Gekozen om te dienen

In Johannes 15 worden de laatste instructies van Jezus aan Zijn discipelen die worden geroepen tot apostelen beschreven voordat Hij overgeleverd wordt in de handen van Zijn vijanden om gekruisigd te worden. Het gebod van Jezus om elkaar lief te hebben gaat over de hoofdsom van de wet van God: God liefhebben boven alles en de naasten als onszelf liefhebben. Jezus zelf was het grootste voorbeeld van dé liefde: Hij legde Zijn leven af voor de Zijnen. Verwachten we nog vruchten als het gaat over het winnen van zielen? Jezus zegt: ‘U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat u zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat u van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve’.

Johannes 15 vers 12: ‘Dit is Mijn gebod, dat u elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb‘.

De laatste instructies van Jezus aan Zijn discipelen om apostelen te zijn. Wat een privilege voor de apostelen. Het geldt al Gods kinderen. We kijken naar verschillende onderdelen. De liefde. Het voorrecht. De bijzondere taak en autoriteit die we hebben als kinderen van God.

Dit is Mijn gebod. Dat u elkaar liefhebt. Technisch letten we op de plaatsing hiervan. Die in Mijn geboden blijft. Zijn het dezelfde als de morele geboden? De tien geboden? Gaat het om meer dan dit? Ja, dit gaat verder. Die blijft in Mijn liefde. Dit is Mijn gebod. Vers 12 en vers 10 verbonden. Het is het tweede punt van twee punten.

Zoals Ik in de liefde van de Vader ben en ben gebleven. Mattheüs 22 vers 35. Welke is het grootste gebod? Jezus antwoordde: de Heere liefhebben met heel je hart en ziel. De eerste tafel van de wet. God liefhebben. De tweede is gelijk eraan. De naasten liefhebben. Hieraan hangen alle geboden en profeten. Eerst naar God en naar anderen om ons heen, lief te hebben. Dit is ook in Johannes 15 vers 12.

Het eerste is liefde voor God. Zien we ook aan het einde van Johannes 14. De wereld ziet dat Ik de Vader liefheb. Liefde tot God bewaren. En elkaar liefhebben. De tweede tafel van de wet. Vers 12 gaat over het tweede deel. Elkaar liefhebben. Hoeveel meer gaat dat over ons in de gemeenschap met andere verlosten? De gemeenschap van de heiligen.

Geduld. Wat de ander nodig heeft. Ondersteuning. Denk aan het grote geduld van de Heere, ook na bekering. Zoals Ik u lief heb. Elkaar vergeven bij elke gelegenheid. Voor christenen start dit bij de gelovigen in het huis van God.

Nu zijn er verkeerde inzichten. Verkeerde dingen gedaan. Ook ‘christelijke’ predikers die mensen misleiden. Wat moeten we doen? Instrumenten van de satan. Wees voorzichtig. We zijn onder de wet van de liefde. Als het een publieke prediker, dan moet we zeggen: dit is niet goed. Hier en hier staat het in de Bijbel. Gaat het verder. De dwalingen zijn zoveel dat we er niet mee kunnen werken. Wij veroordelen niet. Het is aan God. We kunnen niet verdergaan dan te zeggen wat goed is en niet. We kunnen alleen bidden voor verbetering, voor vernieuwing.

Dat u elkaar liefhebt zoals Ik u liefgehad heb. Johannes 15 vers 13. De Heere Jezus opent voor de apostelen hun privileges, hun voorrechten. Niemand heeft minder lief dan die zijn leven aflegt voor een ander. Denk erover. Waarom stierf Christus? O ik weet het antwoord. Om de hemel bewoond te laten zijn. Is het de eerste reden? Wat is de meest belangrijke wet? Hij volbracht het ‘mooie’ plan. Understatement. Grote plan van de zaligheid. Het hele plan leek te mislukken door satan. Alles verwoest in de zondeval. Christus kwam en betaalde. Het plan hersteld. Van hemel en glorie van God waarin mensen mogen delen.

Groter liefde heeft niemand dan Hij die Zijn leven gaf voor Zijn vrienden. Hij bracht Zijn liefde in hen. In hun plaats. Vernieuwing. Hoe deed Hij dat? Denk terug aan de eeuwigheid. Zondaren. Opgroeien om hun leven te vergooien. Hij zag wat Hij voor en in hen zou doen. Door het leven. Hen thuisbrengen. Dat is de reden dat Hij kwam en leed en stierf voor hen. Ze wisten het niet eerst na hun geboorte. De liefde van Christus breekt door in hun leven. Wat een voorrecht voor de Zijnen, de apostelen.

Hoe legde Hij Zijn leven af? Vanaf Zijn eerste bediening? Hij lag onder de vernedering. Aanvallen van satan en mensen. Hij ging de weg naar Calvarie, Golgotha. Zijn gehoorzaamheid. Dat is het teken dat we Zijn vrienden zijn. Hoe weet je dat je werkelijk gered bent? Zalig gemaakt.

Als gehoorzaamheid je verlangen is. Je haat zonden, jezelf tegenvallen. Er is een ‘christelijke’ manier die zijn eigen gang gaat. Dankjewel voor het geschenk. Maar je gaat je eigen gang. Eigen muziek. Werelds leven. Geen teken dat je een kind van God bent. Hij op de eerste plaats. Hem dienen. Als dat in je hart is en je verlangen, je bent in Hem. Wat een voorrecht om in de liefde van Christus te zijn. Zeker en voor altijd.

