrijving van Lukas is de geboorte van Jezus Christus nauwkeurig beschreven. Waarom verscheen een engel aan de herders en vervolgens een koor van het hemelse heerleger dat het ‘Ere zij God’ zong? Waarom deze goede tijding, de geboorte van de Allerhoogste, de Koning van alle koningen? En waarom het teken, het teken van de profetie aan Israël [Jesaja 7]? En waarom de Zaligmaker, Immanuël – God met ons? Om zondaren zalig te maken. ‘En u zult Zijn naam heten Jezus; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden’.

Lukas 2 vers 12: ‘En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal‘.

Het teken aan de herders

Ze waren in hetzelfde land, hielden de wacht over de kudde. De verschijning van de engelen aan de herders. Is het een fabel of Gods Woord? Een aantal vragen. Beginnend met waarom.

Waarom dit en dat? De vele antwoorden voor de verschillende waarom-vragen. Zo breed. Dit kan niet door mensen bedacht worden. Van God, geinspireerd door de Heilige Geest. Onderschat Gods macht niet.

Waarom herders?

Ze kwamen naar de Bethlehem en zagen daar Jezus liggende in de kribbe en Jozef en Maria. Een reden is dat zij een lage status hadden in de samenleving. Misschien wel de laagste. Herders in de Bijbel. Mozes en koning David ook herders. Werd op neergekeken. Lage status. Zo laag dat ze zelfs van de tempeldienst waren uitgezonderd. Bijna zoals de melaatsen. Arme mensen en lage status. God ging voorbij aan de mensen in hoogheid, in hun trotse waan. God kwam naar mensen die een Zaligmaker nodig hebben. De tweede reden was dat de herders zorgden voor de schapen. Dat was het grote probleem aan de Schriftgeleerden en Farizeeërs. Zij zagen niet om naar de schare, naar de schapen. De herders keken echt om naar de schapen van de kudde.

In tijden van achteruitgang. We zien het om ons heen. Zeker de laatste tijd. Morele achteruitgang in de Westerse wereld. Zoveel verschillende nieuwe mogelijkheden. In 1960 de legalisatie van abortus, het vermoorden van de baby’s in de kinderschoot. Commercialisering. Zondagwerk. De lobby voor transseksualiteit en allerlei mogelijke relaties. Vijanden van God.

Waarom een engel?

Ze hebben nooit een engel gezien. Wij ook niet. Geen beschrijving ervan. Het is hoog, is hoger dan ons. Hoger dan ons begrip. De aanwezigheid van God. Openbaring van God. Waarom een engel? Ze moeten zo overtuigd zijn van de geboorte van Christus. Honderden aldaar vertellen. Een engel nodig. God moet Zich openbaren. We kunnen dit niet voor onszelf maken. Hij werkt dit. Hij moet ons dit vertellen. Daarom hebben we de Schrift. Hij beschrijft Zichzelf. Het is betrouwbaar. De Schrift is compleet. We hebben nu geen openbaringen van engelen meer. God heeft alles geopenbaard wat voor ons nodig is. Vitaal voor deze unieke boodschap. Ze moesten boodschappers gemaakt worden. De glorie van de Heere omscheen hen. De engel zei: vrees niet. Ik verkondig u goed nieuws.

Waarom de blijde boodschap?

Het komen van God in deze wereld is de oplossing voor het grootste probleem. Schuldig voor God. De blijde boodschap. De goede tijding. De grootste gift aan het menselijk geslacht. Het is het meest verrassende gift. We kunnen niet aan Gods rechtvaardigheid voldoen door onszelf. Maar we horen dat Hij gekomen is, dat Hij het deed voor ons. Als je vergeven bent, gered bent, dan is deze vrede en kalmte en vrede bij je. Je gaat naar huis. Naar je Heere en Zaligmaker. De engel brengt goed nieuws, de goede tijding. De Zaligmaker geboren in Bethlehem.

Waarom de Zaligmaker?

