Het is de stadhouder Pilatus die vóór de kruisiging van Koning Jezus zegt tot het volk: Zie, uw Koning. Jezus Christus is de Koning der koningen en Heere der heren. Hij regeert. Zijn glorie en heerlijkheid bestaat beschreven in de Bijbel maar is voor ons menselijk oog in de tijd niet te zien. Die heerlijkheid die Hij heeft van eeuwigheid, Hij is God. Het zijn de profeet Jesaja en de apostel Johannes die visioenen krijgen van de glorie en heerlijkheid van Christus. Jesaja in de komst van Jezus vanuit de hemelse heerlijkheid naar deze aarde, Zijn incarnatie. Johannes krijgt op het eiland Patmos in een visioen de heerlijkheid te zien van de opgestane Levensvorst. Zo wordt Hij ons vandaag voorgesteld: Zie, uw Koning.

Johannes 19 vers 14b: ‘Zie, uw Koning‘.

Zie, uw Koning

Pilatus noemt het vóór de kruisiging van Christus. Zie, uw Koning. We denken vandaag aan de opstanding van Christus. De kruisiging en opstanding zijn grote evenementen. Op de Pinksterdag werd de Heilige Geest uitgestort. Voordat de Heilige Geest uitgestort was waren de harten onbeweeglijk van deze mensen.

Jezus heeft duizenden genezen. Velen zeiden: waarlijk deze is de Messias. In de profeten van Hem geprofeteerd. Hij leefde als een relatief arme man, Hij leefde niet om er Zelf beter van te voren. De overpriesters begonnen te roepen voor Zijn kruisiging. De mensen waren gemakkelijk te bewegen om Hem ook te verwerpen toen ze Hem zo arm en zwak zagen.

Waarom waren ze zo makkelijk te bewegen? Eerst wilden ze Hem juist. Voor de genezing. We voelen onszelf goed. Geaccepteerd bij God. Nationalisme. Ze haten Hem. Ze vergaten totaal wat uniek aan Christus was. Pilatus zei: zie uw Koning. We denken na over de eeuwige glorie van Christus. Het gaat verder terug dan Zijn kruisiging en opstanding. Johannes 12 vers 37. Vele wonderen gedaan maar nog geloofden ze niet in Hem. Uit Jesaja 6 vers 1. Hun ogen verblind en hun hart verhard. Deze dingen zeide Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.

Hier wordt het door Jezus Zelf gezegd. Het was een visioen van de glorie van God, die Jesaja kreeg. Jesaja 6 vers 1. Visioen van de komende Christus. Heere met hoofdletters. Christus is een lid van de Godheid. Uit Zichzelf bestaande Godheid. We weten uit het Evangelie van Johannes dat het een visioen is van Christus. Zijn grote heerlijkheid.

De glorie van Christus is voor ons te groot om te zien. Het moet in een visioen zijn. Van de eeuwigheid en nu in de tijd ten aanzien van de eeuwigheid. Het gaat ons voorstellingsvermogen te boven. We hebben de taal van het visioen. Zijn troon vult de tempel. Ze zien Hem in de eeuwigheid als een Koning en Rechter. Dat is de Heere, eeuwig. Die gekomen is, geïncarneerd als de Jezus van Nazareth. Hij is zo hoog, uit de Hebreeuwse taal, zo hoog als mogelijk. Zijn troon vult de tempel. Hij kleed vult alles. Hij is oneindig groot. Immens. Boven de Schrift. Lang en breed dat het vult de kamer.

Bij de troon stonden de serafs boven Hem. Hoeveel? Dat staat er niet. Hij wordt gediend door miljoenen engelen. Elk van hen heeft zes vleugels. In de taal van de visioen is het belangrijk. Ze bedekken hun gezichten. Grote intelligente. Misschien duizenden van hen zijn intelligente wezens. Zijn Christus onderdanig. Hij is gelijk aan de Vader in hoogheid en verheven. Zij vernederen zich voor hen. Ze vliegen dat betekent ze volgen elke opdracht van Hem onmiddellijk.

Ze zeggen voor de troon ‘heilig, heilig, heilig’. Drie keer. Zijn volmaaktheid. Eeuwig heilig en volmaakt. De hele aarde is vol van Zijn glorie. Het betekent zoiets dat Zijn glorie zichtbaar wordt. In de schepping. Op de aarde is zonden gekomen en het oordeel van God. Het kwaad en de dood is gekomen. De originele schepping is zo mooi tot op zekere hoogte nog steeds schijnt door deze wereld. We kunnen iets zien van de Geest van Christus.

