De apostel Paulus vervolgt in zijn zendbrief aan de christelijke gemeente te Kolosse met uit te leggen wie de Heere Jezus Christus is. Hij is het Beeld van de onzienlijken God, de Eerstgeborene van alle schepselen. De Heere Jezus Christus is God en mens. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen geschapen. Hij is de Eerstgeborene, de eeuwige Zoon van God. Hij is niet geschapen in de schepping maar van alle eeuwigheid net als de Vader en de Heilige Geest. 

Kolossenzen 1:15: ‘Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen‘.

De grootheid van Christus

De apostel heeft het over Hem. Vers 13 en in vers 15 wordt over Christus gesproken. Zo’n zestig jaar geleden werd gesproken over het ongeloof in God. Darwinisme. Andere verklaringen voor het bestaan. Alles kan verklaard worden door materiële zaken.

Maar toen de morele zaken kwamen, was de westerse wereld erg open voor christelijk ethiek. Maar toen begon men zich te realiseren dat het veel verder ging. En toen begon men vragen te stellen en kwam er een andere beweging op gang over de vraag naar autoriteit.

Een boek geschreven met de titel ‘autoriteit’. Nu de vraag door welke morele waarden word je geleid? Dat was voorheen niet moeilijk. Gegeven. Uit de openbaring van God. Verklaring van het leven in de Bijbel. Bijvoorbeeld een definitie van huwelijk. Hoe weten we dat het goed is? Omdat het in het boek van God is geopenbaard.

Hoewel het boek van God wordt verworpen, en ondanks dat vreemd genoeg wordt de christelijke ethiek gevolgd. Nog wel. Het is al voorspeld. Als God niet bestaat, dan kunnen we zelf bepalen wat goed en slecht is.

Nu veranderen de standaarden. Wat je wilt is goed. Wat voor seksualiteit je wilt, is toegestaan. Met welke autoriteit? Eigen autoriteit. Je hebt twee systemen zo gezegd. Het systeem van God, gegeven, en het systeem van mensen.

Niet logisch, niet consistent. Maar een regel: je moet het niet tegenstaan. De nieuwe crimineel is die zegt je kunt niet doen wat je doet. Je hebt autoriteit nodig. Gods geopenbaarde wil.

De samenleving is er vol van. Kolosse is niet ver van hoe de Grieken ermee omgingen. Waarheid is wat je wilt. Velen mensen kwamen tot Christus. Bogen voor Hem. En Paulus onderwijst hen. Zij kwamen tot de autoriteit van Christus.

Christus is het Beeld van God. Natuurlijk, Hij is God. In Hem woont de Godheid lichamelijk. Christus is het uitgedrukte Beeld van God. Paulus gebruikt hetzelfde beeld in Hebreeën. Het betekent niet dat God precies zo eruit ziet als Christus.

Zoals Mozes vroeg om God te zien. Je zult in een rots verborgen worden en slechts het achterste zien. Gods glorie zien kon hij niet aan. Gods Godheid kunnen we nu als mensen niet zien.

We kunnen Christus zien als opgestaan uit de dood. Iets van Zijn eeuwigheid zijn. Zijn volmaakte wijsheid. In het onderwijs en plan van de verlossing. Zijn goedertierenheid en liefde. Hoe Hij met de discipelen omging. Als je er was op aarde toen Christus er was, dan zou je iets kunnen zien van de kracht en wijsheid van God. Hij is Goddelijk. Hij toont iets van de Godheid zodat we het kunnen zien. Het beeld van de onzienlijke God.

De Eerstgeborene aller kreaturen. We kunnen het verkeerd verstaan. Dat Hij geboren is. Christus is beschreven geboren uit de Vader. In de eeuwigheid. Dat kunnen wij niet begrijpen.

Drie-eenheid in de Godheid. Vader, Zoon en Heilige Geest van eeuwigheid. Ik leg het eenvoudig uit. Als je in het leven de eerstgeborene was, had je recht op een dubbel portie van de erfenis. Het is een beschrijving. Vanwege zijn geboorte, afkomst.

