Christus’ laatste beloften

In het laatste onderwijs van Jezus aan Zijn discipelen voor Zijn gevangenneming gaat het over de beloften die zullen worden geopenbaard. Johannes beschrijft, door inspiratie van de Heilige Geest, over de beloften van Christus voor Zijn discipelen die zij op dat moment nog niet verstaan. Het Middelaarswerk van Christus is dan nog niet volbracht en de Heilige Geest is nog niet uitgestort. Ze zullen Jezus zien en zo mogen wij Hem vandaag zien. In de gedaante van het Woord is Hij zichtbaar. Hebt u Hem gezien vandaag? Jezus opende de weg tot de Vader en bidt voor de Zijnen. Bid tot de Vader om Jezus’ wil, om Zijn Naam. Hij heeft alles volbracht en in Hem is alles te vinden dat wij nodig hebben voor het tijdelijke en eeuwige leven. Hoeveel hebben we Hem nodig!

Johannes 16 vers 16: ‘Een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien; en wederom een kleinen tijd, en gij zult Mij zien, want Ik ga heen tot den Vader‘.

Christus’ laatste beloften aan Zijn discipelen

Zijn laatste woorden voor zijn gevangenneming en het Hogepriesterlijk gebed in Johannes 17. Grote beloften over wat gaat gebeuren. De laatste lessen van Jezus. In theologie, praktische theologie. Alleen uitgesproken naar de discipelen.

Er zal veel geopenbaard worden. Het heeft een verschillende betekenis voor hen dan voor ons. De Schrift werd vervuld. De openbaring van de vervulling van de Schriften. Het werk van Christus en zijn geboden en de plannen van God voor de toekomst. We zijn in een constant leerproces. Instructies. Een van de tragedies in het christelijk leven is als bekeerde mensen stoppen met leren.

Ik heb u nog vele dingen te vertellen maar die kunt u niet dragen. Het niet aan. Het is teveel voor je. Sympathiek gezegd. Er zijn meerdere redenen voor. Golgotha nog niet plaatsgevonden. Hij zal gearresteerd en gekruisigd worden en opstaan uit de doden. Grote dingen toen nog niet plaatsgevonden. De discipelen verstonden dat niet. Het plaatsvervangende lijden en het betalen door Christus voor de zonden konden zij niet verstaan.

Een andere reden is dat zij het nog  niet verstonden is dat Christus nog niet gestorven was voor de zonden en de Heilige Geest komt. Ze hadden slechts een klein begrip. Daarna de Heilige Geest die werkt in hun harten. Dan veel duidelijker voor hen. Dan ontvangen ze het laatste deel van de instructies om het te begrijpen. De Geest der waarheid. Hij zal je leiden in al de waarheid. In Grieks nog letterlijker: Hij leidt, leert. Leiden kan betekenen dat je nog iets zelf kan. Maar meer leren, leiden dat Hij hen inspireert, leert en alles geeft wat ze nodig hebben. In alle waarheid brengen in alle waarheid.

Als de Heilige Geest komt, dan zullen de apostelen geleid worden in alle waarheid. Niets zal achtergehouden worden. Om de brieven te schrijven, de Bijbel. Paulus ook. Dit is alle waarheid. Er zal niets achter worden gehouden. Als de Schrift compleet is, dan hoeft er niets meer toegevoegd te worden. De apostelen worden geïnspireerd door de Heilige Geest in alle waarheid.

Die tijd is geëindigd toen alle waarheid in de Bijbel is opgeschreven. De tijd dat de apostelen geïnspireerd door de Heilige Geest waren om al de waarheid op te schrijven. Wij hebben de Schrift en dat te preken en te interpreteren.

De Heilige Geest spreekt niet zoveel van Zichzelf in het Nieuwe Testament. Hij spreekt van Christus. Dat is door veel charismatische bewegingen vandaag niet begrepen. Hij spreekt niet van Zichzelf. Hij schijnt op Christus. Het betekent niet dat de Vader en Heilige Geest niet leren. Ook in de Goddelijke Drie-eenheid. De Geest zal niet van Zichzelf spreken maar wat Hij hoort van de Vader en Zoon. Hij spreekt wat Hij hoort in de Goddelijke Raad in de Drie-eenheid. De drie Personen in de Godheid denken hetzelfde.

Zijn er geen andere die schreven die geen apostelen waren? Ja, profeten. We lezen erover in Handelingen. Maar de apostelen zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. De apostelen deden dat. Zij spraken hetzelfde. Onder apostolisch gezag. Het was alles onder de inspiratie van de Heilige Geest. Niet door  concilies in de vroege kerk vastgesteld. Die hebben het alleen bevestigd.

