De Heere Jezus op weg naar Jeruzalem om te lijden en sterven komt in Jericho bij Zaccheüs die in een boom klimt om Christus te zien. Als Hij daar komt stopt Hij bij de boom en roept Zaccheüs naar beneden. Vervolgens ontvangt hij Hem in huis. Zaccheüs komt tot bekering, zijn leven verandert. Heden is in deze huize zaligheid geschied, zijn de woorden van Christus.

Lukas 19 vers 1 en 2: ‘En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. En zie, er was een man, met name geheten Zacheüs; en deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk’.

Een leven veranderd

Zo vaak lijken mensen niet te weten dat het christelijk geloof gaat over een verandering van het leven. Zo’n grote verandering door God en Christus. Verandert je verstand, je wil.

Zaccheüs een Hebreeuwse naam. Het is niet gezegd dat hij werkte voor de Romeinse bezetter. Tollenaar. Mensen ingehuurd. Verantwoord voor een bepaalde regio. Hij moet heel rijk geweest zijn. Overste van de tollenaren. Hij was eigenaar van de regio, Jericho of groter. Velen die voor hem werkten. Het is waarschijnlijk aan te nemen dat zijn god het geld was.

Daar als tollenaar werd je gehaat. Mensen bedriegen. Meer rekenen voor mensen dan hoorde. Zoals in de zaak van Zaccheüs. Heel welvarend leven. Kinderen misschien al ouder. Helemaal bezet met geld. Zie, merk het op, daar was een man die Zaccheüs heette en was een tollenaar. Hij zocht Jezus te zien. Het Grieks is specifiek, niet zomaar iets te zien maar hij zocht hem te zien, om meer te krijgen dan iets van Hem te zien.

Deze man heeft een behoefte die gegroeid is, is aannemelijk aan te nemen. Dit is het laatste gedeelte van Christus werk op aarde. De laatste week voor Zijn lijden. Christus had alles verteld aan de discipelen wat met Hem zou gebeuren, meerdere keren verteld. Hij predikte in Galilea en elders: bekeer je van je zonden en leef met de Heere.

Niemand geloofde niet in Zijn wonderen. Zelfs de schare niet en schriftgeleerden. Zeiden Hij doet het door de duivel maar niemand ontkende het. Zaccheüs zocht Hem te zien. We kunnen aannemen dat Zaccheüs in problemen was geraakt. Slechts te leven voor zijn god het geld. Iedereen verworp hem. Kon niet leven in de Joodse gemeenschap.

Wie ben ik? Wat is mijn leven? Wat heb ik gedaan? Kwam het tot hem nu? Als deze is de Messias die de zonden vergeeft. We hebben gehoord dat Hij God is. Je kent de geschiedenis, ga ik vanuit. De man klom in een boom. Met een groot huis en mensen die voor hem werkten. En hij rennen, en klimmen? Het lijkt erop dat hij even buiten zichzelf is.

Is Hij God? Vergeeft Hij? Ik moet Hem zien. Hij klom in een boom om Hem te zien. Jezus kwam daar. Stond stil bij de boom en zag op. Keken elkaar in de ogen. Degene die de Messias is. Hij kijkt niet alleen naar Hem maar roept hem: Zaccheüs kom. Hij weet allemaal wat ik heb gedaan. Het staat er niet maar waarschijnlijk. Zaccheüs, geen sarcasme, maar ernstig: Zaccheüs, vandaag moet Ik in je huis zijn.

In je huis. Hij heeft doorziende ogen. Alles waar ik in beweeg ziet hij van wat ik door bedrog heb verkregen. Hij was gevraagd kan Ik in je huis verblijven. Hoe was dat? Niemand deed dat. Hij was tollenaar. Maar de Messias zegt het met vreugde. Woord heeft een dubbele betekening. Huis waar je je ophoudt. Wr is hoop voor Hem.

Zoon des mensen. Speciale naam. Komt allemaal van de profeet Daniel. Het is hier in het gedeelte. Ik kan vergeven worden. Zegt het met vreugde. Kom tot mij. Maak haast. Misschien gaat dit over ons. Iets in je ziel aan de gang. Ik kan niet geloven dat de hele kosmos door een explosie is ontstaan. Slechts voor een tijd hier en dan voorbij. Alles ontploft. Zonder enig doel. Ik kan niet langer geloven in atheïsme. Christelijke vrienden vertellen je het. Maak haast, kom naar beneden. Vertraag niet. Tot Christus te komen en vergeven te worden. Als je wacht, kan er van alles gebeuren, verlies je mogelijk alles.

Vers 8. En Zaccheüs stond en zei. Er is een gat tussen vers 7 en vers 8. Misschien een gat van uren. In zijn huis. Voordat hij staat? Misschien twee uren, drie uren of meer. Voordat Christus zei de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Allereerst Christus zag hem. Christus ziet ons. Het zoeken is heel krachtig. Christus zoekt ons. Dwaze schapen. We willen deze wereld, de kleine en lege dingen.

We zoeken door onszelf Christus niet. Maar door Zijn genade zoekt Hij ons. De Zoon des mensen door vergeving en nieuw leven trekt ons door Zichzelf. Als we voor Hem buigen. Hij redt ons. Het woord zegt het: als je gered bent, dat kun je niet zonder Hem. Zoals in de woestijn zonder kaart. Je bent verloren. We hebben het er niet over hoe je daar kwam. Zo met God. We dienen gered worden. Ons te redden.

Denk niet je weg naar de hemel te verdienen. Het is het werk van God. Dat was verloren was. Onwetend over God. Een berg aan zonden tussen God en ons. Dat was het gesprek tussen Christus en Zaccheüs. Zaccheüs brak en beleed zijn zonden en bad om een nieuw leven. En Zaccheüs deed het: de helft van mijn goederen geef ik de armen.

Het was niet om het te verdienen. Hij was reeds gered. Het bewijs van de verandering was dat deze harde man nu weggaf. Zijn natuur was al veranderd. Als ik iets iemand tekort heb gedaan, dat geef ik dubbel terug. Zaccheüs deed het vrijwillig. Hij gaf zo stel ik voor alles. En tot slot zei Christus vandaag is zaligheid geschied in uw huis.

Het is niet later. Niet dat uitstellen. Hij werkt zo in je het leven dat je het weet. Verzekert van Hem. Een lid van Gods familie. Alle mensen in dat huis weten nu dat Zaccheüs een christen is. Geen vreselijke dingen meer. Wat maakt als mensen zich bekeren. Vader en moeder die de Heere vrezen, zaligheid in dat huis. Iedereen in dat huis beïnvloed.

Zoon van Abraham. Je weet wat met Abraham gebeurde? Hij geloofde God en de Heere rekende het tot gerechtigheid. Christus gaf Zijn leven en een nieuw leven. Zaccheüs zoals Abraham. Het kan jouw leven zijn. Voel je noodzaak om Christus te hebben. Geef je leven aan Hem over. Je zult nooit meer zijn als het was. Mag het zo zijn.

 

Tweede lijdenszondag 26 februari 2023 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 91 en Lukas 19 vers 1-10