Christus bidt voor de Zijnen

In het Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus, de tweede persoon in de Godheid, tot God de Vader. God bidt tot God. Jezus bidt voor de Zijnen. Hij bidt als Profeet, als Priester en als Koning. Zijn gebed is meteen verhoord. De Zijnen die Hem toebehoren zijn gered en worden bewaard. Zij bewaren het Woord van God. Het is hun diepe overtuiging, gewerkt door de Heilige Geest, dat zij bewaard worden. Bent u een ware gelovige? Dan is het Woord van God u alles. De Zijnen leven niet om zichzelf te behagen maar tot eer en glorie van God. Christus is hun alles.

Johannes 17 vers 6: ‘Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

Het karakter van ware gelovigen

We hebben het Hogepriesterlijk gebed van Jezus bestudeerd. Uniek. Als Profeet, Priester en Koning bad Hij. De Heere der profeten. Voorzegd en profeteerde beide. Hij is de Middelaar tussen God en mensen. Mediator. Vader, Ik wil zegt Jezus.

Nu bidt Hij voor Zichzelf. Uniek gebed van God tot God. De meeste delen van het gebed zijn smekingen. In alles wat Hij deed gelijk aan de Vader. Hij is gelijk aan de Vader. Volmaakt leven in gehoorzaamheid aan de Vader geleefd. Voor Zijn geboorte in de tijd was Hij geheel een met de Vader. In alles. Glorie. Daarna keerde Hij terug. Hij is God, ook op aarde.

Jezus’ gebed is onmiddellijk verhoord. Niet eeuwen wachten. We kijken naar het gebed voor Zichzelf. Eerst de zaken die reeds plaatsgevonden hebben. Ik heb Uw Naam geopenbaard. De discipelen waren Joden. Opgeleid in de Joodse religie. De Joodse kerk was geestelijk gesproken dood. Geen zicht op de ware en heilige God. Die vergeeft. Ze zagen Hem niet als een levende God die vergeeft. Christus gebruikt een sterk woord: Ik heb Uw Naam geopenbaard, laten zien, getoond. Dit is anders dan wat de kerk deed. De levende God geopenbaard die toegankelijk is.

Zijn eigenschappen geopenbaard. Zijn liefde, genade, kennis en kracht in hun harten en gedachten. Een levend geloof, relatie met God. Bekeerd de discipelen. Niet gerealiseerd daarvoor. Die uit de wereld waren. Ze komen uit de wereld. De ongelovige wereld. Zijn vijanden. Schriftgeleerden, Farizeeën. Ze hadden de wereld lief. Hoop in de wereld. Ambities voor het hier en nu. De Zijnen hebben Zijn Woord bewaard. Gezien en verdedigd. Bewaard. Bescherming om niet aangevallen te worden. Autoriteit in hun leven heeft het Woord.

Dat geldt alle gelovigen. Het Licht schijnt in het hart en gedachten. Je hebt het Woord lief. Iemand die zegt een christen te zijn, misschien wel een dienaar, maar die niet het Woord volgt, en dan wijzen op het Woord en dan niet geïnteresseerd. Woord niet belangrijk voor hem. Als hij een ware gelovige is, dan naar het Woord. Als dat niet zo is, dan niet iemand waarvoor Christus hiervoor bidt. En zij hebben Uw Woord bewaard. Veel te zien in de christelijke ‘wereld’ zonder het Woord.

Zij hebben bekend dat alles wat U Mij gegeven heeft, van U is. Jezus heeft alle macht en kennis en heiligheid van de Godheid. Het is het Licht en het verstaan dat komt in de Zijnen. Ze hebben het Woord ontvangen door het werk van de Geest en bekend dat Ik waarlijk van U uitgegaan ben. Diep overtuigd. Geloof. Absoluut vertrouwen geloof. Grote werk van God in drie fasen in hun leven. Werk van de Heilige Geest in hen, diep van overtuigd en vertrouwen en geloof.

Dit gebed van Jezus is gericht op het bewaren van de Zijnen. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor hen. Het is een verdoemde wereld. Veel bewegingen in kerken om de wereld beter te maken. Maar is niet naar het Woord. Twee koninkrijken voorgesteld in het Woord: van God en van de wereld. Natuurlijk bidden we voor de wereld dat mensen gered worden uit de wereld en gezegend. Het is niet onze missie als een kerk om de wereld te verbeteren. Ja, we doen goede werken voor anderen. Jezus: Ik ben voor hen. Hij treedt tussen voor de Zijnen. Romeinen 8 en Hebreeën 7 over het werk van Christus. Hij bidt voor onze bescherming. Eenheid met Hem. Gelijk te worden aan Christus. Wat Christus voor ogen heeft wordt hier in beschreven in Johannes 17.

