Christus’ laatste openbare boodschap

In Johannes 12 beschrijft Johannes de laatste keer dat Christus in het openbaar spreekt tot het volk. Hij vertelt hen over het oordeel dat gebaseerd is op Golgotha waar Hij zal sterven aan het kruis. Hij is het Licht en velen uit het volk wandelen in de duisternis omdat ze een verkeerde verwachting van Hem, de Messias, hebben. Aangrijpend wordt de profetie van Jesaja vervuld dat hun harten verhard zijn en dat ze Hem daarom niet erkennen. Jezus spreekt van het eeuwige leven: wie in Hem gelooft, ook vandaag, heeft het leven en zal niet veroordeeld worden. Hij is gekomen om te behouden.

Johannes 12 vers 31: ‘Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden’.

Christus laatste publieke boodschap

Het oordeel van deze wereld

De Heere bedoelt niet dat nu de oordeelsdag is. Hij kwam niet om te veroordelen maar om te behouden. Het oordeel is in het laatste van de dagen.

Het verschillende betekenissen. Nu is het oordeel van de wereld. Calvijn  merkt op dat oordeel hier in een positieve zin is bedoeld. Kan, vanuit het Grieks. Betekenis als beslissing. Veroordeling. Veroordeling van deze wereld. In een negatieve zin.

Wat Christus bedoelt is dat het oordeel is gebaseerd op wat op Golgotha plaatsvond. Iedereen wordt veroordeeld alleen zij niet waarvoor betaald is op Golgotha. Hij stierf voor de Zijnen. Zij zijn afhankelijk van Golgotha. Zij en alleen zij.

Wat plaats ging vinden op Golgotha is bepalend voor het oordeel. Als wij komen tot Hem, als wij op Hem vertrouwen, dan is er voor ons betaald op Golgotha. Hij betaalde voor zondaren.

Jezus is de Zoon van God. Als Hij spreekt is er vaak één belangrijke betekenis van Zijn woorden. Soms meer. Hier als het gaat over de wereld, de ongelovige wereld, zal veroordeeld worden om wat zij doen. Pilatus en de Overpriesters en Farizeeërs. De natie Israël is gestraft door de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Pilatus had een aangrijpend einde. Hun hele dienst, orde, ging eraan. Het oordeel treft de vijanden. Voor ons is Zijn betalende liefde en borgwerk het meest belangrijke. Nu zal de overste van deze wereld uitgeworpen worden. Nu gaat het Evangelie over de hele wereld. Het wordt gehoord. Satan verliest veel van zijn macht. Vanwege Golgotha zal Hij voor altijd uitgeworpen worden als Christus wederkomt.

Voor het kruis van Golgotha waren er sommigen door de duivel bezet. Maar met Golgotha stopte dat. Onvrijwillige bezetting van mensen. We maken wel een uitzondering als mensen dat zelf doen door occultisme. Als ze duivels vrijwillig inlaten. Christus wierp duivelen uit. Deel van Zijn grote werk. Charismatische zeggen dat nog steeds vandaag dat mensen onvrijwillig bezet kunnen zijn van de duivel maar zij hebben het geheel mis.

Niet letterlijk alle mensen, allen tot Mij trekken. Want hiervoor gaat het over het oordeel. Allen betekent uit alle volken. Jongeren en ouderen. Hij zal hen tot Hem trekken. Zo komen ze tot Christus. Als je bekeerd wordt kom je om vergeving van zonden maar ook een diepe werking waardoor je getrokken wordt. Dat is heel bijzonder.

Ik herinner me een man. Hij zei dat je iets nodig hebt om mensen tot Christus te trekken. Niet een kerk en predikant. Maar huisgezin en vriendschap nodig om mensen naar Christus te trekken. Dat is mooi maar niet wat je tot God brengt. Het Christus alleen, Hij trekt. Sommigen denken dat het door christelijke muziek kan. Nee, door het werk van Christus. Hij doet dat. Betekenende hoedanigen dood Hij zou sterven.

Het volk antwoordde op het spreken van Jezus. Ze herhaalden de vraag en antwoordden. Ze hebben gehoord uit de wet dat Christus voor eeuwig zou leven. Wie is deze Zoon van de mensen? Bedenk hoeveel Hem toejuichten ‘Hosanna’. En nu vragen ze dit. Hij vertelde dat Hij ging sterven en gekruisigd zou worden. Ze waren er wel zeker van dat Hij opgepakt zou worden. Ze dachten dat Hij een politieke Messias was. Op een bepaalde manier zou Hij overwinnen. Maar nu zegt Hij dat Hij zal sterven. Wat? Hoe bent u dan de Messias? Hij had het zo vaak gezegd dat Hij de Messias is die Zijn volk zou verlossen van de zonden en Hij vroeg om bekering. Ze begrepen het Oude Testament in een letterlijke manier helemaal verkeerd. Psalm 110. Als de Messias komt zal Hij voor eeuwig leven. Er zal geen einde zijn, Hij leeft voor altijd. Ze begrepen niet dat het in een geestelijke zin bedoeld is. Ja, Hij leeft voor altijd. Hij is God. Ze dachten aan een aards koninkrijk. Maar Hij kwam om het geestelijke Koninkrijk. Het is hun probleem over langere tijd en hier stellen ze de vraag. Ze verwachten een politieke Messias.

