De apostel Paulus schrijft zijn zendbrief aan de christelijke gemeente te Kolosse vanuit de gevangenis in Rome. Na het begin van de brief waarin hij hen wijst op het feit dat hij een apostel van Jezus Christus is, gaat hij in op het nieuwe leven. Hoop, geloof en liefde zijn erin betrokken. Het geloof is gegeven geloof: door God geschonken. Het geloof functioneert. De liefde is er in die familieband met andere christenen. 

Kolossenzen 1 vers 4 en 5: ‘[4] Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot alle heiligen. [5] Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies‘.

Het nieuwe leven

Kolosse, een trotse en heidense stad. Deel van het huidige Noord-Turkije. Het lag dicht bij Laodicea. Laodicea rijk, Kolosse in armoede. 30000 mensen woonden er ongeveer. Zo’n 500 kilometer van Efeze. Paulus heeft nooit in Kolosse gepreekt. Een man Ephafras hoorde Paulus elders preken en ging daar terug.

Kolosse was een trotse stad. Een theater. Amfitheater. Ondanks dat werkte de Heilige Geest daar. Kolosse was een heidense stad waar ook Joden woonden. Ze wilden de besnijdenis weer invoeren. Gnostieken. Dat Christus niet echt was maar een soort beeld. Alleen geloof. Dat kan in. Geschreven 86 jaar kort voordat een aardbeving in Kolosse was en vrijwel alle oude gebouwen vergingen.

Paulus schrijft de brief vanuit de gevangenis in Rome. In vers 1. Paulus een apostel van Jezus Christus. Wat een kostbaar woord! Een apostel. Een gezondene. De apostelen de enige van de openbaring van God. God sprak tot hen, de twaalf apostelen en Paulus. De openbaring van God compleet.

De wet van God die Zijn volmaakte wil bekendmaakt. Het christelijk geloof is een gegeven geloof. Door God. Het is niet een door mensen bereikt geloof. Ik zeg dit dat omdat we in een tijd leven waarin absolute standaarden gehaat worden. Er is niets als Goddelijke waarheid, onbewegelijk. Alles wat we doen is van mensen in de huidige samenleving uitleggen waarom de samenleving functioneert zoals ze doet. Maar het verandert.

De ideeën van de jaren zeventig zijn verdwenen. Van de jaren tachtig ook al half weg. En van de jaren negentig ook al een beetje. Maar God te kennen is geen onderwerp van menselijk product en denken. Een apostel van God. We kunnen de hele dag ermee vullen. God spreekt.

Genade zij u, de broeders in Christus. Waarschijnlijk waren er een paar duizend. Vers 3. Altijd voor u biddende. Nu gaat het over vers 4. Hoop, geloof en liefde. Het nieuwe leven van het geloof. Geloof, hoop en liefde zoals vaker genoemd is hetzelfde. Een beetje andere volgorde.

Wat is geloof in Christus? Het is niet alleen weten dat Hij heeft bestaan. Jezus uit Nazareth. Dat is historisch geloof. Dat is niet wat Paulus bedoelt. Het gaat over geloof in Zijn Persoon. De tweede Persoon in de Godheid. Hij is de geïncarneerde Zoon van God. Elk woord van Hem was oprecht. Hij zei nooit iets fout. Goddelijke kracht.

Zijn wonderen waren allereerst om te laten zien dat Hij de Zoon van God is. Zijn macht. Zijn wonderen hebben niet alleen een geestelijke dimensie maar ook natuurlijke. Hij gaf ogen aan de blinden. Geestelijk zicht aan die in geestelijke duisternis leefden. Leven aan die in de dood lagen. Zijn wonderen reflectern op Zijn geestelijk werk.

We geloven ten tweede in Zijn werk. Werk van verlossing. De eeuwige straf nam Hij op Zich voor allen die in Hem geloven. We geloven we exclusief in Hem ten derde. Niet in mijzelf geloven en in de genadige God. Nee, geen enkel vertrouwen in onszelf. Geen geloof in een andere religie. Alleen in Hem die de Verlosser is.

