De apostel Paulus vervolgt zijn onderwijs aan de christenen in Kolosse met een uiteenzetting over het christelijk leven. Het gaat om het vervuld worden met de kennis van Gods wil. In de Bijbel, het Woord van God, vinden we Gods wil. Het leren verstaan van Gods Woord. De toepassing voor ons vandaag. Wat betekent het voor mij? We zijn geroepen om de Heere te dienen en Hem te gehoorzamen. De kracht is niet in onszelf maar in Christus, de Zoon van God. 

Kolossenzen 1 vers 9: ‘Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand‘.

Het gehele leven van de gelovige

Het is verbazingwekkend wat wij in drie verzen hier voor ons hebben Paulus uiteenzet over het christelijke leven. Paulus reikt het aan aan de Kolossenzen en wij hebben het ook nodig. De noodzaak van heilige kennis.

Niet ophoudende voor u te bidden. De kennis van Zijn wil. De kennis van het Woord. Daarin uit zich de wil van God. Paulus schrijft over de wil van God. Als we het Woord onderzoeken. Zoeken naar richting. Wat zegt het Woord ons? We realiseren heel sterk hoe belangrijk de wil van God is.

Als we falen, tegengesteld aan het Woord, dan weerstaan we de wil van God. Dat is een serieuze zaak. Onder gelovigen kan de gedachten zijn, en hopelijk geldt dat ons niet, dat we de zaligheid ontvangen hebben, nu geloof ik dat ik gered ben, en dat is alles. En nu vermoei je je mij met doctrines. We hebben de basis en de essentie en dat is genoeg, wordt dan beweerd. Hoe verdrietig is dat.

Als je echt gered bent, dan ben je gered en dat verandert niet. Maar het leven is anders. Vervuld worden met de kennis van Gods wil. Er zijn mensen die geen moeite doen om de doctrine te leren. Ze verstaan niet hoe God handelt met Zijn kinderen. Het lijden hen oplegt. Veel christenen zijn verbaasd waarom dit of dat gebeurt in hun leven. Het abc van het geloof ontbreekt.

Sommigen hebben nooit begrepen wat de gelovige heeft te dragen. Het is heel voorkomend die niet weten wat de christenen behoren te doen. Als je dat zegt, dan verwijten ze je legalisme. Verplichtingen naar God. Het kan ons christelijk leven ruïneren als we ons niet toewijden aan God. Paulus zegt: dat je alles zult weten over de wil van God. De doctrine, hoe God handelt.

We stoppen niet voor u te bidden. Het is een last op zijn schouder. Dat je vervuld wordt. Alle wereldlijke gedachten uitbant. Van aardse waarden uitgedreven worden. Niet half van het Woord van God en half menselijke vleselijke; filosofische gedachten. Uw wil geschiede, bidden we. In de leer en praktijk.

In alle wijsheid. Het woord wijsheid komt van helderheid. Het verstaan van het Woord van God maar dat is niet precies wat Paulus hier bedoelt. Toepassing ervan. Kennis en wijsheid gecombineerd en dan toegepast. Ik ben er zeker van dat hij dat hier bedoelt. Kennis toegepast. Wat is de les?

Toen ik een jonge christen was, kende ik een oude vrouw. Mijn vrouw en ik gingen er heen. Ze hield van de technische aspecten van het Woord. Vooral uit het Oude Testament. Ze kon het niet samenbrengen. Ze was een gelovige die de Bijbel vertrouwde. Ik was in verwarring over hoe dit op te lossen. Ze kwam met inconsequenties in de Bijbel. Maar ik zei tegen haar: dit is niet het doel van de Bijbel. Het exacte ervaring. Het is een zaak van betekenis en boodschap.

Ik kwam leraren tegen die het zo benaderen. Eentje die nu in glorie is, het ging over wat er plaatsvond maar niet zozeer de betekenis. Natuurlijk is er het exacte aspect maar meest belangrijk is wat het voor ons betekent. Romeinen 4. Wat te voren geschreven is, is tot onderwijzing. Dat we hoop hebben. Paulus is onder inspiratie. Je ziet boodschappen in het Oude Testament die je geduld geven. Het betekent verzekering, vertroosting in de Bijbel.

Het is niet de historie alleen maar wat God zegt. Alles geschreven in het Oude Testament was geschreven voor ons, Nieuw-Testament gelovigen, hoop geeft en vertroosting. En gericht op de hemelse heerlijkheid. Hoe God Zijn volk leerde. De kern is: zien we het? Openen we de Schriften en vragen we ons af wat betekent het voor mij?

Ik kan verdergaan met 1 Korinthe 10. Al onze vaderen waren onder de wolk, gingen allen door de Rode Zee, allen gedoopt door Mozes in de wolk en zee. Allen ervaring. De typische kerk. De ervaringen waar wij doorgaan. Ze eten allen hetzelfde geestelijk voedsel.

Geestelijke rots dewelke is Christus. Allen de lessen geleerd. Vers 11. Niet zozeer voorbeelden maar patronen. Voor ons geschreven, de mensen die in de laatste tijdsperiode leven tussen de komst en wederkomst van Christus. Petrus schrijft dat alle Schrift is geschreven en ingegeven. Voor doctrine.

Alle doctrines die Paulus gebruikt zijn ook in Genesis. De christen vraagt als hij zijn Bijbel leest elke dag, is er iets om te verbeteren voor mij? Is er een instructie? De toepassing. Compleet, vervuld gemaakt. Tot alle goede werken gereed gemaakt.

We komen terug bij de tekst in Kolossenzen 1 vers 9. Geestelijk verstaan. De natuurlijke mens verstaat de dingen van de Geest van God niet. Vleselijk verstaat het geestelijke niet. Maar de Heere ons meer verstaan geven van het Woord.

Wandelen zodat je de Heere dient. Een zoon of dochter van de Heere der heren en de Koning der koningen. In ons leven is het onze gehoorzaamheid om de Heere te dienen. Ik vertel je eerst wat het niet betekent. Hier wordt niet bedoeld ons getuigenis naar alle mensen. Maar het gaat om God dienen op alle manieren. De Heere dienen in alles.

Waardig de Heere dienen in alles. Het is zo belangrijk en significant. Wij allen hebben een roeping om getrouw te zijn. Het kan zijn dat een christelijke man en vrouw heel getrouw zijn in de dienst van de Heere en hier komen. Onder normale omstandigheden komen hier in de morgen en als het kan ook avond. Dit is waar en nodig voor mij. Prijs tot de Heere. Om het Evangelie van God te horen.

Iemand kan heel getrouw zijn in het komen naar de kerk en heel voorbeeldig zijn. Maar niet per se een goed temperament in de familie, naar de kinderen. Of privé heel weinig bidden. Of een kijken naar vieze plaatjes. Het ruïneert het leven. Er kan geen geestelijke zegen verwacht worden dan. Een persoon kan heel weinig getuigen. Ik zie het vaak gebeuren.

Dat is het probleem met ons. De Heere in alles dienen van het leven. Het kan zijn dat je zaken voor jaren goed hebt gedaan. Maar de verleiding neemt iets in je leven dat je buiten de bekering houdt. Er zijn duizenden duivelen rondom ons die aanvallen.

De kracht die in Christus is. Hij kan een miraculeuze kracht geven. Hierin versterkt te worden. We hebben gekeken naar de heilige kennis. Laten we volledige gelovigen zijn, dat is het gebed van Paulus voor de gelovigen.

 

Zondag 11 oktober 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 71 vers 1-19 en Kolossenzen 1 vers 9-20