Christus’ laatste boodschap

Nog een kleine tijd is het Licht bij u. Wie in duisternis wandelt weet niet waar hij gaat. Wat is het antwoord op hun vraag? Is dit wel een antwoord? Wie is de Zoon van de mensen? Terwijl Hij hen niet direct antwoordde, gaf Hij indirect precies aan wat zij nodig hebben. Wandel in het Licht. Hij zegt: je hebt Licht. Het verstaan van de boodschap. Ik ben het Licht. Ik vertel je hoe je het moet verstaan. Corrrigeer je verkeerd begrijpen. Hij vertelt hen te luisteren. Ze hebben zoveel van Hem gezien. Je hebt de stem van God gehoord. Sommigen dachten aan een engel, anderen aan onder. Maar ze luisterden niet. Hij zegt zoveel als: jullie zijn rationele denkers. Intelligent maar je zit vast in dat denken. Je hebt de verkeerde verwachting van een politieke Messias.

We lazen hiervoor dat Jezus Zichzelf verborg. Grieks: en was verborgen van hen. In vers 36 zien we Jezus laatste woorden. Maar dan zien we vers 44 tot en met vers 50. Wat Johannes hier doet is het spreken van Jezus afsluiten, dan het ongeloof van mensen beschrijven en dan een afsluiting, samenvatting vanaf vers 44. Het vult aan wat Jezus zei. Samenvattend. Het gaat hier over de boodschap van Jezus. Niet om de volgorde aan te passen maar het hoort bij elkaar.

Met jullie ideeën zijn jullie in duisternis. Letterlijk nemen van de profetieën. Geen politieke Messias. Hij is gekomen om hen te doen begrijpen. Hij is niet gekomen om de wereld te veroordelen maar om te behouden. Het geldt vandaag nog. Iemand die Christus verwerpt, zal veroordeeld worden ook in het laatste oordeel.

Christus spreekt over het eeuwige leven. Want alzo lief had God deze wereld, die in Hem gelooft heeft het eeuwige leven. Gaat constant over in Johannes. Hoe konden ze het gemist hebben? Jezus zegt: Ik heb niet van Mijzelf gesproken maar van Mijn Vader.

Geen publieke boodschappen meer van Jezus hierna. Uitgezonderd op het kruis. Hier Zijn laatste publieke woorden.

De tragiek van de verharding

Ze geloofden niet in Hem, de meerderheid. Er waren uitzonderingen. Er kwamen er duizenden met Pinksteren tot bekering. Maar evenwel geloofde de meerderheid niet in Hem. De profetie van Jesaja wordt vervuld. Jesaja 53. Honderden jaren hiervoor. Wie heeft Onze prediking geloofd? Zij konden niet geloven omdat hun ogen verblind waren en hun harten verhard. Jesaja 6. Groot mysterie dit. Zoals bij Farao. God verhard het hart van hen die hun hart verharden. Farao verharde zijn hard en God verharde zijn hart. Zo ook bij de Overpriesters en Farizeeërs. Ze werden veroordeeld omdat hun harten verhard waren. Maar het was ook nodig dat zij Hem zouden verwerpen zodat Hij stierf voor de Zijnen.

Een les voor ons vandaag. Als je je hart verhard, je verkiest deze wereld boven Hem. Dan komt er een tijd dat je hart verhard blijft en er is geen tijd meer. Geen mogelijkheid meer om naar Golgotha te gaan.

Nochtans waren er vele die in Hem geloofden. Niet de meerderheid. Maar vanwege de vreze voor de Farizeeërs durfden ze Hem niet te belijden. Wie Hem zou belijden zou uitgeworpen worden. Nicodemus was een van hen, kwam bij Hem in de nacht. Jozef van Arimathea. We lezen ook van een aantal in Handelingen. Ze waren bang. Ze wilden niet uitgeworpen waren. Ze waren geheime gelovigen. Later kwamen ze naar buiten met schaamte en beleden ze Christus. Dat is een andere les.

We kennen de Heere. Maar we durven Hem niet te belijden op kantoor. Lamp onder de korenmaat. We bidden tot Hem, we dienen Hem. Half geheime, ‘undercover’ christenen. Zoals hier een aantal die de Farizeeërs meer vreesden en Christus niet durfden te belijden. Wat een uitdaging en boodschap. Blijf niet in die positie. Kom eruit en belijd Hem.

Hier zien we de laatste woorden van Jezus’ publieke optreden.

Zondag 25 november 2018 [eeuwigheidszondag] – Metropolitan Tabernacle London – dr. P. Masters [minister of the Tab] – Johannes 12 vers 31