De zorg voor de ziel

De gelijkenis van de welgeboren man gaat over de Heere Jezus zelf die kwam uit de hemel naar deze aarde om de zaligheid te verwerven voor Gods kinderen. Hij reisde naar een ver gelegen land [de hemel] en zal wederkomen. Het pond [Mina in het Grieks] is een heel klein bedrag. De betekenis in de gelijkenis is dat God ons een instinct gegeven heeft voor Hem. Hij roept en nodigt ons om tot Hem te komen. Veracht het pond niet, wees er werkzaam mee. De getrouwe dienstknecht gaf het terug: het behoort Hem toe [‘uw pond’, staat in Lukas 19 vers 16]. En wat ontving hij? De macht over tien steden bij gelijkenis. Zo zullen Gods kinderen koninkrijken beërven.

Lukas 19 vers 12: ‘Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver gelegen land, om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren‘.

De Heere Jezus heeft veel wonderen gedaan. Op weg van Jericho naar Jeruzalem. Laatste keer naar Jeruzalem waar Hij gekruisigd werd. Aan het kruis deed Hij het onbeschrijfelijk werk door Zijn leven te geven voor de Zijnen.

God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest maakten in de eeuwigheid het plan van de zaligheid. De straf werd op Hem, de Zoon, gelegd. De pijn van de spijkers in Zijn handen en voeten. Hing in de hete zon, de kruisdood door de Romeinen uitgevoerd. Ook pijn in de ziel. Een God, drie personen in de Godheid de Vader, Zoon en Heilige Geest. De eeuwige scheiding proefde Hij in die zes uren op het kruis. Hoeveel zwaarder was dat dan het lichamelijke lijden. Hij is God en wist alle dingen. Mensen gered van de hel.

Naast de wonderen door Hem dachten ze dat het koninkrijk van Hem op aarde aan zou vangen. Een groot leger en bevrijden van de Romeinen. Ze hadden aardse verwachtingen van Zijn koninkrijk.

Hij vertelde deze gelijkenis om de verwachtingen van een aards koninkrijk te temperen. Hij kwam om Zijn leven te geven en te betalen voor de zonden. Hij geeft deze gelijkenis om dat te verstaan.

Verschillende gelijkenissen werden niet goed verstaan door de mensen. Na Zijn hemelvaart verstonden mensen dat Hij sprak over zichzelf. Een zeker welgeboren man. Hij sprak over Zichzelf. Zoals met de barmhartige Samaritaan, Hij was het Zelf. Ver gelegen land is de hemel. Evangelie tijd kwam. Daarna zal Jezus terugkomen en is het laatste oordeel.

Hij riep zijn knechten en gaf ze tien ponden, elk een. Hij gaf het ze om te vermenigvuldigen. Om ermee werkzaam te zijn. Een Mina in het Grieks. Dit is geen parallel met de gelijkenis van de talenten. Hier gaat het om een zeer klein bedrag om mee te werken. Het is absurd in een bepaalde zin. Maar de gelijkenis was niet absurd. Begrepen dat het niet letterlijk genomen moest worden. Het was iets kleins.

De burgers haatten Hem. De welgeboren man was Jezus. De knechten zijn de zielen, die voorrechten hebben. De ponden is het besef, ingeschapen Godskennis. Misschien iets heel klein. Ze zijn niet geïnteresseerd in spirituele zaken en alleen in het hier en nu. Wat spreekt voor ons is de wereld. Carrière, entertainment. Iets kleins maar het is daar. Instinct voor God.

Ook in groot gevaar gaan mensen bidden. Om gered te worden. In gevaar zoals een piloot in problemen in de Tweede Wereldoorlog. Of bij een ernstige ziekte. Zelfs ongelovigen bidden dan. Instinct komt tot leven. Waar komt het van? Misschien een ongelovig bestaan. Omdat God het daar geeft. Je behoort Hem toe. Ze zijn van nature op de weg van Hem af.

Hier is de opdracht van God. Werk met de Mina [Grieks]. Je bent een bevoorrecht persoon. Geen dier. Je hebt een ziel en instinct. Stel vragen, investeer in de Bijbel. Leer ervan. Waarom de Bijbel? Het is Gods Woord.

Als er een God is, dan is het logisch dat Hij wil communiceren met ons. Dat wij niet met Hem willen communiceren is logisch maar hoe dan als Hij niet communiceert met ons? Dat kan niet anders. Het is vanzelfsprekend. Als er een God is, dan wil Hij communiceren met ons. En Hij doet het. De Bijbel gegeven, daarin spreekt Hij tot ons. De Bijbel spreekt van Hem. Jezus Christus beloofd in het Oude Testament. Het Woord is geheel consequent.

Sommigen zeggen dat de Bijbel vol tegenstrijdigheden. Maar elk van die kan weerlegd worden. Waar investeer je in? Ik denk dat de meesten van ons geen investeerders zijn. Maar stel je voor. Dan doe je onderzoek waar je in investeert.

Waar investeer je je instinct van God in. Waar investeer je je ziel in? Ik moet God leren kennen. Meest betrouwbare plaats is de Bijbel, de openbaring van God. Dit is de beste plaats om je ziel te investeren.

Wat is je ziel? Het brein is deel van je lichaam maar in je is je ziel, immaterieel. Door God gegeven. Het sluit je hart, verstand, geweten en wil in. Ziel en geest. De geest is dominant als je God niet kent en in die zin slaapt je ziel. In de Bijbel wordt het ook beschreven dat de ziel dood is dan.

Je leert over Gods plan van vergeving. Dat Jezus de Zoon van God kwam om te Betalen. Hij verandert ons en geeft het nieuwe leven door de Geest. De welgeboren man wil terugkeren. Jezus zal wederkomen naar de aarde.

Een van de knechten vertelt bij het terugkomen dat hij van het ene pond er tien gemaakt heeft. Als je tot Christus komt, dan zul je een aantal zaken ontvangen. Tien in lijn met deze gelijkenis. Vergeving van alle zonden, allemaal weggenomen. Een nieuwe natuur en dispensatie. Als je oude natuur gericht op jezelf was, zal je nieuwe natuur meer gericht zijn op anderen. Geestelijk leven, je kunt bidden, het Woord  begrijpen en God liefhebben en een nieuw verstand. Een hemelse bestemming, de hemel is je thuis. Een nieuwe familie, een band tussen anderen en jou overal ter wereld waar je christenen ontmoet. Kracht voor heiligheid.

De knecht zegt: uw pond. Het is wat God gaf. Dat is zo ook bij bekering. Het is Zijn werk, Hij gaf het. En het werd bekering en leven. Wel u goede dienstknecht, omdat u in het minste getrouw geweest bent geweest, zo ontvangt u macht over tien steden.

‘Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!’

Een vaste burcht is onze God‘, vers 4 [een bewerking van Psalm 46 door Luther]

Een andere dienstknecht heeft een hele andere houding. Hij bekritiseert God. Hij wilde Hem niet. Ik wil mijzelf. Hopelijk zijn wij zo niet. Hij claimt mij. God zal je verwerpen.

Je hebt een instinct voor God. Investeer erin. Zoek naar Hem. Vertrouw Hem. Kom tot Hem. Geef jezelf aan Hem en je behoort Hem toe. Dit is de gelijkenis van de welgeboren man.

Zondag 4 november 2018 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [Londen] – Lukas 19 vers 12