God verheerlijken in leven en dood

Na Jezus’ opstanding verschijnt Hij in Galilea aan Zijn discipelen. Na het herstel van Petrus in het ambt omdat hij Hem driemaal verloochend had, vertelt Jezus aan Petrus dat hij als martelaar zal sterven en daarmee God verheerlijken. Het sterven van een christen, en nog meer van een martelaar, is tot eer van God. Petrus kijkt naar Johannes met wie hij optrok en krijgt dan de opdracht om ‘volg Mij’. We hebben onze eigen verantwoordelijkheid en tegelijkertijd komen en werken we samen in de kerk van Jezus Christus.

Johannes 21 vers 18: ‘Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger waart, gordde u uzelven, en wandelde, alwaar u wilde; maar wanneer u zult oud geworden zijn, zo zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar u niet wilt‘.

God verheerlijken in leven en dood

Climax. Laatste gedeelte van Johannes 21. Niet het einde van het Evangelie bij hoofdstuk 20. Verschijning van Jezus en de wonderbare visvangst en het herstel van Petrus in het ambt. En nu: voorwaar, voorwaar! Ik verzeker je. De Heere vertelt Petrus deze profetie over hoe hij voor Christus sterft als martelaar. Het klinkt vreemd. Het klinkt niet bemoedigend. Tussen haakjes: je zult sterven als martelaar. Waarom vertelt de Heere dit aan Petrus?

Natuurlijk in de eerste plaats als algemene profetie. Grote zaak Petrus. Jij bent hersteld in het ambt. Je hebt Mij eerder driemaal verloochend. Nu legt Hij aan Petrus een profetie op. Petrus is overweldigd door de verschijning van de opgestane Heere. Niet voor de eerste keer. Het maakt de zaken heel serieus, plechtig. We herkennen het die door gered zijn. Te leven voor Hem. Je zult jong of oud sterven. Hoe serieus. Het is hier de profetie van de dood van Petrus als martelaar.

Vandaag moeten we heel serieus zijn. We leven in een tijd van invloeden in de kerk. Alsmaar informeler. Maar het is heel serieus. Wat kan op de eerste plaats zijn in het leven en in de weg staan? Werk, carrière, zelfs het dienen in eigen gezin. Het kan zo snel de plaats van het meest belangrijkste innemen.

Wat hier tegen Petrus gezegd wordt heeft ook in zich dat hij vastgehouden wordt bij de genade van God. Hij wankelde. Ging met Judaïsme mee en werd gecorrigeerd bij Paulus. We kunnen met fysieke vervolging te krijgen in de komende jaren. We kunnen zo snel te veel ergens in opgaan. Voor meer en beter. Auto’s, huizen, manier van leven. Dat kan zo het tegenovergestelde van vervolging zijn. Ik zag het bij velen gebeuren. Als een christen valt, waarschuwing, vermaning dan. Laat het onder u niet zijn.

Denk aan Reformatie. Thomas Bilney 1526 gearresteerd. Vervolging. Hij had een gevoelige natuur. Een ware christen. Hij keerde terug naar de prediking. Hij preekte in het open veld. Opnieuw gearresteerd. In de Tower of Londen vastgezet en geëxecuteerd. Zoals Petrus. Je zult volhouden en sterven als een martelaar. Het vertelt Petrus ook dat je in deze dienst niet gesteld bent voor grote zaken. De discipelen bespraken eerder met elkaar wie de meeste in het Koninkrijk zou zijn. Ze gingen in debat. Jezus zei: je kunt dat vergeten, daar gaat het niet om. De paus van Rome kent deze woorden niet aan Petrus gericht met alle pracht en praal. Niet het verdienen van hoge dingen in dit leven. Ik geef getuigenis over de Heere. Sommigen zullen het waarderen. Anderen verwerpen. Weerstand komt. Bereid je erop voor. Op worden aangevallen. Petrus krijgt te horen dat hij martelaar wordt. U zult uw handen uitstrekken, en een ander zal in gorden. Ergens rond het jaar 66-68 is Petrus door keizer Nero gedood.

De zaligheid ontvangen. Nu te leven voor Zijn aangezicht. Zijn we serieus? Paulus aan Timotheus: Strijd de goede strijd des geloofs. De goede belijdenis beleden te hebben. Dat we dat kunnen zeggen. Getrouw te zijn tot het einde. Het gaat hier om de volharding. We zijn hier niet voor extra dingen maar voor de Heere. Je hebt een lang of een kort leven hier op aarde. De datum ligt al vast. Wat zijn onze prioriteiten? Gebed voor zielen? Anderen behouden worden.

