De gelijkenis van de onbeschaamde vriend leert ons over onze geestelijke nood. De mens kan voor God niet bestaan en zichzelf niet redden. God moet Zelf te hulp komen en dat deed Hij door Zijn Zoon naar deze wereld te sturen die stierf aan het kruis van Golgotha voor de zonden. God is een belovende en verhorende God: wie tot Hem bidt zal ontvangen. 

Lukas 11 vers 5: ‘En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, en zal ter middernacht tot hem gaan, en tot hem zeggen: Vriend! leen mij drie broden’.

Hoe God gebeden waardeert

Voordat we hiertoe komen zou ik graag naar Mark 4 vers 11 gaan. ‘En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods; maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen.’ De Heere verklaarde, en dit is niet de enige keer, dat Hij in gelijkenissen tot hen sprak. En waarom is in vers 12: Opdat zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan; opdat zij zich niet te eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven worden.

De reden waarom gelijkenissen gebruikt worden is omdat ze zo behulpzaam zijn. Mensen die geen interesse hebben. Het is een mysterie voor hen. Geen interesse. Als ik op deze wereld vertrouw en vind het een goede plaats om te wonen, en geloof zulke dingen, dan de boodschap van het Evangelie is dan wat verborgen. Ja je kunt het theoretisch verstaan maar het komt niet binnen.

Er waren mensen zoals de Farizeeën en Schriftgeleerden die niet wilden luisteren. Ze hadden gezag over mensen in die tijd en plaats. Maar de dingen gingen over hun hoofd. Deze dingen in geheimenis. Niet dat ze verborgen zijn.

Ken je deze gelijkenis, hoe dan zou je alle gelijkenissen verstaan? Als je die van de Zaaier verstaat, kun je ze allemaal verstaan. Elke gelijkenis bevat de boodschap: verzoening met God. Door Hem aanvaard. Hem kennen. Aan u is het gegeven de verborgenheid van het Evangelie te begrijpen en voor hen niet is er geen vergeving.

De gelijkenissen richten zich allemaal op gered te worden. Met dat in gedachte als introductie komen we terug bij de gelijkenis uit Lukas 11 vers 5: En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, en zal ter middernacht tot hem gaan, en tot hem zeggen: Vriend! leen mij drie broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niet, dat ik hem voorzette.

Een grote nood. Deze gelijkenis gaat over een grote nood. In die cultuur was gastvrij verzorgen belangrijk.

Deze gelijkenis is tussen het gebed van de Heere en de opdrachten om te zoeken, vragen, bidden. Het kan niet anders dan dat deze gelijkenis gaat over zaligheid. Zo vragen we: heb je een grote nood voor de betekenis van het leven? Om God te kennen. Ik ben niet geïnteresseerd, ik leef voor de materiële zaken. Maar iets gebeurde met je. Een nood. De Bijbel geeft het antwoord: het is het begin van het werk van de Geest.

Op een dag moet ik voor God verschijnen. Het begint met zo’n grote nood. Omdat je er geen interesse in hebt. Hier is de boodschap van de vriend in de nacht. Er is iemand die die grote nood kan oplossen. Mag je zien dat het leven niet is voor het bezit maar dat alles gegeven is voor God en er een eeuwige bestemming is.

Die vriend stond er open voor om hem te helpen. Een vriend van mij kwam en had niets om voor te zetten. Zo ook bij ons. O God, ik heb niets voor te zetten. Help mij. Als je naar God gaat. Het is een schok, verrassing.

De vriend zegt ga weg. Wat een ongeschikt moment. Gepensioneerd. Het komt niet uit. Wat betekent het?

John Owen: voor de meeste zondaren wanneer zij het eerste keer Christus’ door naderen blijft de deur gesloten. De Heere wijst af.

De gelijkenis geeft de oplossing. Vers 8. ‘Omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan, en hem geven zoveel als hij er behoeft.’ Afwijzing. Maar de vriend houdt vol. Hij moet geholpen worden. Dit is een les voor ons.

Je moet begrijpen dat niet alles van de gelijkenissen werkt. Het is een dagelijks  beeld met hemelse zaken in zich. Het zegt niet op een manier dat God niet wil helpen. Het tegenovergestelde. Waarom moeten wij afgewezen worden? Misschien heb ik nu een zoekende geest. Maar ik heb geen gevoel voor mijn zonden. Het is nog niet tot mij gekomen.