De morele geboden van God. De tien geboden. Wat deden de apostelen? Getuigen van de opstanding van Christus. Zijn waren getuigen. Exclusieve taak voor hen. Ook genezingen. Ze wisten hier nog niet dat Jezus uit de dood opstand. Petrus te sterven voor de Heere. Als een martelaar voor de Heere.

Wij hebben dezelfde verantwoordelijkheden. We zijn niet de exclusieve getuigen van de opstanding van Christus. Of wonderen te doen. Maar wel te getuigen van Hem. Elke christen heeft een taak. Speciale gaven. Gezamenlijk werk. We hebben allen een plaats en taak daarin. Om Hem bekend te maken. Elke keer is een werkplaats, instructies van Christus.

De voorrechten van degenen die gered zijn. Ik noem u geen dienstknechten die niet weten wat de Heer doet, maar vrienden. Dienstknecht wist veel niet. Plan van de baas. Strategie niet. Zoals in het leger. Hij weet het strijdplan niet. Alleen wat hij moet doen. Maar Christus vertelt alles. Vrienden van God. Alles verteld. Waarom Hij kwam. De noodzakelijkheid. We weten allemaal het plan van de Zaligheid. De onmogelijkheid van onszelf om onszelf te redden.

Vanavond over de rechtvaardigheid van God. De grote vraag van de monnik Luther. Is het de barmhartigheid? Zijn heiligheid? Het belangrijkste in de Schrift. Dat Hij kwam naar deze wereld. Wat bedoelde Christus toen Hij zei dat het niet moeilijk zou worden, het juk ligt in om te dragen? In vergelijking met het Oude Testament. Zoveel moeilijker te verstaan. Ceremonie. Christus moest dragen de straf op de zonden. Omdat Christus gedragen heeft, alles. Hij heeft het van onze schouder genomen, juk licht om te dragen.

Het is onze autoriteit. Je hebt Mij niet uitgekozen maar Ik heb u uitgekozen. De discipelen waren geroepen tot een leven in nederigheid. Dat was hun roeping. Geen geld mee te nemen. Geen zwaarden. Lage posities. Leven bij genade. Het was deel van hun oefening. Moesten ze leren. Totale afhankelijkheid van God, van gebeden.

Nu uitgezonden met nieuwe instructies. Dit zijn de apostelen. Niet rijk te zijn in deze wereld. We hebben te leven eenvoudige leven. Niet zozeer de regel van christen maar voor deze discipelen. Zij waren zo belangrijk en met die autoriteit. Johannes 1. De volgende dag stond Johannes de Doper en stonden daar twee, Andreas en Johannes. Ze zagen Jezus. Het Lam van God, zei Johannes de Doper. Ze hoorden Jezus spreken en volgde Hem. En zij besloten Hem te volgen.

Meester, waar woont u. Kom en zie. Een grote dag voor Andreas en Johannes. Je hebt Mij niet uitgekozen maar Ik jou. Ik ken je van hiervoor. Van voor de wereld. Ik breng de liefde in je. Niet omdat je beter bent. Uit genade alleen. Ik verkoos je. Je hebt Mij niet gekozen. Jou geplaatst. Sommige denken: geplaatst betekent hier horizontaal. Wat je de Vader vraagt, zal Hij geven. Van Boven geplaatst.

Dien God. Laat het niet alleen in je hoofd zijn. Om een wachter te zijn. Leef eenvoudig. Vergeet je belang niet. Dat je uitgekozen bent. Geplaatst. In je familie. In de zakelijke werk. In je omgeving. Om tot een zegen te zijn. Het is onmiskenbaar dat het gaat over zielen. Er zijn vandaag dominees die beweren dat het niet om zielen en getuigen gaat. Niet die macht. Als het zielen inschakelt.

Als we bidden, we zullen vrucht hebben. Dat is zeker. Te zeker? Nee, het is waar. We getuigen. We werken. We bidden. De belofte is zeker en absoluut. Dit is zo belangrijk om nog bij stil te staan. Johannes 4 vers 35. Zonder twijfel dat er vrucht er zal zijn. Gaat om zielen. De vrucht is niet alleen karakter maar ook zielen. Johannes 12 vers 24. Een krachtig getuigenis. Maar als het sterft het zaad in de aarde, brengt het vrucht. De Heere spreekt onmiskenbaar over velen die hierdoor gered zullen worden. We kunnen vruchten niet uitsluiten. Johannes 16. De Trooster zal komen om te overtuigen van zonden, gerechtigheid en van oordeel. Het is alles over het bereiken van zielen. Johannes 17. Het gebed voor de discipelen en voor ons. Tot slot de woorden van de Opgestane, Jezus. Johannes 20 vers 21. Vrede zij ulieden. Ontvang de Heilige Geest. Hij spreekt duidelijk over het winnen van zielen. Natuurlijk. De discipelen hebben geen macht om zielen te redden. Het is Gods werk.

Het gaat over het verspreiden van het Evangelie. Wat je zult vragen in de Naam van de Vader, zul je ontvangen. Zielen winnen. Bid voor zielen. Mensen om je heen. Zondagschool. Hij zal het geven: de vruchten. De roeping. De verantwoordelijkheid en voorrechten. Deze dingen moeten ons inspireren om de Heere te dienen.

Zondag 20 januari 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar in de Tab] – Johannes 15 vers 12