Dat is de beschrijving. Hij is de Eerstgeborene. Omdat Hij het Beeld van God is. Hij is de eerste in de schepping. De uitvoerende macht in de schepping. Het beeld is duidelijk dat Zijn eerstgeboorte hier wijst op Zijn afkomst van eeuwigheid en niet als eerstgeborene in de schepping.

Als Hij Zichzelf als eerste had geschapen, dat gaat niet aan ten opzicht van de val. Door Hem zijn alle dingen geschapen. In de hemel en de aarde. Dit is interessant. In de hemel, heb je er ooit zo over nagedacht: voordat Christus de hemel schiep, als we aan de hemel denken denken we aan waar God woont, de Vader, Zoon en Heilige Geest, maar Christus schiep het. Ja, God heeft natuurlijk de hemel niet nodig. Hij is een Geest en omvat Zichzelf en welke vorm Hij wenst.

Als je de hemel inbeeldt, oude taal God Vader, Zoon en Geest op een troon. Een hof bezetten, glorierijk omringd. God had dat niet nodig. Hij is ver boven ons verstand. De plaats waar Hij woont is met de mensheid in gedachten. Op een dag voor eeuwig met de Zaligmaker in de hemel. Met verheerlijkte lichamen. Met verheerlijkte lichamen. Voor ons was deze plaats bereid.

Door Hem zijn alle dingen geschapen, zichtbare en onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten. Zie het significante ervan. Alle machten ook op aarde zijn door Hem geschapen. Alle regeerders, zondaren, deze noodzaak van orde, recht en gerechtigheid, is van God.

Beschermen van wanorde, anarchie. Niet aan mensen overgeven om te beslissen wat goed en slecht is zonder orde. Maar overheden ingesteld. Ja, er zijn overheden die tegen Christus ingegaan zijn. Hoe werkt het dan met zijn glorie? In het oordeel Zijn gerechtigheid die hen zal veroordelen.

Dit is degene met wie we te doen hebben. Bij Hem bestaan alle dingen. Niet alleen gemaakt maar ook in stand gehouden. Het is Christus. Opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Geen paus is het hoofd van de kerk. Wie is het hoofd van de kerk zoals in ons land? De koningin, nee nee. Wie is het hoofd van de kerk? Het is Christus door wie het alles begon.

Natuurlijk wist Christus dat de mensheid viel. Gevallen schepselen die onder het oordeel van God leggen. Hij wist ook dat Hij zou komen om Zijn leven te geven voor miljoenen mensen. Hij is het Begin. Het is alles begonnen voor Christus. Dat is waarom in de kerk van Christus Hij alleen het Hoofd van de kerk is.

Hoe oefent Hij Zijn gezag? Door het Woord. Wij dienaren zijn allen feilbaar. We leren uit het Woord van God. Hoe we Hem zullen dienen. En hoe we onze dienaren uitkiezen. Zodat Christus en Hij alleen is het Hoofd van de kerk. Het is de grootheid en glorie van Christus.

Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou. Het Grieks wijst op volheid. Hier is een groot mysterie. Er zijn Schriftgedeelten die ons leren dat wij gevuld kunnen worden door de volheid van Christus. In Hem. Als je opgroeit in spijze, en kleding, en een dak boven je hoofd en contacten. Dan zijn er velen zeggen dan heb je alles wat je nodig hebt. Dat is wat een dier nodig heeft.

In Christus een nieuw leven. Geeft je eeuwig leven. De Schrift met de uitleg waarom de dingen die zijn zoals ze zijn. Zie je het verschil? Niet alleen voedsel en kleding. Je hebt eeuwig leven. Christus is al de volheid. De macht om je opnieuw geboren te laten worden. De macht om je nieuw leven. Die het Beeld is van de onzienlijke God.

Alleen in Christus kun je de Godheid zien. Niet in een premier. In Hem is alle macht en autoriteit. Alleen Hij kan zeggen wat werkelijk recht is. Juiste huwelijk bijvoorbeeld. In Hem is de volheid van God. De grootheid van de God-mens Christus Jezus.

 

Zondag 25 oktober 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 130, Psalm 131 en Kolossenzen 1 vers 9-21