De kerk en de wereld onderscheiden

In het laatste onderwijs van Jezus aan Zijn discipelen die na Zijn opstanding en hemelvaart Zijn apostelen worden, gaat het over de haat van de wereld. Christenen zijn niet van de wereld en zullen net als Jezus worden gehaat. De haat komt van de wereld die God niet kent. Alleen door de kracht en het vernieuwende werk van de Heilige Geest worden mensen vernieuwd. Het is Zijn werk en de Geest werkt op Zijn tijd en wijze.

Johannes 15 vers 18: ‘Indien u de wereld haat, zo weet dat zij Mij eer dan u gehaat heeft’.

De kerk en de wereld

De Heere geeft onderwijs aan Zijn discipelen die apostelen worden over de haat van de wereld. Het zijn de laatste woorden van Christus aan Zijn discipelen voordat Hij verraden wordt. Het Hogepriesterlijk gebed van Jezus dat Hij bidt tot Zijn Vader volgt nog.

Hier in deze laatste woorden komen verschillende onderwerpen aan de orde. Het onderscheid tussen de kerk en de wereld. De haat van de wereld wordt de discipelen geleerd en daar moeten ze van weten. Veel christenen onderschatten de haat van de wereld. Dat we de haat van de wereld herkennen.

Indien u de wereld haat. Klinkt vreemd. Als het zo is? Zo niet bedoeld. Nee, het is een feit. Het is altijd waar. Wereldwijd waar. Indien, als, meer in de zin van wanneer. Niet zozeer zo uit het Grieks maar dat is hier de betekenis. De discipelen zijn nu bewaard van de haat van de wereld die zich richt op Christus. Maar daarna richt de haat zich op hen. Meer een wanneer dan een als. Ze haten mij nu, ze zullen u hierna haten. Het zal gebeuren.

Waarom zullen de discipelen gehaat worden? Zoals Christus. Omdat ze Zijn getuigen zijn. De zaligheid in Christus. Het zal getest en gehaat worden. Discipelen zijn zich niet zo bewust wat er voor hen is. Niet zo in zich opgenomen. Dat ze Hem zullen vertegenwoordigen. Christus bereid hen erop voor hier.

De wereld wil niet antwoorden op zo’n oproep. De oproep van bekering. Het is vernederend. De wereld reageert daar wel op. Zoals tegen Christus. Hem verwerpen. Ze wilden Zijn lessen wel horen, de genezingen wel zien en ontvangen. Het was aangenaam. Maar als hij sprak over bekering, over vergeving. Dat niet. Niet automatisch geaccepteerd door God omdat ze Abraham tot een vader hadden. Haten ze Hem erom dat bekering en vergeving nodig zijn.

Indien u de wereld haat, zo weet dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Wereld test het, valt het aan. Verhaal over een vrouw die christelijke boeken schreef. Ze begreep de val van mensen, zaligheid, bekering, vergeving nodig. In een boek van haar ging het over een oude vrouw. Ze was overtuigd dat de kerk op de verkeerde weg zat. Allemaal maar liefhebben was de boodschap, alles liefde. Mooie muziek, orkest. Vele mensen kwamen. Zo mooi, aangenaam. Ze kwamen allemaal op een zondagavond. Het was eerder romantisch. Ze had niet Johannes 15 hierin meegenomen en verteld over de haat. De haat van de wereld. Alleen een boodschap van liefde maar dat is de boodschap niet.

Onderscheiden van de wereld. De wereld haat christenen. Als christenen gaan we er maar al snel in mee om het aangenaam te hebben en haat te voorkomen. Geen haat. Hier ook eind van de 19e eeuw. Christelijk instituut georganiseerd. Veel meer dan een kerk alleen, ook sportieve activiteiten. Allerlei dingen doen. Mensen inbrengen, plezier maken. Mensen vinden het aangenaam. De glimlach van de kerk. Heel snel ging het mis met deze kerken. Je kunt geen ander gezicht op het Evangelie zetten. Het gaat om bekering, vergeving. Christus’ werk.

Vriendschappelijke ontmoetingen. Niet over zonden praten. Ja, we willen vriendelijk zijn. Dat behoren we te zijn als christenen. Maar ‘vriendschap ontmoetingen’, dat gaat niet. De kerk is de kerk. Tegenstrijdig. Entertainment komt in de kerk. Je leven behouden. Jezelf blijven. Het is dwaas.

Christenen zijn niet van de wereld. De wereld haat u omdat ze Christus gehaat hebben. Ik heb u uitverkoren uit de wereld. Lausanne beweging. Sociale verandering. Arme landen helpen. Ja, christenen hebben anderen te helpen. Maar het gaat om het hart. Je hebt duidelijk te zijn over het Evangelie, dat is de kernboodschap.

Website over Atheïsme. Over Dawkins. Wat een haat is daar te zien. Zo tegen het Evangelie. Soms duidelijk. Soms ook met een vriendelijk gezicht. Op de BBC. Evolutionisten. Maakten ze vooruitgang? Nee, natuurlijk niet. Ook verwerping. Heel vriendelijk en beleefd. Dawkins zie je terug. Missie. Absurd zulke programma’s. Tegen het Woord en de Waarheid. De strijd is gaande, de oppositie.

Paar jaar geleden maakte de overheid het verboden om iets anders te leren in de school dan Atheïsme. Het is niet de Sovjet Unie. Hier! Het gaat nog verder dan de wetten van het land. Tegen de kerk manifesteert zich de oppositie, de tegenstand. Ook zo vaak een andere Christus voorgesteld. Niet Christus die de zaligheid verwierf voor de Zijnen. Maar bijvoorbeeld kracht aan mensen geven, goed leven. De boodschap aangepast. Ander soort geloof wordt gepromoot.

