Lessen in liefde

In het laatste gedeelte van Johannes 14 staat een aantal uitdrukkingen van de liefde van Christus. Hij deelt uit en geeft het de Zijnen. Tot meerdere zekerheid in het geloof, opbouw van het christelijk leven en het wakkert een grotere liefde aan. Voor het pas begonnen nieuwe jaar 2019 de woorden van Christus: de liefde leert, de liefde vertrouwt, de liefde maakt eigen/identificeert, de liefde houdt van dienen en de liefde gehoorzaamt.

Johannes 14 vers 27: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd‘.

Een tekst geschikt voor het nieuwe jaar gezocht in het hoofdstuk, verdergaand met de studie. Eerste zondag van het jaar 2019. Eerst kijken naar Johannes 14 vers 23. Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn Woord bewaren. En vers 24. Ze domineren het volgende. Het hele gedeelte is over liefde, liefde tot Christus.

Expressies van de liefde. Motto. Belangrijk. Als iemand Mij liefheeft. Houd dat in gedachten. Vers 26. Het zal komen van de Trooster, de Heilige Geest. Jezus dan niet meer op aarde na de hemelvaart. Heilige Geest, Helper, Advocaat. De Vader zendt Hem in Zijn Naam. Zal je leren en de dingen in herinnering brengen van wat Jezus gezegd heeft.

Liefde leert. Houd in gedachten dat het gebaseerd op vers 23: wie Mij liefheeft, bewaart Mijn woord. Dubbele dingen. Hij zal je leren en de dingen in gedachten brengen. Door de Heilige Geest. Door Hem zullen we onderwezen worden vanuit het Woord. In moeilijke omstandigheden. Ogen geopend. De Heilige Geest begint het werk van genade, ook na bekering gaat Hij door. Opent de Schriften. Om te verstaan. Hij onderwijst alleen uit de Schriften, niet van daarbuiten. Niets van christenen komt van elders dan van de Schrift.

De hoofdstukken zijn geschreven, niet allemaal door apostelen. Zij controleren het. De Heilige Geest is speciaal voor hen dat het Nieuwe Testament overeenkomstig Gods wil is geschreven. De Bijbel is compleet. Alle dingen geopenbaard. Het Oude Testament was dat al. Nu ook al het Nieuwe Testament. Ook in het boek Judas dat de gehele Schrift gegeven is. Compleet, perfect. Nooit kunnen we door claims van mensen, vreemde ideeën, geleid worden. God geeft Zijn Woord.

Om dit te leren is een zaak van de liefde. De Heilige Geest zal je leren en in herinnering brengen wat Jezus hen leerde. Zie ik in de gemeente iemand die slaapt? Niet dat ik het zie nu. Niet vanwege vermoeidheid maar vanwege geen interesse. Als je Hem lief hebt, dan wil je leren. De prediker kan saai zijn. Hij heeft een hoge verantwoordelijkheid. Geen christen. Of iemand die achteruit is gegaan. Gemakkelijk de Bijbelstudie laten gaan. Gemakkelijk stoppen met dagelijkse aanbidding. Er is een relatie.

Iemand die Mij liefheeft, bewaart Mijn woord. Beveiligd. We hebben Hem lief en Zijn Woord. Voor dit jaar: ben ik een leerling? Een prediker heeft een hoge verantwoordelijkheid. Dat we de boodschap brengen. Niet als dat we een maaltijd serveren waar niemand interesse voor heeft.

Vers 27. Begint met een zegen. Vrede laat ik u. Daarna een verantwoordelijkheid. Laat uw hart niet ontroerd worden. De Heere liet de discipelen geen geld of vastgoed achter. Veel groter. Zijn vrede! Een erfenis. Na Zijn opstanding zei Hij tot hen: vrede zij ulieden, tot drie keer toe.

Verzoening met God. Christus die de prijs betaalde. Dat is werkelijke vrede. Wat wil je hebben? Vastgoed? Ik bid tot Hem om met Hem te wandelen. In alle problemen in het leven, is er iets groters: verzoening met God. Wat is de vrede van Christus? Wat zijn de uitkomsten? Alle dingen meewerken ten goede. Mijn geestelijke en eeuwige goed. Wat er ook gebeurd, dat wordt bewaard en God houdt het vast. Het grootste: te weten gered te zijn en in handen van de Zaligmaker te zijn. Alle dingen werken ten goede, niet voor materiële dingen.

Vrede laat Ik u. Mijn vrede. Het is een geschenk. Gaat vergezeld met vreze. Dat je hart niet ontroerd worden. Ze waren bang over het vertrek van Jezus naar de hemel. Deuren gesloten. Vreze voor vervolging. Ook voor ons. Bid voor help, doe je best. Maar ze moeten ons niet overweldigen. Laat het niet gebeuren. Herinner de zegeningen en beloften.

