In de samenleving horen we vandaag de dag niet over het oordeel van God. In Johannes 5 is beschreven wat Jezus ons leert over het laatste oordeel. Het komt zeker: wij allen zullen voor God moeten verschijnen en rekenschap geven over onze daden. God is rechtvaardig en uit Zijn karakter vloeit het oordeel over onrecht voort. We voor eigen rekening staat heeft geen verdediging, het oordeel zal rechtvaardig zijn. Maar er is ontkoming: God kwam zelf in de Persoon naar deze aarde om te betalen voor de zonden. Wie op Jezus Christus vertrouwt, heeft het eeuwige leven. Vertrouw op Hem. Alleen in Hem is het Leven te verkrijgen. 

Johannes 5 vers 22: ‘Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven‘.

De rechtvaardigheid van God

Vorige week hebben we het over de zondeval gehad. Zonder dat begrijp je de noodzaak van vergeving niet en de komst van Christus. Verder volgt daaruit de rechtvaardigheid van God.

Het is vandaag niet gehoord. De rechtvaardigheid van God. De oordeelsdag wordt ontkent. In deze atheïstische dagen. Mensen willen niet horen van oordeel door een ander. Autoriteit is een moeilijk begrijp. Senioriteit wel met iemand die meer ervaring heeft. Maar autoriteit daar kan men niet mee omgaan.

In onze ziel is een beginsel voor rechtvaardigheid. Er is een noodzaak in. Een bewijs dat er zoiets is als goed en fout. Het is diep in iedereen. Het hoeft ons niet te verrassen. God heeft standaarden en die heeft Hij in mensen gelegd.

Er is een God. Een heilige God, Godheid. Er zijn drie onderscheiden Personen. Samen de Godheid. Gelijk God. Eeuwig. Alwetend. Werken absoluut samen. Vader, Zoon en Heilige Geest zo beschreven in de Bijbel. Ze doen verschillende dingen. Het oordeel is in de hand van de tweede Persoon van de Godheid gegeven, de Heere Jezus. Er is een reden gegeven. Een deel van ons is verklaard. Wij kunnen de eeuwige God niet nagaan. Hij is gelijk aan de Vader. In de Zoon van God is het oordeel in handen gelegd.

Hij is de Zoon des mensen. Hij leefde het volmaakte leven. Geen van ons kan voldoen aan Gods hoge standaarden. Alleen door het werk van Jezus Christus. Hij heeft de straf voor de Zijnen betaald en de schuld weggedragen. Hij kwam als een dienstknecht. Terwijl Hij gelijk aan de Vader. Hij stierf aan het kruis op Golgotha. We zien deze dingen in Zijn dienst.

Christus zal op de laatste dag als de Rechter komen. Onze Zaligmaker is de God van de glorie. Een tweede reden waarom God Christus aanwees voor het oordeel. Hij is Zaligmaker. Hij heeft onbeschrijflijk geleden. Het oordeel is een heilig, volmaakt gebeuren. Als Hij de Rechter is, dan moet het eerlijk zijn.

De rechtvaardigheid van God komt van Zijn natuur. Hij is heilig rechtvaardig. Het is noodzakelijk. Het is Zijn natuur. Hij kan niet iets doen tegen Zijn natuurlijk leven. Hij is liefde, Hij is rechtvaardig. Hij is onveranderlijk. Iemand die verandert kan niet heilig zijn.

Wij zijn zondig, gevallen. We kunnen niet de heiligheid ten volle vatten. God is volmaakt. Hij moet het hele universum. Hij kan niet van Zijn eigenschappen af. Wij kunnen niet alles zien van Gods natuur. Als je  de attributen van God bij elkaar hebt, dan de verschillende naast elkaar leggen.

Alle zonden is een diep verzet tegen Gods natuur. Hij zal het straffen. Zijn gerechtigheid hoeft niet ontwikkeld te worden. Zijn tien geboden reflecteren Gods karakter.

Ik ben Uw God. Het eerste gebod. U behoort mij toe. Alles in plaats van mij is afgoderij. Wat doen mensen? Idolen maken. Geld en noem maar op. We mogen geen illustraties van God maken, geen beeld or enige getuigenis. Waarom kan het niet? Hij is de eeuwige. Je kunt een paar woorden gebruiken.

Het derde gebod. Mensen gebruiken zijn Naam verkeerd. Ook door Zijn Naam niet op een goede manier in het christelijk leven te gebruiken. Onderhoudt de sabbatdag. De dag van de Heere. Het gaat om de Heere dienen. De andere geboden. U zult niet doden. God is de gever van het leven. Hij doet het niet arbitrair. U zult niet doden. Niet kidnappen. Niet in slavernij. Niet door iemands plezier of vrede weg te nemen.

De politicus zegt: ik kan alleen wetten maken die mij behagen. Maar God maakt morele wetten.

Er zijn zonden door nalaten. Niet dat je het gedaan en dat God je niet verantwoordelijk houdt. Je moest beter weten. Geweten toegeschroeid. Je geweten getuigde eerst tegen. Je bent verantwoordelijk. God brengt je ervoor in het oordeel. God vergeet niet. Wij vergeten wat we deden. Allerlei excuses.

Als het licht van deze wereld uitgaat voor je en het licht van die aangaat. Het is vreselijk als je zonden niet vergeten zijn. Het komt als een supersnelle video aan je voorbij wat je allemaal misdaan hebt. Maar er is dan geen verdediging. Gods oordeel is recht.

God is een God van barmhartigheid maar niet in de dag van het oordeel. Dan te laat voor barmhartigheid. Alleen nu in de tijd door Jezus Christus.

In Mattheüs is een gelijkenis over de vader die een bruiloft aanrichtte. Je had een bruiloftkleed nodig. Wellicht wit. Je kon heel arm zijn maar door het witte kleed was het bedekt. Er zat een man aan zonder kleed. Hij verstomde. Natuurlijk. Wat wil je zeggen? God is zo vergevend. Hoe ging dat in het Oude Testament. Dagelijkse offers voor zonden. En de grote verzoendag voor het hele jaar. Mensen werden geoefend om te zien dat het dier onschuldig was maar zij schuldig. God is zo rechtvaardig. Hij moet de zonden straffen.

De enige manier waarop het kan is dat de Onschuldige kwam voor de schuldigen. God moest zelf komen. Jezus Christus leed en stierf voor de schuldigen, voor de mensen die op Hem bouwen. Op Hem vertrouwen. Die voor Hem bouwen. Christus verwerpen is geen hoop. Niets anders is er. Wees niet in de dag van het oordeel als die man die geen kleed had. Geen vergeving. Geen nieuw leven. Geen bekering. De rechtvaardigheid moet geschieden van Zijn heilige karakter. Kom tot Christus voor vergeving.

 

Zondag 12 januari 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 40 en Johannes 5 vers 16-30