Het geloof is niets als het niet geoefend is. Ja ik geloof in Hem, Zijn Persoon, Zijn werk. Maar ik heb Hem nooit gevraagd. Ik heb nooit gevraagd om vergeving. Om mijn leven over te nemen. Tot Hem te geven en mijzelf aan Hem overgeven. Heb je het geloof beoefend dat je Hem hebt gevonden?

Dat bedoelt Paulus. Dan ken je Hem en wandel je met Hem. Dat leidt tot de liefde. Als je komt tot Christus, dan word je onderdeel van de familie van Christus. Band met broeders en zusters voor Christus. Een bijzondere liefde tot hen. Wat een teken van het geloof. Een liefde tot al de heiligen. Het wordt in alle tijden gezien.

Als je tot de afgodendienst behoorde en die verliet. De broeders en zusters die elkaar liefhebben in Christus. Het derde is het nieuwe leven in het anticiperen hierop: de hoop. Hoop betekent hier in het Grieks anticiperen. Het betekende veel meer dan nu vandaag het zwakke hoop is.

Anticiperen. Wat ligt te wachten in de hemelse heerlijkheid. Wat is leven als je daar over nadenkt? Eten. Zorg. Dak boven je hoofd. Entertainment. Wat is het een drama dan de sluiting van de samenleving. Dat het allemaal niet door kan gaan. Maar dat is niet het leven in het licht van de hemelse heerlijkheid. Dat altijd, elke dag in gedachten hebben.

Hier verdragen. Hier tegenspoed. Wat is het in het licht van de eeuwige heerlijkheid? Wil ik hier vrolijkheid, wat zou het? Eenmaal zal het altijd vrolijkheid zijn. Bevrijd van alle zonden. Gekleed met volmaaktheid. Nu de strijd tegen de zonden. Straks de dag van de overwinning. Geen feestje meer nodig, dan de hoop van de hemel.

Ik ben een christen voor vele jaren. Is de hoop een levende hoop die mij verheugd? Ik moet het herstellen. Ik leef constant onder de hoop van de hemel. Het is het aspect van het nieuwe leven. Het nieuwe leven van verzekerdheid. Sinds de dag dat je ervan gehoord hebt. Van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt.

Er zijn er die de dag van hun bekering weten. Er zijn er die de dag van de bekering niet kunnen herinneren. Soms over weken, maanden of zelfs een jaar. Daar kunnen ze best bezorgd over zijn als anderen kunnen vertellen van de dag van hun bekering. Ik weet niet precies wanneer ik bekeerd ben. Zij kunnen de consequenties zien en dat is genoeg.

Je weet dat het waar is. Alle twijfels zijn weg. Ik weet dat het Evangelie waar is. Wat is het bewijs? Het is gewoon waar! Ik had ervoor twijfels. Nu als ik elke dag de Bijbel open, over de zondeval, over de verlossing, het is alles waar!

Het is de inwoning van de Heilige Geest in je hart: dit is absoluut waar. Je kunt allerlei bewijzen verzamelen. Maar dit is de krachtige inwendige overtuiging. Je weet het dat je overtuigd bent. Vrienden, een laatste punt over de verzekering. Vers 8: ‘ Die ons ook verklaard heeft uw liefde in den Geest’. Weet je wat het is? Zoals Romeinen 5 vers 5, zo krachtig de liefde in ons hart. De liefde van God. Realiseren dat God ons lief heeft.

Het wordt leven gehouden. Hoe ver Hij ging uit liefde voor ons. De Heilige Geest werkt erin door. De liefde tot elkaar in Christus. Je houdt de gedachten van de liefde levend in je hart. Nieuwe leven van het geloof, nieuw leven van liefde in de familieband, het nieuwe leven van anticiperen op de hoop in de hemelse heerlijkheid en het nieuwe leven van verzekering. Hoe vaak heb ik erover gelezen. Het nieuwe leven als een instructie.

 

Zondag 4 oktober 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 115 en Kolossenzen 1 vers 1-14