Zien wat niet gezien wordt

Johannes beschrijft dat Jezus nadat Hij de voeten van de discipelen gewassen heeft, hen gaat onderwijzen. Het gaat over de ongeziene dingen. Jezus onthult zeven belangrijke gebeurtenissen: het verraad van Judas, het werk van de discipelen nadat Hij opgevaren is naar de hemel, het aangrijpende van hypocrisie, de noodzaak van zelfonderzoek in het christelijk leven en voor het Avondmaal, op welke wijze de gebeurtenissen zullen plaatsvinden, hoe Zijn vernedering Zijn glorie zal bewerken en de toekomstige kerk.

Johannes 13 vers 18: ‘Ik zeg niet van u allen: Ik weet, welke Ik uitverkoren heb; maar dit geschiedt, opdat de Schrift vervuld worde: Die met Mij het brood eet, heeft tegen Mij zijn verzenen opgeheven‘.

Jezus openbare spreken is opgehouden. Nu is hij in de opperzaal waar Hij de discipelen onderwijst en het Avondmaal instelt. Vanaf nu tot Johannes 18 zijn lessen voor hen, in een paar uur plaatsgevonden voor Zijn kruisiging. Wat Hij hen nu vertelt gaat gebeuren en Hij heeft het voorzegd. Ze hadden stil de hoop dat Hij een politieke Messias was die hen zou verlossen van de Romeinse bezetter. Ze hadden nog niet in de gaten dat Hij vrijwillig Zijn leven aflegde voor de Zijnen. De vervulling van Jesaja 53, zo’n 700 jaar geleden. Daarna, na Zijn opstanding uit de doden, verstaan ze het wel.

Judas was er nog bij. Hij moet vertrekken voordat het Avondmaal ingesteld wordt. Johannes vertelt dat wat Mattheüs en Markus niet vertellen. Hij focust op wat Jezus tot de discipelen gezegd heeft. Zoals ik al eerder zei zijn de delen zo zorgvuldig geschreven. Van het ene naar het andere. Alles wat er staat volgt op iets wat al bekend is en bereid voor op wat gaat komen. Zo is menselijke literatuur niet. Johannes kon dit doen door inspiratie van de Heilige Geest, hij was zelf een ooggetuige.

Zeven vertelt de discipelen zeven dingen die nog verborgen voor hen zijn. De eerste gaat over Judas. Ik wil geen aandachtspunt over Judas maken. Het punt is: de Heere bereikt het hart. Alleen van de Zijnen. Niet allen zijn zij zuiver. Een is een verrader. Was al voorzegd in het Oude Testament. David heeft dat meerdere keren meegemaakt. Psalm 41. David een type van Christus. Waarom diende Christus verraden worden? Waarom had hij een verrader nodig? Hij was een publiek figuur en werd gemakkelijk herkend. De reden dat Hij verraden was was dat de Joodse leiders er niet in geslaagd waren Hem te vangen. Zijn ure was nog niet gekomen. Ze probeerden het meerdere keren, misschien wel zes/zeven keer. Ze waren bewust dat ze Hem niet konden grijpen in de schare. Waren ze bang voor, de schare volgden Jezus. Waar Hij ging in de nacht was hen niet bekend. Waar Hij ging met Zijn discipelen. Het moet snel gedaan worden. Ze wilden precies weten waar Hij was en in welke omstandigheden. Er moest snel gehandeld worden. Als de schare Hem niet zou zien als een grote prediker maar als een hulpeloze. Dat wilden ze zodat hun aanbidding minder zou worden. Jezus liet het toe dat ze Hem zouden grijpen maar dat wisten ze niet. Feitelijk was het niet nodig.

Psalm 41. Wat daar staat wordt hier niet helemaal herhaald. Jezus kende het hart van Judas. Hij vertrouwde hem niet. Judas was een hypocriet. Andere discipelen hebben hem zo niet herkend. Hij was erbij voor hemzelf. Politieke Messias, hoge positie voor hem. Judas wilde het niet meer horen toen Jezus vertelde over Zijn lijden en sterven. Er was niets meer voor Judas te halen. Jezus vertelt dat ze het zullen zien als het geschieden zal.

Hij spreekt over hun eerlijke wandel. Het eeuwige leven ligt in het verschiet. Niet dat zij het zullen geven maar zullen prediken aan mensen. Jezus stelt hen aan als Zijn boodschappers. Om op Hem te wijzen. Wie Hem vindt vindt God. Door jullie en jullie woorden, discipelen. Daar waren ze drie jaren op voorbereid en nog verwachten ze een politieke Messias. Het is zo gezegd dat velen Hem zullen aannemen. Het is zo groot en heerlijk. Wat kun je beter doen dan mensen wijzen op Christus? Wat je ook doet in dit leven, er is niets groters dan op Christus wijzen en op het leven met Hem. Hun eerlijke wandel.

De dood van hypocrisie is het derde punt. Hij had tot de discipelen gezegd dat zij Zijn boodschappers zijn. Maar daarna gaan zijn gedachten terug naar Judas en is Jezus diep geraakt. Judas ook voorbereid. Hij zag de wonderen, hoorde ieder woord. Maar er is zo’n diep kwaad in het hart van Judas dat hij niets begreep. Niets ervan. Zijn hart was zo verhard. Jezus werd ontroerd. De voorwaar voorwaar woorden sprak Hij uit. Ik zeg dat een van jullie mij verraden zal. In Grieks jullie de nadruk. Een van jullie, van jullie. Zo aangrijpend. Van alle mensen zal een van jullie mij verraden. Dit is de dood van de hypocrisie. Het is een aangrijpend iets.