Vernederend. Ik ben verloren in mijzelf. Een zondaar. Vol van mezelf en trots. Ik ben een zondaar bij de staat en bij wat ik doe. In wat ik doe. Zoeken het goede voor onszelf. We hebben een Zaligmaker nodig. Een Redder. Die ons redt van het vuur. Van de dood redt. Er is geen belangrijker woord dan dit. Hij ging naar Golgotha om de straf over de zonden te betalen. Dit is de liefde van God. Om te betalen in onze plaats. God moest Zelf komen. En dit zal u een teken zijn. U zult het Kind vinden gewonden in doeken en liggende in een kribbe. We doen dat vandaag niet. Vroeg achttiende eeuw gebeurde het wel. Het was het teken van een zorgende moeder. Hij is een verzorgd Kind maar tegelijkertijd een arm kind.

Waarom zo’n teken?

Het was een noodzakelijke verschijning. Er was maar één baby de juiste die ze zouden vinden. Direct teken. Ook een teken van Gods werk. Vanaf het begin vernedering. Er werd voor Hem gezorgd. En toch vanaf het begin vernederd. Gelegd in een kribbe. Dat laat heel Zijn leven zien. Lijden en vernedering. En uiteindelijk aan het kruis genageld. Verworpen door het volk. Nam onze straf op Zich. Hij leed de vernedering. Er is ook een andere uitleg. Een groot teken aan Israël. Zij verwachten vanuit de geschiedenis een teken. Jesaja 7. Geprofeteerd ten tijde van een zwakke koning die bedreigd werd door andere koninkrijken. Is het iets kleins voor u? God zal u een teken gegeven. De maagd zal zwanger worden. Immanuël. Een groot teken. Gepredikt in de tempel. God stuurt een Zaligmaker. Het teken aan Israël. Het meest belangrijke woord vertelt de engel aan: dit zal u het teken zijn, u zult het Kindeke vinden in de kribbe.

Als je een klein verstand hebt, ik bedoel niemand persoonlijk, dan neem je alleen de kribbe als teken. Maar als je iets weet van de Bijbel, dan weet je dat het het teken voor Israël is. De maagd zal zwanger worden. Immanuël. Hebreeuws: God met ons, met ons God. Dat is aan de herders verteld. Hij is de Heere, de Zaligmaker. Dit zal u het teken zijn. Het teken van de kribbe is het teken van de profetie. Dit is wat de engel zegt. Hij is in het vlees gekomen. En plotseling, terstond, was er met de engel een hemelse heerleger. Koor.

Waarom een hemels koor van engelen?

Deze boodschap kon niet zonder dat terstond het hemelse heerleger kwam. Koor. Glorie aan God. Waarom? Om het geloof aan de herders te bevestigen. Wat een macht en heerlijkheid. De Zoon van God moet verheerlijkt worden. Hij die ligt in een kribbe? Ja, de engelen in een groot koor zingen Zijn glorie. Denk niet klein van Hem. Hij is de Hoogste. Geestelijk denk van Hem als Koning der koningen en Heere der heeren. Hoeveel de engelen Hem aanbidden. Ze moesten komen. Niet de engelen bij de kribbe. Maar de herders bij de kribbe. Dit is de Heere die de engelen aanbidden. Het koor is vitaal. Ere zij God in de hoge en op aarde vrede in de mensen een welbehagen. Vrede op aarde. Met God verzoend te zijn. Niet met aardse vrede. Naties zijn met elkaar in oorlog. Vrede met God, verzoend en vergeven. Hoe komt de vrede? Bij de genade van God. Wij verdienen het niet. Dat Jezus, de tweede Persoon in de Godheid, kwam. Het is alles bij Gods genade en welbehagen. Als de engelen teruggingen naar de hemel, terug naar de aanwezigheid van God. De engelen verschenen terstond en zij voeren geleidelijk op naar de hemel.  De herders zeiden: komt laat ons naar Bethlehem gaan en zien het Woord dat ons verkondigd is. Ze kwamen met haast, grote haast. Ze vonden Jezus in de kribbe met Jozef en Maria. Ze vertelden velen erover. En Maria bewaarde de woorden die van Hem gezegd werden in haar hart.

We hebben gekeken naar de herders. Naar de engel. Waarom? De goede tijding? De grootste boodschap van alle tijden. Waarom de Zaligmaker? Waarom het teken? Vervulling van de profetie. Waarom een kribbe? De komst van de Zaligmaker voor zondaren die Zich tot Hem bekeren.

 

Dinsdag 25 december 2018 [Christmas day] – Metropolitan Tabernacle London – dr. P. Masters [minister of the Tab] – Lukas 2 vers 12