De Heilige Geest, de derde persoon in de Godheid

In Johannes 14 wordt het onderwijs van Jezus aan Zijn discipelen in de laatste nacht met hen, de nacht dat Hij verraden en wordt overgeleverd, beschreven. Jezus leert hen dat zij niet vast dienen te houden aan Zijn fysieke aanwezigheid. In Zijn plaats komt de Heilige Geest, Trooster die intrekt neemt in de harten van gelovigen. De Heilige Geest is een persoon, de derde persoon in de Godheid die van de Vader en de Zoon uitgaat en uit Christus neemt en uitdeelt. Gods liefde wordt beantwoord met liefde tot Hem en het bewaren van Zijn geboden. De door God gewerkte liefde tot Hem leidt tot meer liefde van Hem: ‘en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden’.

Johannes 14 vers 15: ‘Indien u Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden‘.

Hoe Christus vertelt over de Heilige Geest

Jezus in de laatste nacht met Zijn discipelen. Hij vertelt veel dingen die ze niet verstaan. Ze zeggen ook: wij verstaan niet wat U zegt. Op een bepaald moment verstaan ze het. Nu verstaan ze het. Jezus sprak hetzelfde maar nu begrijpen ze het. Het heeft een groot effect.

Als je Mij liefhebt, houd Mijn geboden. Het is alleen voor gelovigen. Toen alleen voor de discipelen. Het is vanzelfsprekend maar was het niet voor hen. Politieke Messias verwacht. Bevrijding van de Romeinse bezetter. Groot aards koninkrijk op te richten. Nee, zegt Jezus. De Messias is een geestelijke Messias. De weg naar de hemel te openen.

Hier gaat het over de Heilige Geest. Een andere Vertrooster. Gegeven aan de discipelen. Nieuw Testamentische kerk. Joden en heidenen. Nieuwe orde. Alleen voor gelovigen. Bergrede. Mattheüs 5. Hij zit neder en om Zijn discipelen te onderwijzen. Mensen klommen op de berg. Hij sprak alleen tot de discipelen. Hij gebruikte woorden  die alleen voor hen zijn. De schare hoorde het ook maar duidelijk dat Hij sprak tot de discipelen. Niet voor alle mensen maar alleen voor hen die Zijn discipelen zijn. De zegen van de Heilige Geest is alleen voor de gelovigen.

Hij zegt: als u Mij liefheeft, probeer dan Mijn fysieke aanwezigheid niet vast te houden. Dat Ik van hier ga, gekruisigd zal worden en naar de hemel ga. De nieuwe orde, de nieuwe kerk. Bewaar mijn speciale instructies. Denk niet aan Mijn fysieke aanwezigheid maar er zal een andere Trooster komen, namelijk de Heilige Geest.

Mijn geboden? Bedoelt Jezus de tien geboden? Mijn geboden wijst meer op Zijn instructies aan Zijn discipelen en voor ons. De instelling van het Avondmaal bijvoorbeeld. Doe dit tot Mijn gedachtenis. We spreken hier niet over Gods algemene en alle geboden, de tien geboden. Jezus’ onderwijs. Heb elkander lief. In de kerk elkaar lief te hebben. Speciaal onderwijs voor hen die Hem volgen en toebehoren. Gaat heen onderwijst al de volken, hen dopende. Natuurlijk, al Gods geboden zijn ook ingesloten.

De Persoon van de Heilige Geest. Een andere Troost. Ik zal de Vader bidden. De Geest der waarheid. De Persoon van de Heilige Geest. Hoeveel hebben ze ervan begrepen van de Heilige Geest voor deze laatste nacht. Een andere Trooster. Een Persoon van de Godheid. Jezus is hun Vertrooster. Heilige Geest wordt vertaald met beschermer, helper, advocaat ook zelfs. Vooral: Trooster zoals vertaald door de Engelse Bijbel, de King James Bible. Maar de discipelen hadden al een Trooster. Jezus zelf. Eeuwige God. Gelijk aan de Vader en Zoon is de Heilige Geest. Dit is misschien de eerste keer dat de discipelen het voor het eerst begrepen. Misschien gedacht aan de kracht en macht van God en niet aan de Heilige Geest als Persoon. Maar hier zien we dat. Dat Hij met je is. Het woord hij laat zien dat Hij een Persoon is. Mogelijk de eerste keer dat ze dit begrepen.

In het Oude Testament gaat het vaak over de Heilige Geest. Het is vanzelfsprekend dat het over de Persoon, de Heilige Geest gaat. Maar was het duidelijk voor de mensen toen? In de beginne zweefde de Geest van God over de wateren. De Heilige Geest. Deuteronomium 6. Hier ben Ik. Hij is Een. Hij is Een. Drie in Een. Drie onderscheiden personen. In het geheim van de Drie-enige God. De drie-eenheid.

Nu gaan we naar de tijd van de Heilige Geest. Jezus is fysiek afwezig na Zijn hemelvaart. Hij is terug bij Zijn Vader in de hemel. De Geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Omdat ze Hem niet ziet en niet kent. Maar U wel.

