Een van de zeven bekende ‘Ik ben’ uitspraken van de Heere Jezus Christus is ‘Ik ben het licht der wereld’. Wie tot Hem komt, in Hem gelooft, zal in de duisternis niet wandelen. Christus is de Auteur van heel de Schrift. Hij is het eeuwige Woord van God. Door Gods openbaring in Christus kunnen wij God leren kennen. In het werk van Christus zien wij zuiver licht. Zonder Hem hebben wij geen licht maar blijven in de duisternis. Door Hem komen wij tot het eeuwig zalig licht.

Johannes 8 vers 12: ‘Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben‘.

Waarheid en licht vinden

Deze werden later in de tijd bij Zijn bediening in Judea gesproken. In het derde jaar. Kort voor Zijn lijden en sterven in Jeruzalem. Dit is de tweede van de zeven grote statements ‘Ik ben’. De eerst Ik ben het Brood des Levens.

Met welk effect kon Jezus zeggen het licht van de wereld te zijn? Hij is de Messias. De Messias waarvan geprofeteerd was. Hij had zoveel wonderen gedaan. Hij toonde de compassie van God. Dit is mogelijk gezegd op de zevende dag van het Loofhuttenfeest maar zeker is het niet.

Er waren lampen neergezet in de tempel. Zes dagen licht en dan op de zevende dag niet meer. En dan zegt Jezus op de zevende dag: Ik ben het licht van de wereld. En dat in contrast met de olielampen.

Op een aantal manieren wil ik beschrijven hoe Christus het licht van de wereld is. Hij is de Auteur van heel de Schrift. Hij is het eeuwige Woord. Er is een Godheid. Drie Personen beschreven. Volmaakt heilig. Door Christus komt Gods openbaring in de wereld.

Als je hier niet bekend mee bent, dan kan de vraag zijn waarom openbaring? Nou beste vrienden, wij kunnen niet weten van wat God doet als God het ons niet verteld. Er zijn veel religies met menselijke interpretaties. Maar natuurlijk kan er niets waar van zijn. We zijn beperkte wezens. Leven in een doos van vlees en tijd. De Almachtige God is boven ons.

Natuurlijk hebben we openbaring nodig. Hoe de grote kloof overbrugd wordt. Christus is de Auteur van alle openbaring. Hij laat in de Schrift Gods natuur zien. Zijn  heiligheid. Hij laat zien waar de mensheid staat. Afgesneden van God door de zondeval. Het is de Schrift, Christus, die het ons openbaart.

De Schriften vertellen ons dit. Niets vanuit de Schrift is iets dat we natuurlijk ontdekken. Wij kunnen daar niet komen. De Schrift verklaart het dat God genade heeft uitgedacht. Een lid van de Godheid moest komen om te betalen. Om mensen te kunnen vergeven.

God zond Zijn Zoon. Gelegd in de kribbe in Bethlehem. Van Hem was geprofeteerd. Deze inzichten verdienen niet de zaligheid. Dat kan alleen het werk van Christus. Hij is het licht van de wereld. Al het andere is dat niet.

Christus is de verklaring van al het bestaan. Van ons bestaan. Waarom gaat de wereld voorbij? De mensheid die in strijd met God is. Vreselijke dingen. Ja er zijn goede dingen.

Maar waarom gaat het door? Gods waste Zijn handen. Maar mensen kunnen dat zelf niet. Christus is de reden Zelf. Hij is het licht van de wereld als het gaat over Zijn werk. Wat Hij heeft gedaan. Hoe wordt het menselijk geslacht verlost? Vergeven?

In het werk van Christus zie je zuiver licht. Naar het kruis van Golgotha, vrijwillig aan het kruis genageld. Leg de straf die zij verdienen op Mij. Dat is voor ons niet te beschrijven. Veel zwaarder dan de nagels door Zijn handen. God legde op Hem de onzichtbare straf op de zonden. Op een bepaalde manier de eeuwigheid straf op hen in de drie uren op het kruis op Golgotha.

Hij had in gedachten al degenen voor wie Hij het deed. Hij is God en mens. Als je ziet wat Christus heeft gedaan en je voelt het, het licht gaat op. De mooiste dat in je leven. Het leidt tot een nieuw en eeuwig leven.

Hij is een licht om te volgen zoals geen ander licht. Wij zijn mensen van de stad. Sommige komen van het platteland. Als je een diepe tuin hebt, dan vaak lampen naast het pad. Als je op het platteland bent, dan raak je verward als je uit de stad komt. Waar moet ik lopen? Waar gaat het pad? In de tijd van de Heere Jezus was er geen straatverlichting.

Zonder Christus heb je geen licht in het leven. Geestelijke weg die je hebt te gaan en geen andere weg die er is. Toen ik jong was, was ik geen gelovige. Ja wel geleerd over religie. Vroeger leerden we veel meer dan tegenwoordig. Je leerde een religieuze basis. Ik hoorde over Christus. Ik begreep het niet als een tiener.

Ik begreep nooit dat ik onder het oordeel lag. Dat er een doel in het leven was. Ging alleen maar om rijk te worden, bevrediging. Ik wist niet dat er een geestelijk doel is. Ik hoorde over een oordeelsdag maar ik zag het niet als een werkelijkheid. Ik hoorde over de hel maar begreep niet dat mensen die God verwerpen daar komen. Ik was niet bewust van God, niet bewust zonden. Dat is hoe we leven zonder Christus.

Die Mij volgt. Dat is individueel. Je kunt God niet vinden als een groep. Als individu moeten we voor Hem buigen. Hij die Mij volgt. Het is het beeld van een discipel. Een discipel was te herkennen aan drie karaktereigenschappen. Hij luisterde naar Zijn favoriete leraar. En ten tweede hij volgde het letterlijk. Luisterde en diende hem. En hij verkondigde zijn boodschap.

Hij dient Mij. Denk aan Petrus en Johannes. Ze verlieten de vissersnetten en volgde Jezus. En Mattheüs had een tolhuis en verliet het. Miljoenen mensen verlieten niet hun werk maar zijn discipelen. Gehoorzamen Hem. Verkondigen Hem.

Het Grieks is nog sterker: zal nooit in het donker wandelen. Je leven is gevuld met kracht en doelen. Je hebt een nieuwe natuur. Dient en hebt Hem lief. Zal niet in duisternis wandelen maar Christus als het licht te hebben. In staat te bidden tot Hem. Dit is de meest bevoorrechte positie die je kunt hebben.

Dit kun je ontvangen door tot Hem te bidden. Te smeken van Hem. Het aan Hem vragen. Een Vriend in de hemel. Je kunt Hem vragen over de betekenis ervan. Hij. Wie is dat? Die naar deze wereld kwam. Hij is de eeuwige God.

Wie volgen we? De wereld, duivel en vlees. Volg de wereld? Alleen deze materiële wereld waar het mij om gaat. Het vlees. Slechts om de laagste bevrediging te krijgen. Daar leef ik voor. De duivel? Niet geïnteresseerd in hoge en heilige dingen. Of je volgt Christus. En je hebt Hem en kent Hem. Deze woorden Zijn roeping en belofte.

Mijn taak is om je allen op te roepen tot Christus te komen. Onderwijzen in de weg tot God. In de weg hoe je zalig wordt. Hij, de Enige, die het licht der wereld is kan dat alleen. Kom tot Hem vrienden.

 

Zondag 30 augustus 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 90 en Johannes 8 vers 1-12