De bron van het eeuwige leven

In Zijn onderwijs leert de Heere Jezus ons dat Hij het Brood des levens is. Het is één van de grote ‘Ik ben’ uitspraken van Hem. Het beeld van het brood is het beeld van Christus, van ons en van het eeuwige leven. Waar hongeren we naar, wat is ons verlangen? Zijn we alleen gericht op het hier en nu of verlangen we naar het eeuwige leven? Kunnen we niet zonder vergeving van onze zonden? Wie tot Christus komt en in Hem gelooft zal nooit meer honger hebben.

Johannes 6 vers 35: ‘En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten‘.

De bron van het eeuwige leven

Dit is de eerste van de grote ‘Ik ben’ statements. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de Deur. Ik ben de Weg, Waarheid en het Leven. Ik ben de wijnstok. Het is een beeld, een metafoor. Dat maakt de context ook duidelijk. De mensen wilden materiële zaken. Werkt niet om de spijze die vergaat. Brood is een beeld voor eeuwig leven. Want het Brood Gods is Hij die uit de hemel nederdaalt.

Het is een beeld over Christus. Het is een beeld over ons. Het is een beeld over het eeuwige leven.

Het beeld over Christus

Het is verbazingwekkend dat de tweede Persoon in de Godheid Zichzelf beschrijft als brood. Het heeft een grote betekenis. De metafoor begint klein. Kon Hij ons niet iets groters geven? Maar het is de essentie. Jesaja: Hij had geen gedaante noch heerlijkheid dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij komt in eenvoudigheid, nederigheid. Vanuit de hoge glorie in de diepte van de zonden. Om onze plaats in te nemen, plaatsvervangend. Om de weg te gaan naar Golgotha om te betalen voor ons.

Hij zegt: Ik ben het Brood des levens. Geboren in arme omstandigheden. Geen koninklijk ontvangst. Geen status. Wel met profetie en macht om de zieken te genezen en op te staan uit de dood.

Brood. Ik ben. Gratis verkrijgbaar. Het is zo algemeen. Genezend voor iedereen. Wijdverbreid. Genezing was beschikbaar voor zovelen. Ook Zijn onderwijs. Is een beeld. Zoals brood. Brood kan door iedereen genomen worden. Een aantal jaar geleden lazen we over een jongen die alleen op brood en jam leefde. Hij kon niet iets anders eten. Hij was 17-19 jaar. Hij kon alles doen. Speelde rugby. Vergaten zijn naam. Noemden hem ‘jamboy’.

Iedereen kan tot Christus komen. Hij wil ze veranderen. Zelfs de meest intellectuelen zijn bekeerd tot Christus. En de meest eenvoudige. Rijk, arm, bekend, onbekend. Kan genomen worden door iedereen zoals brood. Brood heeft geen speciale smaak. Je kunt erop leven.

Doet me denken aan iemand die las over zijn eigen leven. Zijn Vader was een boer. Vijf kinderen en de oudste was iets van acht jaar. Geen werk. Geen geld. Geen voedsel. Na drie dagen geen voedsel ging hij naar de molenaar. Voor bloem, meel om brood te maken. Hij had het niet voor hen. Daarna toch brood gekregen. Keerde terug een leefde ervan.

Christus is Brood voor de ziel van mensen die tot een eind komen. Niet kunnen leven in deze materiële wereld. Brood is niet alleen graan. Het moet is gebakken worden. Wat een beeld van Christus. Om Zaligmaker te zijn moest Hij naar Calvarie. Hij moest lijden en de zonden wegnemen. Hij is de machtige Zaligmaker die staande bleef. Geestelijk leven.

Het beeld over ons

Ten tweede gaat het over ons. Wie tot Mij komt zal niet meer hongeren. Dat zijn wij. We zijn het ons half niet bewust. We sterven geestelijk. We zijn zwak. Maandag, dinsdag, woensdag geen eten. In ons materiële wereld gaan we naar de televisie, vrienden of activiteiten. Maar geestelijk zijn we aan het sterven. Het gaat over ons. Onze honger. Onze hulp die we nodig hebben. We hebben een beetje morele kracht. We zondigen en gaan daarin voort. Ook de grootste zondaren komen voor God te staan. Dan komt de video van ons leven om zo te zeggen langs. Al onze zonden. De zonden tegen God. Tegen anderen. Geen vergeving. Het is honger van binnen. Zoals de verloren zoon. Ver van de Vader. Kwam tot zichzelf. Vader ik heb gezondigd.

Het beeld over het eeuwige leven

Ten derde is het over het eeuwige leven. Ik ben het Brood des levens. Wie tot Mij komt, zal nooit meer hongeren. Versta je de beelden van de Bijbel? Zoals Nicodemus. Johannes 3. Een leider maar begreep het niet. Johannes 3 vers 3. Tenzij de mens niet wedergeboren is, het Koninkrijk van God zien. Hij reageerde met: hoe kan een mens opnieuw in de buik van de moeder. Het ging over hem. Geestelijk leven. Nieuwe geboorte. Het moest uitgelegd worden aan hem.

Met Christus zul je nooit meer hongeren. Waarom je hier bent. Wat God doet voor je. Wat de glorie is om gered is. Het gaat om het eeuwige leven. Het laatste moment van het leven verlaat de ziel het lichaam. Philip Doddridge noemt het het achterlaten van het lichaam. Het is vrees als je nooit vergeven bent. Als je niet tot Christus bent gekomen.

Dit is het onderwijs van de Zaligmaker. Als je sterft zonder Hem, zul je eeuwig van God weggestuurd worden in de hel. Dat is het onderwijs van Christus, de Zaligmaker van zielen. Als je tot Hem gekomen bent, dan zijn je zonden weggenomen. Vol van blijdschap, vrede. In korte tijd ben je in de receptiehal. Je ziet Hem. Allen in Hem. De engelen.

Hij is het Brood des levens. Wie tot Hem komt, zal nimmer hongeren. Geen veroordeling meer. Door Christus die de mijne is. Charles Wesley dichtte erover. Het is over ons en de honger als we Hem niet hebben. En de grote heerlijkheid met Hem te zijn voor eeuwig. Hij of zij die komt, zal niet meer hongeren. We komen persoonlijk. Je komt thuis. Knielt neer om te bidden. Heere, ik ben die zondaar. Als u mij niet vergeeft ga ik voor eeuwig verloren. O Heere vergeef mij. Maak mij een discipel. Vernieuw mij.

Je bent ver bij Hem vandaan.  Atheïst. Ongelovige. Je wilt Hem niet. Wat een afstand. Je hoeft geen afstand af te leggen. Een ding te doen. Om te keren. Tot Hem te gaan. Het is Zijn werk.

Het verschil tussen de katholieke kerk en wat de Bijbel leert. Wat moet je doen? Werken. Nee zegt Christus. Hij doet het. Kom tot Hem. Gelovend komt. Bekeerd van zonden. Zal niet hongeren in leven, metafoor geestelijk. En niet in eeuwigheid. Het gaat over het eeuwige leven.

 

Zondag 5 mei 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar te Londen] – Johannes 6 vers 35