De apostel Paulus moedigt de christenen in Kolosse aan om sterk aan te houden in het gebed en in hetzelve te waken met dankzeggin. Het is zo vitaal: als het gebed ontbreekt dan leidt dat tot verachtering in het geloof. Er is zoveel dat onze gebeden kan hinderen. Daarom is het onderwijs zo nodig. Vraag naar de Heere en Zijner sterkte. De Heere Zelf wil erin meekomen en helpen, ook met dit onderwijs vandaag.

Kolossenzen 4 vers 2: ‘Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging‘.

Bidden en overtuigen

Het is een drievoudige roep tot God die behoort tot het christelijk leven. Houdt sterk aan in het gebed. Houdt voortdurend aan. Wees sterk in het gebed. Wees sterk.

Het tweede is waakt in hetzelfde met dankzegging. Vanuit het Grieks: blijf wakker. Ik ben wakker, zo vanuit het Grieks de Naam ‘Gregory‘.

Waarom is het aanmoediging om sterk in het gebed te zijn? Er is vermoeidheid in gebeden. Volhouden is zaak. We moeten op een aantal zaken letten. Om focus te houden en niet te verslappen.

Zelfvertrouwen. De dingen die ik doe voor bidden die ik jaren doe. Zondagschool. Of preken. Ik voel mezelf sterk. Zelfvertrouwen kan bidden wegnemen. Of de routine. Zo gewoon aan. Of veel reizen. Zo aan gewend geraakt dat we ze niet meer bij de Heere brengen.

Een ander is het falen in het niet verstaan van het Woord van God. Als er een gelegenheid is om te spreken met een buurman, familielid, collega. Maar niet zonder gebeden. We hebben het misschien helemaal verloren. Het hart is zo verhard. Niets kan worden gedaan door het werk in het hart door de Heilige Geest.

We gaan naar een gebedsontmoeting. Maar onze gedachten glijden weg. Afgeleid. Dat gebeurt altijd. De satan maakt er gebruik van. Er kan een van het pad gegaan zijn. We hebben geen bewogenheid voor anderen en zorgen voor hen. Gestopt met bidden voor hen. Dat is een gebrek voor gebeden. Gebrek aan verlangen dat mensen gered worden.

Dat is zo vaak dat mensen niet naar de gebedsontmoeting komen. Geen zorg voor dat mensen in hun omgeving behouden worden. Als ik mijn toewijding oversla deze morgen of avond, dat maakt een groot verschil. Je hebt niet omdat je niet hebt gevraagd. Je geloof is niet versterkt. Is dat de zaak?

Iets anders is een bewustzijn van mijn dood voor God. Dit leven is mijn dood voor Hem. Hij is gekomen om Zijn leven te geven. Mijn plicht naar Hem toe te gaan.

Er kunnen zoveel redenen zijn voor gebrek aan gebed. Ik heb er denk ik zeven genoemd. We moeten toegewijd zijn. Reflectie. Voor de verlorenen. We hebben de beloften nodig. Johannes 15 vers 15 en 16: ‘Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat u zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat uvan den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve’.

Het is de wil van God dat we om Zijn werk bidden. In de Naam van Christus. Op een dag kijken we terug op 2020. En dan 2021. Wat deed ik voor de Heere? We kijken terug met spijt. We namen het niet serieus.

Houdt sterk aan in het gebed en waakt in hetzelve met dankzegging. Elk getuigenis, dank God ervoor. Elke reden om tot God te bidden, maak er gebruik van. Elke moeilijkheid. Gebruik ze om te bidden. Om hulp, de oplossing en vertroosting van God. Het drijft ons naar God. Vergeet Hem er niet voor te danken.

Dank Hem voor je vrouw, je man, familie, collega’s, voor de kerk. Voor de bescherming van de kerk. Voor het Evangelie. Voor individuen die je beïnvloeden in je gebeden.