Satan probeert hypocrisie te laten groeien. Misschien was het makkelijk bij Judas daar hij geen echte christen was. Maar wat aangrijpend als iemand zich voordoet als een christen en dit en dat pretendeert. Wees bang voor hyprocisie. Wat te denken van achteruitgang in persoonlijk leven? Aanbidding van God. Laten anderen het niet zien en vertellen niet wat in ons omgaat aan anderen maar ondertussen wereldse verlangens waar we ons mee bezig houden.

Waarom liet Jezus dit toe? Judas een van de twaalf. Zoveel gezien. Is het wel eerlijk van God dat het hart verhard is. Wat betreft Judas? En de Joden in die tijd? Judas is een voorbeeld van hoe het menselijke hart is tenzij het verbroken wordt door de Heilige Geest. Ook een waarschuwing voor de kerk. Mensen dreigen af te haken. Eerst in de kerk en later geen belangstelling meer.

Mattheüs 26. Heere, ben ik het? Kan ik het zijn? Ik mag weten dat ik de Heere liefheb en Hem volg. Maar kan ik dit doen? Ook Judas vroeg het, in hypocrisie. 1 Korinthe 11, over het Avondmaal. Wie onwaardig eet en drinkt. Laat een ieder zichzelf onderzoeken. Wie onwaardig eet en drinkt, die drinkt zichzelf een oordeel. Waar komt het vandaan? Het komt uit Johannes. Heere, ben ik het? Direct voor het eerste Avondmaal. Heere, neem mijn hart en vernieuw het. Werk in mij dat ik U nooit zal verraden. We dienen onszelf voor te bereiden voor elk Avondmaal van de Heere. Als ik iets voor u kan doen, dan zal ik het doen. Als iemand mij vraagt voor een taak, dan zal ik het doen. Jezus vraagt hen om hun hart te onderzoeken en zij doen het.

Vervolgens zagen ze op elkaar. In vers 23 staat dat er eentje in de schoot van Jezus lag. Lagen aan tafel. Johannes was dit, zo schrijft hij hier over zichzelf. Ze raakten elkaar niet aan, er was ruimte tussen elkaar. Johannes noemt zichzelf de discipel die Jezus liefhad. Hij vroeg Hem wie het is die U zal verraden. Wie ik de bete zal gegeven hebben. Alleen Johannes zal het weten. Ik zal het laten weten, met een teken maakte Hij het zichtbaar. Praktische reden: als ze het allemaal gezien hebben dat Judas het was, wat zou de reactie van de anderen geweest zijn? Johannes is het verteld dat hij het vervolgens anderen kan vertellen. Judas wordt niet tegengehouden. Judas wat je hebt te doen, doe het nu. Jezus heeft alle macht en ook Judas’ handelen is onder zijn toelating. Ook in de kerk kan er iets zijn dat wij niet begrijpen, maar alles is onder de macht van Jezus.

Daarna voerde satan in het hart van Judas. Waarom kon dat? Judas liet hem zelf toe. Johannes begreep het. Judas vertrok direct. En het was nacht. Hoe konden de discipelen denken dat Judas iets ging kopen omdat het nacht was? Rond het Pascha waren er veel meer mensen in Jeruzalem. Ook in de nacht kopen dan.

De zesde openbaring van Jezus aan Zijn discipelen is dat Jezus nu verheerlijkt is. Hij vertelt het de overgebleven elf discipelen. Ik ben geen politieke Messias. Hij zal Zijn leven afleggen voor miljoenen. Hij zal Zijn kerk vergaderen. De christelijke kerk en de eeuwige gemeente hierna. Tot Hem en de Vader. Je ziet alle eigenschappen van God in Mij. Vader en Zoon zijn samen volkomen verheerlijkt. Na Golgotha vertelt Hij hen dat dit Zijn verheerlijking is. Hij zal Hem terstond verheerlijken staat hier zelfs voor Zijn lijden en sterven.

De laatste openbaring, de zevende hier, is over het toekomstige Koninkrijk. Je zult mijn boodschappers zijn. Door velen verworpen worden en velen op Hem wijzen die zalig worden. Kinderen, nog een kleine tijd ben Ik bij u. U zult mij zoeken en zoals ik de Joden gezegd heb: waar Ik ga kunt u niet komen. Jullie moeten elkaar liefhebben. Een nieuwe orde. Niet zoals de Joodse leiders. Posities zoals bij de Schriftgeleerden En Farizeeërs. Heb elkander lief zoals Ik u liefgehad heb. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat u Mijn discipelen bent, zo u hebt liefde onder elkaar. Hieraan kennen wij een echte kerk op aarde: als mensen elkaar liefhebben.

Ik heb de zeven punten aangereikt. De Heere bereikt het hart. De eerlijke wandel. De dood van hypocrisie. Zelfonderzoek elke dag en voor het Avondmaal. De zeven punten die verdergaan in de volgende hoofdstukken. Jezus laat zaken zien die niet gezien werden.

Zondag 9 december 2018 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [Londen] – Johannes 13 vers 18 en verder