De Heere Jezus Christus is de unieke Prediker en Leraar. Niemand is er geweest die sprak zoals Hij. Zijn onderwijs gaat over onze natuurlijke staat en het eeuwige leven. Het doorstaat de tand des tijds in tegenstelling tot wat inspirerende sprekers hebben uitgesproken. Het is Gods Woord, Hij spreekt met macht. Nooit heeft iemand gesproken zoals de Heere Jezus Christus. De oproep tot geloof in Hem en te vertrouwen op Hem klinkt. Hij wil u het eeuwige leven geven.

Johannes 7 vers 46: ‘De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens alzo gesproken, gelijk deze Mens‘.

Unieke woorden van Christus

Ze konden Christus niet arresteren totdat de tijd gekomen was dat ze Hem konden gevangen nemen. Vers  30. Zij konden Hem niet grijpen omdat Zijn ure nog niet gekomen was. Waarom niet? Vanwege de schare daar. En soms werden ze belet door God. En hier werden ze overweldigend door de woorden van Christus.

Zelfs deze verharde Levitische politie waren door de woorden geraakt. De Farizeeën hoorden over de woorden van Christus. Zij zonden dienaren. Vers 37. Op de laatste dag van het feest stond Christus op en riep: indien iemand dorst hebbe die kome tot Mij. Grote verandering van degene die tot Christus komt.

Sommigen zeiden dat hij de profeet was, met een hoofdletter in de King James Bijbel. Niet dat ze dat dachten dat Hij de beloofde Messias was. Anderen zeiden Hij is de Christus de Zoon van God. Mensen kwamen van ver om naar Hem te luisteren.

Ik ben nu een spreker voor zo ongeveer 48 jaar. In die tijd heb ik zoveel preken gelezen, en lezingen en publieke sprekers. Er is niemand die zo spreekt als Christus de Heere. Je vindt er nooit zo eentje als hoe Hij sprak en waarover.

Ik wil spreken over de natuur van Zijn spreken. Het is 2000 jaar geleden en je moet je leven aan Hem geven. In de samenleving wordt er heel verschillend gesproken. De ideeën en wereldbeelden van de jaren ’50 van de vorige eeuw zijn voorbijgegaan. En van de jaren ’80 en ’90. En ook voorbij. Nu weer andere. Velen leren in de school nu maar met twintig jaar over. Veel mensen willen dit niet horen. Inzichten gaan voorbij. Uitgezonderd die van Christus. Het gaat over eeuwige zaken.

Christus sprak over zoveel uitgebreide dingen. De menselijke natuur. Ons verlangen, plannen. Zijn lessen zijn nooit veranderd. Vandaag net als toen. Alles is eenvoudig en doelgericht. Zijn argumenten zijn uitzonderlijk. Zijn metaforen zijn origineel in zichzelf. De profetieën van Christus.

Ze kunnen worden onverdeeld in drie categorieën. Korte termijn in zijn tijd. Middellange termijn de tijd door de geschiedenis. En lange termijn voor de eeuwigheid. De korte en middellange termijn beproeven Hem. Alles is waar. Hij sprak over de verwoesting van de tempel van Jeruzalem. Niemand wilde het horen. Het gebeurde rond het jaar ’70, niet lang na Christus.

Christus was absoluut correct. Over de Joodse natie. Wat hen zou overkomen verdrietig genoeg. Hij sprak over Zijn kruisiging, opstanding en hemelvaart. Alles gebeurde. Hij sprak over Zijn wederkomst en de oordeelsdag. Het zal allemaal gebeuren. Een paar karakteristieken van het spreken van Christus.

Heb je weleens gedacht aan de gelijkenissen van Christus? Ongeveer veertig. Waarom niet het exacte aantal. Omdat sommigen het slechts vergelijkingen noemen. Het hangt ervan af hoe je telt. Van 37 tot 40, 41 in totaal. Dat is een groot aantal. Het gaat altijd over de ziel.

Neem de bekendste gelijkenissen. De verloren zoon. Later genoemd ‘de verkwistende zoon’. Dat is jammer dat de titel veranderd is. Het is slechts een aspect. Zoveel meer in. Gaat over de verloren zoon die gevonden wordt. De gelijkenis gaat over twee vader. Volmaakte vader. Hij ziet eruit dat hij elke belediging verdraagt.