Christenen vragen vaak: als ik bid word ik vaak door andere dingen afgeleid. Het tegengif om dit te voorkomen is zo krachtig. De onderdelen van het gebed: ik vergat dit. We realiseren hoeveel er voor te pleiten hebben. Roep tot God. Niet alleen maar op de deur kloppen en naar binnen dringen. Neem Zijn Naam, Zijn goedheid. De weg welke Jezus Christus is. Er zijn noodgebeden en meteen naar onze nood. Maar normaal gesproken roep tot God. Neem het uit Hem.

Aanbidding dat is het tweede. Verwonder je over Hem. Bedank Hem voor Zijn eigenschappen. Prijs en bedank Hem voor wat Hij doet. Kom niet tot Hem om alleen te bedanken voor mijn zaligheid. Er is plaats voor maar niet als het enige.

Dank Hem voor de verlossing. Voor de openbaring en het Woord. Dan dank Hem voor je zaligheid. Hoe Hij je tot Hem bracht. En je geest opende. Dat je in Christus tot Hem mag naderen. Dank Hem voor elke goede intentie.

Het vierde is bevestiging. In het gebed een grote waarheid aan God bevestigen. Je zaligheid. Een grote doctrine. En versterk het geloof in die grote doctrine.

Dan er is bekering van zonden. En dan de zesde: vragen aan God. En bemiddelen voor anderen. Je hebt ze ergens opgeschreven. Je pleit voor hun zielen.

Elke dag je leven geven aan de Heere. Bekeer je ervan. En breng het tot Hem. En hebt Hem lief. Zijn liefde van God tot je. Ze zijn van grote hulp voor ons. Dan zeg je nooit meer: ik heb geen concentratie.

Paulus gaat verder in vers 3. ‘Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben.’ Biddende meteen ook voor ons. Op hetzelfde moment bidden voor de dienaren van de Heere. Het is vitaal.

Paulus was in de gevangenis. Bid voor gelegenheden. Hij preekte tot Felix en Festus. En Agrippa. Wat kun je doen in een gevangeniscel? Hoe kun je spreken tot veel mensen?

Mensen baden voor Hem. En er kwamen nieuwe gelegenheden. Om de verborgenheid van Christus te spreken. Het mysterie. Paulus bedoelt twee dingen: de roeping van de heidenen. Ook de heidenen ingesloten. Spreek tot de Joden en ook tot de heidenen. Het tweede is de eeuwige Zoon van Gods incarnatie. Hij is het eind van de mysterie.

Het is een verborgenheid voor mensen. Zij zien het niet. Ze verstaan het niet. Bid ervoor dat ze het gaan verstaan. Maak het open. Om welke ik ook gebonden ben. In de gevangenis. Met liefde te spreken. Duidelijkheid. Liefde. Bewogen. De standaarden voor getuigenis.

Mag de liefde van Christus geopenbaard worden. Met vrijmoedigheid. Het geldt voor predikers. Sommigen zijn te militant. Het kan in de open lucht gebeuren. De liefde van God tonen. En ook de waarschuwing van God om bekering.

Vergeet niet voor de predikers te bidden. Hoe kan het zonder? Een prediker kan geen hart tot de Zaligmaker leiden. Het kan alleen door die verborgen operatie van God. Dat de prediker de juiste woorden spreekt. In eenvoudigheid. Dat het geen intellectuele rede wordt.

Niet de stijl maar het einde. Bid dat hij bewaard wordt voor dwaasheid. Dat het niet in zijn hart komen voor de dwaasheid dat hij op zichzelf gericht is. Bid voor hem.

Bid voor christenen vrienden. Die thuis en in werkplaatsen zijn gelegenheden komen die anders nooit zouden komen. Ik hoop dat dit helpt voor onze gebeden. Onze commitment om te bidden. Onze voorbede voor predikers.

 

Zondag 10 januari 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 86 vers 9-17, Psalm 87 en Kolossenzen 3 vers 17-25 en Kolossenzen 4 vers 1-6