Als satan komt en je doet twijfelen aan je zaligheid. Herinner je getuigenis. Liefde wil vertroosten. Door een opmerking kan de liefde van Christus weg zijn in je beleving. Wees voorzichtig.

Vers 28. Als u Mij liefheeft, zo zou u zich verblijden. Het probleem is dat de discipelen Hem lief hadden maar niet geheel. Een christen heeft ook liefde tot Zijn Persoon en Zijn werk. Discipelen zouden zich erin verblijden dan. Hij betaalde de prijs voor miljoenen. Kwam van de Vader en gaat terug tot de Vader. Mijn Vader is groter dan Ik. Ik ben hier om een leven van gehoorzaamheid te leven. Terug naar de eeuwige heerlijkheid. Gelijk aan de Vader, zegt Hij niet maar blijkt er uit.

Ik sprak met een vrouw. Ze wist niet over Zijn betaling. Ze wist niet over bekering. Kwam elke week. Ze hield van een ideaal. Predikte mooi. Maar niet de Persoon en het werk van Christus. Ook christenen kunnen Hem half liefhebben. Geen belangstelling voor het winnen van zielen. Slaat de Evangeliebediening in de avond gemakkelijk over. Je getuigt niet. Je helpt niet. Je doet niets ervoor.

Als je Mij liefhebt, dan zou u zich verblijden. Maar zij identificeerden het niet met Zijn werk. Het dient. Het ziet. Dat is een les voor ons in het komende jaar. Liefde geeft. Vers 30. Ik zal niet veel meer met jullie spreken. Nog het Hogepriesterlijk gebed en het onderwijs in hoofdstuk 14 en 16.

Judas kwam om Hem te verraden. Want de overste van de wereld komt. Satan voer in Judas. Om Hem te doden. Waar gaat de Heere niet naar een andere plaats? De plaats waar Judas dacht dat Hij zou zijn? Hij weet wat er gaat gebeuren. Omdat Hij nu vrijwillig gaat. De wil van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat Christus gearresteerd zou worden, veroordeeld en gedood. Hij verandert Zijn plan niet. Hij wil vrijwillig gaan. De overste van deze wereld kwam reeds. En heeft niets aan mij. Geen macht. Satan komt niet het kleinste deel van Jezus toe waar hij macht over heeft. Niet de kleinste macht. Jezus kan gemakkelijk Zijn gevangenneming voorkomen.

Het was de beslissing van God de Vader en Zoon. Om te komen om de Vader te gehoorzamen. De overste van deze wereld heeft geen enkele macht over Hem. Jezus is perfect. Geen mens kan dit zeggen. Dat satan niet een bepaalde macht over ons heeft. Alleen Jezus zonder zonden.

Tot slot in vers 31 dat liefde gehoorzaamt. Staat op, laat ons van hier gaan. Gereed om te gaan. Ze gaan nog niet. Ze krijgen nog onderwijs. Dat de wereld zal weten. Wie is de wereld? Altijd de ongelovigen. Zo interessant. Wie? De ongelovigen. De Schriftgeleerden, Farizeeërs zullen weten dat Ik naar Golgotha zal gaan.

De eerste reden dat Hij naar Golgotha ging is in de eerste plaats om voor de zonden te betalen. Ten tweede om de Vader te gehoorzamen. Derde reden ook dat zij, de wereld, het zou weten. Hij heeft Zich vrijwillig gegeven. Zelfs als Hij het zegt dat Hij het is, vallen ze in de hof achterwaarts. Hij is niet te arresteren. Ze weten het. Dat Hij de Vader gehoorzaamt. Ik wil gaan.

Zelfs toen Hij aan Golgotha hing was zeer ongemakkelijk voor hen. Ze wisten dat Hij Zichzelf overgegeven had. Dat Hij dit vrijwillig deed om de Vader te gehoorzamen. Voor ons is het een les van gehoorzaamheid. De gehoorzaamde de wil van de Vader en de Heilige Geest.

Het is alles over liefde. Liefde leert. Heb een jaar van leren, van vertrouwen, leer van het doel van het komen van Christus om te betalen, liefde geeft. Als je trouwt geef je jezelf aan je man, aan je vrouw. Je bent samen dan. Je denkt dan niet meer aan nummer een. Moeder aan een baby. Liefde geeft. Mag je een nieuw jaar hebben waarin je jezelf aan Hem geeft.

“Here might I stay and sing,

No story so divine;

Never was love, dear King!

Never was grief like Thine.

This is my Friend,

In Whose sweet praise I all my days

Could gladly spend.”

Hymn 254, verse 6, Samuel Crossman 1624-1683

 

Zondag 6 januari 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [Londen] – Johannes 14 vers 25-31