Na de opstanding van de Heere Jezus Christus is Hij verschenen aan Zijn discipelen. Bij het meer van Tiberias in Galilea leren de discipelen een belangrijke les: de Heere werkt en zorgt voor de visvangst. Als de discipelen vervolgens uitgaan om vissers der mensen te zijn, zal de Heere de zondaren toebrengen. Dat is nog steeds zo als het gaat om het verspreiden van het Evangelie.

Johannes 21 vers 1: ‘Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En Hij openbaarde Zich aldus’.

De eerste en grote plicht van gelovigen

Dit komt vandaag tot ons. We hebben de studie van het Evangelie naar de beschrijving van Markus gedaan. En daarna gekeken naar de grote opdracht aan het einde van Mattheüs. Nu aan het einde van Johannes niet de grote opdracht maar wat je kunt noemen de pastorale opdracht. Het is van toepassing op alle discipelen. In alle tijden ware gelovigen in Christus.

Christus’ pastorale grote opdracht. ‘Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen’. En vers 14: ‘Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is’. Op een technische wijze: niet de derde keer. Dit kan gezien worden als de derde dag.

Op de eerste dag openbaarde Hij Zich zeven keer. De derde gelegenheid. Meerdere keren soms op een openbaring. Meer dan twaalf denken we in de veertig dagen.

En dan in vers 2: ‘Er waren te zamen Simon Petrus, en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanaël, die van Kana in Galilea was, en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn discipelen’. Zeven discipelen. En dan vers 3 Petrus zegt ik ga vissen. We zetten eerst de scene neer voordat we tot het punt komen.

Waarom ging hij vissen? Sommige zeggen dat het voorbij was. Christus was opgestaan. Het was volbracht. Hij vertelde het hen allemaal. Christus vertrokken. Sommige denken dat dat het geval was dat zij gingen vissen.

Anderen, en dat is veel aannemelijker, is dat zij het gebod van de Heere hielden. Naar Galilea. Daar zou Hij voorgaan. Zonder twijfel waren ze in gebed. Zaligmaker van zonden. Niet een politieke zaligmaker. Zij verstonden.

Petrus op de Pinksterdag. Geheel helder voor hen. Ik denk dat het vissen erbij inbegrepen is. Dat ze het verstonden. Naar Galilea. Netten uit. Houden onze ogen open dag en nacht. Ik denk veel meer dat dit de weg was waarin zij Hem verwachten.

Een les voor ons. Waar moeten christenen zijn? Bij de televisie. Shows met rommel. Zeker niet in de pub. Ergens waar ze Christus kunnen ontmoeten. Altijd waar we kunnen zijn met Christus en reflecteren op Hem.

Als we een op een plaats zijn waar we Christus niet kunnen ontmoeten. Dat is exact wat Petrus zei ik ga vissen. Een plaats van afzondering. Er waren er zeven met hen.

En de hele nacht vingen ze niets. Dat is een voorbereiding van het wonder. God leidde het zo dat ze niets vingen. Het gebeurde eerder. In het Evangelie van Lukas beschreven. En toen was Christus daar en werd er veel gevangen.

Mogelijk een ochtendmist. Ze zagen een figuur niet wetende dat het de Heere was. Hun ogen werden zo gehouden. Christus riep hen kinderen. ‘Knapen’, geen mensen meer vriendelijker.

Heb je enige vis, je hebt geen vis? De Heere vroeg het niet omdat Hij het niet wist. Je hebt geen vis? En dan vers 6. Deze vreemdeling zegt werpt het net aan de andere zijde van het net.

Ze waren moe. Hele nacht gevist. Ze deden het zonder klacht. Ze deden het zelf zonder reactie. Sommige begonnen te denken is het de Heere? En ze wierpen het net en waren niet in staat het net op te halen vanwege de menigte van de vissen.

De discipel die de Heere liefhad, zo beschrijft Johannes altijd zichzelf, zei tegen Petrus het is de Heere. Petrus zonder bovenkleed wierp zichzelf in de zee. Onmiddellijke reactie. En de andere discipelen kwamen.

En als zij aan land kwamen. Zagen zij vis en brood. Er het was al toebereid, er was al vis. Brachten het net aan land. Net met grote vissen. Normaal gesproken kleine vissen daar.

77cm karper wordt gezien als het record en het was in het nieuws. Meer van Tiberias. Dit waren zulke grote vissen. En het net brak niet.

153 vissen. De oude schrijvers halen uit alle details lessen. Grote vissen. Vissers van mensen. Wat is de betekenis. Koningen bekeerd? Generaals? Nee zeggen de oude commentatoren. Grote zondaren.

Zoals we vandaag doen. Nu en dan. Je zou het nooit denken die persoon. Militante agressie opgeven. De grote vissen komen in. Als het gaat om het wonder van vissen inbrengen, we zijn allemaal grote vissen. Grote vissen.

Net niet gebroken. Niets verloren. Kom en eet. Niemand durfde vragen wie bent U? Zij wisten dat het de Heere was. Het zou beledigend zijn.

