De apostel Paulus roept de christenen in Kolosse op om het verlossingswerk van Christus te overdenken. Christus’ lijden te doorgronden, gaat ons begrip te boven. ‘Leer mij Uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten.’ Er wordt een aantal aspecten aangereikt. De verandering: met Christus gekruisigd, niet meer ik maar Christus leeft in mij. Getrokken uit de macht van de duisternis. De macht van satan, de prins van deze wereld, is verbroken. Christus heeft de overwinning op satan en zijn engelen behaald. De verlossing die wij hebben door het bloed van Christus. En de reinheid. Het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Van elk detail, van elke ‘kleine’ zonde, hoe klein ook in woord, in daad, in nalaten en in denken. 

Kolossenzen 1 vers 12-14: ‘[12] Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; [13] Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; [14] In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden‘.

De vruchten van Calvarie

Dit gedeelte roept ons echt op om te overdenken. Paulus roept er toe op. Het overdenken van het verlossingswerk van Christus. Het is met elkaar verbonden met andere delen die Paulus noemt. Dit is een fundament.

In Hem hebben wij een verlossing in Zijn bloed. Het is als een startbaan waarop alles rust. Vruchten van het werk van Christus op Calvarie. Ze zijn in feite allen een. In de Godheid zijn ze allen een maar dat is boven ons begrip. De almacht van God, Zijn onmetelijkheid. Ze zijn allen in Een maar zo kunnen we ze niet zien. Boven ons begrip.

Zo ook met de aspecten van Calvarie. Hier zien we er twee, drie, vier. Hoeveel is volbracht voor ons op Golgotha. We zijn feitelijk veranderd op Golgotha. De volmaking is bij het binnengaan in de hemel. Maar het is bereikt, aangebracht op Calvarie.

Vers 12. ‘Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht.’ Geschikt gemaakt. De oude persoon was ongeschikt. Wij moeten veranderd worden. Waar vond dat plaats? Volbracht op Golgotha’s kruis. Door de verlossing door Zijn bloed.

Een deel te hebben. Een moeilijk woord. Geschikt gemaakt te worden. Romeinen 6 vers 6. Oude mens met Hem gekruisigd. Niet de zonden te dienen. Die gestorven is dood voor de zonden. Met leeft met Hem. De oude persoon is gekruisigd met Hem.

Het is een concept voor ons om te begrijpen. Ben je een christen, gelovige? Bekeerd van de zonden. Je bent gekruisigd op Golgotha. Je gedrag. Je gedachten en meningen. Je eigen ik ongeschikt voor God en glorie. Met de dood van Christus stierf Hij voor jou.

Als je niet gered bent, en je staat in het laatste oordeel voor God, dan zul je voor eeuwig gestraft worden. Maar niet als je met Christus gekruisigd bent. Het is niet een losse tekst. Natuurlijk, wanneer je bekeerd bent heeft dit gevolgen in je. Nieuw leven, nieuwe natuur. Maar het is nog niet helemaal volmaakt. Anders zou Paulus niet zeggen dat je de oude natuur af moet doen.

Je oude natuur is daar nog steeds. De nieuwe natuur is sterker maar de oude natuur is er nog daar. Het is een groot portie van de volmaking bij de bekering, gekruisigd met Christus. Paulus zegt het zelf in Galaten 2. Gekruisigd met Christus. Mijn zondenatuur is daar gekruisigd op Golgotha.

Een gelovige kan worden vernieuwd in alle aspecten van de zonden doordat Christus alles volbracht heeft. In het hoofd Christus daar op Golgotha gekruisigd.

Een ander onderwerp is verlost van de duisternis. Galaten 2 vers 14. Genageld aan het kruis. Machten en satan overwonnen. Hier is een beeld. Op Golgotha’s kruis niet alleen de overwinning op de natuur van zonden, ook de overwinning op satan. Hij ontnam satan van zijn overwinning en trofee.

Satan heeft geen claim meer op ons. Psalm 68 profeteert over. Nu is de overste der wereld uitgeworpen. Christus is voor de Zijnen gestorven. Het ontneemt satan van zijn positie. Efeze 4 vers 8, citeert Psalm 68. De gevangenis gevangen genomen. Dit is Christus die satan gevangen neemt en het leger van zijn engelen.

Satan wist dat de Zaligmaker zou komen. Openbaring 18. De draak stond voor de vrouw. Om het kind weg te nemen van de vrouw voor het geboren was. Maar Christus overwon. Door onze zonden weg te nemen. Zo zijn we gered van de duisternis. Van de gevangenis. Opgesloten in de materiële wereld.

Christus heeft de dood en satan overwonnen op Calvarie. Dit kunnen we terugzien in Kolossenzen. Deel te hebben. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Het eerste en het tweede.

Het derde is over de verlossing. Vers 14. ‘In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden.’ Er is betaald. Een transactie. Zoals een slaaf waarvoor betaald werd. Je betaalt, je gebruikt je kaart en meteen is het er. Veranderd van dood tot leven. Op Calvarie.

Effectief natuurlijk later in de tijd. Maar daar op Golgotha aangebracht. Aan wie was het geld betaald? Sommigen zeggen het was betaald aan satan. Maar dat is onzin. Christus betaalde de prijs voor ons aan God de Vader. Onmiddellijk verandert van het koninkrijk naar het andere Koninkrijk. Er is betaald. Dat is het beeld.

Eeuwig leven. Adoptie in de familie van God. Vrijheid van het oordeel. De Heilige Geest, de Geest van God. Het was een daad maar aan ons beschreven in aspecten.

Het vierde is reinheid. Vergeving van zonden, einde van vers 14. Reiniging. Titus 2 vers 14. Hij gaf ons dat Hij ons reinigen zal. Toebereid tot goede werken. Dit laatste punt: Christus stierf om je rein te maken. De volmaakte reinheid is op de laatste dag.

Christus stierf niet alleen voor de hele persoon, om de satan te overwinnen, in een transactie om voor ons te betalen, maar om rein te maken van elke zonde die we ooit gedaan hebben. Is er ooit iets als een kleine zonde? We gebruiken het alleen om het uit te drukken. De miljoenen zonden. Elke daad, elk woord dat tegen God is. Elk verborgen motief.

De exacte natuur van Golgotha. We kunnen het niet vinden. Beelden beschreven voor ons. De dood kan nooit meer vat op ons hebben. Hoe groot de prijs die Hij moest betalen. Veranderd op Golgotha omdat mijn oude ik daar van. Overgenomen door Hem.

Elk detail door Hem daar overgenomen. In Hem hebben wij verlossing door Zijn bloed. Door je het zie daar? Om te zien de grote uitgang op Golgotha’s kruis.

 

Zondag 18 oktober 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 119 vers 16-34 en Galaten 6 vers 7-18