God help mij, ik heb mijn gedachten veranderd. Maar er is een probleem van de berg van zonden. Alles is verkeerd. Hier is heilig, God is in Zijn natuur heilig en rechtvaardig. Ik heb mij nooit bekeerd van mijn zonden. Ik ben beter dan anderen. God is Zijn vriendelijkheid.

Jaren geleden ontmoette ik een vrouw. Moet nu in de zeventig jaar zijn. Heb haar voor jaren niet gezien. Ze kon nergens gaan. Ene werk niet en andere niet. Is dat ook bij God? God kan alleen maar aanvaarden uit genade. Het moet gratis zijn. We moeten tot God gaan met onze nood en verlangen naar Zijn vergeving.

Misschien is het iets anders. Hebben we geen idee wat God de zaligheid kost. Het is in deze gelijkenis. Hij kwam in de nacht. Het is iets moeilijks voor God te doen. Niet zoals een ongemak van het ‘s nachts uit bed gaan voor een vriend.

Voor God is niets moeilijks. Hij schiep de gehele kosmos. Niets is voor God moeilijk uitgezonderd een ding: de Zoon sturen naar deze wereld. Samengeperst in de zes uren op Golgotha. Voor allen die Hem zoeken en vergeven worden. Dat was het enige moeilijke voor God. Christus de heilige God en mens moest komen. Geen mens, geen engel kan betalen voor mijn zonden. Alleen God.

Het was die onuitsprekelijke genade wat God deed. Hij zag allen voor wie Hij dat deed. Jesaja 53. Verbazingwekkend de genade en vriendelijkheid van de almachtige God. Als je dat niet realiseert, de grote prijs die God moest betalen. Hoe kan je ooit vergeven worden als je de prijs niet kent. Ik weet wat Christus heeft gedaan en vraag U om vergeving.

Ik geef een simpel voorbeeld. Toen ik kwam vijftig jaar geleden was er een inspectie van de brandweer. Probeerde de deur op zijn knieën. Goed op slot van buiten maar moest met een zachte aanraking door een kind te openen zijn. En het kind kon naar buiten. Dat is wat het is om tot God te komen.

Als ik het heb over de prijs die Christus betaalde. Dat is niet ingewikkeld. Maar we moeten onze onwaardigheid zien. We moeten eerlijk zijn en een nieuw leven van God verlangen. Als je denkt ik ben een aardige persoonlijkheid en wat ik alleen maar nodig heb is een beetje help van God. Nee, ik ben een persoon die totale vernieuwing nodig heeft. Als we zo komen, God zal vergeven.

Vanwege zijn onbeschaamdheid. Het is vanuit het Grieks lastig te vertalen. Het betekent meerdere dingen. Vanwege zijn schaamte is te weinig. Maar vanwege zijn aanhoudendheid. Grote nood en vertrouwen. Klopt en klopt opnieuw. Vanwege zijn urgentie. Niet vanwege

Ik was te trots om te bidden. Nu schaam ik mij. God moet mij horen. Heere, vergeef mij. Maak mij een inwoner van de hemel. Soms vraagt iemand met een katholieke achtergrond aan mijn: wat is het verschil tussen katholieke bekering en Bijbelse bekering? Ging snel achteruit met de Rooms Katholieke kerk. De vierde eeuw. Ceremoniën.

Je komt tot God en vind aanvaarding bij God door jouw werken. Je doet wat je vertelt wordt. Bijbelse zaligheid is heel iets anders: niets van mij maar door genade. Onverdiende genade door God en plaatst mij op de weg naar hemel. Dat ik kan bidden. En wandelen met Hem op de weg.

Het einde van de gelijkenis. Vraag, met de juiste houding, en het zal je gegeven worden. Zoek, verlang. Klop en je zal worden opengedaan. God werkt in je hart en begint je nood te ervaren. Bedenk de kosten van de zaligheid. En vraag eerlijk en Hij wil zeker je horen.

 

Zondag 3 juli 2022 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 19 en Lukas 11 vers 1-13