Het systeem. De ingewikkelde systemen in biologie. De objecten van schoonheid. Al deze dingen reflecteren de Geest van Christus die alles gemaakt heeft. De hele aarde is vol van Zijn glorie. Je kunt het zien. Als tiener had ik er geen oog voor. Ik accepteerde alles wat anderen zeiden en verwierp Christus. Later las ik over evolutie en de beweringen. Het moet veel meer tijd zijn dan wordt beweerd. Het moet van elders komen. De schepping reflecteert de Geest van Christus.

Jesaja 6 vers 4: ‘Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen; en het huis werd vervuld met rook’. Vervuld met de glorie, heerlijkheid van Christus. Het overweldigd Jesaja: ‘Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben’, vers 6. Zijn macht en kracht. Als we iets te zien krijgen van de eeuwige Zoon van God, zelfs nog voor Zijn incarnatie.

Openbaring 1 vers 13: ‘En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel’. Hier ontvangt Johannes op het eindland Patmos het visioen over de opgestane Heere. Hij heeft een verheerlijkt lichaam wat Hij met Zich neemt in de hemelse heerlijkheid. De apostel Johannes kan Christus ook alleen zien in een visioen. Johannes is een mens. Het kleed is als de kleed van de priesters en hogepriester in het Oude Testament.

Christus is God. Hij is Priester. Hij is het lid van de Godheid waarin God handelt met de aarde. Het is door Christus. Het is door Christus door wie de wereld is gemaakt. Aan het kleed de gouden gordels, de namen van de Zijnen erop. De namen van al de mensen waarvoor Hij gestorven is. Christus had de Zijnen voor ogen toen Hij stierf op Golgotha, Hij Zijn leven gaf.

Hij hoort de gebeden van al de mensen. Hij neemt ze over. En werkt ze naar overeenkomstig van Zijn plan. Vers 15. En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als een stem van vele wateren. Het is het beeld van het werk van Christus. Hij betaalde de prijs, Hij trad in plaats van de Zijnen. De stemmen van mensen, zelfs al zijn ze op het beste, zijn vol van fouten en leugens.

Wat doen we in deze pandemie? Andere stemmen klinken. Maar de stem van Christus is vol van kennis en wijsheid. Hij kwam naar deze wereld. Vers 17. Toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten. Waarom denken we aan de glorie, de heerlijkheid van Christus? Voor Zijn incarnatie, Zijn opstanding. Dat Hij neer kwam uit de hemelse heerlijkheid naar deze wereld. Hij die alle macht heeft, autoriteit en heerlijkheid.

Hij het middel, de remedie voor de val van mensen. Hij kwam om vreugde en blijdschap te brengen voor mensen die in Hem geloven en op Hem vertrouwen. Die Hem vinden in de geschiedenis van de wereld. Hij legde de heerlijkheid af om in deze wereld te komen? Voor wie? Voor ons! Zo klein, zo triviaal, zo beperkt, zo pervers, zo onrein. Een mensheid met ontelbare ijdelheden, afgoden. Onszelf zijn wij de grootste godheid. Geen dank aan God. Geen respect voor God. Geen gehoorzaamheid voor Hem. Geen openheid naar Hem. Alleen ongeloof, tegenstand.

Hij legde het af, Zijn grote heerlijkheid. Zijn eeuwige heerlijkheid en kracht. Voor ons. Zulke mensen. Verbazingwekkend. ‘Amazing pity! grace unknown! And love beyond degree! [Verbazingwekkend jammer! genade onbekend! En liefde boven de maat!]’. Hij wandelde op aarde. Hij genas duizenden. Hij bracht de zaligheid aan. Hij gaf Zichzelf vrijwillig over om naar Golgotha te gaan. God strafte Hem in plaats van hen. We zagen Zijn glorie en heerlijkheid voor Zijn komst in deze wereld, in Zijn heerlijkheid door de incarnatie, te komen naar deze wereld en Zijn heerlijkheid als opgestane Heere. Hoeveel moeten we Hem zoeken en vinden. En liefhebben.

 

Zondag 12 april 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden vanwege de huidige omstandigheden – dr. P. Masters – Schriftlezing Johannes 20 [in twee delen gelezen, eerst vers 1-18 en vervolgens vers 19-31]