De Heilige Geest maakt groot en verheerlijkt Christus. Wat betekent dat Hij de eeuwige Zoon is, vroeg iemand mij afgelopen week. Hij is eeuwig de Zoon. Altijd geweest in de eeuwigheid de Vader en Zoon relatie. De Heilige Geest ook. Vader en Zoon, zo altijd beschreven. Beeld van een koning en zoon. Dan opgroeien, volwassen. Mede-koning. Dat is zoals de eeuwige God Vader en Zoon zijn. Hij is de eeuwige God. Altijd. Van eeuwigheid. Ze zijn gelijk. Zo beschreven we in de theologie de Vader, Zoon en Heilige Geest.

Al wat de Vader heeft, is Mijne. Er is veel dat geopenbaard wordt. Altijd te leren voor ons. Negeer dat niet. Groot voorrecht. De belofte is dat Jezus zal worden gezien door de discipelen. Ze begrepen het na Golgotha en de uitstorting van de Heilige Geest. Niet zien. Toen Hij gedood werd. Zien. Toen Hij opgestaan was en hen verscheen. Christus refereert hier aan de periode na Zijn hemelvaart. Als Hij naar de Vader is. In eeuwige heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader. Het is een mysterie. Hoe zullen ze Hem zien nadat Hij teruggekeerd is naar de Vader? Hoe gaan ze Hem zien, vragen de discipelen zich af. Johannes 16 vers 17-19. Ze waren verbaasd. Hij las hun gedachten. In vers 20 verklaart Hij hun hoe het zal zijn. En ook dat kunnen ze nog niet volledig verstaan. Ze dachten dat Hij een aards koninkrijk aan het oprichten was. Steeds in hun gedachten. Onze Heere is gestorven, hebben we Hem voor niets gevolgd? U zult schreien en klaaglijk wenen maar de wereld, de Farizeeërs en Overpriesters, zal zich verblijden. Zijn van Hem af. Kunnen ze zichzelf blijven. Af van Jezus.

Maar de droefheid van discipelen zal tot blijdschap wezen. Ze zullen Christus zien in geloof. Zoals een vrouw bij de geboorte van een kind droefheid heeft zal de benauwdheid niet meer gedenken na de geboorte. Nu gaat het over een verschijning van Jezus die niet overgaat. Niet die korte tijd na Zijn opstanding uit de dood. Niet in het vlees, niet fysiek. We zien Hem in geloof. We zien Hem dagelijks. Filippenzen 4 vers 4. Hij Heere is nabij. Ook in de moeilijke momenten, in de verdrietige momenten. Hem te zien met de ogen van het geloof. Wees in geen ding bezorgd. De vrede van God zal uw harten en zinnen bewaren. Hem te zien met de ogen van geloof.

[…]

Een kleine tijd en u zult Mij niet zien en een kleine tijd en u zult Mij zien. In het geloof. Hymn van John Newton: ‘geloof ziet Hem altijd dichtbij, wat hebben we te vrezen’. Probeer Hem niet te visualiseren. Figuur van te maken. Zie Hem. Ook Isaac Watts: ‘Hij die dood was, verliet het graf, zie Hem altijd’. In vers 23, in die dag zul je niets vragen. Al wat u den Vader zult bidden zal Hij u geven. De speciale belofte van toegang tot de Vader. Het is een speciale belofte voor de discipelen en ook voor ons. Het is een mysterie. Hebben de gelovigen dan geen toegang tot God de Vader? Beloften in het Oude Testament. Wat bedoelt Jezus hiermee? Vanaf nu. Wat is nieuw en anders? De toegang is anders in veel opzichten.

In het Oude Testament altijd gaan met een offers. Priesterdienst. Nu is hét offer gebracht. Jezus zelf. Daar wezen alle offers heen. De toegang is geopend. Jezus zegt: je hoeft Mij niet te vragen maar direct toegang tot de Vader. Ja, Jezus bidt voor de Zijnen. Christus heeft de weg geopend. De toegang is geopend. De poorten worden altijd geopend door Christus. Aan de kant geschoven in het beeld. Wat een voorrecht dat we mogen bidden. Wat dwaas als we niet bidden.

Wat je de Vader vraagt in Mijn Naam, zal Hij geven. Je zult gehoord worden in de hoge. In de Naam van Christus. Dat is dat we altijd bidden in de Naam van Christus. Op de kansel, in de gebedsontmoeting. Bid in Zijn Naam. Hoewel het een voorschrift is, laat het niet mechanisch en automatisch zijn. Maar meen het. Het is om Hem en vanwege Hem. Altijd om Christus’ wil.

Dat uw blijdschap vervuld wordt. Altijd de belofte. Zoveel dat geopenbaard wordt. Christus zien is onmisbaar in het christelijk leven. Een vrijheid om tot God de Vader te gaan in de Naam van Jezus. Dit zijn de laatste instructies van Jezus aan Zijn discipelen voor het Hogepriesterlijk gebed.

 

Zondag 17 februari 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar in de Tab] – Johannes 16 vers 12 en verder