Toen u jong was, kon je gaan waar hij wilde. Is dit het beeld van een jonge, energieke man? Voor zijn bekering en roeping was hij visser. Hij kon gaan waar hij wilde. Vissen waar hij wilde. En nu onder de Heere. Verschil tussen gered te zijn en niet gered. Nu ben ik onder de leiding van de Heere. Hem te vertegenwoordigen. In vers 19 staat dat Jezus dit zei betekende met hoedanigen dood Hij God verheerlijken zou. Hoe zit dit? Als Petrus gekruisigd wordt. Hoe wordt de Heere erin verheerlijkt? Elke dood van een christen is tot de glorie van God. Eind van een hoofdstuk in een gevallen wereld. Ziel geraakt. Zijn we betrokken in gebeden en het dienen van de Heere? Zondagsschool, ondersteuning, betrokken bij de zaligheid van anderen om er voor elkaar te zijn? Of ben je een slecht voorbeeld en kinderen en ervan aftrekken.

Op een bepaalde manier is de dood van een christen altijd tot eer van God. Veel van de vrucht wordt niet gezien. Maar het is zeker. Als ik vaak een getuigenis hoor van iemand. Elke christen is erbij betrokken bij het binnenkomen in de hemel van de Zijnen die verkoren zijn in Christus.

Het is een getuigenis voor ons vandaag. De meeste apostelen werden martelaren. Moet waar zijn. Ze stierven ervoor. Versterken de Schrift voor ons en dat is tot de glorie van God. Elke christen die sterft laat een getuigenis na voor de anderen die nog achterblijven. Een dood van een christen, en een martelaar in het bijzonder, maakt dat de satan verlies leidt en beeft. Hij zegt dat het allemaal dwaas is maar blijkt dan echt te zijn. De duivel en demonen willen doen laten geloven dat het allemaal dwaasheid is. Ze beven als een christen sterft.

Nu over de eigen verantwoording. Vers 20 en 21. Volg mij. Christus liep als we het goed begrepen liep weg van de discipelen. Hij verscheen aan. Petrus liep met Hem op, ging vrijwillig mee. En hij zag ook Johannes. En wat zal deze? Wat gebeurt er net hem, vraagt hij Jezus. Vrienden. Constant samen. Hechte vrienden. Samen bij het graf. Samen bij de Hogepriester. Petrus dacht misschien dat zij altijd samen zullen werken. Ja, je moet er voor elkaar zijn. Je werkt als individuelen. Je bent reizende predikers. Verschillende tijden, verschillende plaatsen.

Hoe het met Johannes gaat is niet aan. Hoe hij zal sterven is niet jouw zaak. Je moet voor hem bidden. Soms ga je samen op. De kerk van Rome denkt dat Petrus de eerste paus was. Maar hier duidelijk dat wat met Johannes zal zijn niet zijn zaak is. Natuurlijk werken we in de kerk samen. Toch persoonlijk verantwoordelijk voor God. Petrus wordt hier gezegd: let op jezelf. Volg Mij. Dien Mij, gehoorzaam Mij. Christus gaf Zijn leven. We volgen Hem, zoals Hij leefde. Niet dat we moeten doen wat Christus deed omdat Zijn offer uniek was. Volg mij met offers. Uit liefde. Verantwoordelijk. Volg Mij met de eeuwigheid voor ogen. Dit zijn de standaarden voor ons ook.

Het lijkt dat vers 24 niet door Johannes is geschreven. Wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. Goed mogelijk dat de ouderlingen in Efeze bedoeld zijn waar Johannes toen was. We weten het leven van Johannes. Zijn getuigenis. Hoe God hem heiligde. Deze is de discipel die ervan getuigde. Een van de eerste ervaringen als christenen die we hebben is dat we weten dat het echt, waarheid is.

Het laatste vers, vers 25, vraagt om onderzoek. Wat is hier bedoeld? Als wetenschapper zeg je: hoe kan dit? Ik las over een vissoort dat jonge visjes zelf opeet. Anders de wereld in twee maanden totaal gevuld met die vissoort. Biologie voorbeeld. Een metafoor. Volg Mij bij je gehoorzaamheid en dienst. Niet letterlijk volgen. Zo ook hier met de boeken. Bibliotheken. Als elke handeling van Christus beschreven zou zijn, elk woord, elke gedachte, alles, echt alles. De Bijbel zou dan veel dikker zijn. Het is nu ook zo. In elke grote bibliotheek zijn boeken over Christus. En de meest geprinte serie in Engeland is de 63-delige serie van Charles Haddon Spurgeon die hier de prediker was. Dat ook de wereld zelve de geschreven boeken niet zou vatten.

We eindigen met de drie laatste woorden: ‘volgt u Mij’.

 

Zondag 12 mei 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar te Londen] – Johannes 21 vers 18