Het tijdperk van de Heilige Geest

In Johannes 16 leert Jezus Zijn discipelen dat Hij van hen weggaat naar de Vader in de hemel en dat er in Zijn plaats de Heilige Geest zal komen. De aanwezigheid en uitstorting van de Heilige Geest kan pas komen als het werk van Christus volbracht is. De Heilige Geest wijst naar Christus en past het toe aan harten van zondaren. Het is die Heilige Geest die intrek neemt in zondaarsharten en overtuigt van zonden, van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest moet er in mee komen. De opdracht om Christus te verkondigen en van zonden te spreken. We zijn afhankelijk van de Heilige Geest en tegelijkertijd is het wonderlijke dat het die Heilige Geest is die toepast en doden roept tot leven.

Johannes 16 vers 7 en 8: ‘[7] Maar Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. [8] En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel‘.

Jezus leert de discipelen dat ze niet meer wandelen bij zien maar bij geloof. De Heilige Geest zal komen om de Kerk te leiden. De discipelen leren om bij geloof te leven en niet bij zien.

Ze zullen u uit de synagoge werpen. Zelfs daar denken God een eer mee te bewijzen. Maar doen ze omdat ze de Vader niet gekend hebben. Niet struikelen, geërgerd. Door de tegenstand niet van opkijken. Jezus heeft hen gewaarschuwd.

Het zal er altijd zijn. Als het er niet is in gevangenis en fysiek lijden. Zeker wel in de literatuur. Zien we in de samenleving. Tegenstand tegen Christus. Ze zullen deze dingen doen omdat ze de Vader niet gekend hebben.

Er is levende religie en dode. Veel religie. Religie zonder God is formeel religie zonder waar geloof. Geen ware religie. Omdat ze de Vader niet gekend hebben noch mij. Jezus vertelt het Zijn discipelen, de toekomstige apostelen, dat de tijd komt. Zal snel zijn. In het begin heeft Hij het hen niet gezegd. Tegenstand was gericht op Christus. Hij beschermde hen als het ware. De tegenstand van de wereld. Er zijn twee koninkrijken: van Christus waar de waarheid wordt geleerd en het koninkrijk van deze wereld waar de vader van de leugen heerst.

De discipelen hadden Jezus lief. Dat Hij vertelde dat Hij naar de Vader ging, dat maakte hen verdrietig. Dat Zijn werk zou eindigen. Waarom gaat U? De droefheid heeft hun hart vervuld. Hij heeft het hen niet eerder zo verteld. Om te betalen voor de zonden. Daarom gekomen. Johannes de Doper: zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt.

Het is uw nut dat Ik wegga. Anders kan de Heilige Geest niet komen. Waarom niet? Waarom kan de Heilige Geest pas komen als Christus naar de hemel is? Eenvoudig: de Heilige Geest wijst naar Christus, toe te passen. Christus moest betalen. Moest sterven. Het doel van de komst van de Heilige Geest is het toepassen van het werk van Christus. Een duidelijke orde, volgorde in het plan van God.

Als Ik opgestaan ben uit de dood, naar de hemel opgevaren ben, dan komt de Heilige Geest. De Heilige Geest zal overtuigen van zonden.

[…]

Wat een effect zal de prediking van de discipelen hebben? Wat kunnen zij doen de apostelen? In gevangenis geworpen worden. Kleine groep. De Heilige Geest wil komen. De wereld overtuigen van zonden. De wereld zijn de ongelovige Joden die zich verzetten. De mensen die ongelovigen zijn, dat is de wereld.

Ik kan erover preken. Wie wil horen over zonden? Wie wil ervan horen door God verworpen te worden?

[…]

Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek der wet. Jakobus zegt: wie zondigt tegen een gebod staat aan alle geboden schuldig. Het is de meest dwaze zonden om de eeuwige Zoon van God te verwerpen. Het is de grootste zonde. Het is niet de enige zonden.

We moeten preken over zonden. Ik kende een bekende evangelist. Preekt niet teveel over zonden want mensen willen het niet horen. Oplossing daarvoor is minder over zonden preken. We moeten juist de zonden aanwijzen. Zo wil de Heilige Geest inwendig overtuigen.

De Heilige Geest overtuigt van gerechtigheid. Christus gerechtigheid. Hij is volmaakt, geen zondaar. Zonder zonden. We hebben Zijn gerechtigheid nodig. Je hebt Christus nodig die leed en stierf Golgotha om voor jou te betalen. Dan ga je niet naar de hel maar naar hemel. Hoe ga je naar de hemel? Niet alleen het negatieve. Ook iets wat je dan ontvangt en naar verlangt. Je ontvangt Zijn gerechtigheid als je vertrouwt in Hem. Wordt jou toegerekend.

De Heilige Geest overtuigt je van zonden dat je de gerechtigheid van Christus nodig heeft. Neemt je onder Zijn vleugel. Christus heeft betaald op Golgotha, is gestorven en begraven. Opgestaan op de derde dag. Opgevaren naar hemel. Zijn loon. Op de Pinksterdag de wind. Het was geen weersomstandigheid. Was het een bezoek van God? Wil God hen bezoeken voor de eerste keer in 400 jaar vanwege hun ongehoorzaamheid? De uitstorting van de Heilige Geest. De tongen, het spreken in verschillende talen. Ze getuigden van de grote daden Gods.

Niet zoals vandaag de dag geprobeerd wordt om in tongen te spreken. Totaal niet te vergelijken. De discipelen spraken talen die ze nooit geleerd hadden zodat de Joden hoorden in hun talen. Petrus preekte voor het eerst. Deze Jezus die u gekruisigd hebt. Verslagen in het hart, de Joden daar. De Heilige Geest raakte het hart. Dit is echt, dit raakt het hart. 3000 op die dag tot bekering die dag: wat moeten wij?

Een prediker zei: mensen moeten overtuigd worden van de liefde van Christus. En herhaalde dat maar. Maar vertel dan wat Hij deed. Wie Hij is, van Zijn werk? Waarom Hij kwam? De Heilige Geest moet erin meekomen. Anders zeggen mensen: dat is jouw mening. Nee, het is het werk van de Heilige Geest.

In deze humanistische tijd is het moeilijk om mensen te vertellen over het komende oordeel. Voor God te staan. Hoe maak ik dat mensen mij geloven? Mijn stem verheffen. Het is niet nodig om te doen. Vertel de waarheid. Dat er een oordeel nadert. Ik moet net zoveel bidden als spreken. Afhankelijk van de Heilige Geest. Hij past het toe.

Getuigenis John Cannick. 19 jaar. Leerde om een onderzoeker te worden. Hoorde een alarm. Paar dagen ervoor een preek. Overtuigd van het oordeel en Christus nodig hebben.

[…]

 

 

Zondag 10 februari 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar in de Tab] – Johannes 16 vers 1 en verder