De drie-eenheid in het Oude Testament is vanzelfsprekend. Jesaja 48 vers 16. De profeet Jesaja over de Messias. Ik heb niet in het geheim gesproken. De Heere God heeft Mij gevonden. Het spreken van de Messias die gezonden van de Vader. De Heilige Geest zendt Hem, gaat uit van de Vader. De drie personen van de Godheid. En er zijn andere verzen uit het Oude Testament. Koning David ook, in de Psalmen.

De Joden zien het niet. En tot op de dag van vandaag zien ze het niet. Het aangrijpende is dat ze niet geloven in de Drie-eenheid.

Jezus heeft dit eerder uitgelegd. Ook aan Nicodemus in Johannes 3. Discipelen verstonden het eerst ook niet. Dit is voor mensen die geloven en die gered zijn. Zij ontvangen de Heilige Geest. U kent Hem omdat Hij werkt in je hart. De noodzakelijkheid om zalig gemaakt te worden. De wereld kent Hem niet. Paulus zegt: de natuurlijke mens verstaat niet de dingen van God. Dwaas, ze kunnen het niet verstaan.

De Heilige Geest is ook de Trooster. Ik zal u geen wezen laten, zonder ouders. Zonder troost. Hij brengt Christus tot ons. Het komen tot Christus om vergeving van zonden. Het is moeilijk om de vinger erop te leggen, maar op een bepaalde manier weet je dat je zonden vergeven zijn. Dat Hij je Heere en God is. Je kunt voor Hem komen, en bidden: Abba Vader. Niet langer ben je de verontruste zoeker. Ben ik gered of niet. Maar het is daar.

Ik wil je niet alleen, geen wezen laten. Ik wil tot je komen. Het betekent: Ik wil tot je komen, de Heilige Geest. Het gaat hier niet over Zijn wederkomst en komen tot Hem. Door de Heilige Geest komt Hij tot hen. Onderwijzen, leren. Geestelijk. Direct tot je hart en ziel.

Nog een kleine tijd en de wereld ziet Mij niet meer. Maar u ziet Mij. Geestelijk. Ik leef en u leeft. Het feit dat Hij leeft laat zien dat Hij Golgotha overwonnen heeft. Zijn werk is volbracht. En daarom zullen wij ook leven, die in Hem geloven. Op die dag zul je weten dat Ik in de Vader ben en u in Mij. Bij de verzekering van de Heilige Geest.

De Heilige Geest is de verschijning van Christus tot Zijn discipelen. Hij verzekert en overtuigt ons. Hij wijst op Christus. U zult Hem zien. Niet? Ja, met het oog van het geloof. We zien Hem als we de Schriften lezen. In Zijn liefde gewerkt in onze harten.

In die dag zult u weten dat Ik ben in de Vader. Van overtuigd. We zien het, we weten het. Het brengt ons naar de belofte en de conditie. Die Mijn geboden houdt en bewaart. Het Grieks neemt het letterlijk: we beschermen Zijn geboden. Ook de morele geboden. Ook de geboden van Jezus aan Zijn discipelen. De geboden van Jezus aan Zijn discipelen. Hem vertegenwoordigen. De liefde tot elkaar. Voor Hem leven. Hem gehoorzamen. Hij is het die Mij liefheeft, alleen deze liefde is geldig. Het houden van Zijn geboden.

We zijn verward. Het lijkt in de verkeerde volgorde. Hij die Mij liefheeft, zal ontvangen de liefde van de Vader. Maar dat kan niet. Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. Gered door genade. Hij werkt eerst. Is het God die eerst werkt en ik reageer of ben ik het die Hem lief heb en daarom heeft Hij mij lief? Het is geen probleem. Het is beide waar. God werkt de liefde in ons. En de liefde tot Hem. Ik behoor Hem toe. Hij wil mij meer zegenen als ik Hem liefheb en vertegenwoordig.

Jezus is fysiek afwezig op aarde, Hij is in de Hemel. Maar Zijn liefde is aanwezig. De Geest is gekomen. Elke keer als je Zijn Woord leest. Elke keer als je met een ander spreekt over Hem. Als je een dienaar en gehoorzamer bent van Gods geboden, Hij werkt de liefde in hen.

Judas, de broer van Jakobus of zoon, maar niet Judas Iskáriot. Hoe kan het dat U zich aan ons openbaart en niet in de wereld? Bij Hem, de Heilige Geest. Waarom begrepen zij Hem niet? En de anderen misschien ook wel. Verwachtten nog een politieke Messias. Hoe kan het? De Heere gaf later antwoord. Wij hebben het licht van het Evangelie en kunnen het te samen zien en lezen.

De Heilige Geest toont Christus. Werkt in het hart van gelovigen. Verzekert ons. Hij zal ons geen wezen, kinderen zonder ouders, laten. Hij werkt in het hart van de Zijnen het werk van Christus. Vooral als wij Hem dienen.

 

Zondag 23 december 2018 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [Londen] – Johannes 14 vers 15 en volgende