Ze kennen Hem niet. De Joden verwierpen Jezus. Zeker geloofden ze in God, heel religieus. Nee! Ze hebben God veranderd. De ware God uit de tempel en synagoge. Een alternatief. Die onpersoonlijk is. Niet kennen in een persoonlijke relatie. Bij ceremonies. Opnieuw god uitgevonden. Ze kenden de ware God niet. Zoals de heidenen. Ze hebben een eigen god gemaakt, eigen ontwerp. Ze kennen de ware God niet. In een tijd waarin veel aandacht is voor religie komt het verzet vooral door God te veranderen en niet zozeer door de zichtbare haat.

Geschiedenis. Hopelijk houd je van de geschiedenis. Denk aan de Reformatie. En daarna. Bijbelgetrouw. Verschillende tijden. Denk aan de Puriteinen. John Owen, Essex. Diepe dingen van God verkondigd. Zo gezegend in die tijd, de tijd van de Puriteinen. Heb de Heere lief. De haat kwam. Puriteinen uit de kerk. Charles de tweede op de troon. Sacramenten kwamen terug in de kerk. Puriteinen konden niet blijven. 1662, 24 augustus. Puriteinen verworpen. Ook zelfs in die tijd. De haat van de wereld.

Ook in de Victoriaanse tijd. In kerken. Gemeenten. Het Evangelie klonk helder. Maar liberalisme kwam in. Vele kerken. Bijbelgetrouwe predikers eruit gezet. Kwamen allerlei ceremoniën. Aangrijpend dat ze de Heere niet dienen. Het is in heel de Bijbel. Vanaf Genesis. Twee koninkrijken. Kerk en wereld. De wereld verzet zich tegen de kerk.

In Openbaring zien we het ook. Het kwaad tegen de kerk van Christus. God veranderen. Andere god maken. We zijn nu in een tijd van Atheïsme. God een man. Geen heilige God. Gedachten veranderen. Leugens. Onwaarheid. De leugen. De duivel brengt het in. Op de telefoons en tablets.

Nieuwe geboorte nodig, wedergeboorte. Wat is de oplossing? De dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Als ze Mijn woorden niet bewaren, ze zullen ook de uwe niet bewaren. Als Jezus niet gesproken had over zonden, dan hadden ze de zonden van Christus verwerpen niet gehad. Ze hadden zeker andere zonden.

Christus is de persoon van de Godheid. In Christus zien we de Vader. Hem haten, dan haat je ook de Vader. Ze hebben geen voorwendsel voor hun zonden. Ze kunnen er niet goed meer uitzien. Het is hetzelfde met ons. We zijn zó onderscheiden van de wereld.

Niet alleen te getuigen van Hem. Maar ook het oordeel. Als christenen op de wereld lijken, niet onderscheiden, dan zijn we niet geschikt. Het is dwaas. Vers 25. Zij hebben Mij zonder oorzaak gehaat. God geopenbaard door Christus. Het is duidelijk dat ze dat haten. Daarom. Niet om iets dat Ik misdaan heb. Ik vertegenwoordig de Vader. Het ligt in hen de haat, niet in Mij de haat.

Welke hoop hebben we? Als de wereld zo natuurlijk tegen ons is en ons haat. De Heilige Geest is gegeven. De Heilige Geest komt van Christus en de Vader. Ze zijn Een. Onderscheiden personen van de Godheid. De Geest gaat van de Vader en de Zoon uit en van Zichzelf. Die zal van Mij getuigen. Werken in harten. Dat ik de eeuwige Zoon van God ben en dat zij Mij verwierpen.

Harten verbroken en zullen tot Mij komen. Getuigen. Getuigen van Mij. Wie is God? Voor de discipelen. In de harten van mensen komt de Geest. Christus de Zaligmaker zegt dat zij ook getuigen zullen zijn. De Heilige Geest zal het niet zonder hen doen. Hij gaat hen gebruiken. En u ook. Absoluut waar.

Soms verkeerd om. Heilige Geest mag ons een handje helpen. Ik wil preken in de zondagschool en de Heilige Geest mag helpen. Nee. Andersom. Hij doet het. Hij kan alleen het hart openen. Hij wil overtuigen. Hij werkt en verandert mensen. En u zult ook mijn getuigen zijn. Arbeiders, helpers, van God die werkt. Getuigen, opgeleid. In herinnering brengen, indachtig maken. De Heilige Geest doet dat.

Snel zal Calvarie, Golgotha zijn. En de opstanding van Jezus uit de dood. Getuigen zijn ze dan de discipelen. Apostelen worden ze. ‘U zijt van de beginne met mij.’ Wedergeboren. Niet van de wereld. Daarom haat.

Christelijk onderscheiden van de wereld. Zo preken we. Ja, vriendelijk naar mensen. En tegelijkertijd leiden we met de Waarheid. Het werk van Christus. De Heilige Geest wil het op Zijn manier doen. Hij vernieuwt harten. De meest gezegende tijden waren die tijden dat het Evangelie helder klonk. Niet met grappen. Niet door de boodschap aan te passen en aangenaam maken. Maar het Evangelie van vrije genade te laten klinken en dat alleen.

 

Zondag 27 januari 2019 – Metropolitan Tabernacle London – dr. P. Masters [dienaar in Londen] – Johannes 15 vers 18