Maar de woorden van Christus kom en eet. De grote test voor Petrus is er. Eerst kom en eet. Tijd van Hem aanbidden en dan onderwezen worden. 

Is dat niet zoals in de dienst? We komen als het goed is voor de eerste hymn. Hem groot maken. Verhogen in Zijn eigenschappen. We willen elk gebed. Elk prijzen van de Heere. En dan de geestelijke les van de Heere.

En dan onze harten bereid. En dan de grote test van de ziel en pastorale zorg. Het is heel mooi, vers 13: ‘Jezus dan kwam, en nam het brood, en gaf het hun, en den vis desgelijks’.

‘Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas’. Dat moet Petrus geraakt hebben. Hij had de Heere driemaal verloochend met zweren. En nu wanneer de Heere Hem aanspreekt noemt hij Hem niet Petrus. Je zult Petrus genoemd worden. Je zult een rots genoemd worden. Op wat je gezegd heb zal de kerk gebouwd worden. Hij noemt hem zo niet als die erenaam.

Hij noemt hem bij de naam zoals hij genoemd werd voordat hij geroepen was. Simon zoon van Jonas. Dat moet Petrus geraakt hebben. ‘Hebt gij Mij liever dan dezen’? Wat is bedoeld met de ‘dezen’?

Sommige denken de 153 vissen. Omdat hij was teruggekeerd was naar zijn werk. Heb je mij meer lief dan je werk? Nee dat is heel onwaarschijnlijk. Heb je mij meer lief dan deze andere discipelen? Deze andere discipelen die Mij niet verraden hebben?

Petrus kan niet antwoorden. Hij is te overtuigd. Sterk woord voor liefde? Offer jezelf op voor Mij? Petrus antwoordt met een zwakker woord voor liefde? Een affectie voor U. Hij gebruikt het sterkere woord niet.

Ik ben er niet helemaal zeker van dat het echt een verschil is tussen de twee verschillende woorden voor liefde. Maar er is duidelijk een verschil. Christus antwoordt weid Mijn lammeren. Predik het Evangelie. Vertel hen hoe zij gered moeten worden.

Er zijn vele predikers die houden van het Evangelie maar het nauwelijks prediken. Open zondagsscholen. Laat zoveel mogelijk kinderen uit de wijk komen. Het is vitaal. Weid mijn lammeren.

Wees nooit zo dat je de lammeren laat zitten. De jongeren. Die melk nodig hebben. Het is een lage taak. Niet het kleed wordt voor je uitgerold. Als voor een paus of koning. Speciale persoon. Van groot priesterlijk karakter.

Ja we zijn allemaal priesters. Je bent laag, tussen mensen, leid Mijn lammeren. Dat is de pastorale opdracht. We horen de grote opdracht ga de wereld en breng het Evangelie. Simon zoon van Jonas, hebt u Mij lief?

Zijn verdriet voor zijn zonden voelt hij. Zijn verdriet en schaamte is nog niet genoeg. Zijn bekering is nog niet voldoende. Bedankt Heere, het is allemaal voorbij, nu alles goed. Wacht een moment.

Affectie. Je houdt van Mij eigenschappen. Maar je houdt niet genoeg van Mij om voor Mij te lijden. Is dat hoe de Heere onze harten, mijn hart, jouw hart, moet onderzoeken.

Ik heb de Heere lief zeggen we. Hoeveel? We willen een nieuwe zondagsschool openen. De vraag is hoeveel medewerkers zijn er? Hoeveel eerlijke gelovigen zijn er in onze grote gemeente? Kom je naar voren? Ik wil helpen met onderwijzen, rijden. Vijf, zes nieuwe zondagsscholen. Kunnen we ze bezetten?

Ik heb de tijd niet. Heb je Mij lief? Een grote test. Het kwam tot Petrus. Hoed Mijn schapen. Kijk naar hen uit. Onderwijs hen de leer. De geestelijke strijd. Zoveel in de syllabus. Geef ik ze als het ware een map dat ze zelf door de Schriften kunnen gaan.

Vers 17. ‘Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief’. Petrus is verdrietig maar het is nodig. Nu geeft hij Zich volledig aan de Heere.

Ja Heere ik houd van U, van Calvarie. Tweede keer. Bekering. 2 Korinthe. Werkelijk bekeerd van zonden. Derde keer heb je Mij lief dat je je leven opgeeft met je prioriteiten. Is het het openingsgebed voor elke dag? Heiligheid. En getuigen van Christus.

Heere, U weet alle dingen. Ik denk deze keer hij meent het werkelijk. Jezus zeide: weid Mijn schapen. In vers 18 zegt Hij dat hij een martelaarsdood zou sterven. Hij zegt dat mogelijk niet voor mij en jou maar heb je alles voor Mij over?

Weg van de televisie. Weg van de televisie op zondag. Het is de dag van de Heere. Dat is de pastorale opdracht.

 

Zondag 12 november 2023 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 90 en Johannes 21 vers 1-19