Natuurlijk duidelijk dat de vader het beeld van God is. De jongste zoon wil zijn deel. Hij wil niets te maken met zijn vader. Als je de gelijkenis zo leest, dan voel je je afkeer tegen de jongste zoon opkomen. Wat een zelfgericht persoon.

Je kunt de gelijkenis lezen en dan realiseren: ik ben die jongste zoon. Ik wil mijzelf. Ik wil niets met U te maken hebben. Als Christus dat als eerste zei, wilden we misschien niet luisteren.

Een vergelegen land. Niet het volgende land en het volgende daarop. Waarom? Zoveel mogelijk van zijn vader. Gehele verwijdering. Dat gaat over ons. Als je met een collega spreekt en vertelt over dat je Christus vond, hoe vaak keren ze zich niet meteen af en veranderen het onderwerp? Het gaat over ons, ver van God.

En dan de jongste zoon. Zijn geld raakte op. Alles wat hij bezat raakte op. Alles wat jij bezit buiten God raakt op. Je karakter. Je verhardt. Je verliest je jeugd. Je verspilt je leven vrienden. Spendeer je je tijd voor materiële zaken? Je leven gaat voorbij. Een hongersnood van vervulling. Deze wereld bevredigt niet en geeft niet wat het belooft. De wereld kan je niet helpen als je in een geestelijke hongersnood zit

Vader, ik heb tegen U gezondigd. Hij komt tot Zijn Vader. Bekering. Vergeet niet dat hij vele landen verwijderd is van zijn vader. Misschien was hij wel ziek. Hoe maakt hij de reis? En dan plotseling: de Vader zag hem. Het gaat over God. Hij ziet ons.

Hoe kunnen we Hem bereiken? Hij moet ons helpen. Dat is wat Christus deed. Hij kwam uit en betaalde de prijs voor vergeving. En uiteindelijk de zoon is thuis, hij was verloren en is gevonden. Was dood en is levend geworden.

Ik had willen vertellen over twee gelijkenissen. Twee huizen. Policy voor zijn leven. Op het zand. Verspeelde geen tijd met de fundering. Het zag eruit dat hij goede vooruitgang maakte. Hij had misschien meer geld te besteden. En de storm kwam en het huis stortte in. Nooit de kracht van het gebed. Geen geestelijk leven. Geen hulp van de Heere. De grote storm kwam, het einde van het leven, huis stortte in. En die het huis op Christus de rots had, dat huis bleef staan in de dood en voor eeuwigheid.

De gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Lazarus stierf en bij God. De rijke man een fantastische begrafenis maar niet naar God. Lazarus had God. Rechtstreeks naar glorie. In de gelijkenis ziet de rijke man in de plaats van pijniging Lazarus. O Vader Abraham, stuur Lazarus om mijn broers te waarschuwen dat ze hier niet komen. Ze hebben Mozes en de profeten. Als je dat niet gelooft, dan zelfs niet geloven als iemand uit de doden zou opstaan.

Dat is het probleem van ongeloof. Als je niet in Christus en het Evangelie gelooft. Wat wil je zeggen? Ik gaf mijn leven aan entertainment, aan sport, aan Griekse filosofie, aan Hollywood, aan kritische theorie, jaren geleden aan communisme, zie waar het toe geleid heeft. Of wil je het geven aan de meest krachtige Prediker? Degene die je Zaligmaker of Rechter is aan het einde van je leven?

Die je een nieuw hart en leven geeft. De liefhebber van zielen. Hier Zijn stem en roep. Zie Zijn verzoenende lijden. Vertel Hem je zonden en alles wat je hebt misdaan. Jezus ik wil U vertrouwen. Geef je leven aan Hem. Op een dag zul je Hem zien en Zijn stem horen. Geen Mens sprak zoals deze Mens. Je zult Zijn stem horen als vele wateren. Als duizenden glimlachen. Komt in de vreugde des Heeren, door het werk wat Hij gedaan heeft. O luister naar Hem. De grootste Leraar ooit.

 

Zondag 14 maart 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 36 en Johannes 7 vers 28-46