Al het Mijne is Uwe en het Uwe is Mijn, en Ik ben in hen verheerlijkt. Zodat Hij verheerlijkt wordt. We bidden niet alleen voor eigen zegeningen. Tot glorie van God. Dat is ons doel hier op aarde voor de rest van ons leven. We tonen Christus en Zijn werk. Gevoelige mensen. Bij ons leven tonen we Christus. Bij onze woorden. Getuigen. De gebeden van Christus voor onze bewaring zijn gebeden voor bewaring met een bepaald doel. Niet voor aardse voorspoed, dat is niet in de Bijbel. We worden bewaard om Hem te vertegenwoordigen. Het is te gemakkelijk voor onszelf te gaan. Liederen die over mij gaan. Mij mij mijzelf. Het is altijd bewaard worden voor Hem. Het gaat om Hem, verlies dat niet uit het oog.

Heilige Vader bewaar hen in Uw Naam. Het is gevaarlijk in de wereld. Ik kom tot U. Zij zijn in de wereld. Neem dan van de wereld. Met nadruk: van de wereld. De wereld houdt ons af van de dienst van de Heere. Zoveel christenen vandaag de dag houden van de wereld. Zoveel doen ze in de wereld.  Hoe kerken vandaag het geloof belijden. Neem het op, zet het op film en plaats het terug in de achttiende en negentiende eeuw. Mensen van toen zouden het verschrikkelijk gevonden hebben. Wat hebben de twintigste en eenentwintigste eeuw gebracht en in kerken schade aangericht.

Bewaar hen door Uw eigen Naam. Zo krachtig. Het betekent niet het een zijn in een megakerk. De ene gelooft in dit, de ander dat. De ene in de traditie, de ander in het Woord. Dat is niet het gebed van Christus. Het allen in Een zijn betekent een in karakter. Christus tonen. In Hem geloven. Een in wat zij geloven. In het vrucht van de Geest dragen. Een in karakter, dienst en getuigen en geloof. Niet een zijn in een denominatie op aarde en in dat boek geschreven. Niet verrassend: ze hebben weinig respect voor de Bijbel.

Apartgezet van de wereld. Ik heb hen bewaard van de wereld. Je kunt niet bewaard worden als je niet gered bent. Judas kon niet bewaard worden. Hij was niet gered. Christenen kennen verachtering in de genade. Maar stel je voor een christen die altijd in de zonden leeft. Van de ene zonde naar de zonde. Hij kan niet bewaard worden omdat hij niet gered is. Ze strijden om voor Hem te leven. Hij houdt vast. Wordt bewaard voor grote rampen omdat je gered bent.

Ze hebben de wereld verlaten. De dansvloer, seksuele uitspattingen en alle wereldse activiteiten. De vreugde is in de Heere. De vreugde in de Heere. Voor het gered worden van zielen. Nieuw leven. Niet meer bij het ‘afval’ van de wereld leven.

Ik heb vervuld. Compleet gemaakt. Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven. Als je spreekt over het Woord van God met iemand die geen christen is, die zal zich ervan afkeren.

Het is vreemd om de seizoenen te zien in de kerkhistorie. Na de Reformatie, de Puriteinen. Naar de kerk gaan behoorde tot de wetgeving. Daarna sociale druk. Geen werk als je niet naar de kerk ging. Sociale overtuiging. Daarna zeventiende en achttiende eeuw veranderde deze discipline in de steden. Was niet meer te controleren. Na een tijd was aangrijpend genoeg was een grote groep niet gered. Daarna veel mensen die wel naar de kerk gingen maar niet gered. De puriteinen waarschuwde de mensen die niet werkelijk gered zijn. Waarom ze geen christenen konden zijn. Na de opwekking was een periode waarin veel mensen naar de kerk gingen en werkelijk gered waren. Die tijd ging weer over. Veel mensen naar de kerk maar niet werkelijk gered. Niet zo moeilijk om naar de kerk te gaan en werelds te leven. Gaan naar het theater en de dansvloer. Zien zoveel in de kerken. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Entertainment. Veel mensen gaan naar de kerk, ook de Biblebelt en megakerken, maar gelovigen niet werkelijk.

Christus bewaart de Zijnen van de wereld. De voorgestelde kerken willen zoveel mogelijk mensen tegen elke prijs. Heilig hen in Uw Naam, zegt Christus. Niet alleen geheiligd maar ook gezonden. We zijn gered niet om onszelf te behagen met God. Hij bidt voor Licht en verstand. Om bewaard te worden van de wereld. Voor Hem te leven en om Hem de eer te geven.

Zondag 3 maart 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar in de Tab] – Johannes 17 vers 6-23